W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr 22 w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w mieście Jastrzębie Zdrój na 2004r. (Or.-0151/22/2004)

 ZARZĄDZENIE Nr Or.-0151/22/2004

Prezydenta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 29 stycznia 2004 roku

 

w sprawie  realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w mieście Jastrzębie Zdrój  na 2004r.

 

                        Na podstawie kompetencji i uprawnień wynikających z art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 21, poz. 205 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów  i gmin ( Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850 ) oraz wytycznych  Wojewody  Śląskiego – Szefa  Obrony  Cywilnej  Województwa w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w województwie śląskim na 2004 rok.

 

 

z a r z ą d z a m,  co następuje:

 

§ 1.

Ustalam „Wytyczne do realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności na 2004 r. oraz zadania w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć ochrony ludności i obrony cywilnej na 2004 r. w mieście Jastrzębie Zdrój “ w brzmieniu załącznika nr 1.

 

§ 2.

Zobowiązuję Naczelników Wydziałów i Biur, Kierowników, Dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta do udziału w realizacji zadań obrony cywilnej wynikających z  „ Wytycznych .......”   w zakresie ich dotyczącym.

 

§ 3

Zobowiązuję szefów obrony cywilnej - instytucji, przedsiębiorstw, społecznych organizacji ratowniczych oraz innych jednostek organizacyjnych działających na obszarze miasta do opracowania w oparciu o ustalenia § 1, rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej na 2004 r.

     

§ 4

Plany roczne podlegają uzgodnieniu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - Pion Ochrony Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój.   

 

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

W Y T Y C Z N E

PREZYDENTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ

MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

 

 

W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ

NA 2004 r.

 

I. ZASADNICZE KIERUNKI I SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ W 2004 r.

 

 

            Ze „Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” jednoznacznie wynika, że w aktualnej sytuacji polityczno – militarnej Polski możliwość wybuchu wojny globalnej zdecydowanie zmalała, natomiast znacznie wzrosło zagrożenie konfliktami lokalnymi. Jednocześnie obserwowane w ostatnich latach zmiany klimatyczne są przyczyną zwiększającej się ilości klęsk żywiołowych o niespotykanych wcześniej rozmiarach (powodzie , huragany, susze), a dynamiczny rozwój ekonomiczny niesie ze sobą wzrost ilości zagrożeń, zwłaszcza przemysłowych i komunikacyjnych. Skutki tych zjawisk dla społeczeństwa i środowiska bywają porównywalne z następstwami działań bojowych.

 

            Zmieniająca się charakterystyka zagrożeń powoduje konieczność permanentnego doskonalenia systemu ochrony ludności, zwłaszcza w aspekcie zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania oraz efektywnego wykorzystania ograniczonych sił i środków. Powoduje to potrzebę weryfikacji wielu dotychczas funkcjonujących w tym obszarze rozwiązań. W świetle powyższego, utrzymując stałą zdolność sił i środków obrony cywilnej do wykonywania zadań w warunkach wojny główny wysiłek działań w zakresie organizacji i realizacji zadań należy skupić na :

- utrzymaniu wysokiej zdolności sił i środków przewidzianych do realizacji zadań ochrony ludności (obrony cywilnej), zwłaszcza ogniw kierowania, podmiotów ratowniczych oraz formacji OC, do osiągnięcia pełnej gotowości do działań – adekwatnie do prawdopodobnych zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń czasu pokoju, w tym ewentualnych ataków terrorystycznych;

- utrzymaniu środków rozpoznania, a także systemu ostrzegania i alarmowania w pełnej sprawności technicznej oraz gotowości do działania.

 

 

1. Kierowanie ochroną ludności (obroną cywilną).

            Podstawą wszelkich działań jest precyzyjna organizacja i sprawne kierowanie. Dlatego w zakresie kierowania ochroną ludności (obrona cywilną) należy dążyć do utrzymania wysokiej operatywności systemu kierowania, zwłaszcza poprzez  profesjonalne przygotowanie stanów  osobowych oraz regularne zgrywanie poszczególnych jego ogniw.

Szczególną uwagę należy zwrócić na sprawne funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego, w tym na zapewnienie możliwości efektywnej pracy w systemie całodobowym. Powinno ono być zdolne zapewnić odpowiednie warunki do koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza poprzez gromadzenie i uaktualnianie baz danych, utrzymywanie relacji współdziałania z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz instytucjami realizującymi monitoring środowiska, a także opracowywanie analiz zagrożeń i przygotowywanie propozycji ich zwalczania (przeciwdziałania, neutralizacji).

Większą uwagę zwrócić na techniczne wyposażenie powiatowego centrum reagowania kryzysowego, zwłaszcza w środki łączności i informatyki.

 

2. Rozpoznawanie zagrożeń, ostrzeganie i alarmowanie.

Jednymi z najważniejszych zagadnień, decydujących o skuteczności ewentualnych działań ratowniczych, jest precyzyjne rozpoznanie oraz ocena (prognoza) zagrożeń, a także sprawne przekazanie informacji, ostrzeżeń i alarmów o groźbie ich wystąpienia lub wystąpieniu.

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera realizowana w sposób planowy bieżąca (ciągła) analiza potencjalnych zagrożeń.

W zakresie doskonalenia metod rozpoznawania oraz zbierania i udostępniania informacji o zagrożeniach należy zwrócić uwagę na wykorzystanie elektronicznych baz danych, map cyfrowych i programów komputerowych szczególnie do oceny możliwych skutków zdarzeń niebezpiecznych. W celu optymalizacji kosztów tego przedsięwzięcia niezbędne jest kompleksowe podejście do realizacji poszczególnych jego etapów z uwzględnieniem środków znajdujących się w dyspozycji wszystkich organów, służb, inspekcji, straży, jak i w kontekście współpracy pionowej. W ramach powyższego powinny zostać zrealizowane następujące czynności:

  analiza i ocena obecnie wykorzystywanych baz, metod i narzędzi;

  określenie potrzeb, zwłaszcza w kontekście możliwości praktycznego wykorzystania map i narzędzi w czasie  

   rzeczywistym (na potrzeby organizowania i prowadzenia akcji ratowniczej);

  oszacowanie kosztów (zakup, szkolenie, serwis);

  sporządzenie ramowego harmonogramu realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz sposobu ich finansowania;

 

W zakresie ostrzegania i alarmowania na przestrzeni całego roku planuje się wdrażanie i doskonalenie przygotowanych „Gminnych, powiatowych i wojewódzkich procedur informowania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach". W ramach realizacji przedmiotowego zadania należy podjąć podejmowane następujące działania:

  dokonać analizy i oceny aktualnego stanu sił i środków, z uwzględnieniem wszystkich organów, służb, inspekcji i straży;

  określić możliwości wykorzystania wspomnianych sił i środków w ramach systemu;

  dokonać oszacowania niezbędnych potrzeb w zakresie doskonalenia systemu, zgodnie z kryteriami określonymi w

   założeniach;

  opracować harmonogram realizacji poszczególnych przedsięwzięć, wraz ze wskazaniem źródeł i zasad finansowania;

  cyklicznie (w okresach półrocznych) dokonywać oceny stanu zaawansowania prac i przesyłać stosowne informacje do

   Wydziału Zarządzania Kryzysowego Śl. UW , który przekaże je do Szefa OCK.

 

3. Planowanie, organizacja i realizacja zadań w zakresie ochrony ludności (obrony cywilnej).

Podstawą wszelkich działań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej musi być precyzyjne planowanie i szczegółowa ich organizacja. Należy ją poprzedzić oceną (weryfikacją oceny) lokalnych i globalnych zagrożeń, które powinny być skonfrontowane z możliwościami sił i środków przewidzianych do działania. Należy przy tym uwzględnić stan przygotowania podmiotów zarówno pod względem wyposażenia jak i wyszkolenia.

Plany obrony cywilnej instytucji i przedsiębiorstw powinny być aktualizowane corocznie, a zmiany uzgadniane z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w celu naniesienia stosownych korekt w Planie Obrony Cywilnej Miasta, Województwa. Informacje o stosownych zmianach w Planie Wojewódzkim przekazywane są do Szefa OCK w celu naniesienia stosownych zmian w Planie Obrony Cywilnej Państwa.

Okresowa ocena stanu przygotowań obrony cywilnej instytucji, przedsiębiorstw stanowi podstawę do dokonania oceny w skali miasta i województwa, stąd szczególnego znaczenia nabiera terminowe przekazywanie cyklicznych sprawozdań, odzwierciedlających w sposób analityczny poszczególne zagadnienia. Aktualnie Komenda Główna PSP podjęła stosowne prace nad opracowaniem nowego systemu sprawozdawczości w relacji powiat (m.n.p.p.) - województwo, zakład pracy – powiat (m.n.p.p.).

W procesie planowania i organizacji stale należy dążyć do doskonalenia sposobów wykorzystania sił (podmiotów) ratowniczych. Szczególną uwagę w tym względzie należy zwrócić na kontynuowanie procesu doskonalenia sposobów wykorzystania formacji obrony cywilnej, a co za tym idzie, również ich struktur i wyposażenia. W aktualnej sytuacji prawnej istnieje możliwość

wprowadzenia odpowiednich mechanizmów organizacyjnych, umożliwiających sprawniejsze i bardziej efektywne wykorzystanie ich do likwidacji zagrożeń czasu pokoju, zwłaszcza klęsk żywiołowych.

Należy przede wszystkim dążyć do powiązania organizacyjnego struktur i obsady osobowej formacji obrony cywilnej z innymi podmiotami, w tym służbami i społecznymi organizacjami ratowniczymi wykorzystywanymi do prowadzenia akcji ratowniczych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych (katastrof), a także odpowiedniej modyfikacji ich struktur, by stanowiły one formę wzmocnienia podmiotów ratowniczych lub odwody poszczególnych szczebli zarządzania, zdolne do wykonywania różnorodnych (choć nieskomplikowanych) zadań (zmniejszenie różnorodności pododdziałów, nadanie im charakteru bardziej wszechstronnego).

Powinny zostać zweryfikowane zasady ich wyposażania (w tym tabele należności). Przewiduje się między innymi zmniejszenie ilości   sprzętu (zwłaszcza ciężkiego) będącego na ich wyposażeniu, a także wprowadzenie sprzętu nowszych generacji, bardziej przydatnego do likwidacji zagrożeń czasu pokoju.

Aktualnie szczególnego znaczenia nabiera problem reaktywowania służby w obronie cywilnej pełnionej w ramach odbywania powszechnego obowiązku obrony. Powoływania oddziałów OC na dzisiejszych zasadach trudno oczekiwać, głównie ze względów oszczędnościowych. Dlatego na szczeblu KG PSP podjęto prace zmierzające do wypracowania innych rozwiązań.

Przeprowadzić należy rozpoznanie w zakresie możliwości udzielania pomocy ludności poszkodowanej podczas klęski żywiołowej przez organizacje pozarządowe niosące pomoc humanitarną, które działają na terenie miasta, jak również dokonać analizy pod kątem umieszczenia ich w strukturach krajowego systemu ratowniczego. W ramach tego trzeba dokonać w szczególności:

   wyboru organizacji    pozarządowych    pod    kątem przydatności w niesieniu pomocy humanitarnej,

   rozpoznania i indeksacji zasobów (sił i środków) wybranych organizacji pozarządowych,

   określenia ich roli i zadań w strukturach krajowego systemu ratowniczego na terenie miasta.

Należy kontynuować współpracę międzynarodową, zwłaszcza w regionach przygranicznych. W ramach wspólnych kontaktów dążyć przede wszystkim do wypracowania wspólnych procedur wzajemnego informowania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach.

 

4. Szkolenie w zakresie ochrony ludności (obrony cywilnej).

                    Gwarancją właściwej realizacji zadań jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne kadry, które można osiągnąć jedynie drogą efektywnego szkolenia i ciągłego doskonalenia. Dla osiągnięcia tego celu w przygotowaniu ogólnym personelu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej należy stosować „Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie organizacji i sposobów szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej..." z dnia 18 grudnia 2003 r.

Szkolenie podstawowe kadry należy realizować w oparciu o szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodki szkolenia obrony cywilnej w ramach zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP - Szefa OCK systemu szkolenia, zgodnie z opracowanym w Komendzie Głównej PSP harmonogramem na 2004r.

W   szkoleniu   doskonalącym   kadry   szczególną  uwagę   zwrócić   na gruntowne   opanowanie   procedur   związanych   z   prognozowaniem   skażeń i zniszczeń oraz powstałych w ich wyniku strat wskutek użycia broni masowego rażenia    lub    innych    środków   rażenia    (konwencjonalnych)    w    wyniku ewentualnych ataków terrorystycznych.

Jako zasadnicze formy doskonalenia traktować ćwiczenia i treningi sztabowe, dążąc do podniesienia ich efektywności szkoleniowej.

 

5. Zabezpieczenie   logistyczne   zadań   ochrony   ludności   (obrony cywilnej)

Działalność w zakresie zabezpieczenia logistycznego OC należy skupić na utrzymaniu w odpowiedniej sprawności technicznej posiadanego sprzętu, bazy magazynowo-warsztatowej, urządzeń specjalnych oraz budowli ochronnych, a także zapewnieniu środków materiałowych w ilościach umożliwiających ich efektywne wykorzystanie.

Kontynuować prace zmierzające do pełnej standaryzacji sprzętu i urządzeń stanowiących wyposażenie formacji OC.

W miarę posiadanych środków należy prowadzić rotację przestarzałego wyposażenia, zwracając szczególną uwagę na sprzęt rozpoznania skażeń, środki łączności, oraz indywidualne środki ochrony przed skażeniami. Dążyć także do pozyskania sprzętu i środków materiałowych niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych podczas likwidacji zagrożeń czasu pokoju.

W organizacji zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczych szczególną uwagę należy zwrócić na przygotowanie środków transportowych niezbędnych do ewakuacji oraz przygotowanie doraźnych miejsc na zakwaterowanie, a także zorganizowanie systemu zaopatrzenia oraz zabezpieczenia medycznego poszkodowanej ludności. Przewidzieć także sposób zabezpieczenia dóbr kultury, najważniejszych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, a także ważnych dokumentów.

Bieżące zabezpieczenie logistyczne zamierzeń szkoleniowych, zwłaszcza ćwiczeń, należy organizować na poziomie gwarantującym osiągnięcie założonych celów szkoleniowych.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego