W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 28 listopada 2013r.

XML

Treść

 

Informacja Prezydenta Miasta
na sesję Rady Miasta w dniu 28.11.2013 roku

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście.

Witam wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XVII Sesji Zwyczajnej Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój. Przedstawię informacje z realizacji zadań w okresie od sesji zwyczajnej z dnia 24 października 2013 roku do chwili obecnej.

 

w zakresie finansów

W okresie 24 października do 21 listopada bieżącego roku podjąłem jedenaście zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok oraz dwa zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok, w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Powyższe decyzje spowodowały zmniejszenie ogólnej wielkości planu dochodów i wydatków budżetu Miasta o kwotę 1 814 935 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian oraz zmian wynikających z projektu uchwały Rady Miasta przedłożonego na sesję w dniu 28 listopada plan budżetu Miasta na 2013 rok kształtuje się następująco:

1.     Dochody ogółem wynoszą 402 675 680 zł.

2.     Wydatki ogółem wynoszą 484 481 197zł.

3.     Przychody wynoszą 82 135 517 zł.

4.     Rozchody wynoszą 330 000 zł.

5.     Deficyt budżetu Miasta na 2013 rok wynosi 81 805 517 zł, co stanowi 20,3% dochodów ogółem.

 

w zakresie infrastruktury komunalnej

 

Trwają prace projektowe:

-                    przebudowy Łazienek III na potrzeby USC,

-                    budowy kanalizacji deszczowej ul. Jagodowej, ul. Malinowej, ul. Truskawkowej,
ul. Bananowej,

-                    budowy boisk sportowych przy ul. Rybnickiej, Libowiec i Spółdzielczej,

-                    rozbudowy ZS nr 8 i adaptacji pomieszczeń na potrzeby PP nr 10 w Sołectwie Borynia,

-                    zagospodarowania terenu z boiskami przy ZS nr 12 w Szerokiej.

 

Rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej mającej wyłonić wykonawcę inhalatorium solankowego w Parku zdrojowym.

 

Zakończono remonty chodników przy ul. Kaszubskiej i ul. Pszczyńskiej.

 

Trwają prace przy wykonaniu siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Poznańskiej oraz na os. 1000-lecia.

 

Przekazano teren budowy Wykonawcy remontu stawów w ramach rewitalizacji Parku przy ul. Żeromskiego.

 

Ukończono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w szkołach (SP 9, SP 10, SP 16).

 

Trwają prace związane z termomodernizacją ZS nr 2 nadbudowa ZS nr 13 oraz przebudowy kompleksu boisk sportowych przy ZS nr 1.

 

Kontynuowane są prace związane z budową Drogi Głównej Południowej - etap II. Dużym problemem dla mieszkańców są zanieczyszczone drogi pomimo mechanicznego oczyszczania. Na spotkaniu w dniu 22 listopada ponownie zobowiązano wykonawcę do ciągłego oczyszczania mechanicznego dróg.

Ponadto aktualnie wykonano: 1,3 km nadbudowy bitumicznej, 1,2 km warstwy wiążącej, wykopy, skarpy.

 

Dobiegają końca roboty przebudowy ul. Kasztanowej. Trwają roboty wykończeniowe.

 

Trwają prace ziemne budowy dróg wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica – odcinek F-J.

 

Instytucja wdrażająca dokonuje rozliczenia budowy Drogi Głównej Południowej. Odbyła się kontrola UKS pod kątem prawidłowości zastosowanych procedur i zarządzania inwestycją.

 

 

w zakresie polityki gospodarczej

Gminne Centrum Informacji na bieżąco informuje przedsiębiorców oraz osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą o dostępnych środkach pomocowych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.

 

W GCI odbyły się konsultacje dla mieszkańców miasta z pracownikami Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z Żor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Na bieżąco osoby bezrobotne, uczniowie i studenci korzystają z usług GCI w celu m.in. poszukiwania ofert pracy, przygotowania CV i listu motywacyjnego.

 

18 Listopada podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „ Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”. Jest to projekt partnerski ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego współfinansowany ze środków unijnych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Koszt całego projektu wynosi 4 173 969,00 zł i jest w całości współfinansowany ze środków unijnych i budżetu państwa. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach projektu przewiduje się:

- zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych Miastu, w których znajduje się punkt dostępu do Internetu (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój-2 zestawy komputerowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej noclegownia Jastrzębie-Zdrój-1 zestaw komputerowy, Miejska Biblioteka Publiczna Jastrzębie-Zdrój filia nr 12-13 zestawów komputerowych, Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 8-2 zestawy komputerowe, Świetlica środowiskowa przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego-2 zestawy komputerowe) oraz dla 30 gospodarstw domowych zamieszkujących przez osoby niepełnosprawne;

- zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu;

- szkolenia z obsługi komputera, Internetu i poczty elektronicznej.

 

Trwają negocjacje podziału środków z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych obejmujące lata 2014-2020. Miasto Jastrzębie-Zdrój ubiega się o środki w ramach EFRR na realizację projektów inwestycyjnych na kwotę 49 031 532,31 zł oraz w ramach EFS na realizację projektów miękkich na kwotę 7 089 227,72 zł. Przygotowane są w tym zakresie projekty twarde i miękkie do oceny Urzędu Marszałkowskiego.

 

25 października w Lublińcu odbyło się Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Przedmiotem Zgromadzenia było podjęcie uchwał w sprawie ramowego planu działalności Związku na rok 2014 oraz planu finansowego Związku na rok 2014.

 

18 listopada odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą: Spółka Obrotu Energią Sp. z o.o. w likwidacji. Przedmiotem Zgromadzenia było podjęcie uchwał niezbędnych do zakończenia procesu likwidacji poprzez wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Uczestniczono w konferencji ”Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim –od projektu do efektu” w ramach VII Targów Funduszy Europejskich- Województwo Śląskie

 

W Punkcie Obsługi Inwestora przekazywane są informacje w zakresie ofert inwestycyjnych, obowiązujących procedur, jak również udostępniane są dane podmiotów z terenu Miasta biorących udział w procesie inwestycyjnym.

W dniach 28-30 listopada br. przedstawiciele Urzędu Miasta uczestniczyć będą w Targach Turystycznych TT Warsaw w Warszawie.

 

w zakresie edukacji

Sześciu nauczycieli złożyło wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Postępowania egzaminacyjne odbyły się 25, 26 i 27 listopada br.

 

W terminie wyznaczonym przez Kuratorium Oświaty tj. do 31 października br. złożono wnioski o przyznanie Złotego Medalu za Długoletnią Służbę dla dyrektorów dwóch placówek oświatowych i Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka oraz Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę dla dyrektora jednej placówki oświatowej.

 

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na świadczenie usługi doradztwa zawodowego w projekcie systemowym „Mam zawód-mam pracę w regionie”. Konsultacje zawodowe uczniowie rozpoczęli 14 listopada br., zakończone zostaną w lutym 2014 r. Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe na doposażenie pracowni mechatronicznej, przygotowane są przetargi na doposażenie pozostałych 3 pracowni: analitycznej, logistycznej i informatycznej.

 

Zorganizowano szkolenie dla dyrektorów publicznych przedszkoli, żłobka oraz szkół podstawowych na temat profilaktyki i leczenia choroby pasożytniczej wśród dzieci. Wykład przeprowadził dr Tomasz Juda w dniu 14.11.2013 r.

 

Przeprowadzono kontrolę dotyczącą prawidłowości przydzielania godzin ponadwymiarowych doraźnych, realizowanych w publicznych przedszkolach oraz godzin kancelaryjnych i dydaktycznych dyrektorów.

 

Sporządzono comiesięczne sprawozdanie z realizacji w jastrzębskich placówkach oświatowych programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W miesiącu listopadzie br. na realizację programu przeznaczono środki w wysokości 49 405,30 zł.

 

Dokonano częściowego rozliczenia II transzy dotacji podmiotowej przyznanej przez Miasto dla Akademii Górniczo-Hutniczej ZOD w Jastrzębiu–Zdroju przeznaczonej na realizację zdań edukacyjnych. Kwota rozliczonej dotacji 7 236,43 zł.

 

Dokonano rozliczenia zadania publicznego, realizowanego w dziedzinie edukacji przez Stowarzyszenie Działań Kulturalnych i ekologicznych „Wzrastaj” z Jastrzębia-Zdroju. Kwota rozliczonej dotacji otrzymanej z budżetu Miasta - 1 650,00 zł.

 

W październiku wystawiono 22 decyzje w sprawie zwrotu kosztów dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników z tytułu ukończenia nauki lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Łączna kwota przyznanych decyzji wynosi 122 564,32 zł.

 

Przedstawiciele Wydziału Edukacji wzięli udział w następujących uroczystościach jubileuszowych placówek:

- 25- lecie Zespołu Szkół Handlowych

- 50- lecie Publicznego Przedszkola nr 23

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W listopadzie w Hali Sportowej „OMEGA” rozpoczęły się X Mistrzostwa Jastrzębia-Zdroju Szkół w Piłce Halowej. Najlepsi w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych rozegrają finały po przerwie świątecznej w przyszłym roku.

Mieszkańcy naszego miasta przenieśli swoje zainteresowanie na obiekty zamknięte. Dużą frekwencją cieszy Kryta Pływalnia „Laguna” zwłaszcza wśród kobiet, które regularnie korzystają z zajęć rekreacyjnych w wodzie, ale najwięcej uczestników możemy zobaczyć podczas ogólnodostępnych ślizgawek na Lodowisku „Jastor”. Najwierniejsi mieszkańcy uczestniczą w konkursach, zawodach sportowych, rodzinnych zabawach w ramach ślizgawek z muzyką, ślizgawek na sportowo bądź ślizgawek tematycznych dla najmłodszych z rodzicami.

20 listopada na Krytej Pływalni LAGUNA spotkali się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Do kolejnych zawodów pływackich w 4 kategoriach indywidualnych i kategorii drużynowej zgłosiły się 4 reprezentacje jastrzębskich szkół ponadgimnazjalnych. W tegorocznych zawodach zwyciężyli uczniowie z ZS nr 2, II m – ZS nr 6, III m ZS nr 3, IV m ZSZ.

W ostatnią sobotę po raz pierwszy w Hali Widowiskowo-Sportowej jastrzębscy pasjonaci boksu byli świadkami wielkiego sportowego widowiska. Do naszego miasta zawitała gala Wojak Boxing Night, w ramach której przewidziano nie tylko walki znanych ze światowych ringów zawodowych pięściarzy, ale również starcie zawodniczek BKS Jastrzębie Laury Grzyb i Wiktorii Sądej oraz siedmioletnich zawodników Brandona Brzoskiego i Borysa Łysko.

Gala rozpoczęła się o 18:00, ale kibice zaczęli zapełniać halę od około dwudziestej. Walką wieczoru była walka faworyta gospodarzy, mającego za sobą występy w barwach dawnego BKS Imex Jastrzębie, Damian Jonak, jednogłośnie wygrał ze Szkotem Krisem Carslowem. Nie był to jedyny jastrzębski akcent gali Wojak Boxing Night, gdyż jednym z punktujących sędziów był mieszkający w naszym mieście Włodzimierz Gulc.

Poprawiły się nastroje kibiców JKH GKS Jastrzębie po porażce u siebie z Unią Oświęcim. Hokeiści zanotowali trzecie zwycięstwo z rzędu z kolejnym wymagającym rywalem. Po pokonaniu Cracovii i Katowic jastrzębianie wygrali po rzutach karnych w Sanoku.

 

Miejski Ośrodek Kultury

11 listopada w Domu Zdrojowym odbył się koncert Chopinowski z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wystąpił Krakowski Zespół Kameralny. Zespół powstał w 1994 roku z inicjatywy Łukasza Mikołaja Matei, który jest jego kierownikiem artystycznym. W skład zespołu wchodzą znakomici instrumentaliści, absolwenci Akademii Muzycznej w Krakowie. Zespół posiada szeroki repertuar, obejmujący dzieła od Renesansu, aż do kompozycji z XX wieku.

 

16 listopada w Kinie ,,Centrum” miał miejsce XXI Konkurs Piosenki Poetyckiej ,,Jastrzębskie Śpiewania”. Jest to cykliczne wydarzenie zrzeszające miłośników piosenki poetyckiej. W ramach konkursu zorganizowany został koncert Kasi Kowalskiej z zespołem. Decyzją JURY I miejsce zajęła Jagoda Klimek z Rybnika, II miejsce przypadło Małgorzacie Biniek z Wróblewa, III miejsce zajęła Dominika Kozak z Jastrzębia- Zdroju, również III miejsce przyznano zespołowi ,,Inne” z Rybnika. Wyróżnienie przypadło Joannie Widera i Agnieszce Lupierz z Sosnowca, ponadto przyznano wyróżnienie za aranżację dla zespołu ,,Silsila” ze Szczerbic.

 

Do 15 listopada w Galerii Zdrowe Miasto w Karwinie można było oglądać wystawę pokonfrontacyjną XII Międzynarodowych Konfrontacji Artystycznych im. Andrzeja Resa pod hasłem: ,, 50 do setki”. Przez pięć dni artyści z Czech, Słowacji i Polski zmagali się z techniką olejną, akrylową, ceramiką i fotografią. Pokłosie ich pracy można było zobaczyć na wystawie eksponowanej czeskiej galerii. W grudniu wystawa powróci do galerii Epicentrum.

 

25 października miało miejsce otwarcie Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej. Wydarzenie zgromadziło twórców posługujących się fotografią otworkową . Celem festiwalu jest ukazanie możliwości, jakie daje ta technika i przybliżenie jej jak najszerszej publiczności. Odwiedzający wystawę mogą zobaczyć dzieła takich twórców jak Kuba Luboradzki, Michał Radochoński, Peter Wiklund (Szwecja). W Galerii „Magazyn 22” wystawione zostały prace Thomasa Töplera z Egling (Niemcy) „This is my Berlin”. Wystawa ta przygotowana jest specjalnie dla tej galerii oraz dla „OFFO Objazdowe” („OFFO-On-The-Way”). Wernisaż dopełnił pokaz multimediów, aparatów otworkowych, sprzętu i materiałów do fotografii tradycyjnej (także przeznaczonych do fotografii otworkowej).

 

W Galerii Historii Miasta do 31 grudnia 2013 r. można oglądać „Moje M” ekspozycja wnętrza mieszkania z lat 70. oraz fotograficzną wystawę pokonkursową ,,My, jastrzębianie”.

Na ekspozycji pojawiły się fotografie, zaprezentowane w zabytkowej wieżyczce siedziby GHM. Tematem przewodnim fotografii są szeroko rozumiane przejawy życia i działania mieszkańców Jastrzębia- Zdroju przez 50 lat jego istnienia, od roku 1963 do chwili obecnej. Konkurs zorganizowany został w ramach obchodów 50-lecia miasta.

 

W najbliższym czasie zapraszamy na:

29.11.2013 r. Komediowy spektakl teatralny „Prywatna klinika”.

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna

 

Ważniejsze przedsięwzięcia realizowane w listopadzie:

 

-  „Bery i bojki jastrzębskie” – wieczór legend z Jerzym Ciurlokiem – Ecikiem z kabaretu „Masztalscy” w Kawiarence „Pod Sową” organizowany w ramach jubileuszu 50-lecia miasta.

- „ZDROWIE 50+” – projekt realizowany przy współpracy z Przedsiębiorstwem Uzdrowiskowym „Ustroń” S.A., którego głównym celem jest edukacja prozdrowotna.   W ramach projektu zorganizowano spotkanie: „Ustrońska borowina – zabiegi borowinowe".

- „Tęga Głowa” – XX edycja turnieju wiedzy ogólnej dla dorosłych.

-  „OFFO 2013” – wystawa fotografii otworkowej w Galerii „Pod Sową” i „Da Vinci”.

- „STRACHY NA LACHY – bajko- i baśnioterapia w Bibliotece” cykl warsztatów przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych. Warsztaty miały na celu wspomaganie rozwoju dzieci oraz ułatwienie rozpoznania, akceptowania oraz właściwego okazywania uczuć. Podczas warsztatów przeprowadzono gry i zabawy pomagające wyrażać emocje.

w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

 

W celu zapewnienia systematycznego, skoordynowanego i efektownego wykorzystania zasobów obrony cywilnej miasta w sytuacjach zagrożeń oraz ustalenia zasad i procedur udzielania pomocy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny wprowadzono do stosowania w działalności służbowej Plan Obrony Cywilnej Miasta Jastrzębie-Zdrój - Zarządzenie Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 06 listopada br.

7 i 8 listopada przeprowadzone zostały warsztaty doskonalące dla pracowników Urzędu Miasta z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie trwało dwa dni po 6 godzin. Uczestnicy szkolenia otrzymają stosowne zaświadczenia z ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

12 listopada odbyło się posiedzenie członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Głównym tematem spotkania było omówienie przygotowań do sezonu zimowego 2013/2014 w przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu oraz pomocy społecznej udzielanej osobom, rodzinom w zakresie przygotowania do okresu zimowego. Odbyło się także szkolenie z zakresu organizacji i prowadzenia akcji jodowej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

20 listopada odbyło się szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta z ochrony informacji niejawnych organizowane przez Pełnomocnika do Spraw Informacji Niejawnych . Tematem szkolenia było: podstawowe pojęcia z zakresu ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa informacji w urzędach oraz odpowiedzialność karna za ujawnienie informacji niejawnych”.

27 listopada przeprowadzone zostało szkolenie członków Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania. Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do wykonywania czynności wchodzących w obowiązki formacji obrony cywilnej wchodzącej w skład Systemu Wykrywania i Alarmowania.

W miesiącu listopadzie pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego przeprowadzają kontrole Ochotniczych Straży Pożarnych. Kontrole obejmują wykorzystanie dotacji udzielonych na zapewnienie stałej gotowości bojowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zgodność stanu ilościowego sprzętu z ewidencją prowadzonych księgach, prawidłowość stanu utrzymania sprzętu gotowości bojowej, prawidłowość prowadzenia karty pracy sprzętu.

 

w zakresie zdrowia

22 listopada w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim został przekazany sprzęt medyczny tj.: bronchofiberoskop zakupiony za kwotę 49 904,64 zł. Jest to pomoc rzeczowa udzielona Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem dla jednostki organizacyjnej Województwa Śląskiego tj.: Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.

 

Zakończono postępowania na dostawę, ostatnich zaplanowanych do zakupu w roku 2013, urządzeń medycznych i w najbliższym czasie przekazane zostaną:

- wiertarka laryngologiczna na użytek Oddziału Laryngologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

- dwie sztuki optyk do posiadanego urządzenia medycznego tj.: artroskopu firmy Storz na użytek Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

 

W dniach: 19, 20, 22, 25, 26 i 27 listopada br. w Sali obrad Rady Miasta odbyły się warsztaty
z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Warsztaty skierowane były do dzieci
i młodzieży z jastrzębskich placówek oświatowych. Warsztaty przeprowadził min. psycholog, lekarz stomatolog, lekarz psychiatra, chirurg, dietetyk. Z zajęć skorzystało ponad 1000 uczniów.

 

5 grudnia o godzinie 9:00 odbędzie się finał XI Miejskiego Turnieju Wiedzy o Zdrowiu. Jest to konkurs skierowany do uczniów klas I-III szkół gimnazjalnych z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Jest okazją do sprawdzenia poziomu wiedzy uczniów z zakresu anatomii człowieka, zasad udzielania pierwszej Pomocy i zdrowego stylu życia.              

 

w zakresie gospodarki mieszkaniowej

Wypłacono 1.087 dodatków mieszkaniowych na kwotę: 237.106,44zł.

Wydano 121 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego, w tym:

 - 103 przyznające dodatek mieszkaniowy,

 - 10 wstrzymujących wypłatę dodatku z uwagi na brak dopłat ze strony wnioskodawców do bieżącego czynszu,

 - 5 wznawiających wypłatę wstrzymanego dodatku mieszkaniowego (lokator uregulował zaległości powstałe w czasie korzystania z dodatku mieszkaniowego),

 - 3 wygaszające przyznany dodatek z powodu zmiany miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

 

30 października Społeczna Komisja Mieszkaniowa kontynuowała opiniowanie wniosków złożonych w roku bieżącym.

W dniach 6-7.11 oraz 14.11 Społeczna Komisja Mieszkaniowa przeprowadziła wizje, w lokalach zajmowanych przez osoby, które w Wydziale GM złożyły „Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

w zakresie mienia

Nabyto dwie nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 0,0466 ha, przeznaczone pod drogę
(ul. Długa).

 

Sprzedano w drodze przetargu ograniczonego do przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej działkę o pow. 0,0103 ha, położoną przy ul. Malinowej, zabudowaną stacją transformatorową.

 

Miejski Zarząd Nieruchomości

Ogłoszono postępowanie przetargowe na zadania:

- "Dostawa wody, odbiór ścieków i przyłącza wodne do budynków administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju" - zamówienie z wolnej ręki – Termin złożenia oferty do: 25.11.2013 r.

- "Bieżące utrzymanie budynków socjalnych przy ul. Pszczyńskiej 292-294 w Jastrzębiu-Zdroju" – Termin składania i otwarcia ofert: 28.11.2013 r.

- „Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju” – Termin składania i otwarcia ofert: 28.11.2013 r.

- "Dostawa paliwa" – Termin składania i otwarcia ofert: 29.11.2013 r.

- „Dostawa energii cieplnej do budynków mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju - bez ul. Kościelnej 1 A w Jastrzębiu-Zdroju” - zamówienie z wolnej ręki – Termin złożenia oferty do: 11.12.2013 r.

- ”Dostawa energii cieplnej ul. Kościelna 1A w Jastrzębiu-Zdroju” - zamówienie z wolnej ręki – Termin złożenia oferty do: 11.12.2013 r.

 

Trwają postępowania przetargowe na:

- Zadanie 1: „Bieżące utrzymanie budynków Wyspiańskiego 2, Wyspiańskiego 4, Wyspiańskiego 6, Moniuszki12, terenów przyległych oraz utrzymanie letnie i zimowe chodników przyległych do nieruchomości przy ul. Morcinka 2-4, 10-12, 13-15,17,19,21 stanowiących główne ciągi komunikacyjne”. Zadanie 2: „Utrzymanie czystości PPH „B” oraz zabezpieczenie obiektu PPH „A” w Jastrzębiu-Zdroju” – Termin składania i otwarcia ofert: 14.11.2013 r. – Postępowanie w toku.

- Zadanie 2: Ochrona obiektu przy ul. 1 Maja 61 w Jastrzębiu-Zdroju. Zadanie 2: Ochrona obiektu, utrzymanie czystości oraz obsługa Punktu Informacyjnego w budynku Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju – Termin składania i otwarcia ofert: 15.11.2013 r. – Postępowanie w toku.

- „Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla budynków administrowanych przez MZN” - zamówienie z wolnej ręki – Termin złożenia oferty do: 15.11.2013 r. – Postępowanie w toku.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju” – Termin składania i otwarcia ofert: 21.11.2013 r. – Postępowanie w toku.

 

Wykonawcy zewnętrzni prowadzili następujące roboty ogólnobudowlane i instalacyjne:

1. 1 Maja 39-41 – montaż instalacji podgrzewania rynien i rur spustowych od strony frontowej;

2.  Morcinka 1-3 – wymiana rynien wraz z obróbkami;

3.  Kościuszki 5-7-9 – remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi, wymianą rynien i rur spustowych;

4.  Poznańska 14-28 – remont instalacji elektrycznej;

5.  Poznańska 14-28 - wymiana poziomów kanalizacji sanitarnej żeliwnej na PCV w piwnicach;

6.  Wyspiańskiego 17-19 – remont pokrycia dachu z robotami towarzyszącymi;

7.  Piastów 8-10 – wykonanie wejścia od strony Poczty Polskiej;

8.  Śląska 27-29-31, Śląska 33-35-37 – zatwierdzenie dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji budynków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;

9.  Gagarina 130 – przebudowa kotłowni;

10.       1 Maja 55 – remont elewacji;

11.       Gagarina 108, 110, 112 – zagospodarowanie terenu w zakresie nasadzeń żywopłotu z tuji oraz wykonania ogrodzenia;

 

W trakcie realizacji są następujące roboty ogólnobudowlane i instalacyjne:

1.            1000-lecia 15 CDE – remont instalacji odgromowej;

2.            Żeromskiego 7 – wymiana wyłącznika gł i zabezpieczeń gł budynku;

3.            Żeromskiego 15 – remont schodów i przebudowa pochylni;

4.            Morcinka 21 – remont schodów terenowych;

5.            Moniuszki 1-3 – remont 2 szt. schodów terenowych;

6.            Moniuszki 12 – wymiana wyłącznika gł i zabezpieczeń gł budynku;

7.            Moniuszki 16/1 – remont pustostanu;

8.            Wyspiańskiego 9-11 – wymiana rynien i rur spustowych;

9.            Wyspiańskiego 2, 4, 6 – wymiana wyłącznika gł i zabezpieczeń gł budynku;

10.          Pszczyńska 292 – wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz wymiana odcinków pionów centralnego ogrzewania;

11.          Pszczyńska 292 – remont sanitariatów;

12.          Piastów 5 – montaż instalacji domofonowej;

13.          Piastów 8-10 – remont rampy do sklepu;

14.          Piastów 11/3 – remont pustostanu;

15.          Gagarina 108, 110 – wykonanie podejścia wody dla sprzątaczek;

16.          Stodoły 54 – wymiana uszkodzonej oprawy w piwnicy, naprawa tablicy głównej oraz remont oświetlenia piwnic;

17.          Stodoły 54/3 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

18.          Mieszkania Gminne – wymiana stolarki drzwiowej (częściowo zrealizowane);

19.          Jasna 1A – wymiana drzwi wejściowych i witryn;

20.          Jasna 1 A – remont wjazdu;

21.          Jasna 1 A – remont tablic rozdzielczych;

22.          Komuny Paryskiej 14 – remont klatki schodowej;

23.          Gagarina 130 – wykonanie instalacji zasilającej przepływowy ogrzewacz w. u., montaż podlicznika gazowego w kuchni OSP oraz bojlera elektrycznego dla części mieszkalnej;

24.          Wrzosowa 4A- 8A- 12A – remont 2 pomieszczeń sanitariatów oraz wymiana instalacji wodnej na odcinku od głównego przyłącza do pomieszczenia wc;

25.          Wrzosowa 12 A – remont instalacji elektrycznych w lokalach CENCIK i BAKO;

26.          Wrzosowa 4A – remont tablic rozdzielczych;

27.          Sybiraków 2 – remont tablic rozdzielczych i sterowania w budynku;

28.          Mazowiecka 10 – remont tablic rozdzielczych;

29.          1 Maja 55 – wymiana rozdzielnicy zabezpieczenia głównego oraz remont sieci strukturalnej;

30.          Dworcowa 17E – montaż wentylatora w łaźni;

31.          Pszczyńska 140 OSP – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja budynku ul. Pszczyńska 140”.

Grupa remontowa i konserwatorzy MZN prowadzili następujące roboty ogólnobudowlane i instalacyjne:

1.            Działka nr 1209/61 pomiędzy WM przy ul. Żeromskiego 2-4 a 6-8 – remont schodów terenowych;

2.            A. Krajowej 90, 92, 94, 96 – uzupełnienie ubytków w tynku na kominach oraz konserwacja środkiem bitumicznym;

3.            Morcinka 3/6 – wykonanie posadzki w piwnicy lokatorskiej wraz z izolacją poziomą;

4.            Morcinka 3 – wykonanie posadzki w pomieszczeniu pod schodami wraz z izolacją poziomą

5.            Zdrojowa 5/Świniarnia – zabezpieczenie otworów w budynku poprzez zamurowanie oraz oznakowanie budynku tablicami ostrzegawczymi o występującym niebezpieczeństwie.

 

W trakcie realizacji znajdują się następujące roboty ogólnobudowlane i instalacyjne:

1.            Całość zasobów – czyszczenie połaci dachowych, rynien oraz gajgerów;

2.            Bieżące usuwanie usterek ogólnobudowlanych, stolarsko – ślusarskich, dekarskich, na instalacji CO, wod - kan i gazowych w 20 budynkach mieszkalnych gminnych, 52 obiektach użytkowych gminnych i 88 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

 

Wykonywano czynności bieżące w zakresie administrowania:

1.            Uprzątanie pomieszczeń wspólnych piwnic oraz korytarzy piwnicznych ze zużytych sprzętów gospodarstwa domowego i innych przedmiotów wielkogabarytowych na zasobach administrowanych i zarządzanych przez MZN.

2.            Bieżąca obsługa lokatorów, sporządzanie i zawieranie umów najmu lokali z czynszem regulowanym czynszem socjalnym na podstawie skierowań z Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta.

3.            Bieżąca obsługa najemców i dzierżawców lokali użytkowych.

4.            Zawieranie i rozliczanie umów najmu sal w Domach Sołeckich.

5.            Wypełnianie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i o nabycie lokali mieszkalnych na własność.

6.            Przygotowywanie dokumentacji związanej z zamianą i przyznaniem lokali mieszkalnych na własność.

7.            Bieżąca kontrola terenów sprzątanych przez sprzątaczki oraz terenów utrzymywanych przez najemców lokali użytkowych, a także firm, którym zlecono obsługę budynków socjalnych bądź obiektów użytkowych.

8.            Cotygodniowa kontrola zmian w ewidencji ludności.

9.            Sporządzanie i zawieranie umów najmu dla nieruchomości użytkowych.

10.          Czynności przyjmowania i przekazywania lokali użytkowych bądź ich części w związku ze zmieniającymi się albo kończącymi się lub rozpoczynającymi umowami zobowiązaniowymi.,

11.          Zasiedlono 4 lokale socjalne, 1 lokal mieszkalny.

12.          Przyjęto do MZN 2 lokale mieszkalne i 2 lokale socjalne.

13.          Nadzór nad pracami związanymi z korekcją, prześwietleniem oraz wycinką drzew na terenach MZN.

14.          Prace jesienne/porządkowe związane z grabieniem liści ,obcinaniem suchych gałęzi itp.

15.          Zabezpieczenie wyposażenia wiat rekreacyjnych przed nadchodzącą zimą.

16.          Przygotowywanie specyfikacji do przetargów na rok 2014

17.          Korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za 2013 rok.

18.          Przygotowanie powiadomień dla użytkowników lokali o kończących się terminach legalizacji wodomierzy.

19.          Sporządzanie i korygowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

20.          Analiza i przygotowanie zapotrzebowania na usługę dodatkową w 2014 r. (dzierżawa, bieżąca naprawa, utrzymanie czystości kontenerów na odpady komunalne).

21.          Wykonanie następujących zadań mających na celu windykację należności w miesiącu październiku 2013r.:

-             na lokale mieszkalne: 13 zawiadomień o posiadaniu zaległości, 7 wypowiedzeń umowy najmu, 1 wezwanie do niezwłocznego uiszczenia zaległości, 63 przedsądowych wezwań do zapłaty – ostatecznych, 2 wezwania do zapłaty i opróżnienia lokalu, 13 wniosków o wszczęcie postępowania o egzekucję należności, 31 pozwów o zapłatę należności, 23 wnioski o nadanie klauzuli wykonalności, 1 wniosek o wydanie wyroku/nakazu zapłaty, 2 wnioski do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, 4 wnioski do Krajowego Rejestru Karnego, 11 podań o rozłożenie zaległości czynszowych i odsetkowych na raty, przedłużenie terminu płatności, umorzenie zaległości czynszowych i odsetkowych, rozłożenie na raty niedopłaty z c.o. za 2012 r.

-                           na lokale użytkowe: 4 wezwania do zapłaty, 9 przedsądowych wezwań do zapłaty – ostatecznych, 8 not odsetkowych, 1 podanie o rozłożenie zaległości czynszowych i odsetkowych na raty, przedłużenie terminu płatności, umorzenie zaległości czynszowych i odsetkowych.

W Miejskim Zarządzie Nieruchomości zatrudniono w październiku w związku z podpisanymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Jastrzębiu-Zdroju oraz skierowaniami z Ośrodka Pomocy Społecznej i Sądu Rejonowego w celu odpracowania zobowiązań:

1.   zatrudnionych w ramach robót publicznych -  5 osób

2.   skazanych skierowanych do odpracowania kary                 17 osób

3.   skierowanych do prac społeczno-użytecznych                    8 osoby

 

Jastrzębski Zakład Komunalny

W zakresie inwestycji:
- Wykonano prace remontowe i malarskie ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Połomskiej oraz melamin na cmentarzach komunalnych przy ul. Połomskiej i ul. Norwida na kwotę 18 338,76 zł brutto
- Prowadzono prace remontowe schodów terenowych i chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei na kwotę 21 437,45 zł brutto.
- Prowadzono prace remontowe nawierzchni asfaltowych na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei, targowisku przy ul. A. Bożka oraz parkingu przy ul. Podhalańskiej na kwotę 38 433,74 zł brutto.
- Wykonano odcinek 100 m ogrodzenia tymczasowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei.
- Uszczelniono rynny oraz wymieniono 33 leje spustowe odprowadzające wodę z dachu wiaty targowej na targowisku miejskim przy ul. A. Bożka na kwotę 4 500,00 zł brutto.
- Prowadzono prace remontowe magazynów 1-4 przy ul. Dworcowej 17D na kwotę 34 853,45 zł brutto. 

W zakresie prowadzenia targowisk miejskich:
a) zebrano opłatę targową w wysokości 26 316,50 zł,
b) zebrano opłatę z tytułu rezerwacji stałych miejsc handlowych w wysokości 23.228,90 zł,
c) zebrano opłatę z tytułu poboru dzierżawy gruntu na targowiskach w wysokości 54.775,44zł.

Zebrano opłaty cmentarne w łącznej kwocie 75.214,00 zł.

Zebrano opłatę z tytułu poboru dzierżawy gruntu w wysokości 11.304.99 zł.

Zebrano opłatę parkingową z tytułu parkowania w pasie drogowym w wysokości 11.616,90zł (w tym 1.950,00 zł opłat dodatkowych).

Zebrano opłatę parkingową na parkingach miejskich przy ul. Arki Bożka, Podhalańskiej i Podhalańskiej - Młyńskiej oraz Al. Piłsudskiego (UM) w wysokości 28 527,00 zł.

W zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt:

a) przyjęto od mieszkańców miasta do schroniska 5 psów,
b) przyjęto od firm wynajmujących kojce 12 psów,
c) wyłapano z terenu miasta 18 psów
d) wydano ze schroniska 39 psów,
e) odłowiono z terenu miasta 8 dzikich zwierząt.

W zakresie prowadzenia Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przyjęto:
a) 957 kg odpadów wielkogabarytowych
b) 250 kg zużytych opon
c) 1703 kg zużytych urządzeń elektrycznych, elektronicznych i AGD

d) oleje w ilości 85 kg
e) farby w ilości 147 kg
f) opakowania w ilości 26 kg
g) 55 kg pozostałych odpadów typu : leki, rozpuszczalniki, lampy fluorescencyjne, środki ochrony roślin itp.


W zakresie utrzymania czystości w gminie:
a) zebrano 10 szt. padłych zwierząt z dróg publicznych,
b) przyjęto do utylizacji 9 szt. padłych zwierząt od mieszkańców Jastrzębia – Zdroju,
c) wykoszono i zebrano trawę z terenów zielonych na cmentarzu komunalnym przy ul. Norwida, Połomskiej i Okrzei o łącznej powierzchni 82 000 m2,
d) wykoszono i zebrano trawę z terenów zielonych na targowisku przy ul. A. Bożka o łącznej powierzchni 251 m2,

e)wykoszono i zebrano trawę z terenów zielonych na parkingach przy ul. Podhalańskie, i Podhalańskiej - Młyńskiej o łącznej powierzchni 3 000 m2
f) wykoszono i zebrano trawę z terenów zielonych na schronisku dla bezdomnych zwierząt o łącznej powierzchni 7 000 m2,
g) wykoszono i zebrano trawę z poboczy ulic na sołectwach: Ruptawa - Cisówka, Szeroka, Borynia, Moszczenica, Skrzeczkowice, Bzie oraz terenów zielonych na terenie miasta o łącznej powierzchni 276 792 m2.

W zakresie utrzymania zieleni:
a) uzupełniono ubytki roślin w obsadzie terenów zielonych 94 szt., dokonano obsady donic ul. Pszczyńska 5 szt.
b) dokonano obsady wysepek rozdzielających pas drogowy przy ul .Podhalańskiej żywotniki 20 szt. krzewy ozdobne 96 szt.

c) prowadzono bieżące utrzymanie zieleni miejskiej polegające na koszeniu, opryskach ochronnych krzewów .

 

W zakresie utrzymania oznakowania pionowego i sygnalizacji świetlnych:

a) oznakowanie pionowe:
- poprawiono 88 znaków,
- usunięto 16 znaków,
- ustawiono 14 znaków,
- wymieniono 3 znaki,
b) sygnalizacja świetlna

- dokonano łącznie 11 napraw sygnalizatorów i przejść dla pieszych: (A. Bożka – Harcerska – Mazurska, Al. Piłsudskiego - Harcerska – Katowicka, A. Bożka – Podhalańska, Rybnicka - Pszczyńska - Al. Piłsudskiego, Al. Piłsudskiego - Mazowiecka - Warszawska)

W ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju przyjęto do pracy 9 osób, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

W ramach zorganizowanych przez Miasto prac społecznie użytecznych w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym pracowało 12 osób.

Zawarto 1 umowę dzierżawy terenu z przeznaczeniem na ekspozycję reklamy.


W zakresie utrzymania grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej.
a) Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Katowicach przeprowadził przegląd grobów wojennych i innych miejsc pamięci na terenie Jastrzębia-Zdroju oceniając ich stan jako bardzo dobry,
b) wykonano prace porządkowe oraz udekorowano wieńcami i zniczami groby wojenne na okoliczność święta Wszystkich Świętych.

c) dokonano obsady grobu wojennego Powstańców Śląski przy cmentarzu Jastrzębie – Górne wysadzono 32 szt. bylin

d) dokonano obsady grobu wojennego „Marsz Śmierci” przy cmentarzu Jastrzębie – Górne wysadzono 27 szt. drzewek ozdobnych,
e) dokonano obsad na miejscu pamięci narodowej przy ul. Witczaka, łącznie wysadzono 39 szt drzewek ozdobnych oraz 126 szt bylin.
f) dokonano obsad na miejscu pamięci narodowej przy skrzyżowaniu ul. Pszczyńska z ul. Świerczewskiego, łącznie wysadzono 2 szt drzewek ozdobnych oraz 4 szt byliny.


Zawarto następujące umowy o wartości zamówienia poniżej progu obowiązywania ustawy prawo zamówień publicznych:

- na wykonanie prac remontowych i malarskich ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Połomskiej oraz melamin na cmentarzach komunalnych przy ul. Połomskiej i ul. Norwida na kwotę 18 338,76 zł brutto.
- na wykonanie prac remontowych schodów terenowych i chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei na kwotę 21 437,45 zł brutto.
- na wykonanie prac remontowych nawierzchni asfaltowych na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei, targowicku przy ul. A. Bożka oraz parkingu przy ul. Podhalańskiej na kwotę 38 433,74 zł brutto.

 

w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

We wrześniu 2013 roku:

·       stopa bezrobocia w Polsce: 13%

·       stopa bezrobocia woj. śląskie: 11,1%

·       stopa bezrobocia w lipcu w Jastrzębiu-Zdroju: 9,5%

 

W październiku 2013 roku:

·       w ewidencji znajdowało się 4006 os. bezrobotnych, w tym 2442 kobiety (60,96%);

·       zarejestrowano 543 bezrobotnych, dokonano 301 wyłączeń z ewidencji urzędu;

·       urząd zarejestrował 226 podjęć pracy w miesiącu sprawozdawczym

·       urząd zarejestrował 210 ofert pracy;

·       w ramach sieci EURES: 260 ofert pracy za granicą.

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską:

- „Staż na dobry początek”, realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL, rusza druga tura projektu (spotkania informacyjne, rozmowy kwalifikacyjne)

- „Kierunek przedsiębiorczość”, realizowany w ramach Poddziałania 6.2 POKL, została zakończona II tura rekrutacji oraz wyłoniono osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie.

Dodatkowo realizowane są projekty:

- „PROFESJONALNY URZĄD III” projekt konkursowy w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL

- „AKTYWNI NA RYNKU PRACY” projekt systemowy w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL

- „STUDY CIRCLE – SZWEDZKIE KOŁO ZAMACHOWE” projekt konkursowy innowacyjny testujący w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL

- „ŚLĄSKIE WYZWANIA” projekt systemowy innowacyjny testujący w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL

„SUKCES – Synergia w Unii Kluczowym Czynnikiem Efektywnego Szkolenia” program konkursowy „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

 

Powiatowy Urząd Pracy wraz z Jastrzębskimi Drogowskazami Kariery włączył się w ogólnopolskie działania Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz propagowania poradnictwa zawodowego, organizując w partnerstwie z dziesięcioma lokalnymi instytucjami JASTRZĘBSKI TYDZIEŃ KARIERY. Działanie realizowane jest w ramach V Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, w terminie 14-20.10.2013 r., odbywającego się w tym roku pod hasłem „Odkryj talenty swojego dziecka”.

 

Działania PUP.:

-        warsztaty dla uczniów: 120 os,

-        metamorfozy: 6 os.,

-        uczestnicy kiermaszu ofert pracy: 200 os.,

-        spotkanie informacyjne dla rodziców: 4 os.,

-        dzień otwarty PUP: 17 os.,

-        gry uliczne: 50 os.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane