W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 29 maja 2014 roku

RSS

 

 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta 29 maja 2014 roku

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście.

 

Witam wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej VI sesji zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Przedstawię informacje z realizacji zadań w okresie od sesji zwyczajnej, która odbyła się 24 kwietnia do chwili obecnej.

 

 

 

w zakresie budżetu

 

 

Od 17 kwietnia do 23 maja podjąłem sześć zarządzeń w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok oraz cztery zarządzenia w sprawie zmiany budżetu miasta w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Decyzje te spowodowały zwiększenie ogólnej wielkości planu dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 4 807 173 zł. Po uwzględnieniu zmian oraz zmian wynikających z projektu uchwały Rady Miasta po autopoprawce przedłożonego na sesję 29 maja br. plan budżetu miasta na 2014 rok kształtuje się następująco:

 

1. Dochody ogółem wynoszą 369 710 201 zł,

2. Wydatki ogółem wynoszą 404 372 716 zł,

3. Przychody wynoszą 34 922 515 zł,

4. Rozchody wynoszą 260 000 zł.

 

Deficyt budżetu miasta na 2014 rok wynosi 34 662 515 zł, co stanowi 9,38% dochodów ogółem.

 

 

w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

 

Trwają prace związane z:

- budową dróg na terenie byłej KWK Moszczenica. Wykonywana jest budowa przepustu w km 0+720, budowa przepustu pod wjazdami, wykonywane są rowy przydrożne i ich umacnianie,

- kontynuacją budowy drogi Głównej Południowej – etap II,

- remontem schodów terenowych wraz z chodnikiem stanowiącym połączenie ul. Wielkopolskiej z Beskidzką,

- kontynuacją robót na ul. Ranoszka w ramach przebudowy ul. Komuny Paryskiej,

- rewitalizacją parku przy ul. Żeromskiego,

- remontem chodnika ul. Jagiełły, w dalszej kolejności ul. Kusocińskiego i ul. Kaszubska,

- remontem cząstkowym na terenie miasta wszystkich dróg przeznaczonych pod oznakowanie poziome.

 

Trwa procedura przetargowa dla zadań pn.:

-  „Remont nawierzchni ulic – ul. Klubowa, odnoga ul. Prusa, łącznik Młyńska  - Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju”.

- „Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Piastów 15”.

- „Przebudowa budynku starej szkoły przy Zespole Szkół nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju”.

- „Zagospodarowanie terenów miejskich – wykonanie siłowni na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” Cz. I - wykonanie siłowni przy ul. Cieszyńskiej”, Cz. II – wykonanie siłowni przy ul. Gajowej, Cz. III – wykonanie siłowni przy ul. Pomorskiej, Cz. IV – wykonanie siłowni na os. Przyjaźń.

- „Remont budynku Domu Pomocy Społecznej „DAR SERCA” w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Kaszubskiej 6 – etap I termomodernizacja”.

- „Budowa inhalatorium zasilanego wodami solankowymi w Parku Zdrojowym” – po raz trzeci ogłoszony przetarg.

 

Dla złożonych wniosków: rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju oraz budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju uzyskano od Instytucji Zarządzającej informację, że spełniły wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytoryczno – technicznej.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Piastów 15” w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych”.

 

 

w zakresie informacji, kultury i sportu

 

 

Na stronie www.jastrzebie.pl zainstalowana została usługa w postaci tzw. wirtualnej urzędniczki. Odpowie ona na około 180 pytań, jakie najczęściej zadają interesanci. Działanie aplikacji jest bardzo proste, bo żeby uzyskać odpowiedź, wystarczy wpisać w okienku pytanie. Informacje prezentowane są w formie tekstowej oraz odczytywane za pomocą syntezatora mowy. W przyszłości wirtualna urzędniczka będzie udzielać odpowiedzi na coraz więcej pytań. Będziemy analizować popularność tego rozwiązania i uzupełniać o kolejne sprawy w zależności od pytań zadawanych przez użytkowników serwisu.

 

Irena Goździk-Babicz oraz zespół folklorystyczny „Niezapominajki” – to tegoroczni laureaci nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury. Nagrody przyznano podczas Święta Działacza Kultury, które odbyło się 23 maja w Domu Zdrojowym. Każdy z laureatów oprócz statuetek otrzymał 4000 zł. Na koniec uroczystości dla wszystkich przybyłych koncert dał Janusz Radek z zespołem.

 

 

w zakresie polityki gospodarczej i promocji

 

 

1. Dobiega końca realizacja zadania pn. „Przygotowanie i wydruk wydawnictw informacyjno-promocyjnych dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój”.

 

2. W dniach 15-16 maja uczestniczono w szkoleniu krajoznawczym po Metropolii Silesia i jej okolicach w ramach realizacji projektu „Śląski System Informacji Turystycznej” realizowanego w ramach RPO WSL 2007-2013.

 

3. W Referacie ds. Współpracy Gospodarczej Promocji Miasta trwają prace związane z przygotowywaniem stoiska promocyjnego miasta i jego obsługi w dniach 14-15 czerwca podczas Dni Miasta. W ramach działań na stronach internetowych miasta (i lokalnych portalach internetowych), w miesięczniku „Jastrząb” oraz na plakatach ogłoszono trzy konkursy dla mieszkańców miasta: „Gadżet z Jastrzębia-Zdroju”, „Dni Miasta w moim obiektywie” oraz „Nazwij jastrząbka”, których rozstrzygnięcie nastąpi z początkiem lipca.

 

4. W Punkcie Obsługi Inwestora przekazywane są informacje w zakresie ofert inwestycyjnych, obowiązujących procedur, jak również udostępniane są dane podmiotów z terenu miasta biorących udział w procesie inwestycyjnym.

 

5. 19 maja zarządzeniem prezydenta wprowadzono „Zasady Nadzoru Właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Jastrzębie-Zdrój”. Dokument określa cele nadzoru właścicielskiego, obowiązki i zasady funkcjonowania rad nadzorczych, obowiązki i zasady funkcjonowania zarządów, a także formy nadzoru przyjęte w powyższym zakresie. Zasady nadzoru stwierdzają, że nadzór właścicielski nad spółkami sprawowany jest przez prezydenta miasta oraz z jego upoważnienia przez zastępcę prezydenta miasta, zaś odpowiedzialność za prowadzenie spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego należy do kompetencji Referatu ds. Polityki Gospodarczej i Nadzoru w Wydziale Polityki Gospodarczej i Promocji.

 

6. Trwają działania „przedlikwidacyjne” warunkujące skuteczne otwarcie procesu likwidacji (uchwały organów decyzyjnych w ramach struktur poszczególnych wspólników). Po ich dopełnieniu możliwe będzie podjęcie stosownej uchwały Zgromadzenia Wspólników. Termin wykreślenia spółki z KRS uzależniony jest od okresu obowiązywania udzielonych przez spółkę poręczeń lub dopuszczonych prawem rozwiązań zastępczych w tym zakresie.

 

7. 27 maja w Jastrzębiu-Zdroju odbył się Konwent Prezydentów Miast należących do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Tematem posiedzenia były kwestie związane z podatkiem Vat od odszkodowań za nieruchomości gminne zajęte pod drogi publiczne czy też podatku od wyrobisk górniczych, a także sprawa zadań powiatowych urzędów pracy w związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Obrady miały miejsce w Domu Zdrojowym, dzięki czemu uczestnicy mieli okazję podziwiać uroki zabytkowej dzielnicy Miasta, a dyskusje merytoryczne połączono z działaniami promującymi Miasto Jastrzębie-Zdrój.

 

8. Przygotowano rekomendacje oraz złożono nominacje do konkursu XIII Edycji Nagrody „Narcyz”. Do tegorocznej edycji zgłoszono kandydaturę pani Ewy Demetraki-Paleolog – dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Dar serca”. Nominacja stanowi wyraz uznania za wyjątkowe zaangażowanie w pracę oraz szczególnie życzliwe podejście pań do ludzi, którym służą pomocą na co dzień. Wśród nominowanych z terenu całego śląska znajdują się przedstawicielki różnych profesji, odnoszące ponadprzeciętne sukcesy i spełniające się w bardzo odmiennych dziedzinach, poświęcających swój czas dla dobra drugiego człowieka. Wyboru laureatek dokona kapituła konkursu, uroczystość wręczenia nagród zaplanowano na czerwiec.

 

9. W dniach 16-18 maja miała miejsce wizyta w Prievidzy na uroczystościach Dni Miasta. Jak co roku udział w obchodach był połączony z rozmowami merytorycznymi na temat rozwijającej się współpracy pomiędzy naszymi miastami ze szczególnym uwzględnieniem współpracy szkół i klubów sportowych.

 

10. 12 maja odbyło się XXII Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce z siedzibą w Rybniku. Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie Stowarzyszenia za rok 2013 oraz ustalono wysokość składki członkowskiej i ramowy program działania na rok 2014.

 

11. 25 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą w Cieszynie. Przedmiotem obrad było m.in. zatwierdzenie sprawozdań za poprzedni rok obrachunkowy, przyjęcie planu działań dotyczącego obchodów 10-lecia wejścia RP i RCz do Unii Europejskiej, ustalenia wysokości składki członkowskiej, a także problematyka podejmowanych i realizowanych projektów unijnych.

 

12. 25 kwietnia zwołano Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o., na którym podjęto m.in. uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności JSAG Sp. z o.o. w 2013 roku oraz w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego JSAG Sp. z o.o. sporządzonego za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

 

13. Zebrano i przekazano sprawozdania finansowe spółek komunalnych zgodnie z procedurą sporządzania skonsolidowanego bilansu miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

14. 12 maja odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A., którego przedmiotem było m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.

 

15. 30 kwietnia uczestniczono w zorganizowanym w Katowicach przez Centrum Administracji i Biznesu  szkoleniu pt.„Kontrola, obieg i archiwizowanie dokumentów związanych z realizacją projektów unijnych na podstawie przepisów polskich i unijnych”.

 

16. Gminne Centrum Informacji na bieżąco informuje przedsiębiorców oraz osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą o dostępnych środkach pomocowych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. W GCI odbyły się konsultacje dla mieszkańców miasta z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na bieżąco osoby bezrobotne, uczniowie i studenci korzystają z usług GCI w celu m.in. poszukiwania ofert pracy, przygotowania CV i listu motywacyjnego.

 

17. 16 maja uczestniczono zorganizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarzą w Katowicach konferencji programowej nt. „Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020”.

 

 

18. 16 maja uczestniczono w zorganizowanej w Wodzisławiu Śląskim w ramach II etapu prac nad Krajową Polityką Miejską przez Śląski Związek Gmin i Powiatów konferencji tematycznej nt. „Dyskusja wokół wybranych zagadnień (kształtowanie przestrzeni, niskoemisyjność i efektywność energetyczna, ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie obszarami miejskimi)”.

 

19. 19 maja uczestniczono w zorganizowanym w Katowicach przez Śląski Związek Gmin i Powiatów spotkaniu informacyjnym dot. Programu Horyzont 2020.

 

20. Trwa realizacja projektu pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”, którego celem jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach rekrutacji do projektu zostało złożonych 47 dokumentów rekrutacyjnych. Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała 30 gospodarstw domowych, które otrzymają bezpłatny zestaw komputerowy, dostęp do Internetu i szkolenie z zakresu podstawowej obsługi komputera. 10 gospodarstw domowych zostało zapisanych na listę rezerwową, a 7 nie spełniło wymogów          formalnych. W ramach realizacji projektu dodatkowo zostanie zakupiony sprzęt komputerowy dla jednostek podległych miastu, w których będzie znajdował się bezpłatny punkt dostępu do Internetu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzyma 2 zestawy komputerowe, noclegownia 1 zestaw komputerowy, Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 12 -13 zestawów komputerowych, natomiast filia nr 8 otrzyma 2 zestawy komputerowe, świetlica środowiskowa przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego 2 zestawy komputerowe.

 

21. 8 i 9 maja uczestniczono w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, w którym udział wzięło ponad 6000 uczestników, kilkuset panelistów w ponad 100 sesjach tematycznych, powiązanych w całość, debatach o strategiach i polityce, a także o gospodarce. Zwrócono szczególnie uwagę na dostępność i stabilność dostarczanej energii, własnego, nowoczesnego i czystego przemysłu, dającego trwałe miejsca pracy, dalekowzrocznej polityki finansowej. Pracownicy wzięli udział m.in. w następujących sesjach:

- złota reguła finansów publicznych,

- polskie samorządy w nowej perspektywie finansowej UE,

- samorząd przyjazny przedsiębiorcom,

- finansowanie dużych projektów inwestycyjnych,

- kapitał na rozwój firm,

- innowacyjność, badania i rozwój,

- zintegrowane inwestycje terytorialne - nowy mechanizm współpracy i finansowania.

 

22. 24 kwietnia uczestniczono w posiedzeniu komisji ds. UE w Śląskim Związku Gmin i Powiatów

 

23. Rozstrzygnięto procedurę przetargową na realizację zadania pn. „Wykonanie opracowania graficznego, przygotowanie do druku i druk (łącznie 10 000 egz.) 5 odrębnych publikacji dotyczących tematycznych wycieczkowych tras rowerowych, realizowanego w ramach projektu pn. „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Przetarg wygrała Firma PROMO-STUDIO Sławomir Pszczoła z Ustronia.

 

24. Trwają zintensyfikowane prace związane z przygotowaniem zbiorczej fiszki projektowej dotyczącej poprawy dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego w obrębie gmin Godów, Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice, Karwina i Piotrowice k/Karwiny, powiatu cieszyńskiego oraz kraju morawsko-śląskiego kolejnego projektu transgranicznego, tym razem projektu flagowego/kluczowego do nowego POWT RCZ-RP 2014-2020, w którym miasto Jastrzębie-Zdrój jest liderem (staramy się o dofinansowanie modernizacji ul. Wyzwolenia).

 

25. 23 maja podjęta została decyzja o dofinansowaniu przez polsko-czeski komitet monitorujący Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej CZ-RP 2007-2013 decyzja o dofinansowaniu projektu pn. „Dostępna granica”. Zakłada on przebudowę i rozbudowę ul. Komuny Paryskiej w Jastrzębiu-Zdroju oraz modernizację ul. Bożkowej w Karwinie i ma poprawić i zwiększyć dostępność komunikacyjną polsko-czeskiego pogranicza. Jastrzębska część inwestycji docelowo ma wyprowadzić i ulepszyć/ułatwić ruch komunikacyjny mieszkańców m.in. Jastrzębia-Zdroju i Karwiny. Ul. Komuny Paryskiej kierować będzie ruch samochodowy na ul. Wyzwolenia, która połączy się z ul. Cieszyńską. Planowany projekt nawiązuje do tworzonego od lat zintegrowanego systemu połączeń komunikacyjnych w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński. Planowane inwestycje zdecydowanie zwiększą bezpieczeństwo użytkowników tych dróg oraz umożliwią/ułatwią współpracę transgraniczną instytucjom zlokalizowanym w tych dzielnicach. Realizacja projektu poprawi dostępność granicy dla turystów, a przede wszystkim ułatwi dojazd do pracy po drugiej stronie granicy (zlikwidowana kopalnia Moszczenica - alternatywne zatrudnienie w kopalniach zagłębia morawsko-karwińskiego). Kwota dofinansowania ze środków UE wyniesie 374 634,00 euro.

 

26. Trwają prace związane z przygotowaniem eventów dla dzieci, które odbędą się podczas otwarcia placów zabaw dla dzieci w ramach dwóch polsko-czeskich projektów pn. „Baw się i ucz” w partnerstwie z miastem Hawierzów oraz „Uczymy się języka przez zabawę” w partnerstwie z miastem Karwina, dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej  Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

 

27. W ramach projektu pn. „III Polsko-czeskie spotkania branżowe” realizowane są zadania związane z organizacją konferencji podsumowującej projekt ,tj. przygotowanie prezentacji na temat nowego okresu programowania Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 w obszarze Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Prace związane z przeprowadzeniem telekonferencji z przedstawicielami pogranicza francusko-belgijskiego.

 

28. Trwają konsultacje ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim dotyczące regionalnych inwestycji terytorialnych. Nasze miasto ubiega się wsparcie następujących projektów:

1) Kompleksowe uzbrojenie terenów poprzemysłowych w Jastrzębiu-Zdroju (teren KWK Moszczenica – droga i otoczenie).

2) Odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych - zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w Jastrzębiu-Zdroju.

3) Likwidacja niskiej emisji poprzez modernizację indywidualnych źródeł ciepła /zakup odpowiednich urządzeń lub podłączenie budynków do sieciowych nośników ciepła/ (wymiana kotłów c.o. gospodarstwach domowych).

4) Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Jastrzębiu-Zdroju wraz z instalacją efektywnych energetycznie odnawialnych źródeł energii (11 budynków oświatowych).

5) Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użytkowych ul. Cieszyńska 101, 101 A (termomodernizacja budynków, wymiana źródeł ciepła – MZN).

6) Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użytkowych ul. K. Paryskiej 14-16 (termomodernizacja budynków, wymiana źródeł ciepła – MZN).

7) ZIELONA ALTERNATYWA (OWN) EFRR– zagospodarowanie zdegradowanego obszaru centralnej części miasta na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Jastrzębia-Zdroju i okolic (nadanie OWN nowej funkcji poprzez przygotowanie „zaplecza” do prowadzenia szerokiego wachlarza działań projektowych, przygotowanych pod finansowanie z EFS, kierowanych do kobiet z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój).

8) Zielona alternatywa 1 (EFS) - aktywizacja zawodowa 40 kobiet pozostających bez pracy oraz wsparcie pracodawców zakładających lub poszerzających swoją działalność na terenie obszaru projektowego lub w usługach świadczonych przez centrum w ramach projektu.

9) Zielona alternatywa 2 (EFS) - utworzenie Inkubatora typu couveuse, czyli prowadzenie działalności gospodarczej „na próbę”.

10) Zielona alternatywa 3 (EFS) - utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez przygotowanie do pracy trzech dziennych opiekunów.

11) Zielona alternatywa 4 (EFS) - utworzenie „punktu aktywności”, miejsca do podejmowania aktywności społecznej i zawodowej przez kobiety (zwłaszcza nieaktywne zawodowo) z Jastrzębia-Zdroju.

12) Zielona alternatywa 5 (EFS) - utworzenie centrum, które część usług świadczy w ramach własnych możliwości (edukacja zawodowa, usługi opiekuńcze i edukacyjne dla dzieci i młodzieży), w pozostałych przypadkach kieruje do właściwych instytucji i organizacji pozarządowych. Docelowo centrum pełni rolę koordynatora usług społecznych rozsianych po różnych instytucjach i organizacjach pozarządowych na terenie miasta.

13) STEREOTYPOM STOP - program kompleksowej aktywizacji zawodowej mieszkańców bloków socjalnych pozostających bez zatrudnienia oraz korzystających z pomocy OPS, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet.

14) Przebudowa budynku socjalnego ul. Gagarina 116 - przebudowa obiektu oraz kompleksowy remont pomieszczeń z wymianą wszystkich instalacji w obiekcie, w celu dostosowania go do potrzeb w zakresie budownictwa socjalnego w którym realizowane są usługi z aktywizacji społeczno-zawodowej oraz pełna termomodernizacja budynku.

15) Rozbudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz adaptacja części pomieszczeń na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu.

16) Podniesienie atrakcyjności oferty kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jego potencjału poprzez remont i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu oraz usuwanie barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój (doposażenie 7 placówek oświatowych oraz dostosowanie 3 budynków, w których znajdują się placówki kształcenia zawodowego do potrzeb osób niepełnosprawnych).

17) Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z sołectwa Skrzeczkowice poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych wraz z organizacją dodatkowych zajęć i wydłużeniem czasu pracy.

18) Nowoczesne kadry - specjalistyczne kursy zawodowe dla uczniów szkół zawodowych i techników.

19) Dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez współpracę jastrzębskich szkół z Akademią Górniczo Hutniczą im. S. Staszica w Krakowie.

20) Wsparcie edukacyjno-szkoleniowe zgodne z potrzebami rynku pracy dla jastrzębskich nauczycieli.

21) Wymiana balustrad balkonowych zawierających azbest w budynku wielorodzinnym przy ul. Miodowej 1-3 (MZN).

22) Ochrona i poprawa jakości środowiska poprzez usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych należących do Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W/w projekty ubiegają się o dofinansowanie w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych tworzonych dla Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

 

w zakresie architektury

 

 

W związku z pismem mieszkańców ul. Okrzei i ul. Młyńskiej skierowanym w kwietniu do Prezydenta Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miasta, dotyczącym rozbudowy cmentarza komunalnego, a także interpelacjami radnych w tej sprawie, informuję, że sprawa dotycząca rozbudowy cmentarza jako zadania inwestycyjnego oraz wykupu gruntów zostanie szczegółowo omówiona na czerwcowym posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, które odbędzie się 18 czerwca o godz. 15.00 w sali sesyjnej. Wszystkich zainteresowanych tą problematyką zapraszam.

 

 

w zakresie gospodarki mieszkaniowej

 

 

Wypłacono 1133 dodatki mieszkaniowe na kwotę 253 500,07zł.

 

Wydano 216 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego, w tym:

- 199 przyznających dodatek mieszkaniowy,

- 3 odmawiające przyznania dodatku mieszkaniowego,

- 1 wznawiającą wypłatę wstrzymanego dodatku mieszkaniowego (lokator uregulował zaległości powstałe w czasie korzystania z dodatku mieszkaniowego),

- 3 wygaszające przyznany dodatek z powodu zmiany miejsca zamieszkania wnioskodawcy,

- 9 wstrzymujących wypłatę dodatku z uwagi na brak dopłat ze strony wnioskodawców do bieżącego czynszu,

- 1 wygaszającą przyznany dodatek z uwagi na utratę tytułu prawnego do lokalu.

 

Wydano 132 decyzje dla 59 osób w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego na kwotę 1089,64 zł.

 

 

w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

Zakończono ponowne postępowanie konkursowe na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego wśród mężczyzn - mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój”. Realizatorem programu zdrowotnego jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Programem zostanie objętych 150 mężczyzn - mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój powyżej 50. roku życia.

 

Od kwietnia w salkach katechetycznych kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła działa Punkt Konsultacyjny ds. narkomanii. Punkt jest czynny raz w tygodniu, tj. we wtorki od godziny 16.00 do 19.00.

 

Rozpoczęto procedurę na dostawę sprzętu medycznego, tj.: aparatu do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym i monitorem. Urządzenie medyczne zakupione zostanie na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

 

12 placówek oświatowych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój bierze udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.

 

 

w zakresie zarządzania kryzysowego

 

 

1. 3 maja odbyły się uroczystości związane z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Złożone zostały kwiaty pod pomnikiem w Jastrzębiu Bziu. Następnie uroczystość została przeniesiona do kościoła „na górce”, gdzie odbyła się msza w intencji Ojczyzny, potem nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem Solidarności.

 

2. 8 maja odbyły się uroczystości z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej. Uczestnicy przeszli trasą od ronda Zdrojowego do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie została odprawiona Msza św. w intencji kombatantów. Po niej odbyło się spotkanie w Domu Zdrojowym. Dla uczczenia Dnia Zwycięstwa o godz. 12.00 włączone zostały syreny alarmowe - dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

 

3. 16 maja odbył się Turniej Strzelecki o Puchar Prezydenta Miasta z okazji Dnia Zwycięstwa. W turnieju wzięły udział władze miasta, naczelnicy oraz kierownicy urzędu miasta, pracownicy ds. OC zakładów pracy, dyrektorzy zakładów pracy zajmujących się zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną.

 

4. Od 19 do 23 maja odbywały się wojewódzkie ćwiczenia dotyczące określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem afrykańskim pomorem świń, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze.

 

5. 20 maja odbyło się szkolenie instruktażowe do miejskiego ćwiczenia zgrywającego nt. „Działanie służb miejskich i ratowniczych w sytuacji zagrożenia – Tory 2014”, które odbędzie się 23 czerwca.

 

 

w zakresie edukacji

 

 

1. Sporządzono i wysłano wnioski o nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty dla 7 dyrektorów szkół i placówek oświatowych w mieście.

 

2. Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych złożyli w ustawowym terminie do 30 kwietnia oświadczenia majątkowe, które zostały opublikowane na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl.

 

3. Po zakończeniu pierwszego naboru do 22 publicznych przedszkoli masowych przyjęto 2 799 dzieci w wieku 2,5 – 6 lat, pozostało 179 wolnych miejsc (głównie w grupach popołudniowych). 230 dzieci figurujących jako nieprzyjęte w wieku 2,5 – 4 lat może złożyć ponownie dokumenty w drugim naborze, który ustawowo zostanie przeprowadzony do końca sierpnia na wolne miejsca. Gmina musi zapewnić miejsca w przedszkolu wszystkim sześciolatkom z pierwszej połowy 2008 roku, które powinny pójść do I klasy, ale są lub będą odroczone przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną od spełniania obowiązku szkolnego. Część rodziców złożyła wnioski do kilku przedszkoli równocześnie (ustawa zezwala maksymalnie do 3 placówek), co może zawyżać liczbę dzieci nieprzyjętych.

 

4. W ramach projektu systemowego „Mam zawód - mam pracę w regionie” podpisano umowy i rozpoczęto realizację kursów spawania, operatora wózków jezdniowych, operatora koparko-ładowarki, prawa jazdy kat. B, zajęć pozalekcyjnych z matematyki i chemii. Łączna wartość zaplanowanych kursów certyfikowanych wynosi 259 394,00 zł, a ich źródłem finansowania jest dofinansowanie unijne oraz budżet państwa.

 

5. Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na przeprowadzenie wyjazdów na targi branżowe uczniów uczestniczących w projekcie „Mam zawód - mam pracę w regionie” oraz na realizację kursów pierwszej pomocy, obsługi programu Corel Draw, projektowania stron www, rysunku odręcznego, wychowawców kolonijnych, animatora czasu wolnego, barmana, baristy, obsługi kas fiskalnych i programów finansowo-księgowych, obsługi maszyn i urządzeń do transportu w górnictwie, fotografii reklamowej, wizażu, stylizacji paznokci. Wyjazdy na targi sfinansowane w kwocie 25 740,00 zł ze środków zewnętrznych odbędą się od 6 do 11 czerwca. Rozpoczęcie kursów, których wartość sfinansowana zostanie również w całości ze środków zewnętrznych wynosi 78 653,88 zł, zaplanowano w czerwcu, a zakończenie w sierpniu.

 

6. W ramach projektu systemowego „Mam zawód - mam pracę w regionie” zrealizowano dostawy wyposażenia pracowni informatycznej do ZS 5, logistycznej do ZS 2, mechatronicznej do ZS 6. Podpisano umowę na dostawę wyposażenia pracowni analitycznej do CKP oraz na dostawę materiałów dydaktycznych do ZS 9, których realizacją przewidywana jest w czerwcu 2014r. Wartość sfinansowanych ze środków zewnętrznych zakupów wynosi 309 071,51 zł.

 

7. 8 maja podpisane zostało porozumienie pomiędzy JSW Szkolenie i Górnictwo Spółka z o.o. a Miastem Jastrzębie-Zdrój w sprawie współpracy w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów oraz zatrudnienia w JSW SIG absolwentów szkół prowadzących naukę w klasach o specjalnościach górniczych, dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie-Zdrój. Porozumienie dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w szkole w roku 2014/2015.

 

8. 12 maja rozpoczął się etap rejestracji i wyboru preferencji w systemie rekrutacji elektronicznej scentralizowanej dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. Do tej pory w systemie zalogowało się 645 uczniów.

 

9. Sporządzono comiesięczne sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. W kwietniu szkoły wykazały 65 011,20 zł. zrealizowanych wydatków.

 

10. Dokonano częściowego rozliczenia I transzy dotacji podmiotowej przyznanej przez miasto dla Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Górniczo - Hutniczej w Jastrzębiu– Zdroju w kwocie 7 856,77 zł.

 

11. Rozstrzygnięto konkurs na wspieranie zadania publicznego miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie edukacji na rok 2014, do którego mogły przystąpić: organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przyznano dotację takim organizacjom jak:

- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodziców „Tęcza” w Jastrzębiu-Zdroju – organizacja pleneru integracyjnego dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pn.” Na szkle malowane…”, na kwotę 3 000,00 zł.

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Przystanek Nadziei” w Jastrzębiu-Zdroju – organizacja zadania pn. „Piękna i poprawna polszczyzna”, na kwotę 2 450,00 zł.

- Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju – organizacja warsztatów pn.”Wakacje na Dzikim Zachodzie”, na kwotę 5 000,00 zł.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie miasta kwotę 10 450,00 zł.

 

 

w zakresie mienia

 

 

Sprzedano w drodze przetargu nieruchomość gruntową położoną przy ul. Wiejskiej o pow. 0,0740 ha przeznaczoną na cele mieszkaniowe.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

20 maja Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował konferencję wpisującą się w tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Rodzin (15 maja) i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego (30 maja) w temacie ,,Rodzina podstawą współczesnego społeczeństwa”. W konferencji uczestniczyły rodziny zastępcze z terenu miasta. Zostały wręczone podziękowania za dotychczasową pracę dwóm rodzinom zastępczym zawodowym o charakterze pogotowia rodzinnego, które od 2001 roku opiekowały się 123 dziećmi.

 

Rozstrzygnięty został również konkurs plastyczny ,,Moja Rodzina” ogłoszony w przedszkolach. Wpłynęły prace z 8 przedszkoli, dwa I miejsca zajęły PP Nr 2 i PP Nr 26.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy

 

 

1. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

W marcu 2014 roku:

- stopa bezrobocia w Polsce: 13,5%

- stopa bezrobocia woj. śląskie: 11,4%

- stopa bezrobocia region rybnicki: 10,0%

- stopa bezrobocia w Jastrzębiu-Zdroju: 9,3

 

W kwietniu 2014 roku:

- w ewidencji znajdowało się 3769 osób bezrobotnych, w tym 2249 kobiet (59,67%),

- zarejestrowano 407 bezrobotnych, dokonano 555 wyłączeń z ewidencji tut. Urzędu,

- podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym: 170,

- urząd zarejestrował 189 miejsc pracy,

- w ramach sieci EURES: 191 miejsc pracy za granicą.

 

2. Pośrednictwo pracy

- Liczba osób, które zgłosiły się do pośrednictwa pracy : 3270,

w tym wizyty w wyznaczonych terminach: 2 377,

- Liczba wydanych skierowań: 171,

w tym do prac subsydiowanych: 155,

Indywidualne Plany Działań: 43,

- Liczba wizyt w zakładach pracy: 18.

 

3. Instrumenty rynku pracy

- Zawarto 8 umów o odbywanie stażu dla 9 osób bezrobotnych.

- Zawarto 10 umów o organizację prac interwencyjnych dla 12 osób.

- Zawarto 11 umów o refundację kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dla 14 osób.

- Zawarto 26 umów o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

 

4. Poradnictwo zawodowe

4.1 Działania realizowane przez doradców zawodowych:

- Porady indywidualne – 210 osób (80 rozmów wstępnych, przeprowadzono 53 porady indywidualne oraz 77 rozmów doradczych) w tym Indywidualne Plany Działania.

- Porada zawodowa grupowa – 1 dla 15 osób.

- Informacje zawodowe indywidualne – 39 osób.

- Informacja zawodowa szkół – 3 dla 49 osób.

 

4.2 Klub pracy

- Działania realizowane przez liderki Klubu Pracy:

szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy – 1 edycja dla 15 osób,

zajęcia aktywizacyjne – 1 spotkanie dla 7 osób,

- Indywidualne konsultacje – 21,

- Indywidualne Plany Działania – 2.

 

4.3 Szkolenia

Wpłynęło ogółem 7 kart kandydata na szkolenie grupowe z zakresu „Umiejętności aktywnego poszukiwania pracy”.

 

Wpłynęły ogółem 123 karty kandydata na szkolenie grupowe z zakresu:

- Fryzjer,

- Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy,

- Obsługa stacji paliw,

- Obsługa wózków jezdniowych,

- Przedstawiciel handlowy,

- Wizaż.

 

Wpłynęło ogółem 11 wniosków na szkolenia indywidualne z zakresu:

- Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz osób,

- Kurs górnika rabunkarza,

- Podstawy obsługi komputera,

- Prawo jazdy kat. D,

- Kwalifikowany pracownik ochrony,

- Specjalista ds. rachunkowości oraz prowadzenie ksiąg przy pomocy komputera,

- Operator ładowarki jednonaczyniowej do 2,5 m3 kl. III,

- Kucharz,

- Montaż sufitów napinowych,

- Spawacz elektryczno-gazowy,

- Makijaż permanentny.

 

Skierowano w trybie szkoleń grupowych 9 osób:

- Fryzjer – 5,

- Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy – 4.

 

Skierowano w trybie szkoleń indywidualnych 3 osoby:

- Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kat. D,

- Specjalista ds. podatków,

- Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej.

 

Wpłynęły ogółem 4 wnioski na szkolenia indywidualne finansowane z PFRON z zakresu:

- Obsługa stacji paliw,

- Obsługa wózków jezdniowych,

- Podstawy obsługi komputera,

- Prawo jazdy kat. D.

 

Skierowano w trybie szkoleń indywidualnych finansowanych z PFRON 3 osoby, z zakresu:

- Podstawy obsługi komputera,

- Prawo jazdy kat. D.

 

5. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

Realizowane są projekty:

„STAŻ NA DOBRY POCZĄTEK”, projekt konkursowy realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL,

„PROFESJONALNY URZĄD III” projekt konkursowy w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL,

„AKTYWNI NA RYNKU PRACY” projekt systemowy w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL,

„KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”, projekt systemowy w ramach Działania 6.2 PO KL,

„STUDY CIRCLE – SZWEDZKIE KOŁO ZAMACHOWE” projekt konkursowy innowacyjny testujący w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL,

„ŚLĄSKIE WYZWANIA” projekt systemowy innowacyjny testujący w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL.

 

6. Targi Pracy

 

24 kwietnia w Hali Sportowej „OMEGA” odbyły się Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Do udziału w targach zostało zaproszonych ponad 250 pracodawców z terenu naszego miasta i okolic. Potwierdzenie udziału w targach zgłosiło 49 wystawców, z czego udział wzięło 45 wystawców (18 firm, 19 instytucji. 4 ośrodki szkoleniowe, 4 Agencje Zatrudnienia), którzy łącznie przedstawili ponad 1 000 ofert pracy, w tym oferty pracy dla osób niepełnosprawnych oraz oferty szkoleniowe. Targi odwiedziło ponad 1000 osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

Ponadto zainteresowane osoby mogły skorzystać z bezpłatnych porad prawnych  udzielanych przez prawnika z NSZZ SOLIDARNOŚĆ, można było utworzyć konto na platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz uzyskać informację w punkcie konsultacyjnym Urzędu Skarbowego. Doradcy zawodowi urzędu na targach pomagali przygotować dokumenty aplikacyjne osobom, które na targach znalazły odpowiednie oferty pracy. Pośrednicy skierowali 101 osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie na Targi Pracy. Od lutego 2014 r. pośrednicy pracy wydawali zaproszenia osobom bezrobotnym i poszukującym pracy (ogółem zostało wydanych około 6000 zaproszeń).

 

 

Jastrzębski Zakład Komunalny

 

 

I. INWESTYCJE i REMONTY

 

1.Kontynuowano prace związane z realizacją I etapu projektu pt. „Rozbudowa i zagospodarowanie fragmentu cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei” polegające na niwelacji terenu i kształtowaniu skarp.

 

II. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA:

 

1. Targowiska miejskie:

a) zebrano opłatę targową w wysokości 21 584,51 zł,

b) zebrano opłatę z tytułu rezerwacji stałych miejsc handlowych w wysokości 18 109,70 zł,

c) zebrano opłatę z tytułu poboru dzierżawy gruntu na targowiskach w wysokości 53 202,38 zł.

 

2. Cmentarze komunalne

a) zebrano opłaty cmentarne w łącznej kwocie 47 895,58 zł,

b) zebrano opłatę z tytułu poboru dzierżawy gruntu w wysokości 297,39 zł,

c) zebrano opłatę z tytułu poboru dzierżawy lokali użytkowych w wysokości 13 264,21 zł.

 

3. Płatne parkingi i strefa płatnego parkowania:

a) zebrano opłatę parkingową z tytułu parkowania w pasie drogowym w wysokości 12 382,50 zł (w tym 2 338,00  zł opłaty dodatkowe i koszty upomnień),

b) zebrano opłatę parkingową na parkingach miejskich przy ul. Arki Bożka, Podhalańskiej, Podhalańskiej - Młyńskiej oraz Al. Piłsudskiego (UM) w łącznej wysokości 23 830,00 zł.

 

4. Schronisko dla bezdomnych zwierząt:

a) przyjęto od mieszkańców miasta do schroniska 5 psów,

b) przyjęto od firm wynajmujących kojce 11 psów,

c) wyłapano z terenu miasta 30 psów,

d) wydano ze schroniska 33 psy,

e) odłowiono z terenu miasta 3 dzikie zwierzęta.

 

5. Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przyjął ok 4658 kg odpadów, w tym: a) odpady wielkogabarytowe w ilości ok. 1728 kg

b) zużyte urządzenia elektryczne, elektroniczne i AGD w ilości ok. 1124 kg

c) farby w ilości 439 kg

d) zużyte opony w ilości 846 kg

e) oleje w ilości 50 kg

f) opakowania zbierane selektywnie ok. 235 kg

g) pozostałe odpady typu : leki,  rozpuszczalniki, baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne, nośniki magnetyczne itp. w ilości ok. 236 kg.

W ramach działalności edukacyjno-informacyjnej dotyczącej  działalności GPZON pracownicy JZK wzięli udział obchodach Dnia Ziemi

 

6. Utrzymanie czystości w gminie:

a) zebrano 19 szt. padłych zwierząt z dróg publicznych,

b) przyjęto do utylizacji 13 szt. padłych zwierząt od mieszkańców Jastrzębia-Zdroju,

c) usunięto 8 dzikich wysypisk zlokalizowanych przy ulicach: Północna, Podhalańska, Cieszyńska, Jagiełły, Cicha, Broniewskiego, Młyńska . Łącznie zebrano i wywieziono 1,8 Mg nieczystości,

d) rozpoczęto wymianę piasku w piaskownicach i na placach zabaw administrowanych przez miasto Jastrzębie-Zdrój.

 

7. Utrzymanie zieleni

a) przeprowadzono wiosenne prace porządkowe w postaci pielenia skrzyżowań, nawożenia, przycinania i oprysku krzewów, przekopania skrzyżowania przy ul Broniewskiego oraz usunięcia zabrudzeń powstałych w okresie zimowym,

b) skrzyżowanie ul. Granicznej z Al. Piłsudskiego - zebrano darń, przykryto agrotkaniną i wysypano grysem,

c) przeprowadzono obsadę wiosenną bratkami miejsc pamięci narodowej, grobów wojennych i skrzyżowań miejskich w ilości:

Groby wojenne:

- Jastrzębie Górne

Marsz Śmierci 480 szt.

Grób zbiorowy zamordowanych 1919 r. 80 szt.

- Jastrzębie Bzie

Grób zbiorowy 22 więźniów Auschwitz 24 szt.

- Jastrzębie Moszczenica

Grób zbiorowy poległych I wojna światowa 24 szt.

 

Miejsca pamięci narodowej:

ul. Witczaka 75 szt.

ul. Rybnicka - Pochwacie 20 szt.

Moszczenica Pomnik przy torach 36 szt.

ul. Okrzei Pomnik Sybiraków 16 szt.

ul. Pszczyńska – Świerczewskiego 50 szt.

 

Zieleń miejska:

ul. Pszczyńska 50 szt.

skrzyżowanie ul. Broniewskiego 1 545 szt.

 

8. Utrzymanie oznakowania pionowego i sygnalizacji świetlnych:

a) oznakowanie pionowe:

- poprawiono znaków - 76 szt.

- usunięto znaków - 3 szt.

- ustawiono znaków - 15 szt.

- wymieniono znaków - 10 szt.

 

b) sygnalizacja świetlna

- dokonano łącznie 4 napraw sygnalizatorów i przejść dla pieszych: (Al. Piłsudskiego - Harcerska - Katowicka, Pszczyńska - Orla, przejście dla pieszych ul. Bogoczowiec).

 

9. W ramach współpracy z Sądem Rejonowym Sądem Grodzkim w Jastrzębiu-Zdroju przyjęto do pracy 8 osób, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

 

10. W ramach prac społecznie użytecznych prace wykonywało 13 osób.

 

 

Miejski Zarząd Nieruchomości

 

 

I. Liczba osób zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w związku z podpisanymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Jastrzębiu-Zdroju oraz skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Sąd Rejonowy w celu odpracowania zobowiązań w kwietniu 2014r.:

 

1. Liczba zatrudnionych osób w ramach robót publicznych        - 5

2. Liczba osób odbywających staż dla bezrobotnych - 3

3. Liczba skazanych skierowanych do odbycia kary ograniczenia wolności/prac społecznie użytecznych w MZN - 21

4. Liczba skazanych skierowanych, którzy zgłosili się do odbycia kary ograniczenia wolności/prac społecznie – użytecznych w marcu – 7.

 

II. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone i ogłoszone od 14 kwietnia do 19 maja.

 

POSTĘPOWANIA W TOKU:

 

ROBOTY BUDOWLANE:

1. „Wymiana stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych” - ZP-2/DL/2014. Termin składania i otwarcia ofert 09.05.2014 r. Postępowanie w toku. Na dzień 19.05.2014 r. wyznaczono podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza.

 

2. „Termomodernizacja budynków przy ul. Żeromskiego 7, Wyspiańskiego 2 i Wyspiańskiego 4 w Jastrzębiu-Zdroju” - ZP-5/DL/2014. Termin składania i otwarcia ofert: 08.05.2014 r. Postępowanie w toku.

 

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE:

 

ROBOTY BUDOWLANE:

 

1. „Wymiana stolarki okiennej drewnianej i pcw w lokalach mieszkalnych” - ZP-1/DL/2014. Termin składania i otwarcia ofert: 28.04.2014 r. Umowę podpisano 13.05.2014 r.

 

III. Działalność bieżąca – zadania w toku do 20.05.2014 r.

 

1. Zestawienie robót remontowych wykonywanych w budynkach administrowanych przez MZN:

 

INWESTYCJE:

1. Cieszyńska 101 – wykonanie przesuwnych plandek do wiaty przy Domu Sołeckim / inwestycja zrealizowana.

2. Szkolna 5 – w trakcie realizacji / opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku.

3. Pszczyńska 292, 294 – w trakcie realizacji / aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie budowy placu zabaw wraz z odprowadzaniem wody deszczowej, zakupem i montażem urządzeń zabawowych.

4. Moniuszki 1-3 i Moniuszki 5-7 – w trakcie realizacji / wykonanie zagospodarowania na terenie gminnym.

5. Pszczyńska 140 – w trakcie realizacji / Wykonawca jest na etapie składania dokumentacji projektowej, kosztorysów oraz specyfikacji, w toku jest również aktualizacja umów przyłączeniowych gazu i energii elektrycznej.

6. Termomodernizacja budynków ul. Żeromskiego 7, Wyspiańskiego 2, 4 / na etapie procedury przetargowej.

7. Sz. Szeregów 1-3-5 – opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych / na etapie procedury przetargowej.

 

REMONTY:

1. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wykonywane są w 6 budynkach mieszkalnych oraz w 2 budynkach użytkowych.

2. Roboty w zakresie instalacji wodnych i kanalizacji sanitarnej wykonywane są w 2 budynkach mieszkalnych.

3. Roboty w zakresie ogólnobudowlanym wykonywane są w 2 budynkach mieszkalnych oraz na terenie przyległym do 1 budynku mieszkalnego.

 

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne prowadzone przez wykonawców zewnętrznych w zakresie:

 

ROBOTY ZREALIZOWANE:

1. Stodoły 54/3 – remont lokalu socjalnego wraz z korytarzem;

2. Żeromskiego 7 – remont klatki schodowej;

3. Brzechwy 6-8 – wymiana stalowych poziomów instalacji wodnej na instalacje z rur PP;

4. K. Miarki 3 – opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kominów;

5. Moniuszki 1-3 – remont schodów terenowych;

6. Broniewskiego 12-14 – wymiana poziomów instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej w piwnicach;

7. Broniewskiego 2-4-6 – wymiana poziomów instalacji wod-kan;

8. H. Sawickiej 10-12 – remont klatek schodowych wraz z wymianą drzwi do piwnic;

9. Turystyczna 5 A – wymiana grzejników;

10. Cieszyńska 101 – remont pokrycia dachu OSP;

11. Morcinka 5-7 (za budynkiem) – usunięcie przyczyny zalewania schodów terenowych (montaż koryta odwadniającego);

12. Gagarina 116 – remont schodów wejściowych do sklepu.

 

W TRAKCIE REALIZACJI:

1. Stodoły 54/3, Pszczyńska 294, Wyspiańskiego 4/1 – wymiana instalacji elektrycznej;

2. A. Krajowej 92/1, Żeromskiego 7 – remont instalacji elektrycznej;

3. Wyspiańskiego 2 – wymiana stolarki okiennej w piwnicy;

4. Miodowa 1-3 – wymiana poziomów instalacji kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej;

5. Miodowa 3/21 – wymiana tablicy bezpiecznikowej;

6. Brzechwy 5-7 – remont pokrycia dachu wraz z wymianą rynien i rur spustowych oraz naprawa gzymsu;

7. Broniewskiego 2-4-6 – wykonanie studzienki i przykanalika z PVC wraz z wpięciem do studzienki nr 2;

8. Dunikowskiego – wykonanie placyku gospodarczego;

9. 1 Maja 55 – wymiana rozdzielnicy licznikowej;

10. Sybiraków 2 – wymiana wentylatora kanałowego.

 

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne prowadzone przez grupę remontową i konserwatorów w zakresie:

 

ROBOTY ZREALIZOWANE:

1. Os. Zdrój, Os. Przyjaźń – inwentaryzacja pomieszczeń piwnicznych oraz ich oznakowanie;

2. Sz. Szeregów 10/5 – wymiana wykładziny w kuchni wraz z naprawą podłoża;

3. Pszczyńska 294 – usunięcie skutków pożaru z korytarza na I piętrze oraz klatce schodowej;

4. Pszczyńska 294/19,34, Gagarina 108/44 – remont pustostanu;

5. Miodowa 3/21 – wymiana wykładziny wraz z naprawą podłoża;

6. Śląska 37/14 – wymiana pionu wod – Kan.

 

W TRAKCIE REALIZACJI:

1. Morcinka 12 – usunięcie skutków dewastacji na klatce schodowej (malowanie emulsyjne i olejne);

2. K. Paryskiej 14 – białkowanie kotłowni;

3. Sz. Szeregów 21/6 – wymiana wykładziny w lokalu wraz z naprawą podłoża w całym lokalu;

4. Naprawa urządzeń zabawowych – Gajowa 11, Broniewskiego, Żeromskiego 18-20, Moniuszki 14-16 ÷ 18-20; Działka gminna przy Moniuszki 1-3 ÷ 5-7; Morcinka 19; Stodoły 54; Gagarina 112;

5. Całość zasobów – naprawa i malowanie ławek;

6. Bieżące usuwanie usterek ogólnobudowlanych, stolarsko – ślusarskich, dekarskich, na instalacji c.o., wod - kan i gazowych w 20 budynkach mieszkalnych gminnych, 52 obiektach użytkowych gminnych i 88 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

 

Czynności bieżące w zakresie administrowania od 14 kwietnia do 19 maja:

 

- Uprzątnięcie pomieszczeń wspólnych piwnic oraz korytarzy piwnicznych ze zużytych sprzętów gospodarstwa domowego i innych przedmiotów wielkogabarytowych na zasobach administrowanych i zarządzanych przez MZN.

- Bieżąca obsługa lokatorów, sporządzanie i zawieranie umów najmu lokali z czynszem regulowanym, czynszem socjalnym na podstawie skierowań z Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta.

- Bieżąca obsługa najemców i dzierżawców lokali użytkowych.

- Zawieranie i rozliczanie umów najmu sal w Domach Sołeckich.

- Wypełnianie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i o nabycie lokali mieszkalnych na własność.

- Przygotowywanie dokumentacji związanej z zamianą i przyznaniem lokali mieszkalnych na własność.

- Bieżąca kontrola terenów sprzątanych przez sprzątaczki oraz terenów utrzymywanych przez najemców lokali użytkowych, a także firm, którym zlecono obsługę budynków mieszkalnych i socjalnych bądź obiektów użytkowych.

- Cotygodniowa kontrola zmian w ewidencji ludności.

- Sporządzanie i zawieranie umów najmu dla nieruchomości użytkowych.

- Czynności przyjmowania i przekazywania lokali użytkowych bądź ich części w związku ze zmieniającymi się albo kończącymi się lub rozpoczynającymi umowami zobowiązaniowymi.

- Zasiedlono 7 lokali socjalnych, 13 lokali mieszkalnych, przyjęto do MZN 1 lokal mieszkalny.

- Aktualizacja danych osobowych najemców/lokatorów w programie WinSarcz.

- Rozpoczęcie prac związanych z koszeniem traw i obcinaniem żywopłotów na terenach administrowanych i zarządzanych przez MZN.

- Prowadzenie prac związanych z nasadzaniem wiosennym drzew i krzewów na zasobach administrowanych i zarządzanych przez MZN.

- Kontrola opróżniania i wywozu odpadów komunalnych na zasobach administrowanych i zarządzanych przez MZN.

- Przygotowywanie danych oraz składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla budynków mieszkalnych i użytkowych.

- Przygotowywanie danych oraz składanie korekty deklaracji na podatek od nieruchomości dla budynków i gruntów administrowanych przez MZN.

 

Wykonanie następujących zadań mających na celu windykację należności w kwietniu:

-na lokale mieszkalne: 9 zawiadomień o posiadaniu zaległości, 4 wypowiedzenia umowy najmu lokalu, 74 przedsądowe wezwania do zapłaty – ostateczne, 5 wezwań do zapłaty i opróżnienia lokalu, 5 wniosków o wszczęcie postępowania o egzekucję należności, 40 pozwów o zapłatę należności, 2 pozwy o eksmisję z zajmowanego lokalu, 3 wnioski o wydanie wyroku/nakazu zapłaty, 2 wnioski do Urzędu Stanu Cywilnego o wydanie aktu urodzenia/ślubu/zgonu, 33 podania o rozłożenie zaległości czynszowych i odsetkowych na raty, przedłużenie terminu płatności, umorzenie zaległości czynszowych i odsetkowych, rozłożenie na raty niedopłaty z c.o. za 2013 r.

- na lokale użytkowe: 3 wezwania do zapłaty, 2 wypowiedzenia umowy najmu/dzierżawy, 3 przedsądowe wezwania do zapłaty – ostateczne, 8 not odsetkowych, 3 pozwy o zapłatę należności, 2 podania o rozłożenie zaległości czynszowych i odsetkowych na raty, przedłużenie terminu płatności, umorzenie zaległości czynszowych i odsetkowych.

 

 

Miejski Ośrodek Kultury

 

 

26 kwietnia w Kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła odbył się Uroczysty Koncert Papieski okazji kanonizacji Jana Pawła II pod honorowym patronatem Kardynała Stanisława Dziwisza. Podczas jego trwania publiczność miała okazję wysłuchać między innymi utworów muzycznych do słów błogosławionego Jana Pawła II w wykonaniu Krakowskiej Orkiestry Radiowej i Chóru Mieszanego „Kanon”.

 

15 maja w kinie „Centrum” zagrał zespół „Stare Dobre Małżeństwo”. Piosenki SDM rzadko goszczą w polskich rozgłośniach radiowych, publicznych, i komercyjnych. Muzycy SDM nie są także ulubieńcami prasy ani telewizji, ale uwielbia ich publiczność. Krzysztof Myszkowski i jego przyjaciele swoją muzyką oferują ucztę dla ducha. Zespół złożony jest z wyśmienitych muzyków towarzyszących liderowi Krzysztofowi Myszkowskiemu, śpiewającemu swoje kultowe piosenki. Soczyste i aromatyczne brzmienie formacji zapewnia niebanalny zestaw instrumentów wykorzystywanych podczas recitali.

 

Miejski Ośrodek Kultury był współorganizatorem m.in. następujących imprez:

- 11 maja - Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej. Impreza współorganizowana z Zespołem Szkół Specjalnych nr 10.

- 15 maja - IX Międzyprzedszkolny Przegląd Poezji. Impreza współorganizowana z PP 19 i PP 11.

 

WYSTAWY

 

Galeria Epicentrum

Od 25 kwietnia do 8 maja czynna była wystawa Śladami Jana Pawła II – fotografia 3D. To wystawa inna niż wszystkie dotyczące Jana Pawła II. Zamiast wizerunku osoby Papieża Pielgrzyma, którą wszyscy doskonale znają, była to wycieczka po miejscach, które odwiedził Jan Paweł II w czasie pontyfikatu, a także tych, które były ściśle związane z jego życiem. Dzięki trójwymiarowej technice, którą zostały wykonane zdjęcia zakładając okulary, można było spojrzeć na te miejsca w zupełnie innym wymiarze i poczuć się jakbyśmy tam byli teraz. Autorami tej wystawy są: Jacek Gniewek i Michał Grzywacz.

 

 

16 maja odbył się wernisaż wystawy „WIDZIEĆ... ABY ZOBACZYĆ”. Autorami wystawy są: Józef Ćwiek oraz Klaudia Pawelec – Gliklich.

 

GALERIA HISTORII MIASTA

Do 27 czerwca można zwiedzać wystawę „Droga na szczyt. Jastrzębska siatkówka od rozgrywek gminnych do Ligi Mistrzów”. Ponad 60 lat temu na boisku przy basenie w Zdroju rozpoczęła się historia jastrzębskiej siatkówki. Na wystawie w Galerii Historii Miasta można zobaczyć archiwalne oraz współczesne zdjęcia klubu, pamiątki, medale, koszulki i puchary.

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna

 

 

Ważniejsze przedsięwzięcia:

 

- Konferencja „Biblioteka przyszłości – informacja, potrzeby, nowe technologie”. Gośćmi konferencji byli: dr hab. Artur Jazdon –Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, dr Magdalena Wójcik – Uniwersytet Jagielloński, mgr Katarzyna Drewnowska-Toczko – Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, mgr Lidia Teresa Nowak – Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu;

- „Rodzinny Piknik Literacki” - otwarta rodzinna impreza, w ramach której odbyły się spotkania z Wojciechem Cesarzem i Katarzyną Terechowicz, Grzegorzem Miecugowem oraz Jerzym Ciurlokiem, kiermasz książek oraz warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży;

- Rodzinna gra miejska „Dorwać mola”;

- Spotkanie z podróżnikiem Tomaszem Michniewiczem;

- Wystawa prac Żanety Antosik w Galerii „Pod Sową”;

- Wystawa pracy Małgorzaty Maćkowiak w Galerii „Da Vinci”.

 

Dla dzieci i młodzieży:

- Spotkania autorskie z pisarkami dla dzieci: Barbarą Gawryluk, Beatą Ostrowicką i Barbarą Ciwoniuk;

- „Picturebooks” – warsztaty artystycznego tworzenia książki;

- „Sekrety hieroglifów” i „Era Gutenberga” – warsztaty multimedialne;

- „Książkowy zawrót głowy” – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci.

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

 

W kwietniu zakończyła się IV Edycja Grand Prix Młodzieżowej Ligi Biegowej o Puchar Dyrektora MOSiR Jastrzębie, w której wzięła rekordowa liczba osób, z czego ponad 300 uczniów z ośmiu szkół podstawowych, sześciu szkół gimnazjalnych, siedmiu szkół ponadgimnazjalnych punktowało w swoich kategoriach indywidualnych oraz drużynowych. W każdym z czterech biegów(Witaj Szkoło, Bieg Niepodległości, Bieg Papieski oraz Bieg Finałowy) punkty zdobywało pierwsze 20 osób.

 

Zakończyliśmy sezon na lodowisku Jastor. Na ostatniej bezpłatnej ślizgawce na lodzie najmłodszymi zaopiekowali się zawodnicy JKH GKS Jastrzębie. Nie zabrakło niespodzianek i pączków. Na obiekcie trwają prace remontowe i przygotowawcze do kolejnego sezonu.

 

Za nami pełne atrakcji obchody Majówki z MOSiR-em. W tym roku zagraliśmy w duchu rock’n rolla i rapu. Na Stadionie zagrali: CORIA, ŚWINKA HALINKA, GRUBSON. Gwiazdą deszczowej majówki był zespół LUXTORPEDA. Pogoda nie zatrzymała fanów dobrej muzyki w domach, na Stadion przybyło kilka tysięcy mieszkańców.

 

Rekordowa ilość 129 osób wzięła udział w piątym Jastrzębskim Teście Coopera. Przy wyśmienitej pogodzie w czterech turach od 16.30 do 18.45 uczestnicy łącznie pokonali 329 km 255m, co jest kolejnym rekordem. W piątym teście wystartowało 92 mężczyzn oraz 37 kobiet, osiągając 51 wyników doskonałych, 63 powyżej przeciętnej, 10 przeciętnych, 2 poniżej przeciętnej oraz 3 wyniki słabe.

 

Sezon siatkówki plażowej został rozpoczęty na Kąpielisku „Zdrój” 17 maja. Pierwszy turniej siatkówki plażowej w regionie przyciągnął 20 par. W Otwartych Mistrzostwach Jastrzębia-Zdroju w Siatkówce Plażowej wystartowały pary z Jastrzębia-Zdroju, Cieszyna, Żor, Rybnika, Radlina, Czechowic Dziedzic, Pszczyny, Tychów. Zwycięzcami turnieju została para z Jastrzębia-Zdroju i Czechowic dziedzic.

 

24 maja piłkarze GKS-u 1962 Jastrzębie podejmowali na swoim stadionie wicelidera ligi, Iskrę Pszczyna. Jastrzębianie pewnie wygrali 4:1. Na koncie drużyny 72 pkt. Piłkarze GKS 1962 Jastrzębie już 10 maja, na ponad miesiąc przed końcem sezonu zapewnili sobie awans do trzeciej ligi po wysokim zwycięstwie z Drzewiarzem Jasienica.

 

Za nami I Jastrzębski Bieg Kobiet „Kobiety na 5+”. Jastrzębski Bieg Kobiet zgromadził miłośniczki biegania z całego regionu i różnych zakątków Polski. Panie miały do pokonania 5,5 kilometra. Trasa biegła głównymi ulicami miasta. Najszybciej odległość tą pokonała Wioletta Frankiewicz, dwukrotna olimpijka, która przybiegła na metę już po 19 minutach. W biegu wystartowało 371 pań. Wśród nich ponad 100 jastrzębianek. Wszystkie panie, które zmieściły się w limicie czasu (wszystkie się zmieściły), czyli jednej godzinie, otrzymały pamiątkowe medale, róże i napoje. Dla najmłodszych było przygotowane „biegusiowe przedszkole” z wieloma atrakcjami, stoiska skierowane do kobiet. Dekoracje w kategorii open, 6 kategoriach wiekowych, klasyfikacji najlepszych jastrzębianek, najwcześniej urodzonej zawodniczki zakończył konkurs z cennymi nagrodami.

 

Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 01.07.2014 08:58
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 1310
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.