W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr IX.126.2012

RSS

UCHWAŁA NR IX.126.2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 lipca 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 - 2040.

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040 wprowadza się następujące zmiany:

1)     załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040,
w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)     załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3)     załącznik nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4)     załącznik nr 4 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich  związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wieloletnie przedsięwzięcie „Przebudowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica” zmienia się na „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE:

W związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję nadzwyczajną zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 –2040. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1.     W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  wprowadzić wartości liczbowe wynikające  z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję nadzwyczajną Rady Miasta.

2.     W  załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej
z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje, głównie w zakresie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów.   

3.     W  załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych”  proponuje się:

a)     zmniejszyć  przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica” z planowanym limitem zobowiązań i wydatków na kwotę 2 500 923 zł, w tym: w 2012 roku kwotę 100 000 zł, w 2013 roku 1 000 000 zł i w 2014 roku 1 400 000 zł, w związku ze zmniejszeniem kosztów dla przewidzianego do realizacji następnego odcinka zadania, który realizowany będzie pod nazwą „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica – docinek F-J”. Dla nowego przedsięwzięcia proponuje się ustalić limit zobowiązań i wydatków na kwotę 2 500 000 zł, w tym: w 2012 roku kwotę 100 000 zł, w 2013 roku 1 000 000 zł i w 2014 roku 1 400 000 zł.

b)    zmniejszyć limit zobowiązań i wydatków dla  przedsięwzięcia wieloletniego „Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 230 000 zł w 2012 roku.

4.     W załączniku nr 4 ”Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” proponuje się:

a) w punkcie I.14 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju”  zwiększa się limit   wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta  o kwotę   400 zł w 2012 roku.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 1 264 410 zł, a limit zobowiązań wyniesie 196 280  zł. Powyższa zmiana spowodowana jest zatrudnieniem  na umowę zlecenie osoby do pomocy przy czynnościach związanych z wyborem wykonawców poszczególnych zadań wynikających z realizacji projektu.

b) w punkcie I.17  wprowadza się nowe bieżące   przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Staże zagraniczne szansą kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§  w 2012 roku o 219 904 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 219 904 zł.

§  w 2013 roku o 5 315 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie 5 315 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 225 219 zł, a limit zobowiązań wyniesie                225 219  zł.

c) w punkcie II.4 w majątkowym  przedsięwzięciu pn. „Szerokopasmowy dostęp do internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój”:

§  zmniejszyć w 2012 roku o 3 294 500 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz limit wydatków do poniesienia ze środków własnych                  o 2 205 500 zł. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 12 099 988  zł.

§   zwiększyć w 2013 roku o 3 294 500 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz limit wydatków do poniesienia ze środków własnych o 2 205 500 zł. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie 5 500 000  zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 18 107 897 zł, a limit zobowiązań wyniesie         17 599 988  zł.

Powyższa zmiana wynika z przeprowadzonej procedury przetargowej na realizację zadania, gdzie termin zakończenia zadania to koniec I-go kwartału 2013 roku.

d) w punkcie II.7  wprowadza się nowe majątkowe   przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Rewitalizacja terenu jaru przy ulicy Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§  w 2012 roku o 135 006 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o 94 994 zł ze środków własnych. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 230 000 zł.

§  w 2013 roku o 392 411 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o 119 250 zł ze środków własnych. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie 511 661 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 2 146 563 zł, a limit zobowiązań wyniesie                582 830  zł.

Powyższa zmiana wynika z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego o przyznaniu dofinansowania zadania w ramach RPO WS na lata 2007-2013. Do chwili obecnej zadanie to funkcjonowało w Budżecie Miasta w zestawieniu przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych.

e) w punkcie II.8  wprowadza się nowe majątkowe   przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdroju” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§w 2012 roku  o 69 000 zł ze środków własnych. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 69 000 zł.

§w 2013 roku o 733 301 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o 691 936 zł ze środków własnych. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie 1 425 237 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 4 447 367 zł, a limit zobowiązań wyniesie                1 494 237  zł.

Powyższa zmiana wynika z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego o przyznaniu dofinansowania zadania w ramach RPO WS na lata 2007-2013.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 06.08.2012 09:17
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 94
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Sławik
Data wytworzenia: 26.07.2012
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 06.08.2012 09:17
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2016 11:18
Liczba wyświetleń: 330
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.