W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr III.22.2010

RSS

UCHWAŁA NR III/22/2010

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 grudnia  2010 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2010 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt. 4, art. 51, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591  ze zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592,  ze zmianami), art. 211, art. 214,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok  o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zmianami),  w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1241) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację  publiczną (Dz.U. z 1998 roku  Nr 133, poz. 872 ze zmianami), art. 7, art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 roku Nr 68 poz.449 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,              

                                                                                                    

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

Zmienić plan dochodów  budżetu Miasta na 2010 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić plan dotacji z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

Zmienić plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami i projektami realizowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5

Zmienić plan przychodów i wydatków Powiatowego Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie - Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

 

Załącznik Nr 1

Proponuje się dokonać przeniesienia między źródłami dochodów bieżących w kwocie 983 zł w dziale 851  – Ochrona zdrowia poprzez zwiększenie planu dotacji celowej w ramach zadania- składki zdrowotne za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze, zmniejszenie dotacji na składki zdrowotne za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu. Przeniesienia tego dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do potrzeb.

 

Załącznik Nr 2

Wprowadzone przez Prezydenta Miasta, zarządzeniem zmiany wydatków w grupie „dotacje na zadania bieżące” powodują zmianę załącznika „Dotacje z budżetu Miasta”, polegającą na:

  - zwiększenie dotacji celowej o kwotę 11 380 zł, z przeznaczeniem dla Miasta Rybnika, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza granicami Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

Załącznik Nr 3

Wprowadzone przez Prezydenta Miasta, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego lub wniosków jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zmiany polegające na:

- zwiększeniu o kwotę 108 194 zł planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i przeznaczeniu jej na  sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na  podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o Pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.). 

-dokonaniu przeniesień w ramach wydatków bieżących w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, polegających na zwiększeniu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 55 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  o kwotę 55 zł,

-dokonaniu przeniesień w ramach wydatków bieżących w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, polegających na zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  o kwotę  8 780 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 8 780 zł.

-dokonaniu przeniesień w ramach wydatków bieżących w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  polegających na zwiększeniu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 8 877 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  o kwotę  5 891 zł oraz wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 986 zł.

powodują konieczność zmiany załącznika „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami”.

 

Załącznik Nr 4

 

W związku ze zmianą planu wydatków w miesiącu grudniu  w ramach kompetencji Prezydenta Miasta, powodującą zmiany limitów wydatków związanych z wieloletnimi programami i projektami realizowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3  Ustawy o Finansach Publicznych w 2010 roku i w latach następnych,  proponuje się

1.     dokonać  przesunięcia  w 2010 roku środków w kwocie   30 000 zł  w tym w części finansowanej :

      - ze środków Europejskiego Fundusz  Rozwoju Regionalnego, zwiększyć  o kwotę 30 000 zł,

      - z budżetu Miasta, zmniejszyć o  kwotę 30 000  zł,

Zmiana ta spowodowana jest zwiększeniem poziomu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego dla projektu pn. „Budowa drogi Głównej południowej  na odcinku DW 933-ul. Pszczyńskiej w  Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie  - ETAP II”  z 47,49 % na 60,79%.

2.zwiększyć  w 2010 roku plan  wydatków  do pokrycia ze środków  Miasta  o kwotę  42 zł w projekcie pn. „Po technikum w pracę”. Zmiana ta  wiąże się z koniecznością  pokrycia wydatków, które uznano za niekwalifikowane w  tym projekcie.

Załącznik Nr 5

W związku z delegacją wynikającą z ustawy o finansach publicznych dotyczącą likwidacji Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do dnia 31 grudnia 2010 roku, proponuję  zmniejszyć plan przychodów własnych, bieżących i wydatków bieżących Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym planowanych w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 85 500 zł.

 

Zmniejszenia przychodów dokonuje się w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 2010 roku w wysokości 15 500 zł oraz w związku z nie wykorzystaniem w roku bieżącym dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 70 000 zł z powodu nierozstrzygnięcia przetargu na modernizację szczegółowej osnowy poziomej II i III klasy na obszarze Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Zmniejszenia wydatków o kwotę 282 852 zł dokonuje się w celu dostosowania ich wykonania do rzeczywistych potrzeb. Różnicę między zmniejszeniem przychodów i wydatków w wysokości 197 352 zł stanowią wolne środki, niewykorzystane w dniu likwidacji funduszu, które zostaną odprowadzone do budżetu Miasta i zasilą dochody w 2010 roku.

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 03.01.2011 14:26
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 80
Odpowiedzialny za treść: Ryszard Piechoczek
Data wytworzenia: 28.12.2010
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 03.01.2011 14:26
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 19.05.2016 12:44
Liczba wyświetleń: 277
Drukuj Zapisz do PDF