W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 30 stycznia 2014r.

RSS

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 30.01.2014 roku

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście.

Witam wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej I Sesji Zwyczajnej Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój. Przedstawię informacje z realizacji zadań w okresie od sesji zwyczajnej z dnia 19 grudnia 2013 roku do chwili obecnej.

 

 

w zakresie infrastruktury komunalnej

Trwają prace projektowe:

-         przebudowy Łazienek III na potrzeby USC,

-         budowy kanalizacji deszczowej ul. Jagodowej, ul. Malinowej, ul. Truskawkowej,
ul. Bananowej,

-         budowy boisk sportowych przy ul. Rybnickiej, Libowiec i Spółdzielczej,

-         rozbudowy ZS nr 8 i adaptacji pomieszczeń na potrzeby PP nr 10 w Sołectwie Borynia,

-         zagospodarowania terenu z boiskami przy ZS nr 12 w Szerokiej.

 

Trwają prace związane z nadbudową ZS nr 13 oraz przebudową kompleksu boisk sportowych przy ZS nr 1.

 

Trwają prace związane z rewitalizacją Parku przy ul. Żeromskiego.

 

Trwa procedura przetargowa na przebudowę ul. Komuny Paryskiej od ul. Ranoszka do wjazdu do szkoły. Złożonych zostało 11 ofert w przedziale cenowym od 1,8 mln zł do 3,6 mln zł.

 

Kontynuacja prac związana z budową Drogi Głównej Południowej  - etap II. Występujące obecnie warunki pogodowe umożliwiają prowadzenie wszystkich prac na obiekcie oprócz nasypów. Poza robotami drogowymi związanymi z budową warstw konstrukcyjnych drogi GP rozpoczęto budowę ekranów akustycznych, budowę rowów odwadniających, muru oporowego w rejonie ronda oraz umocnienie skarp.

W zakresie robót dotyczących przebudowy i zabezpieczenia urządzeń obcych, wykonano do miesiąca stycznia przebudowę sieci elektroenergetycznych, gazowych, wodociągowych i teletechnicznych w 80%. Zaawansowanie robót dotyczących budowy kanalizacji deszczowej jest obecnie na poziomie 70%.

W zakresie robót drogowych zakończono już roboty ziemne dotyczące wykonania wykopów, natomiast wykonywanie nasypów zaawansowane jest na poziomie 90%.

W zakresie obiektów inżynieryjnych wykonano 14 przepustów o konstrukcji żelbetowej.
W trakcie wykonywania są dwa wiadukty drogowe o konstrukcji żelbetowej, a stopień zaawansowania ich realizacji wynosi obecnie 80%.

Konstrukcje podbudowy drogi zaawansowane są w 40%. Na odcinku o długości 1,8km wykonana została podbudowa z mieszanek mineralno – bitumicznych oraz warstwa wiążąca z betonu asfaltowego. Zakończono przebudowę układu torowego na długości 1,100mb.

Ogólne zaawansowanie zakresu rzeczowo – finansowego robót kształtuje się na poziomie 55%.

 

21 stycznia nastąpiło otwarcie ofert na zadanie pn.: „Wykonanie ewidencji dróg, prowadzenia okresowych przeglądów dróg oraz wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego proces zarządzania drogami ”  - wpłynęły 2 oferty.

 

Z uwagi na duże zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych w zakresie zatrudniania podwykonawców nie ogłoszono przetargów na roboty budowlane, gdyż konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian w SIWZ.

 

 

w zakresie polityki gospodarczej

Zakończyła się realizacja projektu „Jastrzębie-Zdrój – Twój Partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju” wybranego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Został złożony wniosek o płatność końcową projektu oraz wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Celem bezpośrednim projektu było podniesienie poziomu inwestycji na terenie Jastrzębia-Zdroju, a także poprawa rozpoznawalności oferty inwestycyjnej miasta dzięki intensyfikacji działań z zakresu marketingu zewnętrznego.

 

Uregulowano składki członkowskie za rok 2014 w Związku Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, w Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu oraz kwartalną część składki członkowskiej w Śląskim Związku Gmin i Powiatów.

 

Zawarto umowę na promocję miasta przy wybiegu pantery śnieżnej (irbisa) oraz adopcję zwierzęcia w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie.

 

W Punkcie Obsługi Inwestora przekazywane są informacje w zakresie ofert inwestycyjnych, obowiązujących procedur, jak również udostępniane są dane podmiotów z terenu Miasta biorących udział w procesie inwestycyjnym.

 

9 stycznia odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Subregionu Zachodniego, którego przedmiotem było przyjęcie ramowego planu działalności, planu finansowego oraz uchwały w sprawie składki członkowskiej na 2014 r.

 

W dniach 15-16.01.2014 r. przedstawiciele Samorządów Lokalnych Euroregionu Śląsk Cieszyński uczestniczyli w konferencji rocznej w Zajeci pod Brnem. Podczas spotkania zaprezentowano ustalenia związane z przygotowaniami nowego okresu programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w obszarze Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz przegląd wdrażania Funduszu Mikroprojektów 2007-2013.

 

Zadanie - modernizacja ul. Komuny Paryskiej w Jastrzębiu-Zdroju - ubiegać się będzie o dofinansowanie (max. 85%) z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W odpowiedzi na ogłoszony nabór do dziedziny wsparcia 1.1. „Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej” przygotowano partnerski projekt z miastem Karwina (RCZ) pn. „Dostępna Granica”. Dzisiaj projekt złożony został do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Ołomuńcu (RCZ). Wartość inwestycji za miasto Jastrzębie-Zdrój wynosi ok. 2 mln zł.

 

Trwa realizacja partnerskiego projektu (lider projektu Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku)  pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”, którego celem jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

W ramach projektu przewiduje się:

- zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych miastu, w których znajduje się punkt dostępu do Internetu (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój-2 zestawy komputerowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej noclegownia Jastrzębie-Zdrój-1 zestaw komputerowy, Miejska Biblioteka Publiczna Jastrzębie-Zdrój filia nr 12-13 zestawów komputerowych, Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 8-2 zestawy komputerowe, Świetlica środowiskowa przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego-2 zestawy komputerowe) oraz dla 30 gospodarstw domowych zamieszkujących przez osoby niepełnosprawne;

- zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu;

- szkolenia z obsługi komputera, Internetu i poczty elektronicznej.

 

Gminne Centrum Informacji na bieżąco informuje przedsiębiorców oraz osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą o dostępnych środkach pomocowych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.

 

W GCI odbyły się konsultacje dla mieszkańców miasta z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Na bieżąco osoby bezrobotne, uczniowie i studenci korzystają z usług GCI w celu m.in. poszukiwania ofert pracy, przygotowania CV i listu motywacyjnego.

 

Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych oraz zakup gadżetów promocyjnych miasta.

 

W ramach trwałości projektu Platformy E-Usług Kulturalnych na portalu www.kultura.slask.pl umieszczane są informacje o wydarzenia kulturalnych i sportowych, a także uaktualniane oraz dodawane są na bieżąco nowe obiekty z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój, nieznajdujące się w bazie.

 

w zakresie edukacji

16 stycznia przedstawiciel Wydziału Edukacji wziął udział w uroczystości wręczenia 13 jastrzębskim nauczycielom aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, która odbyła się w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Jana Kiepury w Sosnowcu.

 

W ramach bieżącego nadzoru nad placówkami oświatowymi - wizyta w Publicznym Przedszkolu nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym oraz sprawdzenie przebiegu Miejskich Zawodów Siatkówki Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych, organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół w Zespole Szkół Nr 6 – w obydwu przypadkach nie odnotowano nieprawidłowości.

 

Dokonano rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wypłacono pomoc materialną dla 700 uczniów jastrzębskich placówek oświatowych w formie stypendium szkolnego (677 uczniów) i zasiłku szkolnego (23 uczniów). Łączna wartość zadania wyniosła 393 553,97 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 314 555,96 zł (co stanowi 79,93% zadania), wkład własny Miasta 78 998,01 zł (co stanowi 20,07% realizowanego zadania). Pomoc uczniom przyznana została na podstawie z art. 90d, 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Niewykorzystana częściowo dotacja z budżetu państwa została przekazana na konto Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 stycznia 2014 r.

Dokonano rozliczenia środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom w 2013 r. kształcenia młodocianych pracowników. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 580 838,00 zł., z czego wykorzystano 579 077,74 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 760,26 zł zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2013 r.

Dokonano końcowego rozliczenia dotacji podmiotowych udzielonych w 2013 r. dla uczelni wyższych tj.:

- Akademii Górniczo-Hutniczej - ZOD w Jastrzębiu-Zdroju na kwotę 246 497,60 zł.

- Akademii Górniczo-Hutniczej – Wszechnica Edukacyjna w Jastrzębiu-Zdroju na kwotę  11 205,37 zł.

- Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jastrzębiu-Zdroju na kwotę 25 000,00 zł.

Dokonano rocznego rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Łącznie na realizację zadania w szkołach przeznaczono 845 845,00 zł. Z tego plan wydatków dla szkół wyniósł 553 115,00 zł. W okresie roku 2013 wartość posiłków w szkołach wynosiła 541 021,80 zł, w tym finansowane ze środków własnych Miasta 207.114,80zł. Pozostała kwota tj. 333 907,00 zł. została sfinansowana z otrzymanej dotacji. Łącznie wydano 57 196 posiłków.

 

Na wniosek dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, Zespołu Szkół Nr 11, Zespołu Szkół Nr 13 i Zespołu Szkół Nr 4 rozpoczęto procedurę oceny pracy dyrektorów. 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Uczniowie jastrzębskich szkół  rozpoczęli w grudniu rozgrywki w ramach X Mistrzostw Jastrzębia-Zdroju Szkół w Piłce Halowej. Finały zaplanowano na początek lutego. Podczas eliminacji wśród najlepszych szkół w  kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych znaleźli się uczniowie: Zespołu Szkół nr 5, Zespołu Szkół nr 6 oraz Zespołu Szkół nr 3.

Zimowe miesiące są dla Ośrodka bardzo intensywne. Różnorodna i szeroka oferta Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest skierowana do dzieci i młodzieży, odpoczywających podczas ferii zimowych w naszym mieście.

Ferie zimowe to przede wszystkich zajęcia sportowe, które odbywają się na obiektach MOSiR-u i salach gimnastycznych jastrzębskich szkół: zajęcia wspinaczki na sztucznej ścianie, piłka nożna, zajęcia aikido, zajęcia jogi, zimowa akademia tańca, piłka siatkowa, zajęcia lekkoatletyczne, tenis stołowy i in.

Obok stacjonarnych zajęć sportowych mieszkańcy mają możliwość wyjazdu na wycieczki, wśród niech są kuligi do Istebnej, wyjazd do Teatru Lalek BANIALUKA w Bielsku Białej oraz wycieczka do zabytkowej kopalni GUIDO w Zabrzu. Przyzwyczajeni do wyjazdów z MOSiR-em mieszkańcy już w pierwszych dniach stycznia zapełnili listy na wycieczki.

Pomysłów na super zabawę nie zabrakło podczas ślizgawek ogólnodostępnych na Lodowisku „Jastor”, stałym elementem są ślizgawki z muzyką: bajkową, filmową i in. oraz ślizgawki sportowe. Inauguracyjna ślizgawka z okazji rozpoczęcia ferii przebiegała pod hasłem karnawału na lodzie, największą frekwencją od lat cieszy się „Bal Przebierańców”, uczestnicy rywalizowali o tytuł króla i królowej balu.

W tym roku na jastrzębskiej tafli pojawiły się w przebraniach całe rodziny.

Ponad 80 młodych szachistów z jastrzębskich szkół podstawowych wzięło udział w III Noworocznych Turnieju Szachowym. Uczniowie startowali w II kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VI w kategoriach indywidualnych. W kategorii drużynowej spośród klas I-III, najlepszą okazała się „szóstka”, w kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce wywalczyli drużynowo uczniowie SP nr 10.

Ósma edycja Memoriału Kolosy, Stepeckiego i Tyszkiewicza zakończyła się sukcesem MFK Rużomberok, jest to kolejny sukces tej ekipy w naszym mieście. W dwudniowych zmaganiach wzięło udział dziesięć drużyn, w tym dwie reprezentujące gospodarzy, Szkółkę Piłkarską MOSiR: rocznik 1999 Marcina Rabczaka, rocznik 2000 Łukasza Włodarka oraz pięć zagranicznych: z Austrii, Węgier, Czech oraz Słowacji.

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla po przekonywującym zwycięstwie nad francuskim TOURS VB awansowali do ćwierćfinału w Lidze Mistrzów. W bratobójczej walce o Final Four w stolicy Turcji ich przeciwnikiem będzie Resovia Rzeszów.

 

Miejski Ośrodek Kultury

18 grudnia miał miejsce finał XXIII Jastrzębskiego Przeglądu Jasełek pod patronatem Prezydenta Miasta Mariana Janeckiego. Przegląd obejmował zespoły teatralne z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz parafii.

Kategoria Przedszkole:

I MIEJSCE:

Publiczne Przedszkole nr 6

widowisko: „Z POLSKIEJ ZIEMI DO STAJENKI BETLEJEMSKIEJ”

opiekun zespołu: ANNA SIUDA, MARZENA SITEK

nazwa zespołu: „5-6 LATKI

 

Kategoria Szkoła Podstawowa:

I MIEJSCE

SZKOŁA  PODSTAWOWA nr 1

widowisko: „KTÓRA DROGĄ IŚĆ”

opiekun zespołu: DANUTA ŁYDZIŃSKA, IRENA STENCEL

nazwa zespołu: „JEDYNKA”

 

Kategoria Gimnazjum:

I MIEJSCE

GIMNAZJUM NR 1

widowisko: „W TOBIE JEST ŚWIATŁO”

opiekun:  PAULINA BARBARA ŁUBA

nazwa zespołu: „UCZNIOWIE GIMNAZJUM NR 1

 

Kategoria Szkoły Ponadgimnazjalne:

I MIEJSCE

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

widowisko: „CZY MASZ W SOBIE BETLEJEM”

opiekun: ALEKSANDRA GRYSZKO, AGNIESZKA DOMIN

nazwa zespołu:„ IMPROWIZACJA

 

Kategoria Parafie:

I MIEJSCE

PARAFIA N.M.P. MATKI SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ

widowisko: „ILLUNINAS AMORIS”

opiekun: KS. MARCELI RABSTEIN, TOMASZ TUSZYŃSKI

nazwa zespołu: „CORDIS”

 

18 grudnia rozstrzygnięto konkurs na ,,Najładniejszą ozdobę świąteczno-choinkową”.  Nagrody zostały przyznane w kategoriach :

Kategoria: Choinki

I miejsce Jakub Rusin kl. IV B Szkoła Podstawowa nr 1
Kategoria: Bombki
I miejsce Alicja Motyka kl. IV Szkoła Podstawowa nr 14
Kategoria: Ozdoby Świąteczne
I miejsce Kinga Stefańska kl. V A Szkoła Podstawowa nr 12
Kategoria: Figurki Świąteczne
I miejsce Paulina Pikuła kl. II Szkoła Podstawowa nr 12

Nagrody ufundował Miejski Ośrodek Kultury oraz ALIOR Bank ul. Podhalańska 26 w Jastrzębiu-Zdroju.

 

18 stycznia miał miejsce koncert świąteczno-noworoczny zespołu Golec uOrkiestra w kościele pw. NMP Matki Kościoła.

24 stycznia  w kinie ,,Centrum” wystąpił Kabaret Młodych Panów. Grupa przedstawiła najnowsze skecze z programu ,,Ślązisz is easy”.

26 stycznia w Domu Zdrojowym w ramach Teatru Rodzinnego wystawiono  spektakl ,,Rumcjas” w wykonaniu  Teatru Lalek ,,Bajka” z Czeskiego Cieszyna.  Ciekawa scenografia, barwne kostiumy, świetne rozwiązania realizacyjne i zachwycająca animacja lalek we współpracy z żywym planem.

W najbliższym czasie zapraszamy na koncert Michała Bajora.

Wystawy:

- 8 stycznia otwarta została wystawa ,,Niemiecki Nazistowski Obóz Śmierci Konzetrationslager Auschwitz”. Wystawa prezentuje w skondensowany sposób wszystkie najistotniejsze zagadnienia historii KL Auschwitz, a także genezę ruchu nazistowskiego oraz specyficzne elementy systemu terroru niemieckiego w okupowanej Polsce. Wystawę można odwiedzać do 31 stycznia.

- 15 stycznia odbył się wernisaż  wystawy ,,Lalki świata”. Na wystawie można zobaczyć ponad 170 lalek z całego świata. Są one nie tylko wdzięcznym tematem ekspozycyjnym przybliżającym dorosłemu odbiorcy skrawek dzieciństwa, ale niosą z sobą także wiele różnorakich, symbolicznych znaczeń, znamiona dziedzictwa kulturowego. Wystawa czynna będzie do 14 marca.

 

Miejska Biblioteka Publiczna

Ważniejsze przedsięwzięcia realizowane w styczniu:

-    Koncert Noworoczny w Bibliotece w wykonaniu zespołu UNIVERSE;

-    Spotkanie z ks. Wojciechem Grzesiakiem pomysłodawcą akcji „Misja Paragwajz cyklu „Zakątki świata oczami obieżyświata”;

-    „Zaplanuj sobie wakacje” – warsztaty wyszukiwania informacji turystycznejw Internecie w ramach projektu Surfujący senior;

-    Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki poświęcone książce „Kiki van Beethoven” E.E. Schmitt;

-    „Reading art” – wystawa prac Hanny Sitarz-Pietrzak w Galerii „Pod Sową”;

-    „Portrety metafizyczne” – wystawa malarstwa Magdaleny Krężelok w Galerii „Da Vinci”.

-     „W krainie Narnii” – ferie z Biblioteką – warsztaty i zajęcia dla dzieci organizowane we wszystkich bibliotekach w mieście. Dla uczestników przygotowano warsztaty plastyczne, grę literacką, zabawy ruchowe i integracyjne oraz zabawy z grą x-box.

 

 

w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

 

16 stycznia odbyło się posiedzenie członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Głównymi tematami spotkania były rozpoczynające się ferie 2014 oraz przygotowanie do akcji zima.

Dla uczczenia ofiar „Marszu Śmierci” oraz pamięci zesłanych na Sybir i w inne miejsca kaźni, 17 stycznia w mieście odbył się Rajd Szlakiem Martyrologii Narodów. Hołd poległym oddany został o godzinie 11.00 w Parku Zdrojowym przy tablicy upamiętniającej męczeńską śmierć więźniów KL Auschwitz Birkenau w czasie ewakuacji obozu od 19 do 20 stycznia 1945 roku z Oświęcimia do Wodzisławia. Natomiast 18 stycznia miasto gościło osoby, które w ramach uczczenia ofiar „Marszu Śmierci” szli trasą marszu od Oświęcimia do Wodzisławia Śląskiego. Zapewniono uczestnikom marszu  zakwaterowanie w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego oraz pełne wyżywienie z gorącym posiłkiem włącznie.  Dzień później, bo 19 stycznia o godz. 8.00 uczestnicy marszu złożyli kwiaty pod pomnikiem w Parku Zdrojowym.

20 stycznia wydane zostało Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o kwalifikacji wojskowej w 2014 r., która przeprowadzona zostanie od 3 lutego do 30 kwietnia br. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 1995 r. oraz mężczyzn urodzonych w latach 1990-1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacja wojskowa w Jastrzębiu-Zdroju odbędzie się od 24 marca do 15 kwietnia br. od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 16.00 w budynku Parafii Rzymskokatolickiej Miłosierdzia Bożego al. Piłsudskiego 62.

30 stycznia w schronie Zakładu Logistyki Materiałowej przeprowadzone zostało szkolenie dla członków Rad Osiedlowych i Sołeckich. Głównym tematem szkolenia było udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

w zakresie zdrowia

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie Ochrony i Promocji Zdrowia w roku 2014. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.10.234.1536 j.t. z późn. zm.) statutowo działających w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w roku 2014 pod nazwą: „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Jastrzębiu-Zdroju w 2014 roku”.

W dniach 13-17 stycznia 2014 w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju stacjonował mobilny punkt Zintegrowanego Informatora Pacjenta, w którym pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia wydawali loginy i hasła do Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców naszego Miasta. Była to już druga wizyta NFZ, pierwszy raz w tym celu NFZ odwiedził nas w grudniu zeszłego roku (18-20.12.2013 r.).

w zakresie gospodarki mieszkaniowej

Wypłacono 1.107 dodatków mieszkaniowych na kwotę:  246.065,29zł.

Wydano 146 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego, w tym:

-    135 przyznających dodatek mieszkaniowy,

-    3 odmawiające przyznania dodatku mieszkaniowego,

-    4 wznawiające wypłatę wstrzymanego dodatku mieszkaniowego (lokator uregulował zaległości powstałe w czasie korzystania z dodatku mieszkaniowego),

-    2 wygaszające przyznany dodatek z powodu zmiany miejsca zamieszkania wnioskodawcy,

-    1 wygaszającą przyznany dodatek z powodu utraty tytułu prawnego do lokalu,

-    1 wygaszającą przyznany dodatek z powodu zgonu wnioskodawcy,

 

Wydano 81 decyzji przyznających zryczałtowany dodatek energetyczny.

 

9 stycznia odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej. W trakcie spotkania rozpatrywano odwołania wnioskodawców, którym wnioski o przydział lokalu z zasobu gminy, wcześniej zaopiniowano w sposób negatywny.

W skutek ponownego rozpatrzenia wniosków przez SKM:

- 3 wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie do przydziału lokalu na czas nieoznaczony,

- 2 wnioski SKM zaopiniowała pozytywnie do przydziału lokalu socjalnego,

- 1 wniosek zaopiniowany pozytywnie do przydziału lokalu socjalnego, został przekwalifikowany do przydziału lokalu na czas nieoznaczony.

 

Odnosząc się do 59 odwołań od negatywnej opinii SKM, Komisja podtrzymała swoją, wcześniejszą, negatywną opinię.

 

w zakresie mienia

Nabyto w drodze zamiany prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o pow. 0,0058 ha pod drogę (ul. Bednorza).

 

Nabyto udział wynoszący 9781/10000 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 1640/61 o pow. 0,1007 ha pod budowę boiska.

 

Nabyto prawo użytkowania wieczystego w nieruchomości gruntowej o pow. 0,1566 ha pod budowę boiska.

 

Sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- nieruchomość gruntową położoną przy ul. Pszczyńskiej o pow. 0,0048 ha, przeznaczoną na poprawę zagospodarowania działki przyległej;

- nieruchomość gruntową położoną przy ul. Krokusów o  pow. 0,0063 ha, przeznaczoną na poprawę zagospodarowania działki przyległej.

 

Sprzedano prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy nieruchomości gruntowej o pow. 0,0047 ha.

 

 

Miejski Zarząd Nieruchomości

Trwają postępowania przetargowe na:

1. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju” - ZP-36/DL/2013 – Termin składania i otwarcia ofert: 21.11.2013 r. – W dniu 16.01.2014 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 23.01.2014 r.

2. „Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla budynków administrowanych przez MZN” - ZP-26/DL/2013 - zamówienie z wolnej ręki – Termin złożenia oferty do: 15.11.2013 r. – Na część punktów poboru umowę podpisano w dniu 12.11.2013 r. Oczekujemy umowy na kolejne punkty poboru.

Zakończono postępowania:

1. "Dostawa paliwa" – ZP-41/DL/2013 – Termin składania i otwarcia ofert: 29.11.2013 r. – Umowę podpisano w dniu 20.12.2013 r.

2. ”Dostawa energii cieplnej  ul. Kościelna 1A w Jastrzębiu-Zdroju” - ZP-33/DL/2013 - zamówienie z wolnej ręki – Termin złożenia oferty do: 11.12.2013 r. – Umowę podpisano w dniu 12.12.2013 r.

3. „Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych” - ZP-42/DL/2013 – termin składania ofert do: 19.12.2013 r. – Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ zostało obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. „Dostawa energii cieplnej do budynków mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju - bez ul.  Kościelnej 1 A w Jastrzębiu-Zdroju” - ZP-32/DL/2013 - zamówienie z wolnej ręki – Termin złożenia oferty do: 11.12.2013 r. – Umowę podpisano w dniu 16.01.2014 r.

5. "Usługi odśnieżania zasobów administrowanych i zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju" – ZP-43/DL/2013 – termin składania ofert do: 13.12.2013 r. – Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

6. „Monitoring, obsługa i konserwacja systemów alarmowych w budynkach znajdujących się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 55, ul. Dworcowej 17E, ul. Szkolnej 5, ul. Kaszubskiej 2 oraz monitoring, obsługa i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV w budynku przy ul. Kaszubskiej 2 i obiekcie Podziemnego Pasażu Handlowego „B” w Jastrzębiu-Zdroju” - ZP-44/DL/2013 – termin składania ofert do: 16.12.2013 r. – Umowę podpisano w dniu 20.12.2013 r.

7. "Bieżące utrzymanie budynków socjalnych przy ul. Pszczyńskiej 292-294 w Jastrzębiu-Zdroju" – ZP-35/DL/2013 – Termin składania i otwarcia ofert: 28.11.2013 r. – Umowę podpisano w dniu 20.12.2013 r.

8. „Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju” - ZP-31/DL/2013 – Termin składania i otwarcia ofert: 28.11.2013 r. – Umowę podpisano w dniu 20.12.2013 r.

9. Zadanie 1: „Bieżące utrzymanie budynków Wyspiańskiego 2, Wyspiańskiego 4, Wyspiańskiego 6, Moniuszki12, terenów przyległych oraz utrzymanie letnie i zimowe chodników przyległych do nieruchomości przy ul. Morcinka 2-4, 10-12, 13-15,17,19,21 stanowiących główne ciągi komunikacyjne”. – Termin składania i otwarcia ofert: 14.11.2013 r. – Umowę podpisano w dniu 20.12.2013 r.

10. Zadanie 1: Ochrona obiektu przy ul. 1 Maja 61 w Jastrzębiu-Zdroju. Zadanie 2: Ochrona obiektu, utrzymanie czystości oraz obsługa Punktu Informacyjnego w budynku Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju – Termin składania i otwarcia ofert: 15.11.2013 r. – Umowę podpisano w dniu 23.12.2013 r.

11. „Roboty  o charakterze  budowlanym  wraz z usuwaniem  usterek  w budynkach i lokalach mieszkalnych i użytkowych gminnych” - ZP-39/DL/2013 – termin składania ofert do: 12.12.2013 r. – Umowę podpisano w dniu 09.01.2014 r.

12. „Całoroczna obsługa instalacji elektrycznych oraz remont instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych w MZN w Jastrzębiu-Zdroju” – ZP-38/DL/2013 – Termin składania i otwarcia ofert: 09.12.2013 r. – Umowę podpisano w dniu 30.12.2013 r.

Wykonawcy zewnętrzni prowadzili następujące roboty ogólnobudowlane i instalacyjne:

1.         Moniuszki 1-3 – remont 2 szt. schodów terenowych;

2.         Moniuszki 16/1, Piastów 11/3 – remont pustostanów;

3.         Wyspiańskiego 9-11 – wymiana rynien i rur spustowych;

4.         Pszczyńska 292 – wymiana odcinków pionów centralnego ogrzewania;

5.         Pszczyńska 292 – remont sanitariatów;

6.         Gagarina 108, 110 – wykonanie ujęć poborów wody w pomieszczeniu węzła c.o.;

7.         Stodoły 54 – wymiana uszkodzonej oprawy w piwnicy, naprawa tablicy głównej oraz remont oświetlenia piwnic;

8.         Stodoły 54/3 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

9.         Mieszkania Gminne – wymiana stolarki drzwiowej (częściowo zrealizowane);

10.       Jasna 1 A, Wrzosowa 4A, Mazowiecka 10 – remont tablic rozdzielczych;

11.       Gagarina 130 – wykonanie instalacji zasilającej przepływowy ogrzewacz w. u., montaż podlicznika gazowego w kuchni OSP oraz bojlera elektrycznego dla części mieszkalnej;

12.       Wrzosowa 12 A – remont instalacji elektrycznych w lokalach CENCIK i BAKO;

13.       Witczaka 5 a – usuwanie przyczyn zaciekania;

14.       Sybiraków 2 – remont tablic rozdzielczych i sterowania w budynku;

15.       Dworcowa 17E – montaż wentylatora w łaźni.

 

W trakcie realizacji są następujące roboty ogólnobudowlane i instalacyjne:

1.         Stodoły 54 – naprawa posadzki w piwnicy i wykonanie izolacji;

2.         1 Maja 39-41 – roboty rozbiórkowe wewnątrz lokalu użytkowego (MARAGO), demontaż okładzin ściennych, wymiana okien;

3.         Wrzosowa 4A-8A-12A – wymiana witryn.

 

Grupa remontowa i konserwatorzy MZN prowadzili następujące roboty ogólnobudowlane i instalacyjne:

1.         Gagarina 108-110-112-116 – odtworzenie ogrodzenia od strony sąsiadującej działki;

2.         1 Maja 21/4 – remont instalacji gazowej;

3.         Piastów 5/8 i 12 – wymiana pionu kanalizacyjnego;

4.         Pszczyńska 294 – remont instalacji wodnej – poziomy.

 

W trakcie realizacji znajdują się następujące roboty ogólnobudowlane i instalacyjne:

1.         A. Krajowej 92/3A - remont pustostanu;

2.         Pszczyńska 294 – usunięcie skutków pożaru – korytarz parter, klatka schodowa;

3.         Bieżące usuwanie usterek ogólnobudowlanych, stolarsko – ślusarskich, dekarskich, na instalacji CO, wod - kan i gazowych w 20 budynkach mieszkalnych gminnych, 52 obiektach użytkowych gminnych i 88 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

Wykonywano czynności bieżące w zakresie administrowania:

1.         Uprzątnięcie pomieszczeń wspólnych piwnic oraz korytarzy piwnicznych ze zużytych sprzętów gospodarstwa domowego i innych przedmiotów wielkogabarytowych na zasobach administrowanych i zarządzanych przez MZN.

2.         Bieżąca obsługa lokatorów, sporządzanie i zawieranie umów najmu lokali z czynszem regulowanym czynszem socjalnym na podstawie skierowań z Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta.

3.         Bieżąca obsługa najemców i dzierżawców lokali użytkowych.

4.         Zawieranie i rozliczanie umów najmu sal w Domach Sołeckich.

5.         Wypełnianie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i o nabycie lokali mieszkalnych na własność.

6.         Przygotowywanie dokumentacji związanej z zamianą i przyznaniem lokali mieszkalnych na własność.

7.         Bieżąca kontrola terenów sprzątanych przez sprzątaczki oraz terenów utrzymywanych przez najemców lokali użytkowych, a także firm, którym zlecono obsługę budynków mieszkalnych i socjalnych bądź obiektów użytkowych.

8.         Cotygodniowa kontrola zmian w ewidencji ludności.

9.         Sporządzanie i zawieranie umów najmu dla nieruchomości użytkowych.

10.       Czynności przyjmowania i przekazywania lokali użytkowych bądź ich części w związku ze zmieniającymi się albo kończącymi się lub rozpoczynającymi umowami zobowiązaniowymi.

11.       Zasiedlono 2 lokale socjalne, przyjęto do MZN 2 lokale mieszkalne.

12.       Prace porządkowe związane z grabieniem pozostałych liści, obcinaniem suchych gałęzi, odrostów itp.

13.       Aktualizacja bazy danych w programie komputerowym WINSARCZ: wprowadzanie danych na karty lokali mieszkalnych z formy papierowej do elektronicznej bazy niezbędnych do obsługi petenta.

14.       Sporządzanie protokołów na zebrania Wspólnot Mieszkaniowych.

15.       Kwalifikowanie drzew do wycinki lub prześwietlenia na zasobach administrowanych i zarządzanych przez MZN.

16.       Analiza dotychczasowej gospodarki odpadami komunalnymi na zasobach administracyjnych przez MZN oraz związana z tym korespondencja.

17.       Kontrola opróżniania i wywozu odpadów komunalnych na zasobach administrowanych i zarządzanych przez MZN.

18.       Uzgadnianie i analiza nieruchomości gruntowych będących w administrowaniu MZN.

19.       Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości za 2014 rok.

20.       Przygotowanie powiadomień dla użytkowników lokali o kończących się terminach legalizacji wodomierzy.

21.       Sporządzanie i korygowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

22.       Wykonanie następujących zadań mających na celu windykację należności w miesiącu grudniu 2013r.:

na lokale mieszkalne: 2 zawiadomienia o posiadaniu zaległości, 9 wypowiedzeń umowy najmu, 1 wezwanie do niezwłocznego uiszczenia zaległości, 35 przedsądowych wezwań do zapłaty – ostatecznych, 56 wniosków o wszczęcie postępowania o egzekucję należności, 30 pozwów o zapłatę należności, 7 pozwy o eksmisję z zajmowanego lokalu, 2 wnioski o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, 26 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności, 1 wniosek o wyjawienie majątku dłużnika, 13 wniosków do Urzędu Stanu Cywilnego o wydanie aktu urodzenia/ślubu/zgonu, 1 wniosek do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, 1 wniosek do Krajowego Rejestru Karnego, 11 podań o rozłożenie zaległości czynszowych i odsetkowych na raty, przedłużenie terminu płatności, umorzenie zaległości czynszowych i odsetkowych, rozłożenie na raty niedopłaty z c.o. za 2012 r.

-                      na lokale użytkowe: 2 wezwania do zapłaty, 2 przedsądowe wezwania do zapłaty – ostatecznych, 5 not odsetkowych.

W Miejskim Zarządzie Nieruchomości zatrudniono w grudniu w związku z podpisanymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Jastrzębiu-Zdroju oraz skierowaniami z Ośrodka Pomocy Społecznej i Sądu Rejonowego w celu odpracowania zobowiązań:

1.   skazanych skierowanych do odpracowania kary                 17 osób

2.   skierowanych do prac społeczno-użytecznych                    2 osoby

 

Jastrzębski Zakład Komunalny

W zakresie inwestycji:
1. Kontynuowano prace przy niwelacji terenu na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie z projektem ''Rozbudowa i zagospodarowanie fragmentu cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei''.
2. Zakończono prace przy budowie fragmentu ogrodzenia przy ul. Dworcowej 17D o wartości 15313.5 zł brutto.
3. Wykonano dokumentację projektową przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz placów i parkingów na ul. Dworcowej 17 D o wartości 14950,00 zł brutto.
4. Wykonano remont posadzek w szalecie na targowisku miejskim ul. A. Bożka w Jastrzębiu-Zdroju o wartości 6395.68 zł brutto.
5. Zakończono budowę dwustronnego bilbordu LED przy ul. Pszczyńskiej. Koszt robót wyniósł 296 576.0 zł brutto.
6. Wykonano projekt budowy instalacji wewnętrznej gazu w budynku Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei 5.
7. Wykonano instalację wewnętrzną gazu w budynku Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei 5.
8. Wykonano przyłącze gazowe do budynku Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei 5.

W zakresie prowadzenia targowisk miejskich:
a) zebrano opłatę targową w wysokości 19917,32zł,
b) zebrano opłatę z tytułu rezerwacji stałych miejsc handlowych w wysokości 1306,40  zł,
c) zebrano opłatę z tytułu poboru dzierżawy gruntu na targowiskach w wysokości 54057,07zł.

Zebrano opłaty cmentarne w łącznej kwocie 61091,00 zł.

 

Zebrano opłatę z tytułu poboru dzierżawy gruntu w wysokości 1237,68 zł.


Zebrano opłatę z tytułu poboru dzierżawy lokali użytkowych w wysokości 11 385,41 zł


Zebrano opłatę parkingową z tytułu parkowania w pasie drogowym w wysokości 9669,40zł  (w tym  1.345,00 zł opłat dodatkowych).

Zebrano opłatę parkingową na parkingach miejskich przy ul. Arki Bożka, Podhalańskiej i Podhalańskiej - Młyńskiej oraz Al. Piłsudskiego (UM) w wysokości 27289,40 zł.

W zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt:

a) przyjęto od mieszkańców miasta do schroniska 6 psów,
b) przyjęto od firm wynajmujących kojce 12 psów,
c) wyłapano z terenu miasta 34 psy
d) wydano ze schroniska 33 psy,
e) odłowiono z terenu miasta 9 dzikich zwierząt.  

W zakresie prowadzenia Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przyjęto:
a) 576 kg odpadów wielkogabarytowych
b) 279  kg zużytych opon
c) 1559  kg zużytych urządzeń elektrycznych, elektronicznych i  AGD

d) farby w ilości 362 kg
e) 61 kg pozostałych odpadów typu : leki, rozpuszczalniki, lampy fluorescencyjne,  środki ochrony  roślin, baterie i akumulatory itp.


W zakresie utrzymania czystości w gminie:
a) zebrano 3 szt. padłych zwierząt z dróg publicznych,
b) przyjęto do utylizacji 9 szt. padłych zwierząt od mieszkańców Jastrzębia – Zdroju,

W zakresie utrzymania oznakowania pionowego i sygnalizacji świetlnych:

a) oznakowanie pionowe:
- poprawiono 58 znaków,
- usunięto 8 znaków,
- ustawiono 8 znaków,
- wymieniono 7 znaków,
b) sygnalizacja świetlna

- dokonano łącznie 2 napraw sygnalizatorów i przejść dla pieszych: (A. Bożka - Harcerska – Mazurska, A. Bożka – Podhalańska, Pszczyńska - Świerczewskiego, Sygnalizacja Carrefour).

W ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju przyjęto do pracy 14 osób, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. 

Zawarto 25 umów dzierżawy terenu z przeznaczeniem na ekspozycję reklamy.


Rozstrzygnięto przetarg na sprzątanie targowisk miejskich i obsługę szaletów publicznych położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój . zawarto umowę z firmą JOLEX S.C. Wartość umowy 194 964,30 zł brutto.

Ogłoszono a następnie unieważniono:

- 2 przetargi nieograniczone na sukcesywną dostawę paliw płynnych - w obu przypadkach nie wpłynęła żadna oferta.
- 2 przetargi na sukcesywny wywóz oraz utylizację odpadów z obiektów administrowanych przez zamawiającego - w odu przypadkach cena najtańszej oferty była wieksz niż kwota, którą zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

 

W ramach zamówień publicznych poniżej progu obowiązywania ustawy prawo zamówień publicznych zawarto umowy na:

1. dostawę materiałów elektrycznych o wartości 8 485,17 zł brutto.
2. dostawę klińca  o wartości 41 623,20 zł brutto.
3. ochronę i monitoring obiektów JZK  na 2014 rok.
4. wykonanie instalacji wewnętrznej gazu w budynku Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei 5 o wartości 5 416,00 zł brutto.


w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

W listopadzie 2013 roku:

-    stopa bezrobocia w Polsce: 13,2%

-    stopa bezrobocia  woj. śląskie: 11,1%

-    stopa bezrobocia w Jastrzębiu-Zdroju: 10%

W grudniu 2013 roku:

-    w ewidencji znajdowało się 4170 os. bezrobotnych, w tym 2557 kobiet (61,32%)

-    zarejestrowano 482 bezrobotnych, dokonano 540 wyłączeń z ewidencji urzędu

-    podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym: 243

-    urząd zarejestrował 163 oferty pracy

-    w ramach sieci EURES: 546 ofert pracy za granicą.

 

27 stycznia - na mocy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - obchodzony jest Dzień Publicznych Służb Zatrudnienia. Święto upamiętnia podpisanie Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami w dniu 27 stycznia 1919 roku przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego (dokument ten jest uznawany za początek Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce).

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, p. Andrzej Koba, został po raz kolejny wybrany Pierwszym Wiceprzewodniczącym Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Śląskiego.

Przewodniczącym Konwentu został p. Jerzy Kędziora, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie, zaś drugim Wiceprzewodniczącym - p. Alina Nowak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu.

Realizowane są projekty współfinansowane przez Unię Europejską:

-    „STAŻ NA DOBRY POCZĄTEK”, projekt konkursowy realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL

-    „PROFESJONALNY URZĄD III” projekt konkursowy w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL

-   „AKTYWNI NA RYNKU PRACY” projekt systemowy w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL

-   „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”, projekt systemowy w ramach Działania 6.2 PO KL

-    „STUDY CIRCLE – SZWEDZKIE KOŁO ZAMACHOWE” projekt konkursowy innowacyjny testujący w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL

-   „ŚLĄSKIE WYZWANIA” projekt systemowy innowacyjny testujący w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 06.02.2014 09:03
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 631
Drukuj Zapisz do PDF