W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr 411 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (Or 0152/411/2003)

Wersja strony w formacie XML

Zarządzenie Nr  Or  0152/411/2003

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 3 grudnia 2003r.

 

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

 

            Na podstawie art. 8 ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) 

 

z a r z ą d z a m

 

§ 1

 1. Powołuje się Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, zwaną dalej „Komisją”, jako organ doradczy Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawach zagospodarowania przestrzennego.
 2. Komisja składa się z 4 członków powołanych na jednoroczną kadencję.
 3. W skład Komisji wchodzą specjaliści z dziedziny urbanistyki i architektury oraz budownictwa.
 4. Komisję tworzą:
  1. mgr inż. arch. Marek Zemła – członek Okręgowej Izby Urbanistów z  siedzibą  w   Katowicach, wpisany pod numerem  KT-047,
  2. mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk – członek Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach, wpisany pod numerem KT-111,
  3. mgr inż. arch. Zbigniew Gliwa – członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów z siedzibą w Katowicach, wpisany pod numerem SL-0122,
  4. mgr inż. Bożena Puskarczyk – uprawniona do projektowania w specjalności instalacyjnej – uprawnienia nadane przez Urząd Wojewódzki w Katowicach, pod numerem OS-IV-7210/325/85  z  12.07.1985r.  

 

§ 2

 1. Organizację oraz zasady działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Rezultaty prac Komisji są publikowane w formie rocznych raportów.

 

§ 3

 1. Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Architektury Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój do zapewnienia obsługi technicznej Komisji.
 2. Miejscem posiedzeń Komisji będzie siedziba Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 4

Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu miasta w ramach środków zaplanowanych na działalność z zakresu planowania zagospodarowania przestrzennego.

 

§ 5

Upoważnia się Naczelnika Wydziału Architektury Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój do przedstawienia Komisji:

 1. wniosków o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego,
 2. wykazów planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego,
 3. wykazów decyzji o warunkach zabudowy,
 4. decyzji o pozwoleniu na budowę,
 5. na wniosek Komisji także niezbędnej dokumentacji.

 

§ 6

Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Architektury Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój do zwołania inauguracyjnego posiedzenia nie później niż w miesiącu grudniu 2003r.

 

§ 7

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr  Or  0152/411/2003

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 3 grudnia 2003r.

 

 

Regulamin pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 

§ 1

 1. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, zwana dalej „Komisją”, jest organem doradczym Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawach zagospodarowania przestrzennego.
 2. Komisja powołana jest do opiniowania uchwał o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów planów, a także studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój.

Komisja ponadto opiniuje oceny zmian zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój.

 1. Udział członków w posiedzeniach Komisji jest odpłatny zgodnie ze stawkami wynegocjowanymi z Naczelnikiem Wydziału Architektury.
 2. Posiedzenia Komisji zwoływane są w zależności od potrzeb nie częściej niż raz w miesiącu.

 

§ 2

 1. Na każdym zebraniu członkowie Komisji wybierają Przewodniczącego, który prowadzi posiedzenie.
 2. Komisja rozpatruje problemy zgłaszane przez Prezydenta Miasta, Naczelników Wydziałów oraz członków Komisji.

Opinie Komisji po zatwierdzeniu przez Prezydenta są ostateczne.

 1. Przewodniczący odpowiada za formułowanie ustaleń z  posiedzeń Komisji. 
 2. Naczelnik Wydziału Architektury odpowiada za obsługę techniczną prac Komisji, w tym sporządzaniem protokołów z posiedzeń.

 

§ 3

 1. Na posiedzenia Komisji mogą być zapraszani przedstawiciele Wydziałów Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój oraz innych organów i instytucji, a także środków masowego przekazu.
 2. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział autorzy i koreferenci w celu przedstawienia wykonanych opracowań rozpatrywanych na tych posiedzeniach.

 

§ 4

 1. Tematykę i terminy posiedzeń – uwzględniając zgłoszone problemy oraz listę osób zaproszonych do uczestnictwa w posiedzeniu Komisji ustala Naczelnik Wydziału Architektury.
 2. Zawiadomienia członków Komisji o terminie mającego się odbyć posiedzenia oraz zaproszenia osób przewidzianych do udziału w posiedzeniach Komisji należy wysłać co najmniej 10 dni przed terminem posiedzenia.

 

§ 5

 1. W przypadkach uzasadnionych wyjątkowym stopniem skomlikowania można proponować specjalistów do wykonania stosownych opinii lub ekspertyz.
 2. Umowę na opracowanie opinii bądź ekspertyzy ze specjalistą proponowanym przez Przewodniczącego Komisji zawiera Naczelnik Wydziału Architektury.
 3. Opracowane na piśmie opinie lub ekspertyzy powinny być złożone w Wydziale Architektury najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia Komisji.

 

§ 6

 1. Przewidziane do rozpatrzenia przez Komisję opracowanie wraz z opiniami i ekspertyzami powinno być udostępnione do wglądu członkom Komisji, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
 2. Termin i miejsce udostępnienia powyższych materiałów powinny być podane w zawiadomieniu o posiedzeniu Komisji.

 

§ 7

 1. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji podpisują listę obecności.
 2. Quorum  Komisji stanowi połowa jej składu osobowego plus jedna osoba.

 

§ 8

 1. Komisja  winna opracować istotne elementy opinii.
 2. Przewodniczący  Komisji upoważniony jest do przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji oraz zredagowania opinii w oparciu o ustalenia wynikające z opinii członków Komisji. Opinia prezentowana jest członkom Komisji na kolejnym posiedzeniu. Członkowie Komisji mogą zgłaszać uwagi do przedstawionej opinii, które zostaną odzwierciedlone w protokole.
 3. W przypadku gdy członek Komisji jest jednocześnie członkiem zespołu autorskiego rozpatrywanego opracowania, na czas dyskusji w tym zakresie podlega wyłączeniu z prac Komisji i nie bierze udziału w głosowaniu.
 4. Protokół z posiedzenia Komisji podpisuje Przewodniczący.
 5. W przypadku gdy Komisja na posiedzeniu rozpatruje więcej niż jedno zagadnienie, protokół sporządza się dla każdego oddzielnie.

 

§ 9

 1. Naczelnik Wydziału Architektury informuje Komisję o sposobie wykorzystania jej opinii.
 2. Publicznie dostępne roczne raporty Komisji poza opiniami sformułowanymi przez Komisję powinny ponadto zawierać omówienie dyskutowanych opracowań oraz oceny zmian zagospodarowania przestrzennego miasta.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane