W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 24 stycznia 2013 roku

XML

Treść

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 24.01.2013 roku

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście.

Witam wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej I Sesji Zwyczajnej Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój. Przedstawię informacje z realizacji zadań w okresie od sesji zwyczajnej z dnia 20 grudnia 2012 roku do chwili obecnej.

 

w zakresie infrastruktury komunalnej

Trwa procedura odbioru dokumentów rozbudowy kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148 (budynek NZOZ-u i plac zabaw dla PP12).

Miasto uzyskało dofinansowanie do projektu pn.: „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju odcinek F-J”, tj.: od ronda ul. Rozwojowa ul. Chlebowa do ul. Wyzwolenia – w ramach poddziałania 1.1.1. RPO WSL na lata 2007-2013 – infrastruktura Rozwoju gospodarczego. Kwota dotacji 111 568 54 zł, oc stanowi 85% wartości zadania.

Trwają prace nad wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

 

w zakresie architektury

Na bieżąco wpływają do Miasta wnioski o dokonanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego. Po uchwaleniu planu dla całego Miasta w 2007r. do końca II kwartału 2012r. wpłynęło ok. 500 wniosków. Są one analizowane i wstępnie kwalifikowane. Opracowywane są materiały wyjściowe do sporządzenia nowych dokumentów planistycznych: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego. W 2012r. wykonano m.in. opracowanie ekofizjograficzne szczegółowe w zakresie problematyki górniczej oraz koncepcje architektoniczno-urbanistyczne dotyczące:

- możliwości adaptacji i zagospodarowania budynku łaźni na terenie byłej KWK Moszczenica oraz

- rewitalizacji Jaru Południowego.

W zakresie ruchu budowlanego w mieście:  wzrasta ilość udzielonych pozwoleń na budowę. W 2012r. wydano 612 takich decyzji, przy czym udzielono pozwolenia na budowę dla 143 nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym 6 w zabudowie bliźniaczej oraz  1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego (przy ul. Podmiejskiej). Jest to wzrost o ok. 13% w stosunku do 2011r.

w zakresie polityki gospodarczej

W dniach 16-17 stycznia w Zaječí na Morawach odbyło się  22. wyjazdowe posiedzenie Przedstawicieli Samorządów Lokalnych Euroregionu Śląsk Cieszyński. Drugiego dnia pobytu delegacja obecna była także na targach turystycznych REGIONTOUR w Brnie. Organizatorem wyjazdu było Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie.

w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

W grudniu 2012 roku:

·         w ewidencji znajdowało się 3775 os. bezrobotnych, w tym 2453 kobiet (65%)

·         zarejestrowano 552 bezrobotnych, dokonano 454 wyłączenia z ewidencji urzędu

·         urząd zarejestrował 100 ofert pracy

o    w ramach sieci EURES: 356 ofert pracy za granicą

 

·         stopa bezrobocia w listopadzie 2012r.:

- Polska : 12,9%

- woj. śląskie: 10,8%

- Jastrzębie-Zdrój: 8,8%

Działania realizowane przez pośredników pracy:

Ø  Skierowane dla osób bezrobotnych

·         Liczba osób, które zgłosiły się do pośrednictwa pracy : 2 013

w tym wizyty w wyznaczonych terminach: 1 754

·         Liczba wydanych skierowań: 73

w tym do prac subsydiowanych: 49

·         Liczba podjęć pracy w wyniku wydanych skierowań: 26

·         Liczba osób, które odmówiły przyjęcia oferty :1

·         Kontrakty IPD: 43

 

Ø  Nastawione na współpracę z pracodawcami

·         Liczba zgłoszonych ofert pracy: 100

·         Liczba wizyt w zakładach pracy: 22

·         Liczba pozyskanych ofert pracy: 27

 

Ø  Realizacja zadań z zakresu EURES

·         Liczba udzielonych porad w sprawie możliwości podjęcia pracy na terenie EOG/UE:  15

·         Liczba ofert pracy w ramach EURES: 356

 

Ø  Dodatkowe działania

·         Spotkania informacyjne:

-         dla osób nowo zarejestrowanych:  4 dla 37 os.

-         z osobami niepełnosprawnymi w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jastrzębiu-Zdroju

-         z osobami bezrobotnymi w ramach zajęć z Klubu Pracy

-         z osobami przebywającymi w Zakładzie Karnym

 

Działania realizowane przez doradców zawodowych:

·         Porady indywidualne -  84  os. (33 rozmowy wstępne, przeprowadzono 21 porad indywidualnych oraz 30 rozmów doradczych)

·         Informacje zawodowe indywidualne – 69 os.

 

Działania realizowane przez liderki Klubu Pracy:

·         zajęcia aktywizacyjne – 1 spotkanie dla 14 osób

·         Indywidualne konsultacje (w tym m.in. wizyty w ramach IPD, pomoc w konstruowaniu dokumentów aplikacyjnych) – 37 os.

·         Indywidualne Plany Działania – 6 os.

ü  modyfikacje Indywidualnego Planu Działania – 2 os.

 

Działania realizowane przez specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

·         Wpłynęło 6 wniosków na szkolenia indywidualne z zakresu:

ü     Uprawnienia na obsługę dystrybutora z gazem

ü     Prawo jazdy kat. B

ü     Zwrotniczy - 2

ü     Pracownik ochrony fizycznej I stopnia

ü     Prawo jazdy kat. C

 

·         skierowano w trybie szkoleń indywidualnych 2 os.

ü     Księgowość wspomagana komputerowo

ü     Obsługa stacji płynnych i gazowych

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

Ø  PROFESJONALNY URZĄD III – została podpisana umowa o dofinansowanie projektu

Projekt jest kontynuacją projektu „Profesjonalny urząd II” wspierającego Powiatowy Urząd Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, który był realizowany w latach 2011-2012. Realizacja projektów przebiega w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2. Celem projektu jest upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy w 2012 roku w wymiarze 4,5 etatu (3 etaty pośredników pracy, 1,5 etatu doradców zawodowych). Projekt przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i poprawienia standardów obsługi klientów.

-         budżet: 322 776,17 zł

-         okres realizacji: 01.01.2013 - 31.12.2014r.

Ø  „SYNERGIA W UNII KLUCZOWYM CZYNNIKIEM EFEKTYWNEGO SZKOLENIA (SUKCES)” – została podpisana umowa o dofinansowanie projektu

Jest to projekt partnerski Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju i Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung Bad Freienwalde e.V.,  złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Agencję Narodową Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Podstawowym celem projektu jest wspieranie udoskonalania jakości i innowacyjności w systemach, instytucjach i praktykach w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez dzielenie się doświadczeniami przedstawicieli instytucji polskich i niemieckich.

-         przyznane dofinansowanie: 44 352 €

-         okres realizacji: 01.03.2013 – 31.12.2013 r.

 

w zakresie edukacji

Dokonano weryfikacji wykazu szkół i placówek oświatowych prowadzonych/dotowanych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz zestawienia etatów pedagogicznych. Wykaz i zestawienie, sporządzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2012r., będą podstawą wyliczeń ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013.

 

Rozpoczęto prowadzenie zajęć doradztwa indywidualnego w projekcie systemowym „Mam zawód - mam pracę w regionie”. Opublikowano również przetarg na przeprowadzenie kursów dla uczniów wytypowanych do uczestnictwa w kolejnych etapach projektu. Rozpoczęcie poszczególnych kursów planowane jest na luty/marzec 2013 r.

 

Zawarto porozumienia w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju:

- z Miastem Rybnik w celu kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego,

- z Miastem Gliwice w celu kształcenia w Zespole Kształcenia Zawodowego w Gliwicach.

 

Wypłacono pomoc materialną dla 583 uczniów jastrzębskich placówek oświatowych w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Pomoc przyznano zgodnie z  art. 90d, 90e  ustawy   z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na łączną kwotę 283 805,01 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 11 845,43 zł wynika z mniejszej ilości wniosków złożonych przez rodziców, niepełnego wykorzystania przez nich kwot przyznanych decyzją Prezydenta Miasta (refundacja na podstawie rachunków i faktur) oraz częściowego pokrycia wydatków przez Miasto w postaci wkładu własnego  w wysokości 20% całkowitego kosztu zadania. Niewykorzystana częściowo dotacja z budżetu państwa została przekazana na konto Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 stycznia 2013 r.

 

Dokonano rozliczenia środków funduszu pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Na realizację zadania otrzymano kwotę 512 661,00 zł., z czego wykorzystano 474 870,92 zł. Pozostałe środki zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego na wskazany w umowie rachunek bankowy w dniu 04.01.2013 r.

 

Dokonano rozliczenia dotacji podmiotowych dla uczelni wyższych, tj.:

- Akademii Górniczo-Hutniczej - ZOD w Jastrzębiu-Zdroju na kwotę 191 707,67 zł,

- Akademii Górniczo-Hutniczej – Wszechnica Edukacyjna w Jastrzębiu-Zdroju na kwotę 7 697,62 zł,

- Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jastrzębiu-Zdroju na kwotę 25 000,00 zł.

 

Dokonano rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej dla n/w organizacji pozarządowych                      na wsparcie zadań publicznych w dziedzinie edukacji na rok 2012:

- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Tęcza” w Jastrzębiu -Zdroju – organizacja pleneru integracyjnego dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Dziesięć palców mam świat maluję sam”, przyznano kwotę wykorzystano dotacje w kwocie 2 000,00 zł,

- Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy” w Jastrzębiu-Zdroju - organizacja konkursu plastycznego „Mój zwierzak mój przyjaciel”, wykorzystano dotację    w wysokości 688,35 zł,

- Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju – organizacja zadania pn. „Edukacja przez muzykę czyli Październikowe Jam Session”, wykorzystano 3 000,00 zł.

 

Dokonano rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Łącznie na realizację zadania w szkołach przeznaczono 486 897,60 zł.

           

Dokonano rozliczenia rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”.                    Łącznie na realizację zadania przeznaczono kwotę 66 091,22 zł., z czego 46 626,58 zł stanowi dotacja Wojewody Śląskiego a pozostała kwota 19 464,64 – wkład własny Miasta.

Z otrzymanych środków finansowych do Zespołu Szkół Nr 10 w Jastrzębiu–Zdroju  zakupiono 3 tablice interaktywne wraz z projektorami multimedialnymi, iPady dla uczniów i nauczycieli oraz inne niezbędne do realizacji programu elementy technologii informacyjno- komunikacyjnej (TIK). Dzięki temu każda z dziesięciu klas w szkole wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt. Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła", będzie realizowany do dnia 31 maja 2013 r. Program jest przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego do realizacji wieloletniego programu rządowego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli  w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych w edukacji.

 

Wydano upoważnienia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych placówek oświatowych z Jastrzębia-Zdroju do dostępu do bazy danych zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej.

 

Przekazano dotację w kwocie 217,92 zł. dla miasta Bielsko-Biała na prowadzenie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Chrześcijan Baptystów, do którego na zajęcia religii uczęszcza dwoje dzieci z terenu Jastrzębia-Zdroju.

 

Dokonano rozliczenia dotacji udzielonej przez Wojewodę Śląskiego na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych, powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli w roku 2012. Otrzymano łącznie 4230,00 zł, wykorzystano kwotę 4042, 00 zł. Niewykorzystaną kwotę 188,00 zł zwrócono na rachunek bankowy Wojewody w dniu 6.12.202 r.

 

Naczelnik Wydziału Edukacji wziął udział w uroczystości wręczania dyplomów stypendystom z terenu Delegatury w Rybniku Kuratorium Oświaty w Katowicach. Spośród nich, 10 jastrzębskich uczniów otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministrów, natomiast 1 uczeń został stypendystą Ministra Edukacji Narodowej.

Wydział Edukacji rozpoczął procedurę przygotowania projektu uchwały Rady Miasta              w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. W tym celu zwrócono się do dyrektorów szkół i placówek oświatowych z prośbą o wskazanie, jakie kierunki studiów powinny zostać objęte dofinansowaniem w bieżącym roku. Na podstawie propozycji dyrektorów i w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, reprezentującymi pracowników oświaty zostanie przygotowany projekt uchwały, który zostanie przedstawiony Radzie Miasta w lutym 2013 r.

 

W zakresie kultury i sportu

Rozliczono dotacje podmiotowe udzielone w 2012 roku Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Zakończono rozliczanie dotacji celowych przyznanych organizacjom pozarządowym w zakresie wspierania zadań publicznych w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i krajoznawstwa.

Zakończono rozliczanie dotacji przyznanych klubom sportowych w zakresie finansowania rozwoju sportu.

Trwa procedura mająca na celu przyznanie dotacji na powierzenie organizacjom pozarządowym zadań publicznych w dziedzinie kultury oraz na wspieranie zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki.

Trwa przyjmowanie wniosków o stypendia i nagrody dla zawodników i trenerów za osiągnięcia 2012 roku. Wnioski można składać do 31 stycznia.

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zwieńczeniem dużych grudniowych imprez była I Jastrzębska Biesiada Barbórkowa, ponad 300 uczestników wspaniale bawiło się przy repertuarze Mirka Jędrowskiego i jego zespołu. Nie zabrakło tradycyjnych potraw, konkursów, każdy „biesiadnik” otrzymał pamiątkowy kufel. Uczestnicy, opuszczając „OMEGĘ”, zapowiedzieli swoją obecność na II Biesiadzie.

W pierwszą sobotę stycznia w Hali Widowiskowo-Sportowej rozegrany został halowy Turniej o Puchar Dyrektora MOSiR. W imprezie udział wzięło siedem zespołów, które rywalizowały w systemie "każdy z każdym". Nasze miasto reprezentowały dwie drużyny Szkółki Piłkarskiej MOSiR z rocznika 2004. Niestety, mimo wielu starań podopiecznym trenera Tomasza Włodarka nie udało się zająć miejsca na podium. Puchar padł łupem ekipy MFK Rużomberok. Goście ze Słowacji byli jedynym zagranicznym zespołem w imprezie.

Ogromny sukces odnotowali zawodnicy JKH GKS Jastrzębie. Drużyna JKH GKS Jastrzębie wywalczyła Puchar Polski w hokeju na lodzie. W finałowym meczu jastrzębianie pokonali w Sanoku 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) miejscowy zespół Ciarko PBS Bank, który bronił trofeum. JKH GKS Jastrzębie Puchar Polski wywalczył pierwszy raz w historii.

Tym razem w Hali Sportowej „OMEGA” odbył się XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jastrzębska młodzież bawiła się przy muzyce jastrzębskich zespołów, najwięcej emocji dostarczyła gwiazda wieczoru, zespół COMA. Jastrzębianie pobili swój ubiegłoroczny „puszkowy” rekord.

Ponad 100 młodych szachistów z jastrzębskich szkół podstawowych  wzięło udział  w II Noworocznych Turnieju Szachowym. Uczniowie startowali w II kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VI w kategoriach indywidualnych. W kategorii drużynowej spośród 8 startujących szkół, najlepszą okazała się „dziesiątka”, II miejsce – SP 12, III – SP 5.

Zawodnik Klubu Biegacza MOSiR Jastrzębie zdobył dwa medale Mistrzostw Śląska na Hali. 13 stycznia w Spale zdobył „srebro”, a 19 stycznia w Brzeszczach odjechał z brązem.

Faworytami VI Międzynarodowego Memoriału im. Grzegorza Kolosy, Adama Stepeckiego i Jana Tyszkiewicza byli piłkarze Sturmu Graz. Austriacy zdominowali weekendowe zawody rocznika 1998 w Hali Widowiskowo-Sportowej, wygrywając wszystkie mecze. Drugie miejsce zajęli Słowacy ze Spartaka Trnava, a trzecie - rzutem na taśmę - piłkarze Górnika Zabrze, którzy na kilka sekund przed końcem starcia z Trnavą strzelili zwycięską bramkę i wyprzedzili tym samym MOSiR 1998 Jastrzębie. Pocieszeniem dla jastrzębian jest tytuł najlepszego piłkarza Memoriału dla Marcina Ryszki.

Miejski Ośrodek Kultury

5 stycznia w kinie „Centrum” mieszkańcy miasta mogli posłuchać najpopularniejszych arii operetkowych,  melodii wiedeńskich oraz fragmentów musicali podczas koncertu noworocznego organizowanego przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. W trakcie WIEDEŃSKIEJ GALI KARNAWAŁOWEJ „CZAR WALCA” CZYLI WIESŁAW OCHMAN I JEGO GOŚCIE wystąpili: Wiesław Ochman- tenor, Aleksandra Stokłosa – sopran, Renata Dobosz – mezzosopran, Orkiestra Kameralna Filharmonii Rybnickiej pod dyrekcją Adama Żaaka oraz zespół taneczny „Nova”.

 

11 stycznia odbył się wernisaż wystawy fotografii Bolesława Dymińskiego pt. „Historia niejednego zdjęcia”. Wystawa Bolesława Dymińskiego jest pierwszą z cyklu „50 – do setki” przygotowanego na jubileuszowy 2013 rok. Każdy z twórców poza swoimi pracami będzie miał za zadanie nawiązać do tytułu całego cyklu, do rocznicy , do miejsca. To wyzwanie dla artystów do pokazania się nam, mieszkańcom miasta, poprzez ich sztukę. Wystawa Bolesława Dymińskiego jest historią naszych rodziców, ludzi, którzy tworzyli to miasto i przypadkowo lub nie uczestniczyli w historycznych dla tego miejsca chwilach. To również obraz codzienności sprzed kilkudziesięciu lat, czasów ogromnej rozbudowy i problemów z nią związanych, ale także chwil radosnych związanych z tworzeniem nowych społeczności. Wystawa będzie czynna do 31 stycznia.

 

Od 8 stycznia w Galerii Historii Miasta można zwiedzać ekspozycję „Człowiek przez duże C” przybliżającą postać legendarnego kuriera Jana Karskiego, która opracowana została przez Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego, dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawa czynna będzie do 1 lutego.

10 stycznia odbył się wernisaż wystawy czasowej „Narodziny kopalni. W 50. rocznicę powstania” –  budowa KWK „Jastrzębie” w fotografii dokumentalnej.

Jednocześnie otwarto wystawę stałą „Historia węglem pisana”, w ramach której można zwiedzić:

-         zmodernizowaną i doposażoną w panele dotykowe ekspozycję górniczą,

-         wystawę rzeźby w węglu i graficie prezentującą twórczość naszych lokalnych artystów – górników,

-         salę projekcyjną, w której wyświetlane będą filmy z pracy pod ziemią.

Wystawy połączone są z promocją albumu: „Miasta i węgiel/ města a uhlí“. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko

 

Miejska Biblioteka Publiczna

Ważniejsze przedsięwzięcia realizowane w styczniu przez Bibliotekę:

 

·           KONCERT NOWOROCZNY „Muzyczne podarunki”  w Bibliotece w wykonaniu tenora Pawła Sobierajskiego przy akompaniamencie Mirelli Malorny;

 

·         WYSTAWY w Galeriach „Pod Sową” i „Da Vinci”:

- „Zakochać się w naturze” – wystawa malarstwa Marii Posłusznej;

- Wystawa grafik studentów Instytutu Sztuki Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu;

 

·         „Komputer bez barier” – warsztaty informatyczne dla dorosłych;

 

Z myślą o najmłodszych przygotowano:

- „Czekoladowe show w Bibliotece” – warsztaty multimedialne, warsztaty plastyczne oraz spotkania tematyczne poświęcone czekoladzie;

- Dzień Baśniowy – „Kot Filemon” – interaktywne warsztaty literackie poświęcone bohaterom literatury dziecięcej.

 

w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

21 stycznia odbyły się uroczyste obchody 68. rocznicy tragicznego „Marszu Śmierci”. W ramach obchodów odbył się rajd dla młodzieży szkolnej szlakiem marszu i miejsc upamiętniających tragedie oraz złożono kwiaty  przez władze miasta, delegacje szkół, służby mundurowe i harcerzy przy pomniku upamiętniającym „Marsz śmierci” przy ul. Witczaka (Park Zdrojowy).

25 stycznia przeprowadzone zostało szkolenie dla koordynatorów wybranych przez poszczególne szkoły z terenu miasta z zakresu obrony cywilnej.

Ogłoszona została XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i innych placówek wychowawczych pod hasłem „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu!”. Konkurs inspirowany jest przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy z Wydziałami Zarządzania Kryzysowego.

Ogłoszona została I edycja  miejskiego „Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej”. Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem jest Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych-Pion Ochrony. Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji wychowywania patriotyczno-obronnego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności.

w zakresie gospodarki mieszkaniowej

Wypłacono 1.010 dodatków mieszkaniowych na kwotę:  211.607,80zł.

Wydano 210 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego, w tym:

   -   198   przyznających dodatek mieszkaniowy,

   -       3   odmawiające  przyznania dodatku mieszkaniowego,    

   -       6   wstrzymujących wypłatę dodatku z uwagi na brak dopłat ze strony   

                wnioskodawców do bieżącego czynszu, 

   -       2   wznawiające wypłatę wstrzymanego dodatku mieszkaniowego –

                lokator uregulował zaległości powstałe w czasie korzystania z

                dodatku mieszkaniowego,

   -       1   wygaszającą przyznany dodatek z powodu  zgonu wnioskodawcy.

31 grudnia 2012r. odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, w trakcie którego sporządzone zostały:

-         „ Projekt wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych wynajętych na czas nieoznaczony wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy na rok 2013”,

-         „Projekt wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy na rok 2013”.

 

w zakresie ochrony środowiska

Opracowana została „Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój”.

Rozpoczęto przyjmowanie wniosków na dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, takich jak:

-         zakup i montaż : urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, niskoemisyjnych urządzeń grzewczych, w tym kotłów c.o. (elektrycznych, gazowych, olejowych, na paliwa stałe),

-         budowa : przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz  przydomowych oczyszczalni ścieków,

-         podłączenie budynku do miejskiej sieci centralnego ogrzewania,

-         demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

 

w zakresie mienia

Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną przy ul. Kusocińskiego o pow. 0,0779 ha o przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe
oraz nieruchomość gruntową położoną przy ul. Warszawskiej o pow. 0,0229 ha przeznaczoną na cele usługowe.

 

Miejski Zarząd Nieruchomości

Trwa postępowanie przetargowe pn. "Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju"- zamówienie z wolnej ręki.

Zakończono postępowania przetargowe na roboty budowlane pn. „Całoroczna obsługa instalacji elektrycznych oraz remont instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych w MZN w Jastrzębiu-Zdroju” - Termin składania i otwarcia ofert: 20.12.2012r, Umowę podpisano w dniu 31.12.2012 r.

Zakończono postępowania przetargowe na usługi:

1. "Ubezpieczenia komunikacyjne dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju". Termin składania i otwarcia ofert: 19.12.2012 r.  Umowę podpisano w dniu 28.12.2012 r.

2. "Dostawa wody, odbiór ścieków i przyłącza wodne do budynków administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju – zamówienie z wolnej ręki. Umowy podpisano w dniu 30.11.2012 r.

3. „Monitorowanie i konserwacja alarmów w budynkach przy ul. 1 Maja 55, ul. Dworcowej 17E, ul. Zdrojowej 5, ul. Szkolnej 5 i ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju”. Termin składania i otwarcia ofert: 06.12.2012 r. , do dnia 11.12.2012 r. składanie ofert dodatkowych. Umowę podpisano w dniu 28.12.2012 r.

4. Zadanie Nr 1: "Bieżące utrzymanie budynków socjalnych przy ul. A. Krajowej 90, 92, 94, 96
w Jastrzębiu-Zdroju", Zadnie Nr 2: "Bieżące utrzymanie budynków przy ul. Wyspiańskiego 2, 4, 6, ul. Moniuszki 12, terenów przyległych oraz utrzymanie letnie i zimowe chodników przyległych do nieruchomości przy ul. Morcinka 2-4, 10-12, 13-15, 17, 19, 21 stanowiących główne ciągi komunikacyjne”. Termin składania i otwarcia ofert: 07.12.2012 r. Umowę na Zadanie Nr 1 oraz Umowę na Zadanie Nr 2 podpisano w dniu 27.12.2012 r.

5. Zadanie 1: "Ochrona fizyczna obiektów Podziemnych Pasaży Handlowych (PPH) położonych pod skrzyżowaniami Alei J. Piłsudskiego z ul. A. Bożka i ul. Sybiraków (PPH A) oraz Alei J. Piłsudskiego z ul. Mazowiecką i Warszawską (PPH B) w Jastrzębiu-Zdroju", Zadanie 2: "Utrzymanie czystości Podziemnych Pasaży Handlowych (PPH) położonych pod skrzyżowaniem Alei J. Piłsudskiego z ul. Mazowiecką i Warszawską (PPH B) w Jastrzębiu-Zdroju": Termin składania i otwarcia ofert: 12.12.2012 r. Zadanie 1: wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Zadanie 2: umowę podpisano w dniu 20.12.2012 r.

Zakończono postępowania przetargowe na dostawy:

1. Część 1: „Bezgotówkowy zakup paliwa oraz awaryjny zakup części i akcesoriów do pojazdów  i silników”, Część 2: „Sukcesywny zakup olejów do piły łańcuchowej oraz oleju do kosiarek spalinowych do koszenia trawy” : Termin składania i otwarcia ofert: 13.12.2012 r. , Postępowanie unieważniono, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Część 1 została powtórzona w trybie zamówienia z wolnej ręki.

2. „Bezgotówkowy zakup paliwa oraz awaryjny zakup części i akcesoriów do pojazdów i silników”. Umowę podpisano w dniu 31.12.2012 r.

3. „Zakup energii elektrycznej dla budynków administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju”. Termin składania i otwarcia ofert: 14.12.2012 r. Umowę podpisano w dniu 28.12.2012 r.

4. „Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych”: Termin składania i otwarcia ofert: 20.12.2012 r. Postępowanie unieważniono, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Postępowanie zostało ogłoszone ponownie.

5. „Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych”.Termin składania i otwarcia ofert: 14.01.2013 r. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 18.01.2013 r.

 

Wykonawcy zewnętrzni prowadzili następujące roboty ogólnobudowlane i instalacyjne:

1.     A. Krajowej 94/2a - modernizacja instalacji elektrycznej;

2.     1 Maja 39/1 - wymiana instalacji elektrycznej;

3.     Morcinka 13/10, Moniuszki 3/2, Dunikowskiego 5/5, Morcinka 13/10, Pszczyńska 294/215, Pszczyńska 292/116, Pszczyńska 292/126, Stodoły 52/9 – remont pustostanu;

4.     H. Sawickiej 3/3 – remont lokalu mieszkalnego;

5.     H. Sawickiej 1-3 – wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej;

6.     Morcinka 13-15 – remont pokrycia dachowego;

7.     Moniuszki 22 – remont instalacji c.o.;

8.     K. Miarki 2, K. Miarki 3 – remont suszarni;

9.     Żeromskiego 10-12 – wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej;

10.  Sz. Szeregów 14-16 – wymiana okien na klatkach schodowych i drzwi wejściowych;

11.  1 Maja 19-21 – wymiana rynien i rur spustowych;

12.  Broniewskiego 16-18-20 – remont dachu z wymiana rynien i rur spustowych;

13.  Wyspiańskiego 9-11 – wymiana poziomów wodnych;

14.  Brzechwy 2-4 – wymiana pionów i poziomów wodno – kanalizacyjnych;

15.  Kościuszki 5-7-9, 1 Maja 39-41 – wymiana instalacji gazowej;

16.  Stodoły 52, 54 – wymiana wodomierzy;

17.  Sybiraków 2 – wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania grzejników;

18.  1 Maja 55 – remont instalacji odgromowej;

19.  Piastów 8 – naprawa instalacji elektrycznej;

20.  Klubowa 2 – remont instalacji elektrycznej i odgromowej;

21.  Podhalańska – rozbiórka obiektu;

22.  1 Maja 55 – przebudowa pomieszczeń;

23.  PPH „A” - montaż tablic informacyjnych;

24.  Wrzosowa – dostosowanie schodów do obowiązujących przepisów;

25.  Gagarina 108, 110 – roboty budowlane wykonane w ramach dalszej modernizacji budynków, przebudowa fragmentu sieci średniego napięcia.

 

Grupa remontowa i  konserwatorzy  MZN prowadzili następujące roboty ogólnobudowlane i instalacyjne:

1.     remont pustostanów - Gagarina 116/6, Pszczyńska 294/304, Pszczyńska 294/305,

2.     remont korytarza w części mieszkalnej od strony szczytu budynku - Gagarina 116

3.     adaptacja pomieszczenia piwnicznego na potrzeby sprzątaczki - Gagarina 116

4.     bieżące usuwanie usterek ogólnobudowlanych; stolarsko – ślusarskich, dekarskich,  na instalacji c.o,  wod-kan., gazowej.

Wykonywano czynności bieżące w zakresie administrowania:

1.     Uprzątanie pomieszczeń wspólnych piwnic oraz korytarzy i bieżące wywożenie zużytych sprzętów i wielkogabarytów z placyków gospodarczych z zasobów administrowanych i zarządzanych przez MZN.

2.     Prace porządkowe związane z odśnieżaniem ręcznym i mechanicznym terenów administrowanych i zarządzanych przez MZN.

3.     Bieżąca obsługa lokatorów, najemców i dzierżawców lokali użytkowych, zawieranie i rozliczanie umów najmu sal w Domach Sołeckich, rozliczanie mediów dla Jednostek Urzędu Miasta

4.     Bieżąca kontrola terenów sprzątanych przez sprzątaczki oraz terenów utrzymywanych przez najemców lokali użytkowych, a także firm, którym zlecono obsługę budynków socjalnych bądź obiektów Podziemnych Pasaży Handlowych „A” i „B”.

5.     Zasiedlono 4 lokale socjalne, 3 lokale mieszkalne, przekazano do MZN 1 lokal socjalny oraz 3 lokale mieszkalne

6.     Kontynuacja czynności związanych z zasiedlaniem budynku przy ul. Gagarina 112

7.     Przygotowywanie danych do specyfikacji istotnych warunków zmówienia:

- dozór oraz utrzymanie czystości i porządku w PPH ”B”,

- odśnieżanie terenów administrowanych i zarządzanych przez MZN,

- koszenie terenów zielonych na terenach zarządzanych i administrowanych przez MZN.

8.     Rozliczanie wody i ścieków na IV kwartał 2012r. dla mieszkań opomiarowanych gminnych i własnościowych.

9.     Przygotowanie deklaracji na podatek od nieruchomości na 2013 rok.

10.  Wykonywanie bieżących zadań mających na celu windykację należności w tym wystawienie:

-         na lokale mieszkalne: 13 zawiadomień o posiadaniu zaległości, 3 wypowiedzenia umowy najmu lokalu, 6 wezwań do niezwłocznego uiszczenia zaległości, 49 przedsądowych wezwań do zapłaty–ostatecznych, 13 wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, 14 pozwów o zapłatę należności, 2 wezwania do zapłaty i opróżnienia mieszkania, 6 wniosków o wydanie europejskiego tytułu wykonawczego, 1 wniosek o nabycie spadku po zmarłym

-         na lokale użytkowe: 13 zawiadomień o posiadaniu zaległości, 3 noty odsetkowe, 2 przedsądowe wezwania do zapłaty - ostateczne

 

W Miejskim Zarządzie Nieruchomości zatrudniono w grudniu w związku z podpisanymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy oraz skierowaniami z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Sądu Rejonowego:

- w ramach robót publicznych – 4 osoby,

- skazanych skierowanych do odpracowania kary – 6 osób,

- skierowanych do prac społeczno-użytecznych – 3 osoby.

 

Jastrzębski Zakład Komunalny 

Kontynuowano prace przy budowie:

- Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych – GPZON przy ul. Dworcowej 17D.

- kanalizacji deszczowej i ciągów komunikacyjnych na schronisku dla bezdomnych zwierząt.

 

W zakresie prowadzenia targowisk miejskich:

-         zebrano opłatę targową w wysokości 20 304,10 zł,

-         zebrano opłatę z tytułu rezerwacji stałych miejsc handlowych w wysokości 927,70 zł,

-         zebrano opłatę z tytułu poboru dzierżawy gruntu na targowiskach w wysokości 70 183,70zł,

-         zebrano opłatę z tytułu poboru dzierżawy gruntu w wysokości 1 208,88 zł.

 

Zebrano opłaty cmentarne oraz z tytułu wykonania usług pogrzebowych w łącznej kwocie   41 941,00 zł.

 

Zamontowano pamiątkową płytę granitową na grobie wojennym upamiętniającym Ofiary  Marszu Śmierci na cmentarzu parafialnym w  Jastrzębiu-Bziu.

 

Zebrano opłatę parkingową z tytułu parkowania w pasie drogowym w wysokości 9 981,60 zł,

Zebrano opłatę parkingową na parkingach miejskich przy ul. Arki Bożka, Podhalańskiej i Podhalańskiej - Młyńskiej w wysokości 28 582,00 zł,

 

W zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt:

-         wykonano modernizację oczyszczalni ścieków,

-         przyjęto do schroniska 13 psów,

-         wyłapano z terenu miasta 30 psów,

-         wydano ze schroniska 35 psy,

-         odłowiono z terenu miasta 5 dzikich zwierzęta.

 

Z zakresie utrzymania czystości w gminie:

a) w ramach Postanowienia nr 1/2011 o zastosowaniu wykonania zastępczego zebrano odpady zalegające na posesji przy ul. Płonki 11A w Jastrzębiu–Zdroju. W ramach prac zebrano:

   - 17 ton – odpadów typu złom, elektryczne, wielkogabarytowe

   - 16,8 tony – odpadów komunalnych nadających się do sortowania

   - 11,3 tony – nienadających się do sortowania

b) zebrano 10 szt. padłych zwierząt z dróg publicznych,

c) przyjęto do utylizacji 7 szt. padłych zwierząt od mieszkańców Jastrzębia–Zdroju,

c) usunięto 2 dzikie wysypiska zlokalizowane przy ul. Dworcowej i Północnej. Łącznie wywieziono 2,72 tony nieczystości,

d) wykonano prace związane z naprawą ogrodzenia oraz zabezpieczeń otworów drzwiowych i okiennych w budynku byłej łaźni KWK Moszczenica, położonej na działce nr 787/14 obręb Jastrzębie–Zdrój k.m. 5,

e) prowadzono odśnieżanie na zasobach administrowanych przez JZK.

 

W zakresie utrzymania oznakowania pionowego i sygnalizacji świetlnych:

-ustawiono znaków- 7 szt.,

- poprawiono znaków- 72 szt.,

- usunięto znaków- 17 szt.,

- wymieniono – 1 szt.

Dokonano łącznie 6 napraw sygnalizatorów i przejść dla pieszych: A. Bożka – Harcerska – Mazurska, Al. Piłsudskiego - Harcerska – Katowicka, A. Bożka – Podhalańska – ks. Popiełuszki, sygnalizacja przy ul. Rybnickiej.

W ramach współpracy z Sądem Rejonowym Sądem Grodzkim w Jastrzębiu-Zdroju przyjęto do pracy 10 osób, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

Zawarto 33 umowy dzierżawy terenu z przeznaczeniem na ekspozycję reklamy.

31.12.2012 r. zakończono prace w związku z instalacją bezobsługowego systemu poboru opłat parkingowych na parkingu przy Urzędzie Miasta.

W trybie przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia publicznego na:

- dostawę zamiatarki na kwotę brutto 103 320,00 zł.

- sprzątanie targowisk miejskich i obsługę szaletów publicznych na terenie Miasta Jastrzębie – Zdrój na kwotę brutto 182 938,50 zł.

- sukcesywny wywóz odpadów stałych z nieruchomości administrowanych przez Zamawiającego na kwotę brutto 71 582,40 zł.

Dwukrotnie ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę benzyny bezołowiowej 95 oktanowej w ilości 5 000 litrów oraz oleju napędowego w ilości 19 000 litrów.

Podpisano umowy na:

- wykonanie modernizacji technologii oczyszczalni ścieków na schronisku dla bezdomnych zwierząt w Jastrzębiu – Zdroju,

- dostawę gazu na schronisku dla bezdomnych zwierząt w Jastrzębiu – Zdroju,

- usługi pocztowe na kwotę,

- opiekę medyczną pracowników,

- wykonanie zadań z zakresu OC,

- administrowanie wewnętrznej sieci informatycznej,

- nadzór nad eksploatacją systemu TRAWERS,

- udostępnienie dachów budynków i dostawę energii elektrycznej.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane