W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 27 lutego 2014 roku

RSS

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta 27 lutego 2014 roku

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście.

 

Witam wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej III sesji zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Przedstawię informacje z realizacji zadań w okresie od sesji zwyczajnej, która odbyła się 30 stycznia do chwili obecnej.

 

 

w zakresie budżetu

 

 

Od 2 stycznia do 20 lutego podjąłem cztery zarządzenia w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok oraz dwa zarządzenia w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Decyzje te oraz zmiany wynikające z uchwały Rady Miasta Nr I.2.2014 z 30 stycznia 2014 roku spowodowały zwiększenie ogólnej wielkości planu dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 771 812. Po uwzględnieniu powyższych zmian oraz zmian wynikających z projektu uchwały Rady Miasta przedłożonego na sesję 27 lutego plan budżetu miasta na 2014 rok kształtuje się następująco:

- dochody ogółem wynoszą 359 341 856 zł,

- wydatki ogółem wynoszą 395 281 856 ,

- przychody wynoszą 36 200 000 ,

- rozchody wynoszą 260 000 zł.

Deficyt budżetu miasta na 2014 rok wynosi 35 940 000 zł, co stanowi 10% dochodów ogółem. Ponadto informuję, że uchwała w sprawie budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok została opublikowana 10 stycznia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 170.

 

 

w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

 

1. Trwają prace projektowe:

- przebudowy Łazienek III na potrzeby USC,

- budowy kanalizacji deszczowej ul. Jagodowej, ul. Malinowej, ul. Truskawkowej, ul. Bananowej,

- budowy boisk sportowych przy ul. Rybnickiej, Libowiec i Spółdzielczej,

- rozbudowy ZS nr 8 i adaptacji pomieszczeń na potrzeby PP nr 10 w Sołectwie Borynia,

- zagospodarowania terenu z boiskami przy ZS nr 12 w Szerokiej.

 

2. Trwają prace związane z nadbudową ZS nr 13 oraz przebudową kompleksu boisk sportowych przy ZS nr 1.

3. Trwają prace w Parku przy ul. Żeromskiego związane z jego rewitalizacją.

4. Kontynuacja prac związane z budową Drogi Głównej Południowej - etap II. W zakresie robót dotyczących przebudowy i zabezpieczenia urządzeń obcych wykonano do miesiąca stycznia przebudowę sieci elektroenergetycznych, gazowych, wodociągowych i teletechnicznych w 90%. Zaawansowanie robót dotyczących budowy kanalizacji deszczowej jest obecnie na poziomie 80%. Konstrukcje podbudowy drogi zaawansowane są w 40%. Na odcinku o długości 1,8 km wykonana została podbudowa z mieszanek mineralno – bitumicznych oraz warstwa wiążąca z betonu asfaltowego. Zakończono przebudowę układu torowego na długości 1,100mb. Ogólne zaawansowanie zakresu rzeczowo – finansowego robót kształtuje się na poziomie 58%.

5. Został ogłoszony przetarg na budowę inhalatorium solankowego, trwa przygotowanie procedury przetargowej na budowę placów zabaw w Parku Zdrojowym i schodów zewnętrznych do SP nr 6.

6. Trwają prace związane z budową dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica – odcinek F-J. Aktualnie wykonywana jest kanalizacja deszczowa oraz roboty związane z budową przepustu żelbetowego w km 0+720.

7. Ze strony miasta została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Odwiedź sąsiada” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

8. 30 stycznia miasto Jastrzębie-Zdrój złożyło wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Dostępna granica” w ramach Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Projekt polega na modernizacji ulicy Komuny Paryskiej w Jastrzębiu-Zdroju oraz ulicy Bozkowej w Karvinie.

9. Miasto otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 dla dwóch projektów „Baw się i ucz” oraz „Uczymy się języka przez zabawę”. Projekty polegające na budowie placów zabaw w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju oraz placów zabaw w Karvinie i Havirzowie.

10. 14 lutego zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 – 2013 z działania „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” pn.:

1) Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju

2) Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu – Zdroju.

W dniach 5 – 7 lutego odbyła się kontrola Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2007 – 2013 projektu pn.: „Rewitalizacja terenów jaru przy ulicy Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju”.

 

 

w zakresie gospodarki mieszkaniowej

 

 

Wypłacono 1110 dodatków mieszkaniowych na kwotę 247 931,95 zł. Przekazano do wypłaty 269 dodatków energetycznych na kwotę 4027,19zł. Wydano 285 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego, w tym:

- 271 przyznających dodatek mieszkaniowy,

- 2 odmawiające przyznania dodatku mieszkaniowego,

- 5 wstrzymujących wypłatę dodatku z uwagi na brak dopłat (do bieżącego czynszu) ze strony wnioskodawców,

- 2 wznawiające wypłatę wstrzymanego dodatku mieszkaniowego (lokator uregulował zaległości powstałe w czasie korzystania z dodatku mieszkaniowego),

- 1 wygaszającą przyznany dodatek z powodu zmiany miejsca zamieszkania wnioskodawcy,

- 3 wygaszające przyznany dodatek z powodu utraty tytułu prawnego do lokalu,

- 1 wygaszającą przyznany dodatek z powodu zgonu wnioskodawcy.

Wydano 18 decyzji przyznających zryczałtowany dodatek energetyczny.

 

9 stycznia odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej. W trakcie spotkania Komisja rozpatrywała odwołania wnioskodawców, którym wnioski o przydział lokalu z zasobu gminy, wcześniej zaopiniowano w sposób negatywny. W skutek ponownego rozpatrzenia wniosków przez SKM:

- 3 wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie do przydziału lokalu na czas nieoznaczony,

- 2 wnioski SKM zaopiniowała pozytywnie do przydziału lokalu socjalnego,

- 1 wniosek zaopiniowany pozytywnie do przydziału lokalu socjalnego, został przekwalifikowany do przydziału lokalu na czas nieoznaczony.

Odnosząc się do 59 odwołań od negatywnej opinii SKM, Komisja podtrzymała swoją wcześniejszą negatywną opinię. Dodatkowo na spotkaniu Komisja rozpatrywała pozostałe sprawy ogólne.

 

 

w zakresie mienia

 

 

- nabyto na rzecz gminy nieruchomość gruntową o pow. 0,0618 ha przeznaczoną na poszerzenie ulicy Powstańców Śląskich,

- sprzedano w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową położoną przy ul. Poznańskiej o pow. 0,0044 ha, przeznaczoną na poprawę zagospodarowania działki przyległej,

- sprzedano w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową położoną przy ul. Poznańskiej o pow. 0,0154 ha, przeznaczoną na poprawę zagospodarowania działki przyległej.

 

 

w zakresie kultury i sportu

 

 

1. Zakończono okres sprawozdawczy klubów sportowych oraz stowarzyszeń działających w dziedzinie kultury. Wszystkie organizacje złożyły w terminie sprawozdania z realizacji zadań na wspieranie zadań publicznych miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki w roku 2013 oraz na powierzenie zadań publicznych miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury w roku 2013.

 

2. Zakończono procedurę związaną z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury. Łącznie przyznano na dotacje na w/w zadania w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie z kultury 108 306,00 zł, z upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki 454 790,00 zł.

 

3. Rozpatrzono wnioski o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Łącznie przyznano 558 000,00 zł na stypendia sportowe oraz 308 300,00 na nagrody i wyróżnienia pieniężne.

 

4. Trwają prace związane z przygotowaniem gali sportu „Złoty Jastrząbek”. Impreza odbędzie 14 marca w kinie Centrum w Miejskim Ośrodku Kultury.

 

 

w zakresie zarządzania kryzysowego

 

 

6 lutego przeprowadzone zostało szkolenie dla wyznaczonych przez dyrektorów placówek oświatowych koordynatorów z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Na szkoleniu zostały omówione zagadnienia związane z edukacją dla bezpieczeństwa.

 

21 lutego wyłoniono finalistów I edycji konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pod hasłem: „Każdy dobrze o tym wie, jak bezpiecznie zachować się”. Natomiast 26 lutego w Urzędzie Miasta zostały wręczone nagrody rzeczowe osobom wyróżnionym.

 

28 lutego odbędzie się uroczystość z okazji Światowego Dnia Obrony Cywilnej. W uroczystości uczestniczyć będą władze miasta, środowiska kombatanckie, przedstawiciele zakładów pracy z terenu miasta zajmujący się obroną cywilną.

 

 

w zakresie zdrowia

 

 

Zgodnie z zarządzeniem z 29 stycznia został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia w roku 2014.

 

 

w zakresie edukacji

 

 

Zgodnie z zapisem art.30a Karty Nauczyciela przeprowadzono analizę wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w Ustawie Karta Nauczyciela w roku 2013. W oparciu o zebrane dane z jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie-Zdrój wyliczono konieczność wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli dyplomowanych. Kwota w wysokości 721 346,78 (wraz z pochodnymi ZUS 863 019,29) została wypłacona do 31 stycznia 2014 r. nauczycielom dyplomowanym zatrudnionym i pobierającym wynagrodzenie w roku 2013. W pozostałych grupach awansu zawodowego wydatki poniesione przez miasto Jastrzębie-Zdroju na wynagrodzenia były wyższe od  wymaganych przez MEN.

 

W ramach bieżącego nadzoru nad placówkami oświatowymi, sprawdzono prawidłowość przydzielania urlopów pracownikom pedagogicznym w celu zapewnienia właściwej opieki dzieciom podczas ferii w Publicznym Przedszkolu nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym. Stwierdzono, że podczas ferii dzieci miały zapewnioną właściwą opiekę, grupy łączone nie przekraczały liczby 25. Korzystając z dużej absencji wśród przedszkolaków, dyrektor kilku nauczycielom udzielił urlopu wypoczynkowego, co w żaden sposób nie wpłynęło na funkcjonowanie placówki. Pozostali nauczyciele nie wypracowali godzin ponadwymiarowych.

 

Przeprowadzono kontrole w Szkole Podstawowej Nr 12, Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego, Zespole Szkół Nr 11 i Zespole Szkół Nr 13 w celu dokonania oceny pracy dyrektorów. Wszystkie kontrole przebiegały bez zakłóceń, nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

Zakończono dodatkową rekrutację uczniów do udziału w projekcie systemowym „Mam zawód - mam pracę w regionie”. W wyniku prowadzonej od 17 stycznia do 17 lutego akcji do projektu zgłosiło się 27 uczniów i uczennic jastrzębskich szkół ponadgimnazjalnych. Dotychczas w II edycji projektu uczestniczyło 334 uczniów, z czego 270 kontynuuje udział. W ramach realizacji projektu przeprowadzono przetarg na zakup wyposażenia 4 pracowni praktycznej nauki zawodu. Rozstrzygnięcie na przełomie lutego i marca. Ponadto prowadzone są indywidualne konsultacje zawodowe oraz cykliczne spotkania informacyjne z uczniami.

 

W związku z rozpoczęciem przygotowań do naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015, 17 lutego odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, na którym omówiono zasady rekrutacji i przedstawiono wytyczne do planowania naboru.

 

Sporządzono sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. W styczniu szkoły wykazały 12 633,90 zł zrealizowanych wydatków.

Przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na działalność edukacyjną dla:

- Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Górniczo Hutnicze w Krakowie w wysokości 150 000 zł.

Wszechnicy Edukacyjnej – 7 500,00 zł.

 

Dokonano rozliczenia dotacji podmiotowych dla 43 niepublicznych szkół i placówek. W roku 2013 udzielono dotacji w łącznej wysokości 8 075 806,79 zł, z czego rozliczono kwotę 7 935 837,88 zł. Zobowiązano 20 szkół do zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, łącznie w kwocie 139 968,91 zł. Nadmierne pobranie dotacji wynika z liczby uczniów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w grudniu 2013 r.

 

 

w zakresie gospodarki komunalnej

 

 

Utrzymanie miasta:

Przygotowano i opracowano dokumentację na potrzeby przetargu na zadanie pn. „Utrzymanie kwartałów na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój”. 17 lutego nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły 24 oferty od wykonawców. Trwa ich weryfikacja.

W związku z dogodnymi warunkami pogodowymi rozpoczęły się na terenie miasta prace porządkowe. Zawarto umowę na inwentaryzację drzew i krzewów na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

 

w zakresie gospodarki odpadami

 

 

Trwają prace związane z wdrażaniem nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi:

- przyjęto i opracowano 70 deklaracji od właścicieli nieruchomości,

- wydano 1200 upomnień z tytułu zaległości uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2013 r.,

- wydano 270 tytułów wykonawczych z tytułu nieuregulowania należności dotyczącej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- wydano 1 decyzję dla właściciela nieruchomości określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 2 przedsiębiorców,

- p rowadzona jest weryfikacja kwartalnych sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne i nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości, które są podstawą do przygotowania rocznego sprawozdania z realizacji działań związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy,

- ogłoszono przetarg na wydruk formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- na bieżąco prowadzone są wizje w terenie pod kątem przestrzegania obowiązków ustawowo nałożonych na właścicieli nieruchomości, a także pod kątem realizacji powierzonych firmie zadań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,

- w ramach działań informacyjnych i edukacyjnych rozpowszechniane są wśród mieszkańców ulotki o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

 

w zakresie polityki gospodarczej i promocji

 

 

Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na realizację zadania „Wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój”. Wyłoniony wykonawca wydrukuje m.in. albumy, foldery i ulotki o mieście (w nowej szacie graficznej), kolorowanki dla najmłodszych, komiks o „Czarnym Rycerzu”, naklejki z wizerunkiem Jastrząbka, broszury informacyjne dla Gminnego Centrum Informacji i inne.

 

Rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa artykułów promocyjnych dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.” Zakupione zostaną m.in. koszulki, kubki, parasole, smycze, torby bawełniane, czapki, długopisy. Trwają czynności związane z zawarciem umowy z Wykonawcą.

 

Przesłano zaproszenia dla miast partnerskich Jastrzębia-Zdroju na Dni Miasta 14-15 czerwca. Trwają wstępne ustalenia dot. organizacji  wizyty delegacji z miast partnerskich.

 

Trwa realizacja projektu „Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiat w do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa   śląskiego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach projektu na bieżąco zamieszczane są zapowiedzi o wydarzeniach i imprezach mających miejsce w naszym mieście.

 

W styczniu odbyło się w Jastrzębiu-Zdroju spotkanie dotyczące  wymiany młodzieży z miasta Tourcoing i Jastrzębia-Zdroju w ramach  programu  „Youth in action” („Młodzież  w działaniu”) kierowanego przez Komisję Europejską do młodzieży w wieku 13-30 lat. Projekt realizowany jest przez miasto Tourcoing przy współpracy ze Stowarzyszeniem INTO. Aktualnie uzgadniane są terminy wymian oraz szczegóły projektu.

 

Program „Młodzież w działaniu” powstał nie tylko po to, aby finansować projekty młodych ludzi, ale także po to, by realizować inne, długofalowe cele, takie jak: przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi i zastępowanie ich poczuciem solidarności i tolerancji, wspieranie mobilności młodzieży oraz promowanie aktywności obywatelskiej, a w szczególności obywatelstwa europejskiego.

 

W Punkcie Obsługi Inwestora przekazywane są informacje w zakresie ofert inwestycyjnych, obowiązujących procedur, jak również udostępniane są dane podmiotów z terenu miasta biorących udział w procesie inwestycyjnym.

 

Gminne Centrum Informacji na bieżąco informuje przedsiębiorców oraz osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą o dostępnych środkach pomocowych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. W GCI odbyły się konsultacje dla mieszkańców miasta z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Na bieżąco osoby bezrobotne, uczniowie i studenci korzystają z usług GCI w celu m.in. poszukiwania ofert pracy, przygotowania CV i listu motywacyjnego

 

Trwa realizacja projektu pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”, aktualnie przygotowywane są dwa regulaminy: „Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej” oraz „Regulamin uczestnictwa w Projekcie”.

 

Rozpoczęła się realizacja czterech transgranicznych projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013:

 

- „III pl-cz spotkania branżowe”. Partnerski projekt Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa.

W wyniku realizacji projektu powstanie mobilna aplikacja prezentująca tzw. euroregionalny trójkąt – trzy największe miasta Euroregionu Śląsk Cieszyński –JZ, K, H – przystosowana do korzystania w Internecie, na smartfonach i tabletach. Aplikacja przygotowana zostanie w polskiej, czeskiej i angielskiej wersji językowej, a jej pierwsza prezentacja zaplanowana jest podczas drugiego działania projektowego - polsko-czeskiej konferencji. Konferencja ma rozpocząć nowy etap współpracy tych trzech miast w aspekcie ich aspiracji względem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Głównym założeniem organizatorów konferencji jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat nowego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz wskazanie, w formie warsztatowej, obszarów wsparcia programu, a także typów projektów, które możliwe będą do realizacji.

 

- „Baw się i ucz”. Partnerski projekt Jastrzębia-Zdroju i Hawierzowa zakłada budowę placów zabaw dla dzieci w obu miastach oraz wydanie projektowej publikacji adresowanej do dzieci z elementami nauki języka polskiego i czeskiego, która dystrybuowana będzie m.in. w jastrzębskich szkołach. Zaplanowana w niniejszym projekcie jastrzębska inwestycja, zlokalizowana w Parku Zdrojowym, adresowana jest do dzieci starszych, w wieku szkolnym. Z przestrzennego zestawu zabawowego (m.in.: wieże z podestami, trap wejściowy, ruchome belki, tunel linowy, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, przelotnie linowe) rozwijającego sprawność dzieci i ich równowagę oraz zestawu huśtawek (w tym tzw. bocianie gniazdo) dzieci będą mogły skorzystać we wrześniu br. Wtedy też zaplanowano oficjalne otwarcie inwestycji połączone z eventem dla dzieci.

 

- „Uczymy się języka przez zabawę”. Partnerski projekt Jastrzębia-Zdroju  i Karwiny zakłada budowę placów zabaw dla dzieci w obu miastach oraz wydanie kart pexeso-memory z elementami nauki języka polskiego i czeskiego, która dystrybuowana będzie m.in. w jastrzębskich przedszkolach. Zaplanowana w niniejszym projekcie inwestycja, zlokalizowana w Parku Zdrojowym – w sąsiedztwie placu zabaw dla dzieci starszych (w/w projekt JZ i H) adresowana jest do dzieci młodszych, w wieku przedszkolnym. Już we wrześniu br. dzieci będą mogły skorzystać z kolorowego zestawu zabawowego, tj. lokomotywy z wagonikami i zjeżdżalniami, domku zabawowego z ławeczkami i stolikiem, równoważni oraz zestawu huśtawek. Wtedy też zaplanowano oficjalne otwarcie inwestycji połączone z eventem dla dzieci.

 

- „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza”.

Partnerski projekt Jastrzębia-Zdroju i Karwiny, w wyniku którego w obu miastach powstaną nowe ścieżki rowerowe, a dodatkowo w Jastrzębiu-Zdroju zagospodarowany zostanie teren za hotelem Dąbrówka w Jastrzębiu-Zdroju (elementy siłowni zewnętrznej, urządzenia zabawowe dla dzieci, ławeczki + oświetlenie, uporządkowani niecek stawowych itp.).

Ponadto projekt zakłada:

- wypracowanie pięciu tematycznych tras rowerowych: sakralna, uzdrowiskowa, przyrodnicza, „węglem pisana“, obiektów turystycznych;

- wydanie pięciu dwujęzycznych pl-cz publikacji opisujących i obrazujących w/w trasy;

- wydanie mapy obrazującej w/w trasy rowerowe;

- montaż gabloty pamiątkowej z wypracowaną w projekcie mapą;

- otwarcie inwestycji połączone z organizacją rajdu rowerowego dla pl i cz rowerzystów;

- organizacja konferencji dla pl-cz mediów w JZ.

W sprawie wyżej wymienionych projektów 11 lutego w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się spotkanie pl-cz zespołów projektowych (z JZ, K i H), w którym wzięli także udział wiceprezydenci z Karwiny i Hawierzowa oraz Dyrektor Euroregionu Śląsk Cieszyński wraz ze współpracownikami.

 

W partnerstwie miast Jastrzębie-Zdrój i Karwina złożono projekt drogowy  pn. „Dostępna granica” – modernizacja ul. Komuny Paryskiej w Jastrzębiu-Zdroju oraz ul. Bożkowej w Karwinie, który aplikuje o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -  Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Projekt aktualnie podlega ocenie.

Trwają zintensyfikowane prace nad wprowadzeniem na listę projektów flagowych/kluczowych do nowego POWT RCZ-RP 2014-2020 projektu drogowego (modernizacja ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju oraz ul. Mickiewicza w Karwinie).

 

 

Jastrzębski Zakład Komunalny

 

 

I. Inwestycje i remonty

 

1.Kontynuowano prace przy niwelacji terenu na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie z projektem „Rozbudowa i zagospodarowanie fragmentu cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei”.

 

II. Działalność bieżąca

 

1. Targowiska miejskie:

a) zebrano opłatę targową w wysokości 5 868,20 zł,

b) zebrano opłatę z tytułu rezerwacji stałych miejsc handlowych w wysokości 16 980,29 zł,

c) zebrano opłatę z tytułu poboru dzierżawy gruntu na targowiskach w wysokości 27 489,75 zł.

 

2. Cmentarze komunalne

a) zebrano opłaty cmentarne w łącznej kwocie 40 618,00 zł,

b) zebrano opłatę z tytułu poboru dzierżawy gruntu w wysokości 1 384,80 zł,

c) zebrano opłatę z tytułu poboru dzierżawy lokali użytkowych w wysokości 2 632,17 zł.

 

3. Płatne parkingi i strefa płatnego parkowania:

a) zebrano opłatę parkingową z tytułu parkowania w pasie drogowym w wysokości 9 668,00 zł (w tym 1 304,00 zł opłaty dodatkowe),

b) zebrano opłatę parkingową na parkingach miejskich przy ul. Arki Bożka, Podhalańskiej, Podhalańskiej - Młyńskiej oraz Al. Piłsudskiego (UM) w łącznej wysokości 17568,10 zł.

 

4. Schronisko dla bezdomnych zwierząt:

a) przyjęto od mieszkańców miasta do schroniska 1 psa,

b) przyjęto od firm wynajmujących kojce 9 psów,

c) wyłapano z terenu miasta 28 psów,

d) wydano ze schroniska 28 psów,

e) odłowiono z terenu miasta 3 dzikie zwierzęta.

 

5. Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przyjął 1779 kg odpadów, w tym:

a) odpady wielkogabarytowe w ilości 76 kg

b) urządzenia elektryczne, elektroniczne i AGD w ilości 876 kg

c) farby w ilości 185 kg

d) zużyte opony w ilości 552 kg

pozostałe odpady typu: leki, opakowania, rozpuszczalniki, oleje, baterie itp. w ilości 90 kg.

 

6. Utrzymanie czystości w gminie:

a) zebrano 9 szt. padłych zwierząt z dróg publicznych,

b) przyjęto do utylizacji 19 szt. padłych zwierząt od mieszkańców Jastrzębia-Zdroju,

c) zebrano 3 dzikie wysypiska śmieci o łącznej masie 680 kg,

d) wykonano prace związane z przygotowaniem miejsc pamięci narodowej do uroczystości upamiętniających więźniów byłego hitlerowskiego obozu KL Auschwitz Birkenau, którzy zginęli w czasie ewakuacji w styczniu 1945 r.

 

7. Utrzymanie oznakowania pionowego i sygnalizacji świetlnych:

a) oznakowanie pionowe:

- poprawiono znaków - 77 szt.

- usunięto znaków - 5 szt.

- ustawiono znaków - 8 szt.

 

b) sygnalizacja świetlna

- dokonano łącznie 6 napraw sygnalizatorów i przejść dla pieszych: (A. Bożka - Harcerska – Mazurska, A. Bożka – Podhalańska, Pszczyńska - Świerczewskiego - Orla, Sygnalizacja Carrefour).

 

8. W ramach współpracy z Sądem Rejonowym Sądem Grodzkim w Jastrzębiu-Zdroju przyjęto do pracy 16 osób, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

 

9. W ramach prac społecznie użytecznych prace wykonywało 11 osób.

 

10. Zawarto 2 umowy dzierżawy terenu z przeznaczeniem na ekspozycję reklamy.

 

III. Zamówienia publiczne

 

1. Zawarto umowę na sukcesywną dostawę paliw płynnych na kwotę 130 00,00 zł brutto.

2. Rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę na sukcesywny wywóz oraz utylizację odpadów stałych o wartości umowy 143 733,31 zł brutto.

 

IV. Zamówienia publiczne poniżej progu obowiązywania ustawy prawo zamówień publicznych:

 

1. Zawarto umowę na obsługę i stałą pomoc prawną na rzecz JZK.

2. Zawarto umowę na wykonywanie zadań z zakresu Obrony Cywilnej w JZK.

3. Zawarto umowę na świadczenie usług doręczeniowych na rzecz JZK.

4. Zawarto umowę na okresowe przeglądy techniczne żurawia zainstalowanego na samochodzie STAR.

5. Zawarto dwie umowy ze spółdzielniami mieszkaniowymi dotyczące utrzymania nazw osiedli zainstalowanych na budynkach wielorodzinnych.

6. Zawarto dwie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych pochodzących z Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych oraz odbiór i zagospodarowanie tego typu odpadów pochodzących z działalności własnej JZK.

7.Zawarto umowę na administrowanie i stały nadzór nad funkcjonowaniem siecią komputerową JZK.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy

 

 

Sytuacja na lokalnym rynku pracy

 

Grudzień 2013 roku:

- stopa bezrobocia w Polsce: 13,4%,

- stopa bezrobocia woj. śląskie: 11,2%,

- stopa bezrobocia w Jastrzębiu-Zdroju: 9,9%.

 

Styczeń 2014 roku:

- w ewidencji znajdowało się 4111 os. bezrobotnych, w tym 2426 kobiet (59%),

- zarejestrowano 592 bezrobotnych, dokonano 651 wyłączeń z ewidencji tut. Urzędu,

- podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym: 176,

- urząd zarejestrował 377 ofert pracy,

- w ramach sieci EURES: 293 ofert pracy za granicą.

 

Pośrednictwo pracy

 

Liczba osób, które zgłosiły się do pośrednictwa pracy: 2673,

- w tym wizyty w wyznaczonych terminach: 1834.

Liczba wydanych skierowań: 302,

- w tym do prac subsydiowanych: 297.

Indywidualne plany działań: 19.

Liczba wizyt w zakładach pracy: 8.

 

Spotkania informacyjne:

- dla osób nowo zarejestrowanych: 2 spotkania dla 27 os.,

- z osobami niepełnosprawnymi w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jastrzębiu-Zdroju 2 spotkania,

- z osobami przebywającymi w Zakładzie Karnym 1 spotkanie.

 

Instrumenty rynku pracy

Zawarto 78 umów o odbywanie stażu dla 104 osób bezrobotnych,

Zawarto 3 umowy o organizację prac interwencyjnych dla 3 osób.

 

Poradnictwo zawodowe

Działania realizowane przez doradców zawodowych:

- porady indywidualne - 104 os. (24 rozmowy wstępne, przeprowadzono 20 porad indywidualnych oraz 60 rozmów doradczych),

- informacje zawodowe indywidualne – 31 os.

Klub pracy

Działania realizowane przez liderki Klubu Pracy:

- zajęcia aktywizacyjne – 2 spotkanie dla 17 osób

- klub pracy – 1 spotkanie dla 14 osób

- indywidualne konsultacje – 80

- indywidualne plany działania – 4.

Szkolenia

Działania realizowane przez specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

- skierowano na szkolenia indywidualne 4 os,

- skierowano w trybie szkoleń grupowych 14 os,

- zawarto 1 umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych.

 

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

 

Realizowane są projekty:

- „Staż na dobry początek”, projekt konkursowy realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL,

- „Profesjonalny urząd III” projekt konkursowy w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL,

- „Aktywni na rynku pracy” projekt systemowy w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL,

- „Kierunek przedsiębiorczość”, projekt systemowy w ramach Działania 6.2 PO KL,

- „Study circle – szwedzkie koło zamachowe” projekt konkursowy innowacyjny testujący w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL,

- „Śląskie wyzwania” projekt systemowy innowacyjny testujący w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL.

 

 

Miejski Zarząd Nieruchomości

 

 

Postępowania przetargowe od 20 stycznia do 17 lutego.

 

Postępowania w toku.

Usługi:

1. „Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla budynków administrowanych przez MZN” - ZP-26/DL/2013 - zamówienie z wolnej ręki – Termin złożenia oferty do 15.11.2013 r. – Na część punktów poboru umowę podpisano 12.11.2013 r. Oczekujemy umowy na kolejne punkty poboru.

 

Postępowania zakończone.

Usługi:

1. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju” - ZP-36/DL/2013 - Termin składania i otwarcia ofert 21.11.2013 r. - Umowę podpisano 23.01.2014 r.

 

II. Działalność bieżąca – zadania w toku do 17.02.2014r.

 

Zestawienie robót remontowych wykonywanych w budynkach administrowanych przez MZN:

Inwestycje:

1. Cieszyńska 101 – wykonanie przesuwnych plandek do wiaty przy Domu Sołeckim (na etapie procedury przetargowej).

2. Wykonanie zagospodarowania na terenie gminnym przy ul. Moniuszki 1-3 i Moniuszki 5-7 (na etapie procedury przetargowej).

3. Szkolna 5 – w trakcie realizacji / opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku.

4. Pszczyńska 140 – w trakcie realizacji / Wykonawca jest na etapie składania dokumentacji projektowej, kosztorysów oraz specyfikacji, w toku jest również aktualizacja umów przyłączeniowych gazu i energii elektrycznej.

5. Śląska 27-29-31, 33-35-37 – w trakcie realizacji / decyzje odnośnie zakresu robót termomodernizacyjnych budynków zostaną podjęte na zebraniu Wspólnot Mieszkaniowych w lutym.

 

Remonty:

1.Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wykonywane są w 4 budynkach mieszkalnych oraz w 2 budynkach użytkowych.

2. Roboty w zakresie instalacji wodnych i kanalizacji sanitarnej wykonywane są w 6 budynkach mieszkalnych oraz w 1 budynku użytkowym.

3. Roboty w zakresie ogólnobudowlanym wykonywane są w 8 budynkach mieszkalnych oraz w 5 budynkach użytkowych.

 

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne prowadzone przez wykonawców zewnętrznych w zakresie:

roboty zrealizowane:

1. Stodoły 54 – naprawa posadzki w piwnicy i wykonanie izolacji.

 

w trakcie realizacji:

1. Pszczyńska 294/10 – wymiana instalacji elektrycznej (pustostan);

2. Broniewskiego 18/5 – remont instalacji elektrycznej w przedpokoju;

3. K. Miarki 3/1 – wymiana WLZ i tablicy licznikowej;

4. Morcinka 2/12 – wymiana instalacji elektrycznej;

5. Broniewskiego 12-14 - wymiana poziomów instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej w piwnicach;

6. Broniewskiego 2-4-6 - wymiana poziomów instalacji wod-kan;

7. Brzechwy 6-8 - wymiana stalowych poziomów instalacji wodnej na instalacje z rur PP;

8. Moniuszki 1-3 – remont schodów terenowych;

9. Morcinka 5-7 – usunięcie przyczyny zalewania schodów terenowych (odwodnienie liniowe na chodniku przed schodami terenowymi);

10. Pszczyńska 292 – naprawa nieszczelności w łazience na I piętrze oraz skutków zalania w pomieszczeniu stróżówki;

11. Armii Krajowej 92 – malowanie pomieszczenia gospodarczego;

12. Gagarina 112/42/30 – remont zalanego mieszkania, wymiana uszkodzonego brodzika;

13. 1 Maja 39-41 – roboty rozbiórkowe wewnątrz lokalu użytkowego (MARAGO), demontaż okładzin ściennych, wymiana okien;

14. Wrzosowa 4A-8A-12A – wymiana witryn;

15. K. Paryskiej 16 – wymiana grzejników, ocieplenie stropu garażu, regulacja c.o.;

16. 1 Maja 61 – malowanie sali wykładowej 103;

17. Zielona 16A – montaż oprawy oświetlenia ulicznego;

18. Zielona 20A – wymiana oświetlenia szyldu USC;

19. Szkolna 5 – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy budynku;

20. Pszczyńska 140 – Wykonawca jest na etapie składania dokumentacji projektowej, kosztorysów oraz specyfikacji, w toku jest również aktualizacja umów przyłączeniowych gazu i energii elektrycznej.

21. Śląska 27-29-31, 33-35-37 – roboty w zakresie termomodernizacji budynków zostaną omówione na zebraniu Wspólnot Mieszkaniowych w miesiącu lutym.

 

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne prowadzone przez grupę remontową i konserwatorów w zakresie:

- roboty zrealizowane:

1. Pszczyńska 294/31 – remont pustostanu;

2. Gagarina 110/5, 6, 8, 9 – wykonanie przepony poziomej za pomocą iniekcji w ścianach zewnętrznych;

3. Podziemny Pasaż Handlowy "A" – wykonanie i montaż konstrukcji przykrywającej koryto odwodnienia na korytarzu od strony DH "Gwarek";

4. Pszczyńska 294 – malowanie tynków i instalacji wodnej, c.o. - przyziemie, klatka schodowa do kondygnacji parterowej od strony ul. Podhalańskiej oraz korytarz na II piętrze od strony KWK (usuwanie skutków po pożarze);

5. Żeromskiego 22/3,7,11 – wymiana pionu wod – kan (wraz z robotami towarzyszącymi – tynkowanie);

6. Żeromskiego 1/6 – wykonanie posadzki w piwnicy lokatorskiej;

7. A. Krajowej 92/3a – remont pustostanu.

 

- w trakcie realizacji:

1. Gagarina 108/9 – wykonanie przepony poziomej za pomocą iniekcji w ścianach zewnętrznych;

2. Pszczyńska 292 – III piętro od strony KWK – malowanie tynków (usuwanie skutków po pożarze);

3. 1 Maja 55 – malowanie pomieszczenia po byłej serwerowni;

4. Pszczyńska 292/307 – remont pustostanu;

5. Os. Przyjaźń – inwentaryzacja pomieszczeń piwnicznych oraz ich oznakowanie;

6. Pszczyńska 292 – remont instalacji wodnej w łazienkach;

7. Pszczyńska 294 –  remont poziomu wodnego;

8. Bieżące usuwanie usterek ogólnobudowlanych, stolarsko – ślusarskich, dekarskich, na instalacji CO, wod - kan i gazowych w 20 budynkach mieszkalnych gminnych, 52 obiektach użytkowych gminnych i 88 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

 

Czynności bieżące w zakresie administrowania od 18 stycznia do 17 lutego:

 

1. Uprzątnięcie pomieszczeń wspólnych piwnic oraz korytarzy piwnicznych ze zużytych sprzętów gospodarstwa domowego i innych przedmiotów wielkogabarytowych na zasobach administrowanych i zarządzanych przez MZN.

2. Bieżąca obsługa lokatorów, sporządzanie i zawieranie umów najmu lokali z czynszem regulowanym, czynszem socjalnym na podstawie skierowań z Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta.

3. Bieżąca obsługa najemców i dzierżawców lokali użytkowych.

4. Zawieranie i rozliczanie umów najmu sal w Domach Sołeckich.

5. Wypełnianie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i o nabycie lokali mieszkalnych na własność.

6. Przygotowywanie dokumentacji związanej ze zamianą i przyznaniem lokali mieszkalnych na własność.

7. Bieżąca kontrola terenów sprzątanych przez sprzątaczki oraz terenów utrzymywanych przez najemców lokali użytkowych, a także firm, którym zlecono obsługę budynków mieszkalnych i socjalnych bądź obiektów użytkowych.

8. Cotygodniowa kontrola zmian w ewidencji ludności.

9. Sporządzanie i zawieranie umów najmu dla nieruchomości użytkowych.

10. Czynności przyjmowania i przekazywania lokali użytkowych bądź ich części w związku ze zmieniającymi się albo kończącymi się lub rozpoczynającymi umowami zobowiązaniowymi.

11. Zasiedlono 6 lokali socjalnych, 3 lokale mieszkalne, przyjęto do MZN 13 lokali mieszkalnych.

12. Udział w eksmisji prowadzonej przez komornika sądowego z lokalu mieszkalnego przy ul. Morcinka 21/2 do lokalu socjalnego przy ul. Pszczyńskiej 294/2 w Jastrzębiu-Zdroju.

13. Sporządzanie protokołów na zebrania Wspólnot Mieszkaniowych.

14. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych zieleni: wycinanie odrostów, wycinka drzew owocowych, formowanie krzewów na zasobach administrowanych i zarządzanych przez MZN.

15. Kontrola opróżniania i wywozu odpadów komunalnych na zasobach administrowanych i zarządzanych przez MZN.

16. Analiza dotychczasowej gospodarki odpadami komunalnymi na zasobach administrowanych i zarządzanych przez MZN.

17. Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości za 2014 rok.

18. Przygotowanie powiadomień dla użytkowników lokali o kończących się terminach legalizacji wodomierzy.

19. Sporządzanie i korygowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

20. Sporządzanie rozliczeń kosztów dostawy mediów dla lokali użytkowych za II półrocze 2013r.

21. Przygotowywanie danych dla specjalistycznej firmy rozliczającej koszty c.o. na podstawie podzielników kosztów.

22. Rozliczenie energii elektrycznej pobieranej przez lokatorów w piwnicach .

23. Rozliczenie kosztów dostawy wody i odprowadzanie ścieków dla lokali mieszkalnych.

24. Rozliczanie kosztów odbioru szamba dla budynków socjalnych przy ul. Armii Krajowej 90, 92, 94, 96 w Jastrzębiu-Zdroju.

25. Wykonanie następujących zadań mających na celu windykację należności w styczniu:

- na lokale mieszkalne: 33 zawiadomienia o posiadaniu zaległości, 7 wypowiedzeń umowy najmu, 7 wezwań do niezwłocznego uiszczenia zaległości, 92 przedsądowe wezwania do zapłaty – ostateczne, 5 wezwań do zapłaty i opróżnienia lokalu, 24 wnioski o wszczęcie postępowania o egzekucję należności, 20 pozwów o zapłatę należności, 18 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności, 8 wniosków o wydanie wyroku/nakazu zapłaty, 6 wniosków do Urzędu Stanu Cywilnego o wydanie aktu urodzenia/ślubu/zgonu, 10 podań o rozłożenie zaległości czynszowych i odsetkowych na raty, przedłużenie terminu płatności, umorzenie zaległości czynszowych i odsetkowych, rozłożenie na raty niedopłaty z c.o. za 2013 r. na lokale użytkowe: 1 wypowiedzenie umowy najmu/dzierżawy, 7 przedsądowych wezwań do zapłaty – ostatecznych, 6 not odsetkowych, 1 podanie o rozłożenie zaległości czynszowych i odsetkowych na raty, przedłużenie terminu płatności, umorzenie zaległości czynszowych i odsetkowych.

 

III. Liczba osób zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w związku z podpisanymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy oraz skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Sąd Rejonowy w celu odpracowania zobowiązań w styczniu 2014r.:

 

1. Liczba zatrudnionych osób w ramach robót publicznych - 5

2. Liczba skazanych skierowanych do odbycia kary ograniczenia wolności/prac społecznie  użytecznych w MZN - 17

3. Liczba skazanych skierowanych, którzy zgłosili się do odbycia kary ograniczenia wolności/prac społecznie – użytecznych w styczniu – 9.

 

 

Miejski Ośrodek Kultury

 

 

20 stycznia w placówkach Miejskiego Ośrodka Kultury rozpoczął się cykl imprez „Ferie z Miejskim Ośrodkiem Kultury”. W programie zaplanowane zostały między innymi: spektakl teatralny „Rumcajs”, wycieczka do Wisły, bale i zabawy karnawałowe dla dzieci, warsztaty bębniarskie i lalkarskie, zajęcia „Zumby” oraz tańca animacyjnego, zajęcia z dogoterapii oraz konkursy i zabawy dla dzieci. Łącznie w tym okresie zorganizowano 87 imprez, w których wzięło udział ok. 2700 uczestników.

8 lutego w kinie „Centrum” zaprezentowały się sekcje działające w Domu Zdrojowym. Podczas imprezy odbyły się: spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu Teatru ,,Złota Gęś, pokaz tańca Rewii Tanecznej ,,Klips”, wystawa prac plastycznych oraz prezentacja Teatru Monitoring.

16 lutego również w Domu Zdrojowym zagrał duet wybitnych instrumentalistów: Irek Głyk & Bernard Maseli. Muzycy wykonali własne autorskie kompozycje w opracowaniu na wibrafon i marimbę.

22 lutego w kinie „Centrum” odbył się koncert Michała Bajora z zespołem. Artysta zaprezentował nowy program pt. „Moje podróże”, w którym wykonywał utwory z tekstami Wojciecha Młynarskiego w aranżacjach znanych kompozytorów.

 

Wystawy

 

Galeria Historii Miasta

Do 31 stycznia w Galerii Historii Miasta zwiedzać można było wystawę ,,Niemiecki Nazistowski Obóz Śmierci Konzetrationslager Auschwitz”. Wystawa prezentowała najistotniejsze zagadnienia historii KL Auschwitz, a także genezę ruchu nazistowskiego oraz specyficzne elementy systemu terroru niemieckiego w okupowanej Polsce.

Do 14 marca na wystawie ,,Lalki świata” można zobaczyć ponad 170 lalek z całego świata. Są one nie tylko tematem ekspozycyjnym przybliżającym dorosłemu odbiorcy skrawek dzieciństwa, ale niosą ze sobą także wiele różnorakich, symbolicznych znaczeń, znamiona dziedzictwa kulturowego.

 

Galeria Epicentrum

7 lutego odbył się wernisaż wystaw ,,Zawsze myślę oczami” oraz „Teatr może zaistnieć wszędzie. Teatr w przestrzeniach miasta”. ,,Zawsze myślę oczami” - wystawa prezentuje wyjątkowy dorobek twórczy Jerzego Moskala- scenografa teatralnego filmowego, plastyka, innowatora w zakresie nowoczesnej ekspozycji muzealnej i wystawiennictwa. „Teatr może zaistnieć wszędzie. Teatr w przestrzeniach miasta” - wystawa, ukazuje związek teatru z przestrzenią wykraczającą poza tradycyjnie rozumiane pudło sceny oraz kierunek rozwoju sztuki, w którym zmienia codzienność egzystencji człowieka.

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

 

Zimowe miesiące były dla Ośrodka bardzo intensywne. Różnorodna i szeroka oferta Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji była skierowana do dzieci i młodzieży odpoczywających podczas ferii zimowych w naszym mieście. Ferie zimowe to przede wszystkich zajęcia sportowe, które odbywały się na obiektach MOSiR-u i salach gimnastycznych jastrzębskich szkół: zajęcia wspinaczki na sztucznej ścianie, piłka nożna, tenis stołowy, zajęcia aikido, zajęcia jogi, zimowa akademia tańca, piłka siatkowa, zajęcia lekkoatletyczne, tenis stołowy, joga dla najmłodszych z opiekunami i in. Obok stacjonarnych zajęć sportowych mieszkańcy mieli możliwość wyjazdu na narty, wyjechali na 2 kuligi do Istebnej, do Kopalni GUIDO, Teatru Lalek BANIALUKA oraz do AQUAPARKU.

 

Pomysłów na super zabawę nie zabrakło podczas ślizgawek ogólnodostępnych na lodowisku „Jastor”, stałym elementem są ślizgawki z muzyką: bajkową, filmową i in., ślizgawki sportowe. Inauguracyjna ślizgawka z okazji rozpoczęcia ferii przebiegała pod hasłem „maski weneckiej”, największą frekwencją od lat cieszy się „Bal Przebierańców”, uczestnicy rywalizowali o tytuł króla i królowej balu. W tym roku na jastrzębskiej tafli pojawiły się w przebraniach całe rodziny. MOSiR hucznie zakończył ferie na lodowisku, główną atrakcją ślizgawki były pokazy laserowe.

 

Ośrodek rozpoczął turnieje eliminacyjne do XVII edycji rambitu dla przedszkolaków „Ole, ole przedszkole”, do udziału w Rambicie zgłosiło się 19 przedszkoli z naszego miasta, w czterech turach dzieci będą walczyły o miejsce w marcowym finale Rambitu.

 

9 lutego na stoku Złoty Groń odbył się VII Slalom Rodzinny o Puchar Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. Bardzo duże zainteresowanie spowodowało, że tym razem w góry wyjechały 2 autokary z  mieszkańcami naszego miasta. W 18 kategoriach wiekowych walczyło o miejsca na podium w slalomie 150 osób. Dzięki wspaniałej atmosferze udało nam się uzyskać zapewnienie o tak licznej frekwencji w przyszłym roku.

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna

 

 

Ważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez Bibliotekę:

- „Zakątki świata oczami obieżyświata: Afryka” – spotkanie z Anną Jaroszewską w Kawiarence „Pod Sową”.

- „Aktywność fizyczna jako podstawowy element zdrowego stylu życia” – spotkanie w ramach projektu „Zdrowie 50+” realizowane przy współpracy z Przedsiębiorstwem Uzdrowiskowym „Ustroń” S.A.

- „ABC fotografii cyfrowej – warsztaty cyfrowej obróbki zdjęć” – warsztaty komputerowe w ramach projektu Surfujący senior.

- „Samotność w Macondo” – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki poświęcone książce „Sto lat samotności” G.G. Marqueza.

Wystawa prac studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

 

Dla dzieci i młodzieży:

Bezpieczny Internet w Bibliotece cykl wykładów i warsztatów multimedialnych dla dzieci i młodzieży propagujących działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz przybliżający problematykę bezpieczeństwa w Internecie.

 

Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 06.03.2014 10:59
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 570
Drukuj Zapisz do PDF