W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Sposób załatwienia spraw

SKARGI I WNIOSKI


Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju lub upoważniony Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu poniedziałek w godz. 15:30 - 18:00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Miejskiego PSP tel. 32 4759508.


W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju, przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjno-Kadrowych, codziennie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-15.30. Telefon kontaktowy (32) 47–595–08.


Skargi i wnioski można składać:

 • Listownie -  na adres:
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Władysława Jagiełły 4,
44-330 Jastrzębie-Zdrój

 • Osobiście – w Sekretariacie przy ul. Władysława Jagiełły 4 codziennie
  w godz. od 7.30 – 15.30
 • Za pośrednictwem:    ePUAP:/KMPSPJastrzebie/SkrytkaESP
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: poczta@straz.jastrzebie.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga”; lub „Wniosek”
 • Faksem na numer:   (32) 47 - 595 - 09
 • Ustnie do protokołu: po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się
  z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Organizacyjno-Kadrowych
  tel. (32) 47 – 595 - 08

 WAŻNE!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

 Skarga/wniosek powinien zawierać:

1.1    Imię i  nazwisko wnoszącego.
1.2.   Dokładny adres do korespondencji

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 PETYCJE

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Miejskiego  Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195), prosimy
o zapoznanie się z informacją umieszczoną  poniżej

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195).

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Zgodnie z Art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 1. Zmiany przepisów prawa.
 2. Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.
 3. Życia zbiorowego.
 4. Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. W przypadku braku właściwości, Komenda Miejska PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. (Art. 6 ust. 1.)

Elementy składowe petycji reguluje Art. 4.

Petycja powinna zawierać:

 1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu  (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób).
 2. Dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu,
  e-mail.
 3. Tytuł petycji.
 4. Wskazanie adresata petycji.
 5. Wskazanie przedmiotu petycji.
 6. Uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).
 7. Pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje Art. 4 ust. 5. Ustawy.

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2. pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) Komenda Miejska PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać:

 • Listownie -  na adres:
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Władysława Jagiełły 4,
44-330 Jastrzębie-Zdrój

 • Osobiście – w Sekretariacie przy ul. Władysława Jagiełły 4 codziennie
  w godz. od 7.30 – 15.30
 • Za pośrednictwem: ePUAP:/KMPSPJastrzebie/SkrytkaESP
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: poczta@straz.jastrzebie.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga”; lub „Wniosek”
 • Faksem na numer:   (32) 47 - 595 - 09
 • Ustnie do protokołu: po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się
  z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Organizacyjno-Kadrowych
  tel. (32) 47 – 595 - 08

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


Odbiory obiektów budowlanych

Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest zobowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą
z przepisów szczególnych organy:

- Inspekcji Ochrony Środowiska,

- Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

- Państwowej Inspekcji Pracy,

- Państwowej Straży Pożarnej,

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy wymienione powyżej zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu
z projektem budowlanym.

Komendant Miejski w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, po przeprowadzeniu czynności kontrolno - rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zajmuje stanowisko wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu. Nie zajęcie stanowiska w ww. terminie traktowane jest jako nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O POŻARZE

Podstawa prawna:

                        art. 217 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257).

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zaświadczenia ze wskazaniem celu jego wydania,

- dokument potwierdzający dokonanie opłaty,

- do wglądu dowód tożsamości osoby składającej wniosek.

Opłaty:

- za zaświadczenie - 17 zł,

na rachunek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

(Bank Spółdzielczy nr konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002).
zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 poz. 1827).


Termin i sposób załatwienia:

zaświadczenie zostanie wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego