W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2013r.

RSS

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 19.12.2013 roku

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście.

Witam wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XVIII Sesji Zwyczajnej Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój. Przedstawię informacje z realizacji zadań w okresie od sesji zwyczajnej z dnia 28 listopada 2013 roku do chwili obecnej.

 

w zakresie finansów

    W okresie od 22.  listopada do 13. grudnia bieżącego roku podjąłem jedenaście zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok oraz cztery zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok, w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

 

Powyższe decyzje spowodowały zwiększenie ogólnej wielkości planu dochodów i wydatków budżetu Miasta o kwotę 1 842 106 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian oraz zmian wynikających z projektu uchwały Rady Miasta przedłożonego na sesję w dniu 19. grudnia br. plan budżetu Miasta na 2013 rok kształtuje się następująco:

1.            Dochody ogółem wynoszą  404 612 086 zł,

2.            Wydatki ogółem wynoszą 486 417 603 zł,

3.            Przychody wynoszą 82 135 517 zł,

4.            Rozchody wynoszą 330 000 zł.

5.            Deficyt budżetu Miasta na 2013 rok  wynosi 81 805 517 zł, co stanowi 20,22% dochodów ogółem.

 

 

w zakresie infrastruktury komunalnej

Trwają prace projektowe:

-         przebudowy Łazienek III na potrzeby USC,

-         budowy kanalizacji deszczowej ul. Jagodowej, ul. Malinowej, ul. Truskawkowej,
ul. Bananowej,

-         budowy boisk sportowych przy ul. Rybnickiej, Libowiec i Spółdzielczej,

-         rozbudowy ZS nr 8 i adaptacji pomieszczeń na potrzeby PP nr 10 w Sołectwie Borynia,

-         zagospodarowania terenu z boiskami przy ZS nr 12 w Szerokiej.

 

Trwają prace związane z nadbudową ZS nr 13 oraz przebudową kompleksu boisk sportowych przy ZS nr 1.

 

Dokonano odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: „Remont nawierzchni na ul. Węglowej” oraz „Przebudowa ul. Kasztanowej”.

 

Zakończono:

- prace przy budowie siłowni przy ul. Poznańskiej i na os. 1000 – lecia.

- roboty związane z termomodernizacją ZS nr 2.

- remonty dróg odnoga ul. Żeromskiego, Reymonta, Kolonia Jana.

 

Trwają prace przygotowawcze w Parku przy ul. Żeromskiego związane z jego rewitalizacją.

 

Trwa procedura przetargowa na przebudowę ul. Komuny Paryskiej od ul. Ranoszka do wjazdu do szkoły. Złożonych zostało 11 ofert w przedziale cenowym od 1,8 mln zł do 3,6 mln zł.

 

Kontynuacja prac związane z budową Drogi Głównej Południowej  - etap II. Występujące obecnie warunki pogodowe umożliwiają prowadzenie prac wszystkich prac na obiekcie. Oprócz realizowanych robót drogowych związanych z budową nasypów oraz warstw konstrukcyjnych rozpoczęto budowę ekranów akustycznych wzdłuż drogi Głównej Południowej. Problemem występującym na w/w zadaniu inwestycyjnym to utrzymanie dróg zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, który omawiany jest na cotygodniowych spotkaniach z Wykonawcą robót oraz Inżynierem Projektu.

 

w zakresie architektury

20 listopada przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie zapadł prawomocny wyrok w sprawie skarg dotyczących pozwolenia na budowę stacji telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. (sieć Play) położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wodzisławskiej 2.

NSA uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach oraz oddalił skargi kasacyjne stron postępowania i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałaniu Elektroskażeniom w Rzeszowie.

Oznacza to, że Naczelny Sąd Administracyjny podzielił argumentację zawartą w uzasadnieniu decyzji Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój o pozwoleniu na budowę z kwietnia 2011r., która została podtrzymana w mocy przez Wojewodę Śląskiego oraz potwierdził prawidłowość przeprowadzonego postępowania administracyjnego w I i II instancji.

 

Zakończono prace remontowe i konserwatorskie przy XIX – wiecznej kapliczce architektonicznej położonej przy ul. Cieszyńskiej w Cisówce. Kapliczka jest własnością Miasta i objęta jest Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami. Koszt robót wyniósł ponad 56 tys. zł.

 

 

w zakresie polityki gospodarczej

W Punkcie Obsługi Inwestora przekazywane są informacje w zakresie ofert inwestycyjnych, obowiązujących procedur, jak również udostępniane są dane podmiotów z terenu Miasta biorących udział w procesie inwestycyjnym.

Po raz ostatni w tym roku miasto Jastrzębie-Zdrój wraz ze Śląską Organizacją Turystyczną uczestniczyły w targach turystycznych TT Warsaw, które od 28 do 30 listopada odbywały się w Warszawie. Targi TT Warsaw to promocja miejsc, ofert i atrakcji turystycznych, doskonała okazja by znaleźć wiele inspiracji na udany urlop.

 

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Jastrzębie-Zdrój – Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju” dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ostatnich dniach złożono dokumenty do aneksu do umowy o dofinansowanie oraz sporządzono wniosek o płatność końcową. Realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu ubiegłego roku. Celem bezpośrednim projektu było podniesienie poziomu inwestycji na terenie Jastrzębia-Zdroju, a także poprawa rozpoznawalności oferty inwestycyjnej miasta dzięki intensyfikacji działań z zakresu marketingu zewnętrznego.

 

Dobiegają końca prace związane z przygotowaniem nowych projektów graficznych wydawnictw informacyjno-promocyjnych miasta, tj. albumów, folderów, ulotek i widokówek.

 

Gminne Centrum Informacji na bieżąco informuje przedsiębiorców oraz osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą o dostępnych środkach pomocowych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.

 

W GCI odbyły się konsultacje dla mieszkańców miasta z pracownikami Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z Żor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Na bieżąco osoby bezrobotne, uczniowie i studenci korzystają z usług GCI w celu m.in. poszukiwania ofert pracy, przygotowania CV i listu motywacyjnego.

 

Na kwotę 49 mln EURO przygotowano 22 karty projektowe dla  projektów podstawowych oraz 13 projektów rezerwowych dla miasta Jastrzębie-Zdrój pod projekty Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych tworzonych dla Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Karty projektowe aktualnie podlegają ocenie Urzędu Marszałkowskiego.

Złożone projekty podstawowe:

- Kompleksowe uzbrojenie terenów poprzemysłowych w Jastrzębiu-Zdroju (teren KWK Moszczenica – droga i otoczenie)

- Odnawialne źródła energii  w budynkach mieszkalnych - zakup i montaż  kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w Jastrzębiu-Zdroju

- Likwidacja niskiej emisji poprzez modernizację indywidualnych źródeł ciepła /zakup odpowiednich urządzeń lub podłączenie budynków do sieciowych nośników ciepła/ (wymiana kotłów c.o. gospodarstwach domowych)

- Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Jastrzębiu-Zdroju wraz z instalacją efektywnych energetycznie odnawialnych źródeł energii (11 budynków oświatowych)

- Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użytkowych ul. Cieszyńska 101, 101 A (termomodernizacja budynków, wymiana źródeł ciepła – MZN)

- Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użytkowych ul. K. Paryskiej 14-16 (termomodernizacja budynków, wymiana źródeł ciepła – MZN)

- ZIELONA ALTERNATYWA (OWN) EFRR– zagospodarowanie zdegradowanego obszaru centralnej części miasta na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Jastrzębia-Zdroju i okolic. (nadanie OWN nowej funkcji poprzez przygotowanie „zaplecza” do prowadzenia szerokiego wachlarza działań projektowych, przygotowanych pod finansowanie z EFS, kierowanych do kobiet z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój)

- Zielona alternatywa 1 (EFS) - aktywizacja zawodowa 40 kobiet pozostających bez pracy oraz wsparcie pracodawców zakładających lub poszerzających swoją działalność na terenie obszaru projektowego lub w usługach świadczonych przez centrum w ramach projektu.

- Zielona alternatywa 2 (EFS) - utworzenie Inkubatora typu couveuse czyli prowadzenie działalności gospodarczej „na próbę”

- Zielona alternatywa 3 (EFS) - utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez przygotowanie do pracy trzech dziennych opiekunów.

- Zielona alternatywa 4 (EFS) - utworzenie „punktu aktywności”, miejsca do podejmowania aktywności społecznej i zawodowej przez kobiety (zwłaszcza nieaktywne zawodowo)  z Jastrzębia-Zdroju.

- Zielona alternatywa 5 (EFS) - utworzenie centrum, które część usług świadczy w ramach własnych możliwości (edukacja zawodowa, usługi opiekuńcze i edukacyjne dla dzieci i młodzieży), w pozostałych przypadkach kieruje do właściwych instytucji i organizacji pozarządowych. Docelowo centrum pełni rolę koordynatora usług społecznych rozsianych po różnych instytucjach i organizacjach pozarządowych na terenie miasta.

- STEREOTYPOM STOP - program kompleksowej aktywizacji zawodowej mieszkańców bloków socjalnych pozostających bez zatrudnienia oraz korzystających z pomocy OPS, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet)

- Przebudowa budynku socjalnego ul. Gagarina 116 - przebudowa obiektu oraz kompleksowy remont pomieszczeń z wymianą wszystkich instalacji w obiekcie, w celu dostosowania go do potrzeb w zakresie budownictwa socjalnego w którym realizowane są usługi z aktywizacji społeczno-zawodowej oraz pełna termomodernizacja budynku.

- Rozbudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz adaptacja części pomieszczeń na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu

- Podniesienie atrakcyjności oferty kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jego potencjału poprzez remont i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu oraz usuwanie barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój                   ( doposażenie 7 placówek oświatowych oraz dostosowanie 3 budynków, w których znajdują się placówki kształcenia zawodowego do potrzeb osób niepełnosprawnych)

- Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z sołectwa Skrzeczkowice w Jastrzębiu-Zdroju poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych wraz z organizacją dodatkowych zajęć i wydłużeniem czasu pracy

- Nowoczesne kadry - specjalistyczne kursy zawodowe dla uczniów szkół zawodowych                      i techników

- Dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez współpracę jastrzębskich szkół z Akademią Górniczo Hutniczą im. S. Staszica w Krakowie

- Wsparcie edukacyjno-szkoleniowe zgodne z potrzebami rynku pracy dla jastrzębskich nauczycieli.

- Wymiana balustrad balkonowych zawierających azbest w budynku wielorodzinnym przy ul. Miodowej 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju (MZN)

- Ochrona i poprawa jakości środowiska poprzez usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych należących do Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Projekt pn. „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza” złożony do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w partnerstwie z miastem Karwina otrzymał zaproszenie (tzw. decyzję) do podpisania umowy o dofinansowanie.

Całkowite wydatki kwalifikowalne za Jastrzębie-Zdrój: 687 503,82 EUR (ponad 2,86 mln PLN)

 

Działania projektu zaplanowane zostały w najatrakcyjniejszych miejscach obu miast  - w ich parkowych dzielnicach.

 

Jastrzębska część projektu polegać będzie na:

- budowie ścieżki rowerowej w Jastrzębiu-Zdroju (teren za Dąbrówką), połączonej                                  z rewitalizacją części terenu na którym przebiegać będzie ścieżka wraz z montażem małej infrastruktury służącej aktywnym formom turystyki, co pozwoli przywrócić mu funkcję  turystyczno-wypoczynkową.

- opracowaniu pięciu tematycznych wycieczkowych tras rowerowych (sakralna, uzdrowiskowa, przyrodnicza, węglem pisana, obiektów turystycznych) na linii Jastrzębie-Zdrój - Karwina.

- wydanie w/w tras rowerowych w postaci pięciu odrębnych dwujęzycznych publikacji tematycznych obrazujących  i opisujących przebieg wycieczki rowerowej po atrakcjach turystycznych – w danej sieci tematycznej – zlokalizowanych na terenie obu miast.

- opracowanie i montaż gabloty pamiątkowo-informacyjnej (z mapą obrazującą wypracowane trasy rowerowe) zlokalizowanej przy jastrzębskiej inwestycji.

- Podsumowaniem projektu będzie uroczyste otwarcie inwestycji,  połączone z organizacją rajdu rowerowego dla mieszkańców na trasie Karwina – Jastrzębie-Zdrój.

- organizacja wspólnej (JZ i K) konferencji prasowej na okoliczność podsumowującej projekt, skierowanej do polskich i czeskich mediów, nastawiona na promocję przedsięwzięcia (konferencja związana z otwarciem inwestycji, obrazująca jej kolejne etapy,  nastawiona na promocje źródeł dofinansowania inwestycji oraz dobrej współpracy obu miast).

 

Dwa kolejne, mniejsze projekty inwestycyjne złożone w polsko-czeskim partnerstwie tym razem do Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 to:

 

-    „Uczymy się języka przez zabawę” złożony w partnerstwie z miastem Karwina (Partner Wiodący) i Hawierzów. Całkowite wydatki kwalifikowalne za m. Jastrzębie-Zdrój:  18 484,25 EUR (76 894,48 PLN)

-    Projekt : „Baw się i ucz”  złożony w partnerstwie z miastem  Hawierzów (Partner Wiodący)  i Karwina. Całkowite wydatki kwalifikowalne za m. Jastrzębie-Zdrój:  31 072,67 EUR (129 262, 31 PLN)

Oba projekty przeszły pozytywnie ocenę kwalifikowalności, aktualnie podlegają ocenie eksperckiej – wyniki oceny znane będą w styczniu 2014 r. Projekty te polegają na budowie placów zabaw dla dzieci w jastrzębskim Parku Zdrojowym:

- placu zabaw dla dzieci najmłodszych (z miastem Karwina)

- placu zabaw dla dzieci starszych (z miastem Hawierzów)

Otwarcie obu inwestycji połączone będzie z eventem dla dzieci, który planowany jest                            w jednym i drugim projekcie na IX 2014 r.

 

w zakresie edukacji

12 grudnia wręczono akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego 6-ciu nauczycielom, którzy w dniach 25-27 listopada br. zdali stosowny egzamin.

Przekazano Wojewodzie Śląskiemu rozliczenie finansowe realizowanych w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” inwestycji budowy placów zabaw w Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego. Łączny koszt inwestycji wyniósł 430 tys. zł, z czego połowę stanowił wkład własny miasta, a połowę dofinansowanie z Budżetu Państwa.

Przeprowadzono bieżącą weryfikację prawidłowości przydzielania godzin ponadwymiarowych doraźnych, realizowanych w publicznych przedszkolach. W przypadku jednej placówki zobowiązano dyrektora do realizacji godzin ponadwymiarowych zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Opracowano zarządzenie w sprawie ustalenia norm zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w publicznych przedszkolach oraz wymiaru godzin indywidualnego przygotowania przedszkolnego (podpisane w dniu 4.12.2013 r.).

Dokonano kontroli finansowej zadania publicznego pn: „Wakacje z ceramiką”, realizowanego w dziedzinie edukacji przez Stowarzyszenie Działań Kulturalnych|
i Ekologicznych „Wzrastaj” z Jastrzębia-Zdroju. Kwota rozliczonej dotacji otrzymanej
z budżetu Miasta  - 1 650,00 zł.

Dokonano rozliczenia zadania publicznego (dotacji) pn. „Jastrzębskie pocztówki”, realizowanego w dziedzinie edukacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza” z Jastrzębia-Zdroju. Kwota rozliczonej dotacji otrzymanej z budżetu Miasta  - 3 147,00 zł.

W grudniu wystawiono 20 decyzji w sprawie zwrotu kosztów dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników z tytułu ukończenia nauki lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Łączna kwota przyznanych decyzji  wynosi 108 079,00 zł. Wystawiono również 6 decyzji administracyjnych w sprawie przyznania zasiłków szkolnych w formie świadczeń pieniężnych zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta. Kwota wypłaconych zasiłków szkolnych wyniosła 2 544,00 zł.

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W listopadzie w Hali Sportowej „OMEGA” rozpoczęły się X Mistrzostwa Jastrzębia-Zdroju Szkół w Piłce Halowej. Najlepsi w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych rozegrają finały  po przerwie świątecznej  w przyszłym roku.

Mieszkańcy naszego miasta przenieśli swoje zainteresowanie na obiekty zamknięte. Dużą frekwencją cieszy Kryta Pływalnia „Laguna” zwłaszcza wśród kobiet, które regularnie korzystają z zajęć rekreacyjnych w wodzie, ale najwięcej uczestników możemy zobaczyć podczas ogólnodostępnych ślizgawek na Lodowisku „Jastor”. Najwierniejsi mieszkańcy uczestniczą w konkursach, zawodach sportowych, rodzinnych zabawach w ramach  ślizgawek z muzyką, ślizgawek na sportowo bądź ślizgawek tematycznych dla najmłodszych z rodzicami.

 

W ostatnią sobotę po raz pierwszy w Hali Widowiskowo-Sportowej jastrzębscy pasjonaci boksu byli świadkami wielkiego sportowego widowiska. Do naszego miasta zawitała gala Wojak Boxing Night, w ramach której przewidziano nie tylko walki znanych ze światowych ringów zawodowych pięściarzy, ale również starcie zawodniczek BKS Jastrzębie Laury Grzyb i Wiktorii Sądej oraz siedmioletnich zawodników Brandona Brzoskiego i Borysa Łysko.

Gala rozpoczęła się o 18:00, ale kibice zaczęli zapełniać halę od około dwudziestej. Walką wieczoru była walka faworyta gospodarzy, mającego za sobą występy w barwach dawnego BKS Imex Jastrzębie, Damian Jonak, jednogłośnie wygrał ze Szkotem Krisem Carslowem. Nie był to jedyny jastrzębski akcent gali Wojak Boxing Night, gdyż jednym z punktujących sędziów był mieszkający w naszym mieście Włodzimierz Gulc.

Poprawiły się nastroje kibiców JKH GKS Jastrzębie po porażce u siebie z Unią Oświęcim. Hokeiści  zanotowali trzecie zwycięstwo z rzędu z kolejnym wymagającym rywalem. Po pokonaniu Cracovii i Katowic jastrzębianie wygrali po rzutach karnych   w Sanoku.

 

 

 

Miejski Ośrodek Kultury

24 listopada kino ,,Centrum” odwiedził Teatr Lalek ,,Bajka” z Czeskiego Cieszyna. Najmłodsi widzowie mogli zobaczyć spektakl ,,Wilk, Robal i Koźlęta”.

29 listopada wystawiony został komediowy spektakl teatralny ,,Prywatna Klinika” w wykonaniu aktorów Teatru Zagłębia, w reżyserii Jerzego Fedorowicza. Sztuka ukazała historię pewnej młodej, atrakcyjnej kobiety. Pewnego pięknego dnia w jej mieszkaniu powstaje niezwykłe zamieszanie z udziałem jej kochanków, ich żon, jej najlepszej przyjaciółki i … byłego męża. Początkowe poważne tarapaty zamieniają się w splot dowcipnych sytuacji toczących się w zawrotnym tempie, ale zakończonych happy endem.

30 listopada w Domu Zdrojowym miała miejsce sesja popularnonaukowa pt. ,,Jastrzębie-Zdrój – Socjologiczny portret miasta zbudowanego od podstaw”. Wystąpili naukowcy Uniwersytetu Śląskiego: Krzysztof Bierwiaczonek, Tadeusz Kania, Grzegorz Odoj. Materiały z sesji zostały wydane w formie publikacji.

1 grudnia odbyły się warsztaty teatralne w ramach wydarzenia ,,Dzień bez monitora”. Miejscem spotkania był Dom Zdrojowy.

6 grudnia w ramach Mikołajek 2013 wystawiony został spektakl musicalowy dla dzieci ,,Królowa Śniegu”. Ponadto w programie wydarzenia: artystyczne malowanie twarzy oraz niespodzianki dla dzieci.

W galerii Epicentrum 13 grudnia miało miejsce otwarcie pokonfrontacyjnej wystawy XII Międzynarodowych Konfrontacji Artystycznych im. Andrzeja Resa. Tegoroczne konfrontacje miały w tle 50 – cio lecie nadania praw miejskich naszemu miastu. Na wystawie pokonfrontacyjnej zobaczyć można prace Słowaków, Czechów i Polaków.

 

Do 31 grudnia w Galerii Historii Miasta można oglądać  „Moje M” ekspozycję wnętrza mieszkania z lat 70. oraz odwiedzić fotograficzną wystawę pokonkursową ,,My, jastrzębianie”.

Na ekspozycji pojawiły się fotografie, zaprezentowane w zabytkowej wieżyczce siedziby GHM. Tematem przewodnim fotografii są szeroko rozumiane przejawy życia i działania mieszkańców Jastrzębia- Zdroju przez 50 lat jego istnienia, od roku 1963 do chwili obecnej. Konkurs zorganizowany został w ramach obchodów 50-lecia miasta.

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna

Ważniejsze przedsięwzięcia realizowane w grudniu:

 

-  Spotkanie z prof. Danielem Kadłubcem i promocja jego książki „Górniczy śmiech: komizm ludowy pogranicza czesko-polskiego” połączone z wernisażem wystawy fotografii „Ludzie       z węgla”  Anety Nowickiej i Bolesława Dymińskiego organizowanym w ramach jubileuszu 50-lecia miasta.

- „Ustrońska solanka – dar z głębi ziemi" wykład w ramach projektu „ZDROWIE 50+” realizowanego przy współpracy z Przedsiębiorstwem Uzdrowiskowym „Ustroń” S.A.

-        Koncert świąteczny zespołu Wiolinki.

-         „Obrazy ze słomy plecione…” – wystawa obrazów Tadeusza Ciuraby w Galerii „Da Vinci”.

-        Spotkanie ze Świętym Mikołajem.

-        Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Mikołaj”.

-        Przedstawienie teatralne dla dzieci „Duch świąt”.

-         „Boże Narodzenie w Europie” – cykl lekcji multimedialnych dla uczniów klas I-III  szkół podstawowych przybliżający tradycje świąteczne różnych krajów Europy.

 

w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

 

5 i 6 grudnia pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez Śląski Urząd Wojewódzki – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców z zakresu organizacji kwalifikacji wojskowej w 2014 r.  

10 grudnia odbył się Wojewódzki trening ATP-45 doskonalący znajomość oceny sytuacji skażeń promieniotwórczych i chemicznych.

12 grudnia odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne z członkami Rady do Spraw Kombatantów. W spotkaniu brały udział władze miasta, Rada Miasta, ZHP.

Zgodnie z „Planem zamierzeń na rok 2013” w dniu 13 grudnia odbyło się szkolenie dla pracowników zakładów pracy zajmujących się obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym z terenu miasta.  

 

w zakresie zdrowia

W najbliższym czasie na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przekazane zostaną następujące urządzenia medyczne: 

- wiertarka laryngologiczna na użytek Oddziału Laryngologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, zakupiona za kwotę: 49 781,43 zł.

- dwie sztuki optyk  do posiadanego urządzenia medycznego tj.: artroskopu firmy Storz na użytek Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, zakupione za kwotę:  8 640,00 zł.

 

5 grudnia o godzinie 9,00 odbył się finał XI Miejskiego Turnieju Wiedzy o Zdrowiu.  W konkursie wzięło udział 53 uczniów z 12 jastrzębskich gimnazjów.

 

W dniach 18-20 grudnia 2013 oraz 13-17 stycznia 2014 w godz. 9:30-15:00 w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju na Sali Obsługi Interesanta stanie mobilny punkt Zintegrowanego Informatora Pacjenta, w którym pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia będą wydawali loginy i hasła do Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

 

 

 

w zakresie gospodarki mieszkaniowej

Wypłacono 1.093 dodatki mieszkaniowe na kwotę:  240.158,53zł.

Wydano 214 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego, w tym:

-   199   przyznających dodatek mieszkaniowy,

-     8   wstrzymujących wypłatę dodatku z uwagi na brak dopłat ze strony wnioskodawców do   bieżącego czynszu

-      1  odmawiającą przyznania dodatku mieszkaniowego,

-   3  wznawiające wypłatę wstrzymanego dodatku mieszkaniowego (lokator uregulował zaległości powstałe w czasie korzystania z dodatku mieszkaniowego),     

-    1 wygaszającą przyznany dodatek z powodu zmiany miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

-    2 wygaszające przyznany dodatek z powodu utraty tytułu prawnego do lokalu.

      

28 listopada odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej. W trakcie spotkania Komisja opiniowała złożone  „Wnioski o zawarcie umowy najmu”, jak również pozostałe sprawy mieszkaniowe – wymagające zaopiniowania przez Komisję.

 

w zakresie mienia

Nabyto udział wynoszący 219/10000 części w prawie użytkowania wieczystego działki                  nr 1640/61 o pow. 0,1007 ha pod budowę boiska.

 

Nabyto w drodze darowizny udział w 24/48 częściach w działce 1456/120 o pow. 0,0927 ha, przeznaczony pod drogę (odnoga ul. Szotkowickiej).

 

Sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- nieruchomość gruntową położoną przy ul. Wrocławskiej o pow. 0,0052 ha,

- dwie nieruchomości gruntowe, położone przy ul. Jagiełły o ogólnej pow. 0,0241 ha, przeznaczone na poprawę zagospodarowania działki przyległej.

 

 

Miejski Zarząd Nieruchomości

Ogłoszono postępowanie przetargowe na zadania:

1. „Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych”.

2. "Usługi odśnieżania zasobów administrowanych i zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości  w Jastrzębiu-Zdroju".

3. „Monitoring, obsługa i konserwacja systemów alarmowych w budynkach znajdujących się w Jastrzębiu -Zdroju przy ul. 1 Maja 55, ul. Dworcowej 17E, ul. Szkolnej 5, ul. Kaszubskiej 2 oraz monitoring, obsługa i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV w budynku przy ul. Kaszubskiej 2 i obiekcie Podziemnego Pasażu Handlowego „B” w Jastrzębiu-Zdroju”.

 

 

 

 

 

Trwają postępowania przetargowe na:

1. „Roboty  o charakterze  budowlanym  wraz z usuwaniem  usterek  w budynkach i lokalach mieszkalnych i użytkowych gminnych”.

2.  "Bieżące utrzymanie budynków socjalnych przy ul. Pszczyńskiej 292-294 w Jastrzębiu-Zdroju".

3. „Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju”.

4. Zadanie 1:  „Bieżące utrzymanie budynków Wyspiańskiego 2, Wyspiańskiego 4, Wyspiańskiego 6, Moniuszki 12, terenów przyległych oraz utrzymanie letnie i zimowe chodników przyległych do nieruchomości przy ul. Morcinka 2-4, 10-12, 13-15,17,19,21 stanowiących główne ciągi komunikacyjne”.

5. Zadanie 1: Ochrona obiektu przy ul. 1 Maja 61 w Jastrzębiu-Zdroju. Zadanie 2: Ochrona obiektu, utrzymanie czystości oraz obsługa Punktu Informacyjnego w budynku Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

6. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju”.

7. „Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla budynków administrowanych przez MZN” - zamówienie z wolnej ręki.

8. "Dostawa paliwa".

9. ”Dostawa energii cieplnej do budynków mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju - bez ul.  Kościelnej 1 A w Jastrzębiu-Zdroju”.

10. ”Dostawa energii cieplnej  ul. Kościelna 1A w Jastrzębiu-Zdroju”.

11. Całoroczna obsługa instalacji elektrycznych oraz remont instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych w MZN w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Wykonawcy zewnętrzni prowadzili następujące roboty ogólnobudowlane i instalacyjne:

1.         1000-lecia 15 CDE – remont instalacji odgromowej;

2.         Żeromskiego 7 – wymiana wyłącznika gł i zabezpieczeń gł budynku;

3.         Żeromskiego 15 – remont schodów i przebudowa pochylni;

4.         Morcinka 21 – remont schodów terenowych;

5.         Moniuszki 12 – wymiana wyłącznika gł i zabezpieczeń gł budynku;

6.         Piastów 5 – montaż instalacji domofonowej;

7.         Piastów 8-10 – remont rampy do sklepu;

8.         Wyspiańskiego 2, 4, 6 – wymiana wyłącznika gł i zabezpieczeń gł budynku;

9.         Pszczyńska 292 – wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych;

10.       Dworcowa 17 E – naprawa elewacji;

11.       1 Maja 55 – wymiana rozdzielnicy zabezpieczenia głównego oraz remont sieci strukturalnej;

12.       Jasna 1A – wymiana drzwi wejściowych i witryn;

13.       Jasna 1 A – remont wjazdu;

14.       Komuny Paryskiej 14 – remont klatki schodowej;

15.        Wrzosowa 4A- 8A- 12A – remont 2 pomieszczeń sanitariatów oraz wymiana instalacji wodnej na odcinku od głównego przyłącza do pomieszczenia wc;

 

 

W trakcie realizacji są następujące roboty ogólnobudowlane i instalacyjne:

1.         Moniuszki 1-3 – remont 2 szt. schodów terenowych;

2.         Moniuszki 16/1 – remont pustostanu;

3.         Wyspiańskiego 9-11 – wymiana rynien i rur spustowych;

4.         Pszczyńska 292 – wymiana odcinków pionów centralnego ogrzewania;

5.         Pszczyńska 292 – remont sanitariatów;

6.         Piastów 11/3 – remont pustostanu;

7.         Gagarina 108, 110 – wykonanie podejścia wody dla sprzątaczek;

8.         Stodoły 54 – wymiana uszkodzonej oprawy w piwnicy, naprawa tablicy głównej oraz remont oświetlenia piwnic;

9.         Stodoły 54/3 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

10.        Mieszkania Gminne – wymiana stolarki drzwiowej (częściowo zrealizowane);

11.        Jasna 1 A – remont tablic rozdzielczych;

12.        Gagarina 130 – wykonanie instalacji zasilającej przepływowy ogrzewacz w. u., montaż podlicznika gazowego w kuchni OSP oraz bojlera elektrycznego dla części mieszkalnej;

13.        Wrzosowa 12 A – remont instalacji elektrycznych w lokalach CENCIK i BAKO;

14.        Wrzosowa 4A – remont tablic rozdzielczych;

15.        Witczaka 5 a – usuwanie przyczyn zaciekania;

16.        Sybiraków 2 – remont tablic rozdzielczych i sterowania w budynku;

17.        Mazowiecka 10 – remont tablic rozdzielczych;

18.        Dworcowa 17E – montaż wentylatora w łaźni;

19.        Pszczyńska 140 OSP – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja budynku ul. Pszczyńska 140”.

 

Grupa remontowa i konserwatorzy MZN prowadzili następujące roboty ogólnobudowlane i instalacyjne:

1.         Bednorza 6/9 – wymiana wykładziny w lokalu;

2.         Broniewskiego 20/3 – wymiana wykładziny w lokalu;

3.         Brzechwy 4/5 – wymiana wykładziny w lokalu;

4.         1 Maja 55 – remont pomieszczenia po DK;

5.         PPH A i B oraz Dworcowa 17E – wymiana filtrów wentylacji mechanicznej;

6.         Zdrojowa 5 – remont kanalizacji;

7.         Piastów 5 – remont pionu wod- kan;

8.         Piastów 7/6 – remont pionu kanalizacyjnego;

9.         K. Miarki 2/26 i 30 – wymiana pionu wod-kan;

10.        Całość zasobów – czyszczenie połaci dachowych, rynien oraz gajgerów – zakończenie.

 

W trakcie realizacji znajdują się następujące roboty ogólnobudowlane i instalacyjne:

- Bieżące usuwanie usterek ogólnobudowlanych, stolarsko – ślusarskich, dekarskich, na instalacji CO, wod - kan i gazowych w 20 budynkach mieszkalnych gminnych, 52 obiektach użytkowych gminnych i 88 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

 

 

Wykonywano czynności bieżące w zakresie administrowania:

1.         Uprzątnięcie pomieszczeń wspólnych piwnic oraz korytarzy piwnicznych ze zużytych sprzętów gospodarstwa domowego i innych przedmiotów wielkogabarytowych na zasobach administrowanych     i zarządzanych przez MZN.

2.         Bieżąca obsługa lokatorów, sporządzanie i zawieranie umów najmu lokali z czynszem regulowanym   czynszem socjalnym na podstawie skierowań z Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta.

3.         Bieżąca obsługa najemców i dzierżawców lokali użytkowych.

4.         Zawieranie i rozliczanie umów najmu sal w Domach Sołeckich.

5.         Wypełnianie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i o nabycie lokali mieszkalnych na własność.

6.         Przygotowywanie dokumentacji związanej z zamianą i przyznaniem lokali mieszkalnych na własność.

7.         Bieżąca kontrola terenów sprzątanych przez sprzątaczki oraz terenów utrzymywanych przez najemców lokali użytkowych, a także firm, którym zlecono obsługę budynków mieszkalnych i socjalnych bądź obiektów użytkowych.

8.         Cotygodniowa kontrola zmian w ewidencji ludności.

9.         Sporządzanie i zawieranie umów najmu dla nieruchomości użytkowych.

10.       Czynności przyjmowania i przekazywania lokali użytkowych bądź ich części w związku ze zmieniającymi się albo kończącymi się lub rozpoczynającymi umowami zobowiązaniowymi.

11.       Zasiedlono 1 lokal mieszkalny, przyjęto do MZN 2 lokale mieszkalne i 2 lokale socjalne.

12.       Nadzór nad pracami związanymi z korekcją, prześwietleniem oraz wycinką drzew na terenach MZN.

13.       Prace jesienne/porządkowe  związane z grabieniem liści ,obcinaniem suchych gałęzi itp.

14.       Aktualizacja bazy danych w programie komputerowym WINSARCZ: wprowadzanie danych na karty lokali mieszkalnych z formy papierowej do elektronicznej bazy niezbędnych do obsługi petenta.

15.       Korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za 2013 rok.

16.       Przygotowanie powiadomień dla użytkowników lokali o kończących się terminach legalizacji wodomierzy.

17.       Sporządzanie i korygowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

18.       Inwentaryzacja środków trwałych/niskocennych.

19.       Wykonanie następujących zadań mających na celu windykację należności w miesiącu listopadzie 2013r.:

-           na lokale mieszkalne: 8 zawiadomień o posiadaniu zaległości, 16 wypowiedzeń umowy najmu, 2 wezwanie do niezwłocznego uiszczenia zaległości, 62 przedsądowych wezwań do zapłaty – ostatecznych, 43 wniosków o wszczęcie postępowania o egzekucję należności, 9 pozwów o zapłatę należności, 4 pozwy o eksmisję z zajmowanego lokalu, 30 wnioski o nadanie klauzuli wykonalności, 9 wniosek o wydanie wyroku/nakazu zapłaty, 14 wniosków do Urzędu Stanu Cywilnego o wydanie aktu urodzenia/ślubu/zgonu, 3 wnioski do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, 2 wnioski do Krajowego Rejestru Karnego, 12 podań o rozłożenie zaległości czynszowych i odsetkowych na raty, przedłużenie terminu płatności, umorzenie zaległości czynszowych i odsetkowych, rozłożenie na raty niedopłaty z c.o. za 2012 r.

-                      na lokale użytkowe: 1 wypowiedzenie umowy najmu/dzierżawy, 9 przedsądowych wezwań do zapłaty – ostatecznych, 6 not odsetkowych, 1 podanie o rozłożenie zaległości czynszowych i odsetkowych na raty, przedłużenie terminu płatności, umorzenie zaległości czynszowych i odsetkowych.

W Miejskim Zarządzie Nieruchomości zatrudniono w listopadzie w związku z podpisanymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Jastrzębiu-Zdroju oraz skierowaniami z Ośrodka Pomocy Społecznej i Sądu Rejonowego w celu odpracowania zobowiązań:

1.   zatrudnionych w ramach robót publicznych        -           5 osób

2.   skazanych skierowanych do odpracowania kary                 16 osób

3.   skierowanych do prac społeczno-użytecznych                    6 osoby

 

Jastrzębski Zakład Komunalny

W zakresie inwestycji:
1.Rozpoczęto prace przy niwelacji terenu na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie z projektem " Rozbudowa i zagospodarowanie fragmentu cmentarza   komunalnego przy ul. Okrzei ".
2.Rozpoczęto prace przy budowie fragmentu ogrodzenia przy ul. Dworcowej 17D.
3. Zakończono prace remontowe magazynów 1-4 przy ul. Dworcowej 17D na kwotę 34853.45 zł brutto.
4.Zakończono prace remontowe schodów terenowych i chodników na cmentarzu komunalnym ul. Okrzei na kwotę 21437.45 zł brutto.

W zakresie prowadzenia targowisk miejskich:
a) zebrano opłatę targową w wysokości 22354,44 zł,
b) zebrano opłatę z tytułu rezerwacji stałych miejsc handlowych w wysokości 18164,50  zł,
c) zebrano opłatę z tytułu poboru dzierżawy gruntu na targowiskach w wysokości 55070,76zł.

Zebrano opłaty cmentarne w łącznej kwocie 67436,00 zł.

Zebrano opłatę z tytułu poboru dzierżawy gruntu w wysokości 7977,39 zł.

Zebrano opłatę parkingową z tytułu parkowania w pasie drogowym w wysokości 9804,60zł  (w tym  1.250,00 zł opłat dodatkowych).

Zebrano opłatę parkingową na parkingach miejskich przy ul. Arki Bożka, Podhalańskiej i Podhalańskiej - Młyńskiej oraz Al. Piłsudskiego (UM) w wysokości 22433,50  zł.

W zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt:

a) przyjęto od mieszkańców miasta do schroniska 5 psów,
b) przyjęto od firm wynajmujących kojce 4 psy,
c) wyłapano z terenu miasta 20 psów
d) wydano ze schroniska 33 psów,
e) odłowiono z terenu miasta 2 dzikie zwierzęta.  

W zakresie prowadzenia Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przyjęto:
a) 660 kg odpadów wielkogabarytowych
b) 460  kg zużytych opon
c) 784  kg zużytych urządzeń elektrycznych, elektronicznych i  AGD

d) oleje w ilości 47 kg
e) farby w ilości 183 kg
f) opakowania w ilości 9 kg
g) 12 kg pozostałych odpadów typu : leki, rozpuszczalniki, lampy fluorescencyjne,  środki ochrony  roślin itp.


W zakresie utrzymania czystości w gminie:
a) zebrano 5 szt. padłych zwierząt z dróg publicznych,
b) przyjęto do utylizacji 4 szt. padłych zwierząt od mieszkańców Jastrzębia – Zdroju,
c) zebrano 3 dzikie wysypiska śmieci o łącznej masie 240 kg,
d) wykoszono i zebrano trawę z poboczy ulic na sołectwach: Ruptawa - Cisówka, Bzie o łącznej powierzchni 31 679 m
2.


W zakresie utrzymania zieleni:
- przygotowano skrzyżowania do sezonu zimowego, tj.: usunięto przekwitnięte kwiaty i zgrabiono opadłe liście

 

W zakresie utrzymania oznakowania pionowego i sygnalizacji świetlnych:

a) oznakowanie pionowe:
- poprawiono 42 znaki,
- usunięto 3 znaki,
- ustawiono 5 znaków,
- wymieniono 6 znaków,
b) sygnalizacja świetlna

- dokonano łącznie 2 napraw sygnalizatorów i przejść dla pieszych: (Al. Piłsudskiego - Harcerska – Katowicka, A. Bożka – Podhalańska)

W ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju przyjęto do pracy 13 osób, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. 

W ramach zorganizowanych przez Miasto prac społecznie użytecznych w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym pracowało 12 osób.

Zawarto 1 umowę dzierżawy terenu z przeznaczeniem na ekspozycję reklamy.


W zakresie utrzymania grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej.
- wykonano prace porządkowe oraz wzięto udział w organizowaniu obchodów Święta Niepodległości przy ul. Pszczyńskiej


Rozstrzygnięto przetarg na niwelację terenu na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie z projektem " Rozbudowa i zagospodarowanie fragmentu cmentarza   komunalnego przy ul. Okrzei ". Wartość umowy 490 584,37 zł brutto.


Zawarto umowę na wykonanie 180 metrów ogrodzenia przy ul. Dworcowej 17D o wartości  15 313,50 zł brutto.

w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

W październiku 2013 roku:

-    stopa bezrobocia w Polsce: 13%

-    stopa bezrobocia  woj. śląskie: 11,0%

-    stopa bezrobocia w Jastrzębiu-Zdroju: 9,5%

 

W listopadzie 2013 roku:

-    w ewidencji znajdowało się 4228 os. bezrobotnych, w tym 2608 kobiet (61,68%);

-    zarejestrowano 629 bezrobotnych, dokonano 407 wyłączeń z ewidencji urzędu;

-    podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym: 180

-    urząd zarejestrował 129 ofert pracy;

-    w ramach sieci EURES: 394 oferty pracy za granicą.

 

12 grudnia w Jastrzębiu-Zdroju odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Synergia w Unii Kluczowym Czynnikiem Efektywnego Szkolenia (SUKCES)” z udziałem niemieckiego partnera Verein zur Förderung von Beschäftigung Und Qualifizierung z Bad Freienwalde. Pozyskaliśmy 100% dofinansowania (ponad 44 tys. euro) ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Celem projektu było wspieranie udoskonalania jakości i innowacyjności w systemach, instytucjach i praktykach w dziedzinie kształcenia. Cel został osiągnięty przez dzielenie się doświadczeniami przedstawicieli instytucji polskich i niemieckich. Uczestnikami projektu były 32 os.: pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, pracownicy jednostek organizacyjnych m. Jastrzębie-Zdrój oraz pracownicy innych powiatowych urzędów pracy.

 

Podczas wymiany uczestnicy mieli możliwość:

-    poznania systemu kształcenia, szkolenia, kształcenia całożyciowego i poradnictwa zawodowego Niemiec

-    zapoznania się z charakterystyką niemieckiego rynku pracy oraz rozwiązaniami systemowymi przeciwdziałania bezrobociu

-    poznania stosowanych w Niemczech form aktywizacji zawodowej

-    poznania wypracowanych modelów pracy z długotrwale bezrobotnymi.

 

Partner Powiatowego Urzędu Pracy - stowarzyszenie VFBQ - przedstawiło możliwości współpracy w zakresie wspierania zatrudnienia i kwalifikacji zawodowych poprzez realizację projektów, ze szczególnym uwzględnieniem tych realizowanych wspólnie z partnerami zagranicznymi. Konferencja była także okazją do nawiązania kontaktów, których owocem będą kolejne projekty wymiany doświadczeń oraz aktywizacyjne.

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

- „Staż na dobry początek”, realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL. Uczestnicy I tury rozpoczynają staże. Przeprowadzono drugą turę rekrutacji do projektu (spotkania informacyjne, rozmowy kwalifikacyjne).

- „Kierunek przedsiębiorczość”, realizowany w ramach Działania 6.2 POKL. Została zakończona II tura rekrutacji oraz wyłoniono osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie.

Dodatkowo realizowane są projekty:

-        „PROFESJONALNY URZĄD III” projekt konkursowy w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL

-        „AKTYWNI NA RYNKU PRACY” projekt systemowy w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL

-        „STUDY CIRCLE – SZWEDZKIE KOŁO ZAMACHOWE” projekt konkursowy innowacyjny testujący w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL

-        „ŚLĄSKIE WYZWANIA” projekt systemowy innowacyjny testujący w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL

-        „SUKCES – Synergia w Unii Kluczowym Czynnikiem Efektywnego Szkolenia” program konkursowy „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 30.12.2013 08:56
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 1064
Drukuj Zapisz do PDF