W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych miasta Jastrzębie Zdrój, mających charakter cywilnoprawny

RSS

Projekt

 

Uchwała Nr  …………../……./2014

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia ………………………….. r.

 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat

należności pieniężnych miasta Jastrzębie Zdrój, mających charakter cywilnoprawny

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15,art.40 ust.1, art. 41 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 ze zm.) art.12 pkt.11,art.40 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013.595 ze zm.) art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 ze zm.).

 

Rada Miasta w Jastrzębiu Zdroju

Uchwala

 

§ 1

 

Ustala się szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty  należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających miastu Jastrzębie  Zdrój zwanych dalej „należnościami”, od osób fizycznych, osób prawnych a także jednostek  organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.

 

§ 2

 

Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do należności, których zasady, tryb umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy,

 

§ 3

 

            Umorzenie należności z urzędu stosuje się:

 

1)     w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 ze zm.).

2)     gdy jej wysokość nie przekracza kwoty 50 zł a przewidywany koszt jej dochodzenia w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do tej należności

 

§ 4

 

            Umorzenie należności, w całości lub w części może nastąpić na wniosek dłużnika jeżeli:

1)     pobranie należności zagraża istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu,

2)     uzasadnione jest ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi,

3)     inne szczególne okoliczności związane z ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym uzasadniają dokonanie umorzenia.

 

§ 5

 

Umarzanie należności obciążającej więcej niż jednego dłużnika może nastąpić tylko wtedy, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników. 

Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie należności ubocznych w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona należność główna. Wysokość odsetek ustala się na dzień złożenia wniosku

 

§ 6

 

 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym kierownik jednostki organizacyjnej może odroczyć termin spłaty całości lub części należności albo rozłożyć płatność całości lub części należności na raty biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Miasta.

 

 1. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie terminu płatności na raty może być udzielone na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia uwzględnienia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności może być dłuższy.

  

 1. Od należności w stosunku do których zastosowano jedną z ulg wymienionych w ust 1 nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów zapłaty, chyba że przy zastosowaniu ulgi postanowiono inaczej.

 

 1. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, wierzytelność pozostała do zapłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę bez uwzględnienia okresu odroczenia lub rozłożenia na raty.

 

 

§ 7

 

 1. Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty o których mowa w art. 56 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 ze zm.), oraz w § 4 i § 6 ust 1 niniejszej uchwały mogą stanowić pomoc de minimis.
 2. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania (zwanego dalej „przedsiębiorcą”), stanowiące pomoc publiczną odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).
 3. Przedsiębiorca wraz z wnioskiem o umorzenie, odroczenie  lub rozłożenie na raty spłaty należności przedkłada dodatkowo:

 

1)            Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

2)            Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

 

Zakres informacji, o których mowa w pkt 2) został określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. nr 53, poz. 311).

 

§ 8

 

 1. Po wniesieniu przez dłużnika pisemnego wniosku, a także w przypadku skorzystania z możliwości udzielenia ulgi z urzędu, kierownik jednostki organizacyjnej, której zakresu działania należność dotyczy, przeprowadza postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie czy zachodzą przesłanki wskazane w  § 3 lub w  § 4 a w przypadku przedsiębiorcy, czy spełnione są warunki określone w § 7.
 2. W przypadku ulg udzielanych na wniosek osoba wymieniona w ust 1 zbiera szczegółowe informacje o sytuacji rodzinnej i majątkowej dłużnika.
 3. Osoba wymieniona w ust 1 może wezwać dłużnika do złożenia lub uzupełnienia dokumentów uzasadniających przesłanki zastosowania ulg w spłacie należności. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do rozstrzygnięcia sprawy a nie jest sprzeczne z przepisami prawa.

 

§ 9

 

 1. Do umarzania wierzytelności uprawnieni są:

 

1)     Kierownicy jednostek organizacyjnych jeżeli kwota należności nie przekracza jednorazowo 3000,00 zł. (słownie: trzech tysięcy złotych),

2)     Kierownicy jednostek organizacyjnych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Skarbu, jeżeli kwota należności  przekracza kwotę wymienioną w ust.1 a nie przekracza kwoty 18000,00 zł (słownie: osiemnastu tysięcy złotych).

3)     Rada Miasta jeżeli kwota należności przekracza kwotę 18000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

 

§ 10

 

Umorzenie należności oraz odroczenie terminu zapłaty całości lub części należności albo  rozłożenia płatności całości lub części należności na raty następuje na podstawie przepisów  prawa cywilnego w formie pisemnej,

 

§ 11

 

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta przedstawiają Prezydentowi Miasta sprawozdanie z przyznanych ulg dotyczących należności z zakresu działania jednostek według załączonego wzoru.
 2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 sporządza się według stanu na 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku w terminie 30 dni od upływu okresu sprawozdawczego. Dane w sprawozdaniu wykazuje się narastająco od początku roku.

 

§ 12

 

Traci moc uchwała Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr LI/650/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r.  w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty, spłat  należności pieniężnych miasta Jastrzębie Zdrój mających charakter cywilnoprawny,

 

§ 13

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta i kierownikom jednostek  organizacyjnych.

 

§ 14

 

            Uchwała niniejsza obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. z możliwością stosowania jej przepisów w 6 – miesięcznym okresie przejściowym od daty jej wygaśnięcia.

 

 

§ 15

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

            Projekt uchwały jest aktualizacją obecnie obowiązującej uchwały nr LI/650/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r.  w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty, spłat  należności pieniężnych miasta Jastrzębie Zdrój mających charakter cywilnoprawnych  związaną ze zmianami prawodawstwa wspólnotowego regulującymi udzielanie pomocy de minimis przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

           

            W projekcie naniesione zostały poprawki będące wynikiem uwag przesłanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Pozostałe postanowienia nie powodują żadnych zmian w regulowanej materii.  

 

Odpowiedzialny za treść: Jerzy Bednarski
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 04.09.2014 11:33
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 456
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.