W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr I.4.2014

RSS

UCHWAŁA NR I.4.2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 30 stycznia 2014r.

 

w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013r., poz. 1024).

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Załącznikdo Uchwały Nr I.4.2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 30 stycznia 2014r.

 

 

 

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

„POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020

 

Podstawa prawna programu

 

Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój w związku ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024).

Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

Cel programu

 

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

 poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

 poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

 kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

 

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

 

W roku 2013 objętych pomocą w formie dożywiania było 191 dzieci bez konieczności przeprowadzania wywiadów i ustalania sytuacji materialnej rodziny.

Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.

Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

 

Podmioty realizujące program

 

Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój.

 Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

 

W ramach programu udziela się wsparcia:

·         dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

·         uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

 

Finansowanie programu

 

Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

Monitoring programu

 

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 1024).

Odpowiedzialny za treść: Damian Gałuszka
Data wytworzenia: 30.01.2014
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 07.02.2014 10:49
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 28.12.2018 10:01
Liczba wyświetleń: 84
Drukuj Zapisz do PDF