W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

RSS

P R O J E K T 

 

UCHWAŁA NR ........2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 02 października  2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 94 ust 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala :

§ 1

1.   Zmniejszyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 45 466 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi  376 871 535 , w tym:

1)      dochody bieżące 333 418 963 ,

2)      dochody majątkowe 43 452 572 zł.

§ 2

1.   Zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 50 372 zł,  zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi  410 568 743 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące 319 902 106 zł,

2)     wydatki majątkowe 90 666 637 zł.

 

§ 3

 

1.   Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 95 838 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  33 697 208 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z tytułu:

-        nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 31 009 261 zł

-        spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w kwocie30 000 zł

-        zaciąganej pożyczki w kwocie 541 159 zł

-        zaciąganego kredytu w kwocie 2 116 788 zł.

  

§ 4

1.     Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  95 838 zł z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2.     Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi  33 957 208 zł.

3.     Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik Nr 1

 

1.   W związku ze zmniejszeniem wartości projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 449 zł z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej (383 zł) i budżetu państwa (66 zł)

2.   W związku z otrzymaniem w grudniu ubiegłego roku transzę dotacji  z budżetu Unii Europejskiej na realizację wydatków 2014 roku dla projektu „Profesjonalny urząd III” proponuje się zmniejszyć kwotę dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, planowanych wcześniej z tego źródła o kwotę 50 000 zł.

Jednocześnie w dziale tym proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 4 983 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu „Staż na dobry początek”.

 

Załącznik Nr 2

 

1.   W związku z niepełnym wykorzystaniem środków w 2013 roku na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P04-000-100 „Profesjonalny urząd III” z uwagi na długotrwałą absencję chorobową pracowników realizujących zadania projektu dokonano za zgodą Instytucji Pośredniczącej zmian w realizowanym projekcie dlatego proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących  projektu o kwotę 19 126 zł , w tym 20 zł proponuje się przeznaczyć na  wydatki niekwalifikowane  z przeznaczeniem na wynagrodzenia płatnika od należnej zaliczki na podatek od wypłat wynagrodzenia osobowego lub wynagrodzenia bezosobowego oraz płatnika składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego. Środki w wysokości 20 zł pozyskano w drodze przeniesienia z kwoty wydatków planowanych na działalność statutową Powiatowego Urzędu Pracy.

2.   W związku z niewykorzystaniem środków budżetu projektu „Staż na dobry początek” we wcześniejszym okresie jego realizacji po otrzymaniu zgody od Instytucji Zarządzającej, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących projektu na 2014 rok o kwotę 31 266 zł w celu pełnej realizacji projektu.  

 

Zaproponowane w pkt. 1 i 2 zmiany spowodują zwiększenie wydatków bieżących w dziale 853 ‑  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 50 372 zł.

 

Załącznik Nr 3

 

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o  95 838 zł. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć   plan zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę tę samą kwotę.

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 16.09.2014 12:25
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 77
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 16.09.2014 12:25
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 80
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 16.09.2014 12:25
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 80
Odpowiedzialny za treść: Dariusz Holesz
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 16.09.2014 12:25
Ostatnio zaktualizował: Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji: 16.09.2014 12:32
Liczba wyświetleń: 156
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.