W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 27 marca 2014 roku

RSS

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta 27 marca 2014 roku

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście.

 

Witam wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej III sesji zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Przedstawię informacje z realizacji zadań w okresie od sesji zwyczajnej, która odbyła się 27 lutego do chwili obecnej.

 

 

w zakresie budżetu

 

 

Od 21 lutego do 21 marca podjąłem dwa zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok oraz trzy zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Decyzje te spowodowały zwiększenie ogólnej wielkości planu dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 798 053 zł. Po uwzględnieniu zmian oraz zmian wynikających z projektu uchwały Rady Miasta przedłożonego na sesję 27 marca plan budżetu miasta na 2014 rok kształtuje się następująco:

- dochody ogółem wynoszą 360 986 625 zł,

- wydatki ogółem wynoszą 396 926 625 zł,

- przychody wynoszą 36 200 000 zł,

- rozchody wynoszą 260 000 zł.

Deficyt budżetu miasta na 2014 rok wynosi 35 940 000 zł, co stanowi 9,96% dochodów ogółem.

 

 

w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

 

1. Trwają prace związane z budową dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica – odcinek F-J. Wykonywane są roboty ziemne na odcinku ul. Chlebowej wraz z kanalizacją deszczową w km 0+720 wykonywany jest przepust ramowy żelbetowy.

 

2. Zakończono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę robót na zadanie pn.: „Remonty cząstkowe dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój”. Do końca marca zostanie podpisana umowa, a po zatwierdzeniu organizacji ruchu rozpoczną się roboty. W pierwszej kolejności roboty będą prowadzone na drogach przeznaczonych pod oznakowanie poziome.

 

3. Trwają prace związane z:

-  rewitalizacją parku przy ul. Żeromskiego,

- nadbudową ZS nr 13,

-  przebudową kompleksu boisk sportowych przy ZS nr 1.

 

4. Przekazano wykonawcy teren pod przebudowę ul. K. Paryskiej, trwają ustalenia odnośnie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

 

5. Ogłoszono przetargi na:

- utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowych na terenie miasta,

- przebudowę ul. Frysztackiej i ul. Piaskowej,

- remont schodów i traktów pieszych w Parku Zdrojowym,

- budowę chodnika w pasie drogi wojewódzkiej DW933 - ul. Wodzisławska na odcinku od budynku nr 15 do ul. Boża Góra Lewa,

- remont i utrzymanie barier energochłonnych, chodnikowych, poręczy schodowych, mostowych,

- przebudowę schodów zewnętrznych i terenu przed wejściem głównym do budynku Szkoły Podstawowej nr 6,

-  remont chodników przy ul.: Jagiełły, Kusocińskiego i Kaszubskiej,

- wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta,

- budowę inhalatorium zasilanego wodami solankowymi w Parku Zdrojowym (ogłoszony po raz drugi ze względu na brak złożonych ofert),

- remonty rowów przydrożnych,

- remonty dróg gruntowych,

- budowę oświetlenia ulicy Matejki.

 

 

w zakresie gospodarki mieszkaniowej

 

 

Od 19 lutego do 19 marca wypłacono 1137 dodatków mieszkaniowych na kwotę 253 218,14 zł. Przekazano do wypłaty 283 dodatki energetyczne na kwotę 7372,02zł. Wydano 223 decyzje w sprawie dodatku mieszkaniowego, w tym:

- 215 przyznających dodatek mieszkaniowy,

- 3 odmawiające przyznania dodatku mieszkaniowego,

- 1 wznawiającą wypłatę wstrzymanego dodatku mieszkaniowego (lokator uregulował zaległości powstałe w czasie korzystania z dodatku mieszkaniowego),

- 4 wygaszające przyznany dodatek z powodu zmiany miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wydano 83 decyzje przyznające zryczałtowany dodatek energetyczny.

 

 

w zakresie ochrony środowiska

 

 

W styczniu Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w zakresie wykonywania obowiązków prezydenta miasta na prawach powiatu wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska. W lutym otrzymaliśmy wystąpienie pokontrolne. Wg oceny NIK prezydent prawidłowo realizował zadania z zakresu ochrony środowiska oraz postępowania o wydanie pozwoleń na korzystanie ze środowiska, działania wobec podmiotów prowadzących instalacje, zarządców obiektów powodujących emisje do środowiska, w zakresie ochrony powierzchni ziemi i ochrony przed hałasem oraz finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Działania te zostały ocenione przez NIK najwyższą oceną w trójstopniowej skali ocen stosowanej przez NIK. Wystąpienie pokontrolne znajduje się na stronach BIP Urzędu Miasta.

 

Niebawem zakończymy przyjmowanie wniosków o dotacje na urządzenia grzewcze, ponieważ z pieniędzy zaplanowanych na ten cel w roku 2014 / 850 tys. zł./ ponad 85% zostało już zaangażowane.

 

 

w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

 

Na podstawie zarządzenia Nr Or-IV 0050.115.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój 10 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej oraz ogłoszenia konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych wynikających z „Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2014” ogłoszono konkurs ofert na wybór realizatorów następujących programów zdrowotnych:

- „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka piersi wśród mieszkanek miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie badań mammograficznych i sonomammograficznych”.

- „Profilaktyka oraz wczesna diagnostyka chorób układu oddechowego wśród mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój”.

- „Profilaktyka oraz wczesna diagnostyka chorób układu krążenia wśród mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój”.

- „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób dolnego odcinka przewodu pokarmowego wśród mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój”.

- „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie schorzeń nowotworowych skóry wśród mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój ”.

- „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka narządu rodnego wśród mieszkanek miasta Jastrzębie-Zdrój”.

- „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego wśród mężczyzn-mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój”.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr Or-IV.0050.122.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z 12 marca 2014 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia w roku 2014. Dotację przyznano następującym organizacjom pozarządowym:

- Klub Abstynentów ARKA – tytuł zadania: „Damy przykład – nie wykład – 2014 r.” –  53.496,00 zł.

- Klub Abstynentów ARKA – tytuł zadania: „W ARCE spełniamy marzenia” – 1.500,00 zł.

- Jastrzębski Katolicki Klub Trzeźwości – tytuł zadania: „Trzeźwi – Ale nie samotni” – 45.004,00 zł.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr Or-IV.0050.101.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z 4 marca 2014 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2014. Dotacje przyznano następującym organizacjom pozarządowym:

- Stowarzyszenie Jastrzębskich Amazonek „AMAZONKI” – rodzaj zadania publicznego: działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych. Tytuł zadania publicznego: „Nowe życie kobiety po raku piersi” – 5 032 zł.

- Stowarzyszenie Dializowanych „NEPHROS” – rodzaj zadania publicznego: działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych. Tytuł zadania publicznego: „Dializo! Pomagaj, lecz nie rządź moim życiem” – 7 746,05 zł.

- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „BURY MIŚ” – rodzaj zadania publicznego: działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych. Tytuł zadania publicznego: „Poprzez zabawę i terapię do lepszego rozwoju” – 10 476 zł.

- Towarzystwo „SPRAWNI INACZEJ” – rodzaj zadania publicznego: działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia. Tytuł zadania publicznego: „Dbałość o zdrowy styl życia w społeczności osób niepełnosprawnych” - 6 205,95 zł.

 

Od kwietnia w salkach katechetycznych kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła działać będzie Punkt Konsultacyjny ds. narkomanii.

 

 

w zakresie polityki gospodarczej i promocji

 

 

1. Trwa procedura przetargowa na realizację zadania pn. „Przygotowanie i wydruk wydawnictw informacyjno-promocyjnych dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój”.

 

2. 14 marca w Jasienicy uczestniczono w spotkaniu projektowym w ramach realizacji projektu „Śląski System Informacji Turystycznej” realizowanego w ramach RPO WSL 2007-2013.

 

3. W Punkcie Obsługi Inwestora przekazywane są informacje w zakresie ofert inwestycyjnych, obowiązujących procedur, jak również udostępniane są dane podmiotów z terenu miasta biorących udział w procesie inwestycyjnym.

 

4. 13 i 14 marca odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Przedmiotem obrad było m.in. przyjęcie sprawozdania zarządu z działalności Związku w 2013 r., przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu i bilansu za rok 2013 r. oraz przyjęcie programu działania na rok 2014.

 

5. 14 marca miało miejsce Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. W porządku obrad przewidziano między innymi podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu działania Stowarzyszenia oraz Planu rzeczowo-finansowego na rok 2014, a także podjęcie uchwał i omówienie problematyki z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.

 

6. W Referacie ds. Współpracy Gospodarczej i Promocji Miasta na bieżąco realizowane są zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem kapitału miasta Jastrzębie-Zdrój, w tym m.in. opracowywane są materiały merytoryczne, prowadzona jest bieżąca korespondencja, przygotowywane są projekty uchwał i zarządzenia, a także organizowane są spotkania z członkami zarządów, rad nadzorczych czy przedstawicielami wspólników spółek.

 

7. Trwa przygotowanie informacji w zakresie spółek komunalnych zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.

 

8. Gminne Centrum Informacji na bieżąco informuje przedsiębiorców oraz osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą o dostępnych środkach pomocowych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.

 

9. W GCI odbyły się konsultacje dla mieszkańców miasta z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

10. Na bieżąco osoby bezrobotne, uczniowie i studenci korzystają z usług GCI w celu m.in. poszukiwania ofert pracy, przygotowania CV i listu motywacyjnego.

 

11. Trwają przygotowania organizacyjne do przyjęcia gości z miast partnerskich w ramach obchodów Dni Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

12. Przygotowano kampanię promocyjną „Jastrzębie-Zdrój. W trzech wymiarach.” W dniach 24-27 marca w ramach zadania przedstawiciele miasta Jastrzębie-Zdrój uroczyście otwierają wystawę w mieście partnerskim Ibbenbüren.

 

13. Przeprowadzono postępowanie przetargowe pn. „Dostawa materiałów promocyjnych w formie maskotki miasta dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Pluszak 1” Jarosław Zdyb z Sandomierza.

 

14. Trwa utrzymanie trwałości projektu „Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach zadań na bieżąco zamieszczane są zapowiedzi o wydarzeniach i imprezach mających miejsce w naszym mieście.

 

15. W ramach realizacji projektu pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” powołano Zarządzeniem Prezydenta NR Or.IV.00.50.138.2014r. komisje rekrutacji oraz wprowadzano regulamin uczestnictwa w/w  projekcie. Pierwszy etap rekrutacji rozpocznie się od 31 marca do 11 kwietnia.

 

16. Trwa realizacja czterech transgranicznych projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013”. W ramach projektu pn. „III Polsko-czeskie spotkania branżowe” dokonano oceny obiektów hotelarsko-gastronomicznych celem wybrania najkorzystniejszego na organizację konferencji podsumowującej projekt. Trwa bieżący kontakt z partnerami projektu.

 

 

w zakresie mienia:

 

 

Sprzedano w drodze przetargu nieruchomość gruntową położoną przy ul. Szotkowickiej o pow. 0,1011 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/7 w działce 1999/50, przeznaczoną na cele mieszkaniowe.

Sprzedano w drodze przetargu nieruchomość gruntową położoną przy ul. Szotkowickiej o pow. 0,0842 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/7 w działce 1999/50, przeznaczoną na cele mieszkaniowe.

 

 

w zakresie kultury i sportu

 

 

1. Zakończono procedurę przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Łącznie przyznano 558 000,00 zł na stypendia sportowe oraz 308 300,00 na nagrody i wyróżnienia pieniężne. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się podczas gali sportu „Złoty Jastrząbek” 14 marca. Statuetkę Złotego Jastrząbka przyznano Bartoszowi Łosiakowi zawodnikowi z Klubu Sportowego „Jastrzębie-Borynia”.

 

2. Trwają przygotowania do uroczystości przyznania nagrody miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury. Wnioski na kandydata do nagrody można składać do 31 marca.

 

3. Trwa procedura (do 31 marca)  przyjmowania wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

 

w zakresie zarządzania kryzysowego

 

 

1. 4 marca przeprowadzone zostało szkolenie dla dyrektorów zakładów pracy zajmujących się zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną. Na szkoleniu zostały omówione zagadnienia związane z zagrożeniami.

 

2. 17 i 18 marca odbył się finał I edycji „Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie, ratownictwie i obronie cywilnej” dla szkół gimnazjalnych oraz II edycja  „Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie, ratownictwie i obronie cywilnej” dla szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta. Konkurs miał na celu podtrzymanie tradycji wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności. Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach: szkolnym oraz miejskim. Uczniowie za zadanie mieli rozwiązać test oraz przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie. Uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą w finale miejskim otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy okolicznościowe. Szkoła, której przedstawiciel zwyciężył w konkursie miejskim, również otrzymała nagrodę rzeczową.

 

3. 20 marca odbyło się szkolenie instruktażowe do miejskiego ćwiczenia zgrywającego działania służb miejskich i ratowniczych w sytuacji zagrożenia, które odbędzie się 23 czerwca. Na spotkaniu zostało przedstawione założenie do przeprowadzenia ćwiczenia wraz z zadaniami dla poszczególnych służb i jednostek organizacyjnych.

 

4. Od 24 marca do 15 kwietnia na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój jest przeprowadzana kwalifikacja wojskowa. Do kwalifikacji wojskowej w 2014 roku wzywani są mężczyźni rocznika 1995 r.

 

5. 26 marca pod pomnikiem poległych żołnierzy przy ul. Boża Góra Prawa odbyła się uroczystość upamiętniająca 69. rocznicę zakończenia działań wojennych na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju. Wiązanki kwiatów zostały złożone pod symboliczną tablicą żołnierzy obrońców września oraz na mogile poległych żołnierzy w 1945 r.

 

 

w zakresie edukacji

 

 

Rozpoczęto procedurę naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych. Zebrano i przekazano administratorowi szczegółowe dane punktów naboru oraz dane administratorów punktów naboru. Podczas rekrutacji uczniowie będą mogli korzystać z bazy danych obejmującej niemal całe województwo śląskie. 19 marca odbyło się szkolenie dla administratorów punktów naboru dot. harmonogramu naboru w 2014 r., wprowadzonych zmian w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych oraz zasad wprowadzenia oferty edukacyjnej szkół do systemu.

 

Sporządzono comiesięczne sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. W lutym szkoły wykazały 31 966,80 zł. zrealizowanych wydatków.

 

Przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na działalność edukacyjną dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie  Śląskim grupa Jastrzębie-Zdrój w kwocie 16 000,00 zł.

 

Ruszył nowy program edukacyjny „Erasmus +” wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Etap składania wniosków dla akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w formie elektronicznej przez kandydatów upłynął 24 marca. Do projektów przystąpiły następujące placówki:

- Zespół Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

- Zespół Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju

- Zespół Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju

- Publiczne Przedszkole Nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju

- Zespół Szkół Nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju

- Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju

- Szkoła Podstawowa Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju.

 

W ramach bieżącego nadzoru nad placówkami oświatowymi – wizyta w Publicznym Przedszkolu nr 18 (12 marca). Sprawdzenie dotyczyło profilaktyki wszawicy w związku ze zgłoszeniami rodziców kilku przypadków dzieci zarażonych wszą ludzką. Dyrekcja przedszkola podjęła wszelkie kroki w zakresie informowania rodziców o sposobach zapobiegania i zwalczania wszawicy wśród dzieci, m.in. poprzez wyróżniające się czerwonym kolorem ogłoszenia na wszystkich tablicach ogłoszeń (głównej oraz przy każdej z sal), wyprano dywany i firany, a dzieciom systematycznie sprawdzane są włosy (po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody rodziców).

 

Ogłoszono III Miejski Konkurs Profilaktyczny dla przedszkoli „Jestem bezpieczny i dbam o swoje zdrowie”, organizowany przez Wydział Edukacji i Straż Miejską przy współudziale Publicznego Przedszkola nr 11. Konkurs składa się z dwóch etapów: konkurencji plastycznej i małej formy teatralnej z finałem w Kinie Centrum 11 kwietnia.

 

Przeprowadzono kontrolę dotyczącą nauczania indywidualnego realizowanego w podległych jednostkach, wykazanego w rozliczeniu SKUU. W wyniku kontroli, kilka szkół zostało zobowiązanych do złożenia korekty budżetu.

 

W związku z zakończonym 28 lutego naborem do publicznych przedszkoli, dyrektorzy tych placówek zostali zobowiązani do weryfikacji złożonych dokumentów, powołanie komisji rekrutacyjnych oraz ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (do końca marca).

 

Na bieżąco rejestrowane są zgłoszenia i wnioski pracodawców ubiegających się o zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Podpisano z Wojewodą Śląskim umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2014 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Na ten cel miasto otrzyma środki Funduszu Pracy w łącznej kwocie 579 078,00 zł.

 

Zakończono prace związane z naborem wniosków szkół ubiegających się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do profilaktyki zdrowotnej uczniów wyjeżdżających wiosną na „zielone szkoły”. Zgodnie ze złożonymi wnioskami z wyjazdu na „zieloną szkołę” skorzysta 442 uczniów. Kwota dotacji, o którą wystąpi miasto to 95 240,00 zł.

 

Od 27 lutego do 19 marca sporządzono 26 decyzji w sprawie zwrotu pracodawcom kosztów dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników z tytułu ukończenia nauki lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Łączna kwota wydanych decyzji wynosi 141 688,03 zł.

 

Rozpoczęły się zajęcia dla uczniów zgłoszonych podczas dodatkowego naboru do udziału w projekcie systemowym „Mam zawód - mam pracę w regionie”. Zakończą oni doradztwo zawodowe 10 kwietnia i wraz z pozostałymi uczestnikami projektu rozpoczną realizację kursów, kursów certyfikowanych, zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów na targi branżowe oraz innych form wsparcia oferowanych dla uczniów szkół zasadniczych zawodowych i techników. W celu realizacji założeń projektowych rozpoczęto procedurę wyboru wykonawców kursów spawania, prawa jazdy, operatora koparko-ładowarki, operatora wózków widłowych i eksploatacji instalacji elektrycznych oraz procedurę wyboru wykonawcy organizacji wyjazdów uczniów na targi branżowe, które zaplanowano do realizacji w kwietniu, maju i czerwcu.

 

Zakończono procedurę oceny pracy dyrektorów: Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, Zespołu Szkół Nr 11, Zespołu Szkół Nr 13, Szkoły Podstawowej Nr 12. Po dokonaniu uzgodnienia z Kuratorium Oświaty w Katowicach dyrektorzy tych szkół otrzymali oceny wyróżniające. Ponadto w trakcie jest ocena pracy dyrektora Zespołu Szkół Nr 4, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 17.

 

W szkołach podstawowych rozpoczął się nabór uczniów do klas pierwszych (w tym dzieci sześcioletnich) na podstawie przepisów znowelizowanej 18 stycznia ustawy o systemie oświaty, tzw. ustawa rekrutacyjna.

 

 

Jastrzębski Zakład Komunalny

 

 

I. Inwestycje i remonty

 

1.Kontynuowano prace przy niwelacji terenu na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie z projektem ''Rozbudowa i zagospodarowanie fragmentu cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei.''

 

II. Działalność bieżąca

 

1. Targowiska miejskie

a) zebrano opłatę targową w wysokości 7 472,42 zł,

b) zebrano opłatę z tytułu rezerwacji stałych miejsc handlowych w wysokości 16 582,38  zł,

c) zebrano opłatę z tytułu poboru dzierżawy gruntu na targowiskach w wysokości 27 419,76 zł.

 

2. Cmentarze komunalne

a) zebrano opłaty cmentarne w łącznej kwocie 32 955,00 zł,

b) zebrano opłatę z tytułu poboru dzierżawy gruntu w wysokości 1 426,33 zł,

c) zebrano opłatę z tytułu poboru dzierżawy lokali użytkowych w wysokości 679,52 zł.

 

3. Płatne parkingi i strefa płatnego parkowania

a) zebrano opłatę parkingową z tytułu parkowania w pasie drogowym w wysokości 10 611,80 zł (w tym 2 180,80 zł opłaty dodatkowe i koszty upomnień),

b) zebrano opłatę parkingową na parkingach miejskich przy ul. Arki Bożka, Podhalańskiej, Podhalańskiej - Młyńskiej oraz al. Piłsudskiego (UM) w łącznej wysokości 17 788,20 zł.

 

4. Schronisko dla bezdomnych zwierząt

a) przyjęto od mieszkańców miasta do schroniska 5 psów,

b) przyjęto od firm wynajmujących kojce 2 psy,

c) wyłapano z terenu miasta 24 psy,

d) wydano ze schroniska 29 psów,

e) odłowiono z terenu miasta 2 dzikie zwierzęta.

 

5. Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przyjął 1 435,5 kg odpadów, w tym:

a) odpady wielkogabarytowe w ilości 614 kg,

b) urządzenia elektryczne, elektroniczne i AGD w ilości 468 kg,

c) farby w ilości 176 kg,

d) zużyte opony w ilości 141 kg,

pozostałe odpady typu: leki, opakowania, rozpuszczalniki, oleje, baterie itp. w ilości 36,5 kg.

 

6. Utrzymanie czystości w gminie

a) zebrano 10 szt. padłych zwierząt z dróg publicznych,

b) przyjęto do utylizacji 16 szt. padłych zwierząt od mieszkańców Jastrzębia-Zdroju.

 

7. Utrzymanie oznakowania pionowego i sygnalizacji świetlnych

a) oznakowanie pionowe

- poprawiono znaków - 76 szt.

- usunięto znaków - 4 szt.

- ustawiono znaków - 39 szt.

- wymieniono znaków - 1 szt.

 

b) sygnalizacja świetlna

- dokonano łącznie 6 napraw sygnalizatorów i przejść dla pieszych: (A. Bożka - Harcerska – Mazurska, A. Bożka – Podhalańska, Pszczyńska - Świerczewskiego - Orla, Sygnalizacja Carrefour).

 

8. W ramach współpracy z Sądem Rejonowym Sądem Grodzkim w Jastrzębiu-Zdroju przyjęto do pracy 10 osób, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

 

9. W ramach prac społecznie użytecznych prace wykonywało 11 osób.

 

10. Zawarto 2 umowy dzierżawy terenu z przeznaczeniem na ekspozycję reklamy.

 

11. Zawarto 1 umowę na wynajem placu przy ul. Dworcowej.

 

III Zamówienia publiczne poniżej progu obowiązywania ustawy prawo zamówień publicznych:

 

1. Zawarto 2 umowy na odbiór odpadów gumowych o łącznej wartości 950,00 zł.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy

 

 

1. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

 

W styczniu 2014 roku:

- stopa bezrobocia w Polsce: 14%

- stopa bezrobocia woj. śląskie: 11,7%

- stopa bezrobocia  Jastrzębiu-Zdroju: 9,7

 

W lutym 2014 roku

- w ewidencji znajdowało się 4027 osób bezrobotnych, w tym 2376 kobiet (59%),

- zarejestrowano 416 bezrobotnych, dokonano 500 wyłączeń z ewidencji tut. Urzędu,

- podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym: 163,

- urząd zarejestrował 258 ofert pracy,

- w ramach sieci EURES: 858 ofert pracy za granicą.

 

2. Pośrednictwo pracy

- liczba osób, które zgłosiły się do pośrednictwa pracy: 3226,

w tym wizyty w wyznaczonych terminach: 2017,

- liczba wydanych skierowań: 335,

w tym do prac subsydiowanych: 305,

- Indywidualne Plany Działań: 77,

- liczba wizyt w zakładach pracy: 20,

Spotkania informacyjne dla osób nowo zarejestrowanych: 6 spotkań dla 53 osób.

 

3. Instrumenty rynku pracy

- zawarto 169 umów o odbywanie stażu dla 219 osób bezrobotnych,

- zawarto 7 umów o organizację prac interwencyjnych dla 9 osób.

 

4. Poradnictwo zawodowe

Działania realizowane przez doradców zawodowych:

- porady indywidualne - 292 osób (134 rozmowy wstępne, przeprowadzono 85 porad indywidualnych oraz 73 rozmowy doradcze) w tym Indywidualne Plany Działania,

- informacje zawodowe indywidualne – 59 osób,

- informacja zawodowa szkół – 1 dla 10 osób,

- porady zawodowe grupowe – 2 dla 19 osób.

 

5. Klub pracy

Działania realizowane przez liderki Klubu Pracy:

- zajęcia aktywizacyjne – 1 spotkanie dla 10 osób,

- klub pracy – 2 spotkania dla 28 osób,

- indywidualne konsultacje – 72,

- Indywidualne Plany Działania – 2.

 

6. Szkolenia

Działania realizowane przez specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

- skierowano na szkolenia indywidualne 4 osoby.

 

7. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

Realizowane są projekty:

- „Staż na dobry początek” projekt konkursowy realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL,

- „Profesjonalny urząd III” projekt konkursowy w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL,

- „Aktywni na rynku pracy” projekt systemowy w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL,

- „Kierunek przedsiębiorczość”, projekt systemowy w ramach Działania 6.2 PO KL,

- „Study circle – szwedzkie koło zamachowe” projekt konkursowy innowacyjny testujący w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL,

- „Śląskie wyzwania” projekt systemowy innowacyjny testujący w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL.

 

 

Miejski Zarząd Nieruchomości

 

 

I. Liczba osób zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w związku z podpisanymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Jastrzębiu-Zdroju oraz skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Sąd Rejonowy w celu odpracowania zobowiązań w lutym 2014r.:

 

1. Liczba zatrudnionych osób w ramach robót publicznych        - 5

2. Liczba osób odbywających staż dla bezrobotnych - 3

3. Liczba skazanych skierowanych do odbycia kary ograniczenia wolności/prac społecznie użytecznych w MZN - 18

4. Liczba skazanych skierowanych, którzy zgłosili się do odbycia kary ograniczenia wolności/prac społecznie – użytecznych w miesiącu lutym 2014 r. - 6

 

II. Postępowania przetargowe w okresie od 17 lutego do 19 marca.

 

Postępowania zakończone

Usługi:

1. „Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla budynków administrowanych przez MZN” - ZP-26/DL/2013 - zamówienie z wolnej ręki – Termin złożenia oferty do 15.11.2013 r. – Podpisano dwie umowy. Na część punktów poboru umowę zawarto 12.11.2013 r., natomiast na II część punktów poboru umowę zawarto 29.01.2014 r. z mocą obowiązywania od 01.01.2014 r.

 

III. Działalność bieżąca – zadania w toku do 19 marca.

 

1. Zestawienie robót remontowych wykonywanych w budynkach administrowanych przez MZN:

 

Inwestycje:

 

1. Cieszyńska 101 – wykonanie przesuwnych plandek do wiaty przy Domu Sołeckim (na etapie procedury przetargowej).

2. Wykonanie zagospodarowania na terenie gminnym przy ul. Moniuszki 1-3 i Moniuszki 5-7 (na etapie procedury przetargowej).

3. Szkolna 5 – w trakcie realizacji / opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku.

4. Pszczyńska 292, 294 – aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie budowy placu zabaw wraz z odprowadzaniem wody deszczowej, zakupem i montażem urządzeń zabawowych / na etapie procedury przetargowej.

5. Sz. Szeregów 1-3-5 – opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych / na etapie procedury przetargowej.

6. Pszczyńska 140 – w trakcie realizacji. Wykonawca jest na etapie składania dokumentacji projektowej, kosztorysów oraz specyfikacji, w toku jest również aktualizacja umów przyłączeniowych gazu i energii elektrycznej.

7. Śląska 27-29-31, 33-35-37 – na rocznym zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowe podjęły decyzję odnośnie zakresu robót termomodernizacyjnych budynków; uchwalono etapową realizację począwszy od 2015 roku:

I etap – ściany szczytowe,

II etap – stropodach,

III etap – ściany osłonowe (okienne) wraz z wykonaniem kablowej telewizji zbiorczej,

IV etap – ściany loggii.

Zakończenie robót zaplanowano na 2018 rok.

 

Remonty:

 

1. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wykonywane są w 9 budynkach mieszkalnych oraz w 5 budynkach użytkowych.

2. Roboty w zakresie instalacji wodnych i kanalizacji sanitarnej wykonywane są w 3 budynkach mieszkalnych.

3. Roboty w zakresie ogólnobudowlanym wykonywane są w 7 budynkach mieszkalnych oraz w 3 budynkach użytkowych.

4. W przygotowaniu są 3 dokumentacje projektowe.

 

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne prowadzone przez wykonawców zewnętrznych w zakresie:

 

- roboty zrealizowane

 

1. Gagarina 112/42,30 – remont zalanego mieszkania, wymiana uszkodzonego brodzika;

2. Pszczyńska 292 – naprawa nieszczelności w łazience na I piętrze oraz skutków zalania w pomieszczeniu stróżówki;

3. Armii Krajowej 92 – malowanie pomieszczenia gospodarczego;

4. Morcinka 5-7 – usunięcie przyczyny zalewania schodów terenowych (odwodnienie liniowe na chodniku przed schodami terenowymi);

5. Wrzosowa 4A-8A-12A – wymiana witryn;

6. 1 Maja 39-41 – roboty rozbiórkowe wewnątrz lokalu użytkowego (MARAGO), demontaż okładzin ściennych, wymiana okien;

7. 1 Maja 61 – malowanie sali wykładowej 103;

8. K. Paryskiej 16 – wymiana grzejników, ocieplenie stropu garażu, regulacja c.o.;

9. Cieszyńska 101 A (OSP) – naprawa dachu, likwidacja przecieków.

 

- w trakcie realizacji:

 

1. Pszczyńska 294/10 – wymiana instalacji elektrycznej (pustostan);

2. Pszczyńska 292 – montaż nagrzewnicy;

3. Broniewskiego 18/5 – remont instalacji elektrycznej w przedpokoju;

4. Broniewskiego 18/3 – naprawa instalacji elektrycznej;

5. A. Krajowej 92/3a, Pszczyńska 294/31 – montaż nowego osprzętu elektrycznego;

6. 1000-lecia 15C/4, 15D/3 – montaż wentylatora;

7. K. Miarki 3/1 – wymiana WLZ i tablicy licznikowej;

8. Morcinka 2/12 – wymiana instalacji elektrycznej;

9. Broniewskiego 12-14 - wymiana poziomów instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej w piwnicach;

10. Broniewskiego 2-4-6 - wymiana poziomów instalacji wod-kan;

11. Brzechwy 6-8 - wymiana stalowych poziomów instalacji wodnej na instalacje z rur PP;

12. Miodowa 1-3 – wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych;

13. H. Sawickiej 10-12 – remont klatek schodowych wraz z wymianą drzwi do piwnic;

14. Moniuszki 1-3 – remont schodów terenowych;

15. Gagarina 116 – remont schodów do sklepu;

16. Zielona 16A – montaż oprawy oświetlenia ulicznego;

17. Zielona 20A – wymiana oświetlenia szyldu USC;

18. Turystyczna 5 A – wymiana grzejników;

19. 1 Maja 55 – wymiana osprzętu elektrycznego i opraw świetlówkowych;

20. Dworcowa 17 A – remont instalacji elektrycznej i odgromowej;

21. Sybiraków 2 – wykonanie instalacji zasilającej automat podawczy;

22. K. Miarki 3 – opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kominów;

23. Szkolna 5 – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy budynku;

24. Pszczyńska 140 – wykonawca jest na etapie składania dokumentacji projektowej, kosztorysów oraz specyfikacji, w toku jest również aktualizacja umów przyłączeniowych gazu i energii elektrycznej;

25. Śląska 27-29-31, 33-35-37 – podjęto decyzje o etapowym wykonaniu robót w zakresie termomodernizacji budynków w latach 2015 – 2018 r.

 

3. Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne prowadzone przez grupę remontową i konserwatorów w zakresie:

 

Roboty zrealizowane:

 

1. Pszczyńska 292 – III piętro od strony KWK – malowanie tynków (usuwanie skutków po pożarze);

2. H. Sawickiej 7/1 – wymiana wykładziny w pokoju i kuchni;

3. Os. Przyjaźń – inwentaryzacja pomieszczeń piwnicznych oraz ich oznakowanie;

4. Dworcowa 17E – wykonanie placyku gospodarczego;

5. Bednorza 10/7 – remont pionu kanalizacji sanitarnej;

6. Pszczyńska 294/10 – remont instalacji c.o.;

7. Kaszubska 2 – uzupełnienie bram wjazdowych oraz miejscowe uzupełnienie ubytków w ogrodzeniu (słupki i siatka);

8. Działka gminna nr 1211/61 pomiędzy budynkami przy ul. Żeromskiego 2-4 i 6-8 – wykonanie balustrady przy schodach terenowych;

9. Bednorza 8/2, 8/6 – wymian pionu wod – kan;

10. Pszczyńska 294 – remont poziomu wodnego;

11. PPH "B" – wymiana pompy w węźle c.o.;

12. Cieszyńska 101 – remont instalacji wod -kan i montaż urządzeń AGD;

13. Cieszyńska 101A – OSP – wymiana systemu odwodnienia połaci dachowej;

14. 1 Maja 55 – malowanie pomieszczenia po byłej serwerowni.

 

W trakcie realizacji

 

1. Pszczyńska 294/10 – remont pustostanu (po pożarze) – roboty zostaną zakończone 20.03.2014;

2. Pszczyńska 294/307 – remont pustostanu;

3. Os. Przyjaźń – czyszczenie gajgerów (czyszczaków) instalacji odprowadzenia wód deszczowych;

4. Pszczyńska 292/307 – remont pustostanu;

5. Gagarina 112/17 – remont pustostanu;

6. H. Sawickiej 5/3 – wymiana wykładziny w lokalu;

7. Os. Zdrój – inwentaryzacja pomieszczeń piwnicznych oraz ich oznakowanie;

8. Bieżące usuwanie usterek ogólnobudowlanych, stolarsko-ślusarskich, dekarskich, na instalacji CO, wod - kan i gazowych w 20 budynkach mieszkalnych gminnych, 52 obiektach użytkowych gminnych i 88 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

 

Czynności bieżące w zakresie administrowania w od 18 lutego do 19 marca:

 

1. Uprzątnięcie pomieszczeń wspólnych piwnic oraz korytarzy piwnicznych ze zużytych sprzętów gospodarstwa domowego i innych przedmiotów wielkogabarytowych na zasobach administrowanych i zarządzanych przez MZN.

2. Bieżąca obsługa lokatorów, sporządzanie i zawieranie umów najmu lokali z czynszem regulowanym, czynszem socjalnym na podstawie skierowań z Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta.

3. Bieżąca obsługa najemców i dzierżawców lokali użytkowych.

4. Zawieranie i rozliczanie umów najmu sal w domach sołeckich.

5. Wypełnianie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i o nabycie lokali mieszkalnych na własność.

6. Przygotowywanie dokumentacji związanej ze zamianą i przyznaniem lokali mieszkalnych na własność.

7. Bieżąca kontrola terenów sprzątanych przez sprzątaczki oraz terenów utrzymywanych przez najemców lokali użytkowych, a także firm, którym zlecono obsługę budynków mieszkalnych i socjalnych bądź obiektów użytkowych.

8. Cotygodniowa kontrola zmian w ewidencji ludności.

9. Sporządzanie i zawieranie umów najmu dla nieruchomości użytkowych.

10. Czynności przyjmowania i przekazywania lokali użytkowych bądź ich części w związku ze zmieniającymi się albo kończącymi się lub rozpoczynającymi umowami zobowiązaniowymi.

11. Zasiedlono 2 lokale socjalne, 9 lokali mieszkalnych, przyjęto do MZN 5 lokali socjalnych, 2 lokale mieszkalne.

12. Uczestniczenie w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych.

13. Przygotowywanie danych do sprawozdań: SG-01 oraz M-01.

14. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych zieleni: wycinanie odrostów, wycinka drzew owocowych, formowanie krzewów na zasobach administrowanych i zarządzanych przez MZN.

15. Wycinka i prześwietlanie/korekcja drzew liściastych, iglastych przez specjalistyczną firmę na zasobach zarządzanych i administrowanych przez MZN.

16. Kontrola opróżniania i wywozu odpadów komunalnych na zasobach administrowanych i zarządzanych przez MZN.

17. Analiza dotychczasowej gospodarki odpadami komunalnymi na zasobach administrowanych i zarządzanych przez MZN.

18. Rozliczenie uchybów wody w budynkach na zasobach administrowanych i zarządzanych przez MZN.

19. Rozliczenie c.o. wg m² powierzchni grzewczej.

20. Wykonanie następujących zadań mających na celu windykację należności w lutym:

- na lokale mieszkalne: 11 zawiadomień o posiadaniu zaległości, 4 wezwania do niezwłocznego uiszczenia zaległości, 81 przedsądowych wezwań do zapłaty – ostatecznych, 1 wezwanie do zapłaty i opróżnienia lokalu, 16 wniosków o wszczęcie postępowania o egzekucję należności, 33 pozwy o zapłatę należności, 14 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności, 18 podań o rozłożenie zaległości czynszowych i odsetkowych na raty, przedłużenie terminu płatności, umorzenie zaległości czynszowych i odsetkowych, rozłożenie na raty niedopłaty z c.o. za 2013 r.

- na lokale użytkowe: 6 wezwań do zapłaty, 6 przedsądowych wezwań do zapłaty – ostatecznych, 6 not odsetkowych, 1 podanie o rozłożenie zaległości czynszowych i odsetkowych na raty, przedłużenie terminu płatności, umorzenie zaległości czynszowych i odsetkowych.

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna

 

 

Biblioteka otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł na realizację projektu „Jastrzębskie podróże z literaturą”. Całość kwoty zostanie przeznaczona na organizację różnorodnych form promocji czytelnictwa i literatury m.in. spotkań autorskich, warsztatów, imprez plenerowych, przedstawień teatralnych.

 

Ważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez Bibliotekę:

- „Wieczór kobiet” – spotkanie z okazji Dnia Kobiet, podczas którego zorganizowano „3 niezbędne składniki zdrowego stylu życia” – spotkanie z trenerem osobistym Bartoszem Bilikiem – autorem bloga „STYL FIT”, „Magiczne Indie” – wykład Ilony Zmudy; wernisaż wystawy malarstwa Joanny Burnat, koncert Karoliny Śleziak i Przemysława Strączka.

 

- „Jak rozliczyć PIT przez Internet” – warsztaty komputerowe w ramach cyklu Surfujący senior przeprowadzone we współpracy z Urzędem Skarbowym w Jastrzębiu-Zdroju.

 

- „Wirtualna książka kucharska” – warsztaty wyszukiwania informacji w ramach cyklu Surfujący senior.

 

- „Dziennik Mai” – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 

- „Jaś i Małgosia” – przedstawienie teatralne w wykonaniu zespołu teatralnego „Zapominajki” działającego przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Jastrzębiu-Zdroju.

 

- „Spotkania ze sztuką”  – projekt kulturalno-edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych.

 

- „W świecie regionalnych opowieści baśni i legend: Kujawski kobierzec” – warsztaty inspirowane legendami i zwyczajami ludowymi Kaszub.

 

 

Miejski Ośrodek Kultury

 

 

23 lutego w kinie „Centrum” w ramach cyklu Teatr Rodzinny dla najmłodszych mieszkańców miasta wystawiono sztukę ,,O Czerwonym Kapturku, czyli do prawdy po sznurku” w wykonaniu Teatru Moich Marzeń.

8 marca z okazji Dnia Kobiet  w kinie ,,Centrum” wystąpiła Aldona Jankowska w stand-up comedy pod tytułem ,,Jak nie ja, to kto”. Na program składały się monologi satyryczne, piosenki kabaretowe, kuplety śpiewane wspólnie z publicznością oraz zwariowane kostiumy i żarty muzyczne. Zgodnie z tradycją stand-up comedy artystka przywoływała na scenę galerię rożnych typów i charakterów ludzkich.

 

Miejski Ośrodek Kultury udostępnił salę kina „Centrum” na realizację następujących imprez:

1 marca - spektakl teatralny ,,Klimakterium II”, 14 marca - „Złoty Jastrząbek”, 19 marca koncert Gorana Karana, 21 marca - komediowy spektakl teatralny  ,, Czy jest z nami lekarz…”

 

Wystawy

 

Galeria Epicentrum

Do końca marca można zwiedzać wystawy ,,Zawsze myślę oczami” oraz „Teatr może zaistnieć wszędzie. Teatr w przestrzeniach miasta”. ,,Zawsze myślę oczami” - wystawa prezentuje wyjątkowy dorobek twórczy Jerzego Moskala, scenografa teatralnego filmowego, plastyka, innowatora w zakresie nowoczesnej ekspozycji muzealnej i wystawiennictwa. „Teatr może zaistnieć wszędzie. Teatr w przestrzeniach miasta” - wystawa, ukazuje związek teatru z przestrzenią wykraczającą poza tradycyjnie rozumiane pudło sceny oraz kierunek rozwoju sztuki, w którym zmienia codzienność egzystencji człowieka.

 

Galeria Historii Miasta

Do 14 marca na wystawie ,,Lalki świata” można było zobaczyć ponad 170 lalek z całego świata. Są one nie tylko tematem ekspozycyjnym przybliżającym dorosłemu odbiorcy skrawek dzieciństwa, ale niosą ze sobą także wiele różnorakich, symbolicznych znaczeń, znamiona dziedzictwa kulturowego.

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

 

Za nami cztery turnieje eliminacyjne w kolejnej XVI już edycji Rambitu dla Przedszkolaków „Ole, ole przedszkole”. Do udziału w Rambicie zgłosiło się 17 jastrzębskich przedszkoli. Pierwsze zimowe turnieje odbyły się na przełomie lutego i marca w hali widowiskowo-sportowej. Młodzi sportowcy oprócz sportowej rywalizacji mieli możliwość poznania obiektu. 28 marca zostanie wyłoniony zwycięzca tej edycji, wszystkie przedszkola startujące w finale otrzymają sprzęt sportowy, a zawodnicy pamiątkowe medale.

 

Rozgrywki Miejskiej Ligi Piłki Halowej powoli wchodzą w długi finisz. Najważniejsze rozstrzygnięcia jeszcze przed amatorami futsalu, ale coraz bliżej tytułu mistrzowskiego i odzyskania tytułu mistrza jest KSRG Zofiówka.

 

W niedzielne przedpołudnia o zwycięstwa w dwóch ligach I i II, walczą drużyny Miejskiej Ligi Siatkówki Amatorów, runda rewanżowa jest z kolejki na kolejkę coraz ciekawsza i pełna „sportowych niespodzianek”.

 

14 lutego w Jastrzębiu-Zdroju na specjalnie przygotowanej hali widowiskowo-sportowej odbyła się Gala ICW MMA. „Krwawe walentynki”, bo tak przewrotnie określano galę, przyniosły mieszkańcom naszego miasta wiele atrakcji. Na samym początku widownia miała okazję zobaczyć walki juniorów (amatorskie), później przyszła pora na starcie K1, a zaraz po nim walki główne, czyli oczekiwane przez wszystkich walki (przy czym dwie z nich miały specjalną rangę eliminatorów do Pasa Federacji ICW MMA), łącznie z najważniejszym pojedynkiem wieczoru. Nie zabrakło interwencji służb ratowniczych, widowiskowych nokautów czy technicznych zagrywek.

 

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla rozegrali w niedzielne popołudnie w Ankarze jeden z najlepszych meczów w sezonie, pokonując w spotkaniu o trzecie miejsce Final Four Ligi Mistrzów, Zenit Kazań. Pomarańczowi w pierwszym i trzecim secie zaskoczyli rywali z Tatarstanu determinacją, wygrywając do 21 i 17. Jedynie w drugiej partii Zenit potrafił przełamać grających rewelacyjnie podopiecznych Lorenzo Bernardiego, którzy - w odróżnieniu od sobotniego półfinału z Halkbankiem Ankara - tym razem nie przestraszyli się wyżej notowanych przeciwników.

 

W pierwszym meczu o brązowy medal hokeiści JKH GKS Jastrzębie pokonali Unię Oświęcim 6:3 i do medalu potrzebują już tylko dwóch zwycięstw. Spotkanie było wyrównane, ale w decydujących momentach nieco lepsi okazywali się jastrzębianie. Warto podkreślić, iż jedną z bramek zdobył Richard Kral, dla którego było to setne trafienie w naszych barwach. Z kolei dla gości trafił były gracz JKH GKS Petr Lipina.

Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 09.04.2014 09:22
Ostatnio zaktualizował: Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji: 09.04.2014 09:29
Liczba wyświetleń: 775
Drukuj Zapisz do PDF