W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 28 lutego 2013 roku

XML

Treść

 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 28.02.2013 roku

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście.

Witam wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej III Sesji Zwyczajnej Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój. Przedstawię informacje z realizacji zadań w okresie od sesji zwyczajnej z dnia 24 stycznia 2013 roku do chwili obecnej.

 

w zakresie finansów

W okresie od 2 stycznia do 25 lutego bieżącego roku podjąłem trzy zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok.

Powyższe decyzje spowodowały zwiększenie ogólnej wielkości planu budżetu Miasta w zakresie dochodów i wydatków o kwotę 6 600 zł.

W związku z powyższym deficyt budżetu Miasta w omawianym okresie nie uległ zmianie.

 

Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu Miasta na 2012 rok kształtuje się następująco:

 

1.     Dochody ogółem wynoszą  406 050 018 zł.

2.     Wydatki ogółem wynoszą 463 953 298 zł.

3.     Przychody wynoszą 58 203 280  zł.

4.     Rozchody wynoszą 300 000 zł.

5.     Deficyt budżetu Miasta na 2012 rok  wynosi 57 903 280 zł, co stanowi 14,26% dochodów ogółem.

 

w zakresie infrastruktury komunalnej

Trwają prace nad wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Trwają przygotowania dokumentacji przetargowej na:

- projektowanie na zadanie pn.: ”Budowa i modernizacja boisk szkolnych” – ZS nr 8

- projektowanie na zadanie pn.: ”Budowa i modernizacja boisk szkolnych” – ZS nr 12

- wykonanie zadania pn.: ”Termomodernizacja ZS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”

 

Trwa procedura przetargowa na:

- projektowanie na zadanie pn.: ”Budowa kanalizacji deszczowej ul. Truskawkowa, ul. Malinowa, ul. Bananowa, ul. Jagodowa”

- wykonanie zadanie pn.: ”Budowa kanalizacji deszczowej ul. Gołębia”

- wykonanie zadanie pn.: ”Budowa i modernizacja boisk szkolnych” – ZS nr 1

 

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy na zadanie:
- budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w rejonie ulicy Zamłynie w Jastrzębiu-Zdroju – niwelacja pasów drogowych,
- remonty cząstkowe dróg i ulic na terenie Miasta na lata 2013 - 2014

 

Została przeprowadzona kontrola przez Regionalna Izbę Obrachunkowa realizacji i rozliczenia zadania pn.: "Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo - Sportowej w Jastrzębiu-Zdroju”.

 

w zakresie polityki gospodarczej

Gminne Centrum Informacji na bieżąco informuje przedsiębiorców oraz osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą o dostępnych środkach pomocowych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.

 

W GCI odbyły się konsultacje dla mieszkańców miasta z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  z siedzibą w Żorach oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Na bieżąco osoby bezrobotne, uczniowie i studenci korzystają z usług GCI w celu m.in. poszukiwania ofert pracy, przygotowania cv i listu motywacyjnego.

 

Trwa realizacja projektu pn. „Ku nowoczesnej administracji samorządowej
w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu subregionu zachodniego województwa śląskiego”, którego Miasto jest partnerem. Celem głównym projektu jest udoskonalenie procedur i standardów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. W ramach projektu odbywają się szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Do tej pory odbyło się 649 szkoleń, w których wzięło udział ponad 200 urzędników.

 

Trwają prace związane z organizacją szkolenia z zakresu ”Zamówień publicznych w świetle kontroli projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych”, kierowanego do pracowników urzędu miasta oraz przedstawicieli jednostek organizacyjnych miasta. Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznych informacji dotyczących możliwości i obowiązków wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla instytucji realizujących projekty unijne.

 

Trwają przygotowania miasta do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. W fazie konsultacji, w których uczestniczy także nasze miasto, znajdują się m.in. projekt programu operacyjnego woj. śląskiego, strategia kraju do 2030, zarysy strategii subregionalnej. Miasto wypracowuje koncepcje projektów, które w nowej perspektywie finansowej UE, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie.

 

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 19 lutego przedstawił „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” obowiązującą na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów  na okres od dnia 01.05.2013 r. do dnia 30.04.2014 r.” 20 lutego zawarto umowę na przeprowadzenie analizy prawidłowości sporządzania Taryfy podlegającej sprawdzeniu przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz zatwierdzeniu w drodze uchwały przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój, w roku 2013. Analiza zostanie przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Normami Wykonywania Zawodu ustalonymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów oraz Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. Wyniki analizy prawidłowości sporządzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Zamawiającemu zostaną przedstawione w postaci  raportu. Taryfa planowana jest do przedstawienia na obradach Sesji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w dniu 28.03.2013 r.

 

W związku z przyjętą na Sesji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w dniu 24.01.2013 r. uchwałą w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój podjęto następujące czynności:

- Określono specyfikację parametrów usługi (przedmiot zamówienia, projekt umowy).

- Przeprowadzono badanie rynku, w tym ustalono szacunkowy koszt usługi.

- Przygotowano wniosek o dokonanie zmiany w budżecie dysponenta na kwotę ustaloną w wyniku badania rynku.

- Opracowano dokumentację zapytania zgodnie z regulaminem zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych netto równowartość kwoty 7 000 EURO, a nie przekracza wyrażonej w złotych netto równowartości kwoty 14 000 EURO. Zaproszenia do złożenia ofert cenowych zostało wysłane w dniu 19.02.2013 r. Wyłoniony w wyniku postępowania wykonawca zobowiązany zostanie do przedstawienia metodologii pracy oraz określenia harmonogramu działań.

 

Przygotowano wizytę przedstawicieli miasta partnerskiego Prievidza w dniach 21.02.2013 – 22.02.2013. Przedmiotem wizyty było przedstawienie potencjału naszego miasta w zakresie kultury i sportu, zarówno pod kątem infrastruktury jak i instytucji. Było to działanie nawiązujące do wspólnych obrad przedstawicieli społeczności sportowych obydwu Miast, które odbyły się podczas posiedzenia Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w  dniu 21.02.2013 r. Sport i kultura stanowią o jakości życia w mieście, kształtują postawy młodych ludzi, wzbogacają codzienność osób starszych. Dlatego podczas wizyty rozważano możliwości, jakie wynikają z oferty finansowania tego tupu działań ze środków unijnych.

 

Przedstawiciele Miasta Jastrzębie-Zdrój - jako członek Euroregionu Śląsk Cieszyński - zaprezentowali ofertę w ramach wspólnego stoiska Śląskiej Organizacji Turystycznej podczas XIX Targów - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR. Przedsięwzięcie odbywało się w dniach od 22 do 24 lutego 2013 r. w Łodzi. Tegoroczna edycja targów cieszyła się dużym powodzeniem zarówno wśród klientów biznesowych, jak i odbiorców indywidualnych.

 

6 lutego wzięto udział w Targach RemaDays 2013 w Warszawie - największym wydarzeniu branży reklamowej w Europie Środkowej. Zapoznano się z najnowszymi produktami, rozwiązaniami oraz trendami marketingu i reklamy, wzięto udział także w RemaCongress będącym źródłem cennej branżowej wiedzy.

 

Trwa realizacja projektu „Jastrzębie-Zdrój – Twój Partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju” wybranego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu, zabudowy stoiska, organizację wyjazdu przedstawicieli miasta Jastrzębie-Zdrój na targi w Cannes i w Monachium oraz organizację wyjazdu przedstawicieli miasta Jastrzębie-Zdrój na targi inwestycyjne w Mediolanie. W ramach realizacji zadania  podpisano umowę z Wykonawcą „ART-Co.” Ewa Laskowska ul. Okrężna 5, 05-091 Ząbki. Przygotowano projekt zabudowy stosika Miasta Jastrzębie-Zdrój na targach w Cannes oraz Monachium, zarezerwowano bilety lotnicze oraz miejsca hotelowe  w zakresie wyjazdu do Cannes.

 

W Punkcie Obsługi Inwestora przekazywane są informacje w zakresie ofert inwestycyjnych, obowiązujących procedur, jak również udostępniane są dane podmiotów z terenu Miasta biorących udział w procesie inwestycyjnym.

Przekazano część materiałów przewidzianych do rozdysponowania wśród punktów informacji turystycznej na terenie województwa śląskiego. Akcja ma na celu informowanie  turystów o walorach turystycznych naszego miasta i zachęcenie do odwiedzenia Jastrzębia-Zdroju

Przesłano  zaproszenia dla miast partnerskich Jastrzębia-Zdroju na  Dni Miasta 15-16 czerwca. Tegoroczne obchody święta miasta związane będą z obchodami 50. rocznicy nadania Jastrzębiu-Zdroju praw miejskich.  Trwają wstępne ustalenia dot. organizacji  wizyty delegacji z miast partnerskich.

 

w zakresie edukacji

Przedstawiciele Wydziału Edukacji wzięli udział w następujących uroczystościach:

- w Zespole Szkół Nr 6 - Gala Młodych Wynalazców Nagrodzonych w Światowych Konkursach;

- w Zespole Szkół Handlowych - uroczystość dekoracji sztandaru szkoły orderem przez Związek Sybiraków;

- uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego 15 nauczycielom z jastrzębskich szkół;

  - koncert charytatywny na rzecz dzieci z Czadu (projekt UNICEF) w Domu Zdrojowym zorganizowany przez Publiczne Przedszkole nr 26.

Zgodnie z zapisem art.30a Karty Nauczyciela dokonano analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w poprzednim roku kalendarzowym w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W oparciu o zebrane dane z jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój wyliczono konieczność wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli dyplomowanych. Kwota w wysokości  400 275,87  (wraz z pochodnymi ZUS 478 967,87) została wypłacona do 31 stycznia 2013 nauczycielom dyplomowanym zatrudnionym i pobierającym wynagrodzenie w roku 2012 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu opracowania sprawozdania z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2012  dodatek uzupełniający dla nauczycieli dyplomowanych wyniósł 181 804,42 zł (wraz z pochodnymi ZUS 213 874,72 zł).

W pozostałych grupach awansu zawodowego wydatki poniesione  przez Miasto Jastrzębie –Zdroju na wynagrodzenia były wyższe od  wymaganych przez MEN.

 

W związku z oceną pracy dyrektora, przeprowadzono kontrolę w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych. Przedmiotem sprawdzenia na terenie placówki była działalność wynikająca z art. 34 a ust. 2 pkt. 2-3 ustawy o systemie oświaty. Kontroli poddano przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bhp pracowników i słuchaczy oraz przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Zakończono realizację konsultacji zawodowych, których uczestnikami była młodzież szkół zawodowych i techników objęta wsparciem w ramach projektu systemowego „Mam zawód - mam pracę w regionie”. Ponadto podpisano umowy z wykonawcami kursów i szkoleń dla uczniów objętych projektem, przygotowano i opublikowano przetarg na kursy certyfikowane, dokonano zakupów biletów miesięcznych dla uczestników projektu.

 

Sporządzono sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W miesiącu styczniu 2013 r. szkoły wykazały 15 720,90 zł zrealizowanych wydatków.

 

Przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na działalność edukacyjną dla:

- Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie w wysokości 150 000 zł.

 -  Wszechnicy Edukacyjnej – 7 500,00 zł

 -  Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim – 15 000,00 zł.

 

Rozpoczęto procedurę naboru wniosków szkół ubiegających się o dofinansowanie z WFOŚiGW do profilaktyki zdrowotnej uczniów wyjeżdżających wiosną na „zielone szkoły”.

 

Rozpoczęto procedurę zamówienia dotyczącego zakupu instrumentu muzycznego (saksofonu) dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu – Zdroju.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zimowe miesiące były dla Ośrodka bardzo intensywne. Różnorodna i szeroka oferta Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji była skierowana do dzieci i młodzieży, odpoczywających podczas ferii zimowych w naszym mieście.

Ferie zimowe to przede wszystkich zajęcia sportowe, które odbywały się na obiektach MOSiR-u i salach gimnastycznych jastrzębskich szkół: zajęcia wspinaczki  na sztucznej ścianie, piłka nożna, zajęcia aikido, zajęcia jogi,  zimowa akademia tańca, piłka siatkowa, zajęcia lekkoatletyczne, tenis stołowy i in. Obok stacjonarnych zajęć sportowych mieszkańcy mieli możliwość wyjazdu na narty, wyjechali na 3 kuligi do Istebnej, do Planetarium,  a także do IMAX-u w Katowicach na seans 3D.

Pomysłów na super zabawę nie zabrakło podczas ślizgawek ogólnodostępnych na Lodowisku „Jastor”, stałym elementem są ślizgawki z muzyką: bajkową, filmową i in., ślizgawki sportowe. Inauguracyjna ślizgawka z okazji rozpoczęcia ferii przebiegała pod hasłem „maski weneckiej”. Największą frekwencją od lat cieszy się „Bal Przebierańców”, uczestnicy rywalizowali o tytuł króla i królowej balu. W tym roku na jastrzębskiej tafli pojawiły się w przebraniach całe rodziny.

4 lutego, w niedzielę na ściance wspinaczkowej odbył się kolejny Turniej Czterech Ścianek. O medale rywalizowało 55 młodych zawodników z Polski i Czech. Rozdano osiem kompletów medali w czterech kategoriach wiekowych. Do gospodarzy tej imprezy, jastrzębskiej sekcji trafiło aż siedem medali. Na zawodach reprezentowane były kluby z całego kraju, m.in. Chorzowa, Bytomia, Bielska-Białej, Katowic, Warszawy, Łodzi, Brzeszcz,  Rybnika,  Pawłowic, Tarnowa oraz Orłowej (Czechy),

Uczestnicy rozpoczętych w grudniu IX Mistrzostw Jastrzębia-Zdroju Szkół w Piłce Halowej rozegrali w pierwszych tygodniach lutego Finały Mistrzostw. Wśród najlepszych szkół w wybranych kategoriach znaleźli się uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 10, Gimnazjum nr 1 oraz Zespół Szkół nr 5.

W  niedzielę 10 lutego na stoku Złoty Groń odbył się VI Slalom Rodzinny o Puchar Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. Bardzo duże zainteresowanie spowodowało, że tym razem w góry wyjechały 2 autokary z  mieszkańcami naszego miasta. W 17 kategoriach wiekowych walczyło o miejsca na podium w slalomie 150 osób. Dzięki sprzyjającym warunkom narciarskim, udanej pogodzie i wspaniałej atmosferze udało nam się uzyskać zapewnienie o tak licznej frekwencji w przyszłym roku.

Współpraca między Szkółką Piłkarską MOSiR Jastrzębie a węgierskim FC Hatvan kwitnie. Niedawno drużyna z tego miasta grała w Memoriale Kolosy, Stepeckiego  i Tyszkiewicza. W jeden z lutowym weekendów na Węgry w rewanżu pojechały ekipy 2003/2004 oraz 2005, które wzięły udział w dwóch turniejach.

Nasze zespoły spisały się bardzo dobrze. Ekipa 2003/2004 prowadzona przez Tomasza Włodarka pewnie wygrała swoją kategorię, natomiast drużyna 2005 trenera Henryka Papieroka zajęła w swoim roczniku drugie miejsce.

 

Miejski Ośrodek Kultury

 

10 lutego w Domu Zdrojowym dla najmłodszych mieszkańców miasta odbył się karnawałowy bal przebierańców.

 

11 lutego w placówkach Miejskiego Ośrodka Kultury rozpoczął się cykl imprez „Ferie z Miejskim Ośrodkiem Kultury”. W programie między innymi spektakle teatralne: „Świat księcia Albinka, czyli planeta zagadek” oraz „Calineczka na fortepian i marionetki”, wycieczka do Wisły, spotkania z klaunem, dogoterapia, konkursy i zabawy dla dzieci.

 

17 lutego w Domu Zdrojowym odbył się koncert walentynkowy „Klinika miłości”, podczas którego można było usłyszeć takie kanony jak „To tylko tango” i „Szał niebieskich ciał” z repertuaru Maanamu, „Zaopiekuj się mną” grupy Rezerwat, „Nasze ran deus-vous” Kombi i wiele innych.

 

8 lutego  odbył się wernisaż wystawy malarstwa, rysunku i grafiki Roberta Olszowskiego pod tytułem „Czas i przestrzeń”.

Jest to druga z cyklu wystaw „50 do setki” zorganizowanych z okazji 50-lecia nadania praw miejskich miastu Jastrzębie-Zdrój .

Robert Olszowski, mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju, absolwent ASP w Krakowie na wydziale grafiki. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Andrzeja Pietscha w 1995 roku. Wielokrotnie nagradzany w polskich i zagranicznych konkursach graficznych. Prace jego wystawiane były zarówno w kraju (Bielsko-Biała, Kraków, Warszawa, Rzeszów) jak i zagranicą (Francja, Macedonia, Austria, Stany Zjednoczone) na ekspozycjach indywidualnych i zbiorowych. Ekspozycja czynna do dzisiaj.

 

Do 6 marca udostępniona do zwiedzania jest wystawa „Narodziny kopalni. W 50. rocznicę powstania” –  budowa KWK „Jastrzębie” w fotografii dokumentalnej.

 

Miejska Biblioteka Publiczna

Ważniejsze przedsięwzięcia realizowane w styczniu przez Bibliotekę:

 

- „Bezpieczny Internet” – cykl zajęć adresowany do dzieci i młodzieży mający na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych.

- „Ferie z filmem w bibliotece” projekt skierowany do miłośników filmu realizowany we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty.

 -  Edukacja zdrowotna dla dorosłych

- spotkanie z zielarzem Jackiem Spodniewskim: „Przeziębienie – bitwa o człowieka”;

- spotkanie z Anną Szydlik „Zdrowe odżywianie metodą pięciu elementów”;                         

- „Mała architektura sakralna” – wystawa przedstawiające  zabytki architektury drewnianej w Wielopolu, Kuźni Ligockiej, Jankowicach i Palowicach oraz po stronie czeskiej  w Albrechticach i Marklowicach Dolnych.

- „Kopalnia Sztuki Pogranicza” – wystawa przedstawiająca obiekty architektury industrialnej: po stronie polskiej – Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”, kopalnia „Rymer” oraz przykopalniane familoki, po stronie czeskiej – Kopalnia „Zofia”, „Lazy”, i „Petrvald”.

- Wystawa prac uczniów Zespołu Szkół Handlowych specjalizacji Technik Organizacji.

W Bibliotece Głównej oraz wszystkich filiach zorganizowano dla dzieci i młodzieży  zajęcia pn. „Kosmiczne Ferie w Bibliotece”: warsztaty plastyczne i literackie, interaktywne warsztaty multimedialne, konkursy, zabawy integracyjne i ruchowe, gry zręcznościowe i projekcje bajek. Warsztaty nawiązywały do obchodów 50-lecia miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

1 marca  wręczone zostaną nagrody laureatom XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i innych placówek wychowawczych pod hasłem „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu!”. Konkurs inspirowany jest przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy z Wydziałami Zarządzania Kryzysowego. W konkursie wzięło udział w sumie 15 szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz placówek wychowawczych. Zgłoszono 76 uczestników.

6 marca odbędzie się szkolenie z powszechnej samoobrony dla członków rad osiedlowych i sołeckich z terenu miasta. Na spotkaniu poruszony zostanie temat związany ze stresem, przedstawione zostaną nowe sygnały alarmowe oraz stopnie alarmowe zagrożenia terrorystycznego.

7 marca odbędzie się spotkanie z okazji Światowego Dnia Obrony Cywilnej. W spotkaniu wezmą udział władze miasta, dyrektorzy zakładów pracy oraz pracownicy zajmujący się sprawami Obrony Cywilnej.

Pracownicy wydziału uczestniczą w zebraniach sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych, 26 stycznia odbyło się spotkanie OSP Szeroka, 16 lutego odbyło się spotkanie OSP Moszczenica. 

w zakresie zdrowia

Zgodnie z zarządzeniem Nr Or-IV.0050.30.2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2013 oraz zgodnie z zarządzeniem Nr Or-IV.0050.42.2013 z dnia 5 lutego 2013 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom  i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w roku 2013 .

 

w zakresie gospodarki mieszkaniowej

Wypłacono 1.003 dodatki mieszkaniowe na kwotę:  210.914,91zł.

Wydano 228 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego, w tym:

   -   212   przyznających dodatek mieszkaniowy,

   -       2   odmawiające  przyznania dodatku mieszkaniowego,    

   -       4   wstrzymujące wypłatę dodatku z uwagi na brak dopłat ze strony

                wnioskodawców do bieżącego czynszu, 

   -       1   wznawiającą wypłatę wstrzymanego dodatku mieszkaniowego –

                lokator uregulował zaległości powstałe w czasie korzystania z

                dodatku mieszkaniowego,

   -       1   wygaszającą przyznany dodatek z powodu  zgonu wnioskodawcy,

   -       4   wygaszające przyznany dodatek z uwagi na zmiany zamieszkania 

                 wnioskodawcy,

   -       4   wygaszające przyznany dodatek z powodu utraty tytułu prawnego.

 

w zakresie mienia

Nabyto nieruchomość gruntową o pow. 0,0112 ha przeznaczoną pod rozbudowę drogi (ul. Frysztackiej).

 

Nabyto do gminnego zasobu nieruchomości nieruchomość gruntową o pow. 0,4665 ha
o przeznaczeniu przemysłowo-usługowym.

 

Nabyto w drodze darowizny nieruchomość gruntową o pow. 0,0408 ha przeznaczoną pod drogę (odnoga ul. Szotkowickiej).

 

Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną przy ul. Gałczyńskiego o pow. 0,2555 ha przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe.

 

Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną przy ul. Karola Miarki o pow. 0,0286 przeznaczoną na cele mieszkaniowo-usługowe.

 

Nabyto nieruchomość gruntową o pow. 0,0001 ha pod wybudowany chodnik w pasie drogi powiatowej ul. 3 Maja.

 

Miejski Zarząd Nieruchomości

Ogłoszono postępowania przetargowe na usługi i roboty budowlane:

1. "Usługi odśnieżania zasobów administrowanych i zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju" -   Termin składania i otwarcia ofert: 20.02.2013 r.

2. "Część 1: Remonty lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych gminnych i w częściach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju. Część 2: Roboty o charakterze budowlanym wraz z usuwaniem usterek ogólnobudowlanych oraz na instalacji wod.-kan., gaz i c.o. w budynkach mieszkalnych gminnych" -   Termin składania i otwarcia ofert: 04.03.2013 r.

Zakończono postępowania przetargowe na usługi i dostawy:

1. "Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju"- zamówienie z wolnej ręki   -  Termin złożenia i otwarcia oferty: 30.11.2012 r.,   Łącznie podpisano trzy umowy. Jedną w dniu 14.12.2012 r., dwie pozostałe w dniu 31.12.2012 r.

2. „Zadanie 1: Zabezpieczenie obiektu Podziemnych Pasaży Handlowych (PPH) położonych pod skrzyżowaniami Alei J. Piłsudskiego z ul. A. Bożka i ul. Sybiraków (PPH „A”) w Jastrzębiu-Zdroju.  Zadanie 2: Monitoring wizyjny Podziemnych Pasaży Handlowych (PPH) położonych pod skrzyżowaniem Alei J. Piłsudskiego z ul. Mazowiecką i Warszawską (PPH „B”) w Jastrzębiu-Zdroju oraz budynku przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju”  -  Termin składania i otwarcia ofert: 25.01.2013 r.,  Postępowanie unieważniono, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Postępowanie zostało ogłoszone ponownie.

3. „Zadanie 1: Zabezpieczenie obiektu Podziemnych Pasaży Handlowych (PPH) położonych pod skrzyżowaniami Alei J. Piłsudskiego z ul. A. Bożka i ul. Sybiraków (PPH „A”) w Jastrzębiu-Zdroju.  Zadanie 2: Monitoring wizyjny Podziemnych Pasaży Handlowych (PPH) położonych pod skrzyżowaniem Alei J. Piłsudskiego z ul. Mazowiecką i Warszawską (PPH „B”) w Jastrzębiu-Zdroju oraz budynku przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju”  -  Termin składania i otwarcia ofert: 07.02.2013 r. Umowy podpisano w dniu 18.02.2013 r.

4. „Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych”  - Termin składania i otwarcia ofert: 14.01.2013 r. Umowę podpisano w dniu 18.01.2013 r.

 

Wykonawcy zewnętrzni prowadzili następujące roboty ogólnobudowlane i instalacyjne:

1.     Żeromskiego 6-8 – wymiana poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej;

2.     Wyspiańskiego 10-12-14 – wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej w piwnicy;

3.     Poznańska 14-28 – remont pokrycia dachu;

4.     Żeromskiego 2-4 – wymiana instalacji gazowej;

5.     Szarych Szeregów 11-13 – wymiana instalacji gazowej;

6.     Szarych Szeregów 15-17 – wymiana instalacji gazowej;

7.     1 Maja 39-41 – remont klatek schodowych;

8.     Gagarina 108, 110 – roboty budowlane wykonane w ramach dalszej modernizacji budynków.

Grupa remontowa i  konserwatorzy MZN prowadzili następujące roboty ogólnobudowlane i instalacyjne:

1.     Stodoły 52/15,  Pszczyńska 292/316 – remont pustostanu;

2.     1 Maja 55 – osadzanie drzwi w pomieszczeniach technicznych na parterze oraz remont korytarzy na parterze ;

3.     Podziemny Pasaż Handlowy "A" – wydzielanie pomieszczenia technicznego z boksów handlowych w miejscach usytuowania dylatacji nad ściankami działowymi rozgraniczającymi boksy: B3 i B4; B5 i B6; B7 i B8; A3 i A4;

4.     Bieżące usuwanie usterek ogólnobudowlanych stolarsko – ślusarskich dekarskich; na instalacjach CO, wod-kan., gazowej

Wykonywano czynności bieżące w zakresie administrowania:

1.     Uprzątanie pomieszczeń wspólnych piwnic oraz korytarzy i bieżące wywożenie zużytych sprzętów i wielkogabarytów z placyków gospodarczych z zasobów administrowanych   i zarządzanych przez MZN.

2.     Prace porządkowe związane z odśnieżaniem ręcznym i mechanicznym terenów administrowanych i zarządzanych przez MZN.

3.     Bieżąca obsługa lokatorów, najemców i dzierżawców lokali użytkowych, zawieranie i rozliczanie umów najmu sal w Domach Sołeckich, rozliczanie mediów dla Jednostek Urzędu Miasta

4.     Bieżąca kontrola terenów sprzątanych przez sprzątaczki oraz terenów utrzymywanych przez najemców lokali użytkowych, a także firm, którym zlecono obsługę budynków socjalnych bądź obiektów Podziemnych Pasaży Handlowych „A” i „B”.

5.     Zasiedlono 4 lokale socjalne, 4 lokale mieszkalne, przekazano do MZN 3 lokale socjalne oraz 2 lokale mieszkalne.

6.     Przygotowanie danych do sprawozdania SG-01, G-02b.

7.     Przygotowywanie sprawozdań z części administrowania nieruchomościami na zebrania Wspólnot Mieszkaniowych.

8.     Przygotowywanie planu zamówień publicznych na 2013r.

9.     Przygotowywanie danych do rozliczeń c. o. wg podzielników kosztów.

10.  Rozliczenie lokali użytkowych za II półrocze 2012r. dotyczące wody, ścieków, przyłączy, c.o., energii elektrycznej, gazu, podgrzewaczy wody.

11.  Prowadzenie prac związanych z przygotowywaniem dokumentacji do archiwum zakładowego.

12.  Przygotowanie korekty deklaracji na podatek od nieruchomości na 2013 rok.

13.  Wykonywanie bieżących zadań mających na celu windykację należności w tym wystawienie:

- na lokale mieszkalne: 6 zawiadomień o posiadaniu zaległości, 6 wypowiedzeń umowy najmu lokalu, 8 wezwań do niezwłocznego uiszczenia zaległości, 38 przedsądowych wezwań do zapłaty – ostatecznych, 40 wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, 10 pozwów o zapłatę należności, 2 wnioski o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, 18 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności, 8 wniosków o wydanie wyroku/nakazu zapłaty, 10 wniosków do USC o wydanie aktów, 2 wnioski do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW,

- na lokale użytkowe: 1 wniosek o wyjawienie majątku, 5 noty odsetkowe,  4 przedsądowe wezwania do zapłaty - ostateczne

 

W Miejskim Zarządzie Nieruchomości zatrudniono w styczniu w związku z podpisanymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy  w Jastrzębiu Zdroju oraz skierowaniami z Ośrodka Pomocy Społecznej i Sądu Rejonowego w celu odpracowania zobowiązań:

1.     w ramach robót publicznych       4 osoby

2.     odbywających staż dla bezrobotnych        3  osoby

3.     skazanych skierowanych do odpracowania kary        26 osób

4.     skierowanych do prac społeczno-użytecznych          5  osób

 

Jastrzębski Zakład Komunalny        


Kontynuowano prace przy budowie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych – GPZON przy ul. Dworcowej 17D.

W zakresie prowadzenia targowisk miejskich:

a) zebrano opłatę targową w wysokości 4 544,58 zł,
b) zebrano opłatę z tytułu rezerwacji stałych miejsc handlowych w wysokości 18 078,81 zł,
c) zebrano opłatę z tytułu poboru dzierżawy gruntu na targowiskach w wysokości
30 327,04 zł,

Zebrano opłaty cmentarne oraz z tytułu wykonania usług pogrzebowych w łącznej kwocie
59 277,00 zł.


Zebrano opłatę z tytułu poboru dzierżawy gruntu w wysokości 1 208,88 zł.

Zebrano opłatę parkingową z tytułu parkowania w pasie drogowym w wysokości 10 276,60 zł (w tym 1550 zł opłaty dodatkowe).


Zebrano opłatę parkingową na parkingach miejskich przy ul. Arki Bożka, Podhalańskiej i Podhalańskiej - Młyńskiej w wysokości 14893,00 zł,

W zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt:
- przyjęto do schroniska 4 psy,
- wyłapano z terenu miasta 37 psów,
- wydano ze schroniska 37 psów,
- odłowiono z terenu miasta 8 dzikich zwierząt.  

W zakresie utrzymania czystości w gminie:
a) zebrano 2  szt. padłych zwierząt z dróg publicznych,
b) przyjęto do utylizacji 14 szt. padłych zwierząt od mieszkańców Jastrzębia – Zdroju,
c) wykonano prace związane z przygotowaniem miejsc pamięci narodowej do uroczystości upamiętniających Więźniów byłego hitlerowskiego obozu KL Auschwitz Birkenau, którzy zginęli w czasie ewakuacji w styczniu 1945 r.
d) prowadzono odśnieżanie na zasobach administrowanych przez JZK.  

W zakresie utrzymania oznakowania pionowego i sygnalizacji świetlnych:
- poprawiono 68 szt. znaków
- usunięto 6 szt. znaków
- dokonano łącznie 14 napraw sygnalizatorów i przejść dla pieszych: (Al. Piłsudskiego - Harcerska – Katowicka, A. Bożka – Podhalańska – ks. Popiełuszki, przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej z Rybnicką).  

W ramach współpracy z Sądem Rejonowym Sądem Grodzkim w Jastrzębiu Zdroju przyjęto do pracy 13 osób, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. 

W ramach zorganizowanych przez Miasto prac społecznie użytecznych w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym pracowało 11 osób.

Zawarto 1 umowę dzierżawy terenu z przeznaczeniem na ekspozycję reklamy. Zawarto   umowy o wartości poniżej progu obowiązywania ustawy PZP:
1. dotyczącą stałej pomocy prawnej
2. na sukcesywne dostawy środków czystości i higieny osobistej  na potrzeby JZK 
3. na sukcesywne dostawy materiałów biurowych na potrzeby JZK
4. dotyczącą okresowych przeglądów technicznych żurawia hydraulicznego  zainstalowanego na samochodzie STAR
5. na sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby JZK

Zawarto umowy w trybie ustawy PZP:
1. na dostawę oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej z PKN Orlen S.A. na kwotę
130 000,00 zł brutto.
2. na wywóz oraz utylizację odpadów stałych z P.P.U.H. Komunalnik Sp. z o.o. na kwotę
71 582,40 zł brutto.
3. na sprzątanie targowisk miejskich i utrzymanie szaletów publicznych z firmą Jolex S. C. na kwotę 182 938,50 zł brutto.  

  

w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

W styczniu 2013 roku:

·         w ewidencji znajdowało się 3893 os. bezrobotnych, w tym 2438 kobiet (62,6%)

·         zarejestrowano 719 bezrobotnych, dokonano 601 wyłączeń z ewidencji urzędu

·         urząd zarejestrował 455 ofert pracy

o    w ramach sieci EURES: 253 ofert pracy za granicą

 

·         stopa bezrobocia w grudniu 2012r.:

- Polska : 13,4%

- woj. śląskie: 11,1%

- Jastrzębie-Zdrój: 9,0%

 

Działania realizowane przez pośredniczki pracy:

Ø  Skierowane dla osób bezrobotnych

·         Liczba osób, które zgłosiły się do pośrednictwa pracy : 3481

w tym wizyty w wyznaczonych terminach: 2227

·         Liczba wydanych skierowań: 456

w tym do prac subsydiowanych:414

w tym prac społecznie użytecznych: 281

·         Liczba podjęć pracy w wyniku wydanych skierowań: 327

w tym prac społecznie użytecznych: 279

·         Liczba osób, które odmówiły przyjęcia oferty : 4

·         Kontrakty IPD: 31

 

Ø  Nastawione na współpracę z pracodawcami

·         Liczba zgłoszonych ofert pracy: 455

·         Liczba wizyt w zakładach pracy: 10

·         Liczba pozyskanych ofert pracy: 62

·         Liczba zakładów dla których zorganizowano giełdy: 3

o    liczba oferowanych miejsc pracy:13

o    liczba osób biorących udział w giełdach: 41

o    liczba osób zatrudnionych: 11

 

Ø  Realizacja zadań z zakresu EURES

·         Liczba udzielonych porad w sprawie możliwości podjęcia pracy na terenie EOG/UE:  8

·         Liczba ofert pracy w ramach EURES: 253

 

Ø  Dodatkowe działania

·         Spotkania informacyjne:

ü  dla osób nowo zarejestrowanych:  4 spotkania dla 40 os.

ü  z osobami niepełnosprawnymi w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jastrzębiu-Zdroju

ü  z osobami przebywającymi w Zakładzie Karnym

 

Działania realizowane przez doradców zawodowych:

·         porady indywidualne -  168  os. (59 rozmowy wstępne, przeprowadzono 37 porad indywidualnych oraz 72 rozmowy doradcze)

·         informacje zawodowe indywidualne – 128os.

·         informacja zawodowa dla szkół: 4 spotkania dla 72 uczniów

·         usługa dla pracodawcy- uczestnictwo w giełdzie pracy: jedno spotkanie dla 5 os.

 

Działania realizowane przez liderki Klubu Pracy:

·         zajęcia aktywizacyjne – 4 spotkanie dla 35 osób

·         indywidualne konsultacje (w tym m.in. wizyty w ramach IPD, pomoc w konstruowaniu dokumentów aplikacyjnych) – 81 os.

·         Indywidualne Plany Działania – 9 os.

ü  modyfikacje Indywidualnego Planu Działania – 3 os.

 

Działania realizowane przez specjalistki ds. rozwoju zawodowego:

·         Wpłynęło 7 wniosków na szkolenia indywidualne z zakresu:

-        Kurs masażu I i II stopnia

-        Zielarsko-medyczny z towaroznawstwem

-        Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kat. C

-        Spawanie metodą MAG i TIG

-        Kurs kosmetyczny

-        Instruktor fitness

-        Operator koparki

 

·         skierowano w trybie szkoleń indywidualnych 1 os.

-        Bezpieczeństwo i higiena pracy


 

Działania realizowane przez specjalistki ds. programów:

Projekty realizowane:

§   „PROFESJONALNY URZĄD III”, projekt konkursowy w ramach Poddziałania 6.1.2

§  „STUDY CIRCLE – SZWEDZKIE KOŁO ZAMACHOWE”, projekt innowacyjny testujący w ramach Poddziałania 7.2.1

§  „ŚLĄSKIE WYZWANIA”, projekt innowacyjny testujący w ramach Poddziałania 7.2.1

Złożone projekty

§  „AKTYWNI NA RYNKU PRACY”, projekt systemowy w ramach Poddziałania 6.1.3

Programy finansowane z Funduszu Pracy

Program aktywizacji osób poniżej 30 roku życia, bezrobotnych powyżej 6 miesięcy

Program aktywizacji osób powyżej 50 roku życia, bezrobotnych powyżej 6 miesięcy

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane