W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr XIV.97.2011

RSS

                                                                                    

UCHWAŁA NR XIV.97.2011

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 31 sierpnia  2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami),art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami),w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 3 368 768 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 369 564 298 zł, w tym:

1)   dochody bieżące 282 807 344 zł,

2)   dochody majątkowe 86 756 954 zł.

§ 2

1.   Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 679 104 , w tym:

1)   wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 1 314 411 zł,

2)   wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 2 364 693 zł,

     zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 439 275 568 zł, w tym:

1)   wydatki bieżące 277 954 710 zł,

2)   wydatki majątkowe 161 320 858 zł.

§ 3

1.   Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2011 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 310 336 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 69 711 270 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z tytułu:

1)   zaciąganego kredytu w kwocie 3 500 000 zł,

2)   nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 66 211 270 zł.

§ 4

1.   Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 310 336 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi 72 611 270 zł.

3.   Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 2 900 000 zł.

4.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3do niniejszej uchwały.

§ 5

1.   Zwiększyć plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta o kwotę 482 554 zł.

2.   Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1  określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększyć o kwotę 20 129 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1.   Proponuje się zwiększyć dochody bieżące budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo o kwotę  495 405 zł w związku z zawartą ugodą z JSW S.A. KWK „Borynia” na naprawienie szkód górniczych oraz wydatki bieżące w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo,  rozdz. 10001 – Górnictwo węgla kamiennego z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-333-000 Remonty nawierzchni dróg, w ramach którego wykonany zostanieremont części ulicy Powstańców.

2.   Proponuje się zwiększyć dochody bieżące budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę  2 801 147 zł z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Województwo Śląskie pod drogę DW 937 w Jastrzębiu-Zdroju.

3.   Proponuje się zwiększyć dochody bieżące budżetu Miasta w części, w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę  136 216 zł, w tym:

-     5 302 zł w związku ze zwrotem przez Szkołę Podstawową Nr 5 środków wydatkowanych przez Szkołę Podstawową Nr 21 z tytułu  wynagrodzenia i pochodnych nauczyciela uzupełniającego etat w Szkole Podstawowej Nr 5. Równocześnie proponuje się zwiększyć wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie,  rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe dla Szkoły Podstawowej Nr 21 z przeznaczeniem napokryciekosztów uzupełnianego etatu.

-     5 287 zł z tytułu wpłaty gwarancji ubezpieczeniowej na skutek niewywiązania się wykonawcy z umowy zawartej po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego w 2010 roku na zadanie inwestycyjne Nr 24 „Odwodnienie budynku Publicznego Przedszkola Nr 15”. Proponuje się również zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie,  rozdz. 80104 – Przedszkola o tę kwotę z przeznaczeniem na remont schodów terenowych prowadzących z tarasu do ogrodu przedszkola. Schody wymagają niezwłocznego remontu gdyż są skruszone, a lastryko jest popękane, co zagraża bezpieczeństwu dzieci i pracowników.

-     75 998 zł z tytułu zwrotu Zespołowi Szkół Nr 6 kosztów dostarczenia i ogrzania wody dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W związku z tym, że Zespół Szkół Nr 6 posiada wspólne ujęcie wody z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zawarto porozumienie na podstawie którego ZS Nr 6 otrzymuje środki, które odprowadza do budżetu Miasta, a poniesione koszty dostarczania wody obciążają jego plan. Konieczne jest zatem zwiększenie zarówno planu dochodów z tego tytułu jak i planu wydatków bieżących dla Zespołu Szkół Nr 6 w dziale 801 – Oświata i wychowanie,  rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakup energii.

-     49 629 zł wzwiązku z podpisaniem umowy na realizację projektu pn.  „Chcę wiedzieć więcej” w ramach środków budżetu Unii Europejskiej (42 185 zł) oraz środków z budżetu państwa (7 444 zł). W celu zrealizowania tego projektu konieczne jest także zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale  801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na wydatki związane z podnoszeniem jakości oferty zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 9, które mają na celu zwiększenie szans edukacyjnych uczniów.

4.   Proponuje się zmniejszyć dochody bieżące budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę  64 000 zł w celu dostosowania planu dochodów projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Profesjonalny urząd” do faktycznej wysokości środków, które wpłyną na realizację projektu w bieżącym roku.

5.   W celu dostosowania planu dochodów do montażu finansowego wynikającego z umowy na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” proponuje się w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie o kwotę 232 zł udziału środków z samorządu województwa i zwiększeniu o tę kwotę udziału środków z budżetu państwa.

6.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2 310 147 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę DW 937 w Jastrzębiu-Zdroju.

7.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 136 260 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom uprawnionym do niego z mocy wyroku.

8.     Proponuje się zmniejszyć   plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości  9 400 zł, w części gminnej, z działu 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

9.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji kolejnych etapów zadania inwestycyjnego Nr 000-000-129-300 „Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148”.

10.W związku z koniecznością pokrycia wydatków niekwalifikowalnych w ramach realizowanego przez Zespół Szkół Nr 6 projektu pn. „Po technikum w pracę”, proponuje się zwiększyć  plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej,  w dziale  801 – Oświata i wychowanie,  rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 64 zł  stanowiącą równowartość wynagrodzenia płatnika za terminowe   odprowadzenie podatku dochodowego. Środki na ten cel proponuje się pozyskać z bieżących wydatków szkoły. Zadanie to realizowane jest w budżecie Miasta jako wieloletnie przedsięwzięcie, dlatego też zmiana ta wymaga zgody Rady Miasta.

11.Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym:

-         w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 53 000 zł  z przeznaczeniem na koszty pobytu pensjonariuszy z naszego Miasta w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Jastrzębia-Zdroju,

-         w rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  o kwotę 11 000 zł oraz rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 127 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 20% wkładu Miasta w  ogólnym koszcie zadania dofinansowywanego z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę zasiłków stałych,

-         w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 105 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłat dodatków mieszkaniowych, w związku ze wzrostem podstawy wyliczenia tego świadczenia,

-        w rozdziale  85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 261 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłat świadczeń rodzinom zastępczym, w związku ze zwiększającą się liczbą tych rodzin oraz znacznym wzrostem notowanym przy udzielaniu pomocy na kontynuację nauki i nowe potrzeby w zakresie świadczeń na usamodzielnienie wychowanków tych rodzin.

12.  Proponuje się przenieść  plan wydatków budżetu Miasta w wysokości  1 071 570 zł, z części gminnej, z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 763 749 zł z  rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 188 821 zł i  z rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 119 000 złdo działu 600 – Transport i łączność, w tym:

-         do rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Realizacji zadania remontowego Nr 305 „Prace awaryjne” w związku z występującymi w ostatnim okresie anomaliami pogodowymi,

-         do rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne kwotę 816 500 zł z przeznaczeniem na:prace awaryjne (50 000 zł), koszty sądowe związane z wyłonieniem spadkobierców działki w pasie drogowym ul. K. Miarki (1 500 zł),nowe zadanie inwestycyjneNr 154 Przebudowa ul. Kasztanowej (65 000 zł), w ramach którego uaktualniony zostanie projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul. Kasztanowej na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Lipowej, realizację zadania remontowego Nr 305 „Remonty nawierzchni ulic” (700 000 zł), w ramach którego wykonany zostanie remont ul. Kondziołowiec na odcinku do ul. 11 Listopada,

a pozostałą kwotę w wysokości 205 070 zł proponuje się  przeznaczyć na zbilansowanie budżetu Miasta.

13.    Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, któremu zlecono organizację i współorganizację dodatkowych imprez kulturalnych („Rocznica podpisania porozumień jastrzębskich”, „Wystawa poświęcona Panu Henrykowi Sławikowi”, „Rajd samochodowy Wisły”, „Festyn – Skaypart”)na zakup materiałów promocyjnych dla Zespołu Druga Młodość oraz na wzrost kosztów bieżącej działalności MOK-u.

14.  Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 49 146 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju na pokrycie kosztów modernizacji systemu grzewczego w budynku przy ul. Wielkopolskiej 1 a.

15.  Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 140 600 zł planowanych na realizację zadania Nr 60 „Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2”. Zmniejszenie planu wynika z faktu iż na zadaniu pozostają wolne środki.

 

Załącznik Nr 3

Proponowane w załącznikach  Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 310 336 zł, który proponuje się pokryć poprzez zwiększenie o tę wartość planu skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

 

Załącznik Nr 4

W wyniku zaproponowanego w Załączniku Nr 2 zwiększenia planu wydatków na dotacje zachodzi konieczność zwiększenia  planowanych kwot dotacji  udzielanych  z budżetu Miasta o kwotę 199 146 zł, w tym:

-        49 146 zł(dotacja celowa inwestycyjna)z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju na pokrycie kosztów modernizacji systemu grzewczego w budynku przy ul. Wielkopolskiej 1 a (poz. I.2 Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej),

-        150 000 zł (dotacja podmiotowa) z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju na bieżącą działalność MOK-u (poz. I.1 Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej),

Ponadto w  wyniku zmian dokonanych  Zarządzeniami Prezydenta Miasta wprowadzono odpowiednie korekty Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej, jak niżej:

1.      W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa,w rozdziale 75404 – Komendy powiatowe Policji ustalono na kwotę  35 000 zł dotację na dofinansowanie zakupu samochodu nie oznakowanego dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju (poz. I.25).

2.      W dziale 852 – Pomoc społeczna,w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększono o kwotę  180 316 zł dotacje dla powiatów na terenie, których dzieci z naszego miasta umieszczone są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (poz. I.10) oraz w rozdziale 85204 –Rodziny zastępcze o kwotę  71 892 zł dotacje dla powiatów na terenie, których dzieci z naszego miasta umieszczone są w rodzinach zastępczych (poz. I.9).

3.      W dziale 801 – Oświata i wychowanie,w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zwiększono o kwotę  4 200 zł dotację dla powiatu gliwickiego na koszty kształcenia uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju  w Zespole Kształcenia Zawodowego – Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach (poz. I.12).

4.      W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75406 – Straż Granicznazmniejszono o kwotę 5 000 zł planowaną dotację dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu  na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Placówki Straży Granicznej w Zebrzydowicach (poz. I.21).

5.      W pozycjach  II.4, II.6, II.7 i II.9 oraz w pierwszym wierszu pozycji II.9 zamieniono paragraf 2820 na paragraf 2360, a także podmiot  „stowarzyszenia” na „organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego”.

6.     W pozycji II.5 zamieniono paragraf 2820 na paragraf 2360, a także podmiot  „stowarzyszenia” na „Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jastrzębiu-Zdroju”.

7.     W pozycji II.8 zamieniono paragraf 2820 na paragraf 2360, a także podmiot  „organizacje pozarządowe” na „organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego”.

8.     W  pozycjach  II. 13 zamieniono paragraf 2820 na 2360.

9.     W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,przeniesiono z rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód  kwotę  150 000 zł planowaną na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków, do rozdziału 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatuna zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (poz. II.14 i II.16).

10.  W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadamizmniejszono o kwotę 3 000 zł planowaną dotację dla osób fizycznych  na likwidację materiałów budowlanych zawierających azbest (poz. II.15).

11.  W pozycji II.17 zamieniono paragraf 2820 na paragraf 2360, a także podmiot  „organizacje pozarządowe i stowarzyszenia” na „organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego”.

 

Załącznik Nr 5

Na podstawie wniosków jednostek oświatowych, proponuje się zwiększyć dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów o kwotę 20 129 zł z następujących źródeł:

1.   Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami o kwotę5 300 zł, w tym:

-     Zespół Szkół Nr 6                   3 300 zł,

-     Szkoła Podstawowa Nr 21       2 000 zł.

2.   Dochody za przeprowadzone egzaminy na tytuły kwalifikacyjne oraz za przyznanie tytułu kwalifikacyjnego bez egzaminu wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 4 829 zł dla Centrum Kształcenia Praktycznego.

3.   Dochody z tytułu opłat za usługii wyroby wykonywane w ramach praktycznej nauki zawodu wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę10 000 zł dlaCentrum Kształcenia Praktycznego.

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 05.09.2011 10:05
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 97
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Kinasiewicz
Data wytworzenia: 31.08.2011
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 05.09.2011 10:05
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 27.04.2016 08:43
Liczba wyświetleń: 369
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.