W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok (po autopoprawce)

RSS

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

 

UCHWAŁA NR ...........         2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia -................ 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zwiększyć dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 17 126 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  369 735 971 zł, w tym:

1)      dochody bieżące 326 374 371 zł,

2)      dochody majątkowe 43 361 600 zł.

 

§ 2

1.   Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 028 136 zł, w tym:

1)      wydatki bieżące o 3 536 856 zł,

2)      wydatki majątkowe o 491 280 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  408 409 496 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące 321 749 432 zł,

2)      wydatki majątkowe 86 660 064 zł.

 

 

§ 3

 

1.   Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 4 011 010 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  38 673 525 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z tytułu:

-        nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie                                            35 731 807 zł

-        spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w kwocie                                      30 000 zł

-        zaciąganej pożyczki w kwocie                                                                         794 930 zł

-        zaciąganego kredytu w kwocie                                                                        2 116 788 zł.

 

§ 4

1.     Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  4 011 010 zł, w tym: z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych o 3 801 561 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  na rynku krajowym o 209 449 zł .

2.     Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi  38 933 525 zł.

3.     Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

1.     Zwiększyć limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 209 449 zł.

2.     Po wprowadzeniu zmiany o której mowa w ustępie 1  limit zobowiązań określony w § 5  ust. 1 pkt 2 uchwały wynosi 2 116 788 zł.

3.     Zwiększyć maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w 2014 roku o 1 000 000 zł.

4.     Po wprowadzeniu zmiany o której mowa w ustępie 3 maksymalna kwota poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w 2014 roku określona w § 5  ust. 2 uchwały wynosi 1 830 000 zł.

 

§ 6

1.     Zwiększyć kwotę wydatków z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto przypadających do spłaty w 2014 roku o 88 608 zł.

2.     Po wprowadzeniu zmiany o której mowa w ustępie 1  kwota wydatków z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto przypadających do spłaty w 2014 roku, określona w § 6 uchwały wynosi 502 075 zł.

§ 7

1.     Zwiększyć o kwotę 285 844 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta.

2.     Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8

Zwiększyć o kwotę 44 390 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik Nr 1

1.   W związku z zawartymi ugodami na naprawienie szkód powstałych w wyniku eksploatacji górniczej proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo o kwotę 29 520 zł.

2.   W związku ze zmianą od bieżącego roku sposobu wzajemnego rozliczania się miejskich jednostek budżetowych, proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę 140 024 zł, w tym z tytułu:

a)   opłat za media o 135 624 zł, w tym:

-     w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę 108 816 zł,

-     w dziale 750 – Administracja publiczna, o kwotę 26 808 zł,

b)   opłaty za wody opadowe  w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o   4 400 zł.

3.   W dziale 801 – Oświata i wychowanie w ramach dochodów bieżących proponuje się:

a)     zwiększyć dochody z tytułu  opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach o kwotę 115 458 zł,

b)    zmienić źródła finansowania zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa  w celu dostosowania planu budżetu do rzeczywistych źródeł finansowania.

4.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 12 172 zł z tytułu:

a)     odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych (8 172 zł),

b)    zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,  tj. zasiłków okresowych z lat ubiegłych (4 000 zł).

 

Załącznik Nr 2

1.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę  29 520 zł z przeznaczeniem na finansowanie prowadzenia monitoringu wiaduktu w drodze DW 933- ul. Pszczyńska.

2.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 1 533 780 zł, w tym:

a)   w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę  347 000 zł, w tym:

-  zwiększyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P61-008-100 „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie – II etap - pw realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” o kwotę 347 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót dodatkowych,

-  zwiększyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-188-300 „Przebudowa i rozbudowa ul. K. Paryskiej - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 200 000 zł w związku z faktem, iż oferty złożone w przetargu przewyższają wartość jaką zaplanowano w budżecie,

-  zmniejszyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-527-300 „Dostępna granica - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 200 000 zł, w związku z pozostaniem wolnych środków po zawarciu umowy na realizację zadania,

b)   w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 186 780 zł, w tym:

-  zwiększyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P05-059-100 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym  terenie byłej KWK Moszczenica - odcinek F-J - pw realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”  o kwotę 143 780 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót dodatkowych w kwocie 110 000 zł, natomiast kwota 33 780 zł, dotyczy możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej,

-  zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 1 043 000 zł na zadanie remontowe Nr 000-000-300-000 „Remonty nawierzchni ulic”, planuje się ułożenie nawierzchni asfaltowej ulic: Spacerowa, Twardowskiego, Reymonta, Rolnicza, Kolonia Jana, Wiejska, Malczewskiego, odnoga ul. Zioły, odnoga ul. Świerklańskiej.

3.     Proponuje się zmniejszyć planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 33 780 zł. Zmniejszenie podyktowane jest mniejszym planowanym wykonaniem wydatków na odszkodowaniach związanych z przejętymi gruntami.

4.     Proponuje się zmienić plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75023- Urzędy miast i miast na prawach powiatu, w ramach przedsięwzięć wieloletnich, w ten sposób, że:

-      zwiększa się zadanie Nr 000-000-011-300 „Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miasta- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 100 296 zł, ze względu na fakt, że wartość szacunkowa na realizację zadania znacznie przewyższa kwotę zaplanowaną na ten cel,

-      zmniejsza się zadanie Nr 000-000-117-300 „Przebudowa rozdzielni głównej obiektu Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o tę samą kwotę ze względu na zakończenie realizacji przedsięwzięcia.

5.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 757 –Obsługa długu publicznego, rozdziale 75704- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 88 608 zł na ewentualną spłatę pożyczki na podstawie planowanego do udzielenia poręczenia, w  związku z planowanym zwiększeniem kwoty poręczenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na zabezpieczenie pożyczki,  jaką Dyrekcja Szpitala zaciągnie w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację projektu miejskiego pn. „Nadanie nowych funkcji powierzchni Szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz przebudowę części niewykorzystanej powierzchni Szpitala na Stację Dializ”.

6.     W związku ze zmianą od bieżącego roku sposobu wzajemnego rozliczania się miejskich jednostek budżetowych, proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 140 024 zł, w tym z tytułu:

a)   opłat za media o 135 624 zł, w tym:

-     w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszyć o 110 570 zł,

-     w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023- Urzędy miast i miast na prawach powiatu zmniejszyć o 26 808 zł,

-     w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększyć o  1 754 zł,

b)   opłaty za wody opadowe o 4 400 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

7.     Proponuje się zmniejszyć planu wydatków budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 59 542 zł, w tym:

a)     w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-144-300 „Zespół szkolno-przedszkolny ZS Nr 8 wraz z boiskiem sportowym - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 500 zł w celu zawarcia umowy o przyłączenie z zakładem energetycznym TAURON,

b)    w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zmniejszyć plan wydatków bieżących w wysokości 57 386 zł z przeznaczeniem na :

-      zwiększenie planu o kwotę 2 656 zł z tytułu powstałych różnic kursowych dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Nr 000-P09-000-100 "Umiejętności bez granic-doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych - pw realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”,

-      zmniejszenie planu o kwotę 60 042 zł z tytułu dotacji na zadania bieżące dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

c)     w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zmniejszyć plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 2 656 zł.

7.   W dziale 852 – Pomoc społeczna, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących  o kwotę 12 172 zł, w tym:

a)     w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 8 172 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych,

b)    w rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 4 000 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych (wypłacanych z dotacji z budżetu państwa). Większa liczba świadczeniobiorców, którym przypisywane są do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia wpływa na konieczność zwiększenia planu.

8.     Proponuje się zwiększyć planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 175 000 zł z tytułu dotacji na zadania bieżące dla Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne, w związku ze zwiększeniem liczby dzieci i młodzieży.

9.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2 297 402 zł, w tym: w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o 1 338 523 zł, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o 958 879 zł z przeznaczeniem na utrzymanie kwartałów w mieście.

10.  Proponuje się zwiększyć planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 125 000 zł, z przeznaczeniem na remont instalacji chłodniczej na lodowisku „Jastor”. 

 

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o  4 011 010 zł, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć  plan zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 3 801 561 zł oraz zwiększyć plan przychodów z tytułu kredytu komercyjnego o kwotę 209 449 zł.

Po wprowadzeniu powyższej zmiany limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta  wyniesie  2 116 788 zł i proponuje się przeznaczyć go na realizację inwestycyjnych przedsięwzięć wieloletnich współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, tj.: „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju- odcinek F-J”, Odwiedź sąsiada- uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza”, oraz „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”. Umowy na realizację tych zadań zostały zawarte po dniu 1 stycznia 2013 roku i przewidują, że ich sfinansowanie nastąpi co najmniej w 85% ze środków budżetu Unii Europejskiej. Dzięki temu, zgodnie z art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych spłaty rat tego kredytu wraz z odsetkami nie trzeba wliczać do wartości na podstawie których wyliczany jest indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia.

 

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą wydatków dokonaną zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu czerwcu bieżącego roku konieczne jest dokonanie zmiany załącznika Nr 4 polegającej na zwiększeniu planu dotacji w wysokości 285 844 zł, w tym:

1.     dotacji celowej o kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do przewozu neutralizatorów i sorbentów oraz uczestników akcji ratowniczych, który wykorzystywany będzie przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju,

2.     dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności kulturalnej instytucji kultury o kwotę 80 844 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury (34 118  zł) oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej (46 726 zł).

3.     dotacji podmiotowej o kwotę 200 000 zł na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, na organizację imprezy kulturalnej „LATO Z RADIEM”.

Konieczne jest także dokonanie przeniesienia planu dotacji na realizację zadań określonych w art. 90 ust.2b, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty, w tym:

-     Przedszkole Niepubliczne „BEREK” zmniejszyć 109 000 zł,

-     Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedyczne zmniejszyć 181 000 zł,

-     Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” zmniejszyć o 50 000 zł,

-     Niepubliczne Przedszkole Językowe „SECRET” zmniejszyć o 17 000zł,

-     AP Edukacja sp. z o.o.  zwiększyć o 30 000 zł,

-     Centrum Nauki i Biznesu „Żak”  zwiększyć o 80 000 zł,

-     „NOTUS” Henryk Ździebło zwiększyć o 157 000 zł,

-     „LOGUS” Maria Białas zwiększyć o 111 000 zł,

-     „Adeptus” Józef Krzempek zwiększyć o 150 000 zł,

-     Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju  zwiększyć o 175 000 zł,

-     „Twoja szkoła’ Angelika Cysewska-Kubala zmniejszyć o 66 000 zł,

-     TEB Edukacja  zmniejszyć o 170 000 zł,

-     EDUKATOR Wanda Młynarczyk zmniejszyć 110 000 zł.

 

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę 44 390 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, w tym z tytułu:

-      odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami, będących w dyspozycji:  Publicznego Przedszkola  Nr 2, w związku z otrzymaniem odszkodowania za  uszkodzone okno w budynku przedszkola  (402 zł) i Zespołu Szkół Nr 2 w związku z otrzymaniem odszkodowania za  zalanie pomieszczeń szkolnych w wyniku awarii (43 988 zł).

 

 

Ponadto w związku z wystąpieniem  Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju o zwiększenie udzielonego poręczenia o kwotę 1 000 000 zł, stanowiącego zabezpieczenie pożyczki jaką Dyrekcja Szpitala zamierza zaciągnąć w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację projektu miejskiego pn. „Nadanie nowych funkcji powierzchni Szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz przebudowę części niewykorzystanej powierzchni Szpitala na Stację Dializ” proponuje się zwiększyć maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w 2014 roku o kwotę 1 000 000 zł. Po wprowadzeniu powyższej zmiany maksymalna kwota udzielanych poręczeń wynosi 1 830 000 zł.

 


 

 

AUTOPOPRAWKA

 

do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok, złożonego na Sesję w dniu  26 czerwca 2014 roku.

 

Załącznik Nr  1

1.   W związku z zawartymi ugodami na naprawienie szkód powstałych w wyniku eksploatacji górniczej proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo o kwotę 14 760 zł.

2.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 4 000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,  tj. zasiłków okresowych z lat ubiegłych.

 

Załącznik Nr  2

1.     Proponuje się zwiększyć planu wydatków bieżących w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę  14 760 zł z przeznaczeniem na finansowanie prowadzenia monitoringu wiaduktu w drodze DW 933- ul. Pszczyńska.

2.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 1 533 780 zł, w tym:

a)   w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę  347 000 zł, w tym:

-  zwiększyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P61-008-100 „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie – II etap - pw realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”  o kwotę 347 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót dodatkowych,

-  zwiększyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-188-300 „Przebudowa i rozbudowa ul. K. Paryskiej - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 200 000 zł w związku z faktem, iż oferty złożone w przetargu przewyższają wartość jaką zaplanowano w budżecie,

-  zmniejszyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-527-300Dostępna granica - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 200 000 zł, w związku z pozostaniem wolnych środków po zawarciu umowy na realizację zadania,

b)   w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 186 780 zł, w tym:

-  zwiększyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P05-059-100 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym  terenie byłej KWK Moszczenica - odcinek F-J - pw realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”  o kwotę 143 780 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót dodatkowych w kwocie 110 000 zł, natomiast kwota 33 780 zł, dotyczy możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej,

-  zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 1 043 000 zł na zadanie remontowe Nr 000-000-300-000 „Remonty nawierzchni ulic”, planuje się ułożenie nawierzchni asfaltowej ulic: Spacerowa, Twardowskiego, Reymonta, Rolnicza, Kolonia Jana, Wiejska, Malczewskiego, odnoga ul. Zioły, odnoga ul. Świerklańskiej.

3.     Proponuje się zmniejszyć planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 33 780 zł. Zmniejszenie podyktowane jest mniejszym planowanym wykonaniem wydatków na odszkodowaniach związanych z przejętymi gruntami.

4.     Proponuje się zmienić plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75023- Urzędy miast i miast na prawach powiatu, w ramach przedsięwzięć wieloletnich, w ten sposób, że:

-      zwiększa się zadanie Nr 000-000-011-300 „Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miasta- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 100 296 zł, ze względu na fakt, że wartość szacunkowa na realizację zadania znacznie przewyższa kwotę zaplanowaną na ten cel,

-      zmniejsza się zadanie Nr 000-000-117-300 „Przebudowa rozdzielni głównej obiektu Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o tę samą kwotę ze względu na zakończenie realizacji przedsięwzięcia.

5.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 757 –Obsługa długu publicznego, rozdziale 75704- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 88 608 zł na ewentualną spłatę pożyczki na podstawie planowanego do udzielenia poręczenia, w  związku z planowanym zwiększeniem kwoty poręczenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na zabezpieczenie pożyczki,  jaką Dyrekcja Szpitala zaciągnie w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację projektu miejskiego pn. „Nadanie nowych funkcji powierzchni Szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz przebudowę części niewykorzystanej powierzchni Szpitala na Stację Dializ”.

6.     Proponuje się zmniejszyć planu wydatków budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 175 000 zł, w tym:

a)     w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejszyć plan wydatków  o 114 958 zł, w tym na:

-      zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 115 458 zł w wyniku anulowania zapisu projektu uchwały dotyczącego zwiększenia wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

-      zwiększenie planu wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-144-300 „Zespół szkolno-przedszkolny ZS Nr 8 wraz z boiskiem sportowym - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 500 zł w celu zawarcia umowy o przyłączenie z zakładem energetycznym TAURON,

b)    w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zmniejszyć plan wydatków bieżących o 57 386 zł w tym na:

-      zwiększenie planu o kwotę 2 656 zł z tytułu powstałych różnic kursowych dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-P09-000-100 „"Umiejętności bez granic-doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych - pw realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”,

-      zmniejszenie planu o kwotę 60 042 zł z tytułu dotacji na zadania bieżące dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

c)     w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zmniejszyć plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 2 656 zł.

3.     Proponuje się zwiększyć planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 4 000 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych (wypłacanych z dotacji z budżetu państwa). Większa liczba świadczeniobiorców, którym przypisywane są do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia wpływa na konieczność zwiększenia planu.

4.      Proponuje się zwiększyć planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 175 000 zł z tytułu dotacji na zadania bieżące dla Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne, w związku ze zwiększeniem liczby dzieci i młodzieży.

 

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o  1 588 608 zł, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć plan zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Załącznik Nr  4

W związku ze zmianami wynikającymi z niniejszej autopoprawki  oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta podjętymi w czerwcu proponuje się zwiększyć o 200 000 zł plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta określonego w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2014 rok z przeznaczeniem na:

1.   zwiększeniu planu dotacji o kwotę 200 000 zł na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, na organizację imprezy kulturalnej „LATO Z RADIEM”,

2.   dokonaniu przeniesienia planu dotacji na realizację zadań określonych w art. 90 ust.2b, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty, w tym:

-     Przedszkole Niepubliczne „BEREK” zmniejszyć 109 000 zł,

-     Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedyczne zmniejszyć 181 000 zł,

-     Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” zmniejszyć o 50 000 zł,

-     Niepubliczne Przedszkole Językowe „SECRET” zmniejszyć o 17 000zł,

-     AP Edukacja sp. z o.o.  zwiększyć o 30 000 zł,

-     Centrum Nauki i Biznesu „Żak”  zwiększyć o 80 000 zł,

-     „NOTUS” Henryk Ździebło zwiększyć o 157 000 zł,

-     „LOGUS” Maria Białas zwiększyć o 111 000 zł,

-     „Adeptus” Józef Krzempek zwiększyć o 150 000 zł,

-     Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju  zwiększyć o 175 000 zł,

-     „Twoja szkoła’ Angelika Cysewska-Kubala zmniejszyć o 66 000 zł,

-     TEB Edukacja  zmniejszyć o 170 000 zł,

-     EDUKATOR Wanda Młynarczyk zmniejszyć 110 000 zł.

 

Ponadto w związku z wystąpieniem  Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju o zwiększenie udzielonego poręczenia o kwotę 1 000 000 zł, stanowiącego zabezpieczenie pożyczki jaką Dyrekcja Szpitala zamierza zaciągnąć w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację projektu miejskiego pn. „Nadanie nowych funkcji powierzchni Szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz przebudowę części niewykorzystanej powierzchni Szpitala na Stację Dializ” proponuje się zwiększyć maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w 2014 roku o kwotę 1 000 000 zł. Po wprowadzeniu powyższej zmiany maksymalna kwota udzielanych poręczeń wynosi 1 830 000 zł.

 

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1.     Zwiększenie  dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 18 760 zł,

2.    Zwiększenie wydatków budżetu Miasta o kwotę 1 607 368 zł, w tym:

-      zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 116 088 zł,

-      zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 491 280 zł.

3.     Zwiększenie przychodów  z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1 588 608 zł.

 

Po wprowadzeniu  proponowanych zmian oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2014 rok przedstawiał się będzie następująco:

1.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie 369 735 971 zł, w tym:

-      dochody bieżące 326 374 371 zł,

-      dochody majątkowe 43 361 600 zł.

2.     Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie 408 409 496 zł, w tym:

-      wydatki bieżące 321 749 432 zł,

-      wydatki majątkowe 86 660 064 zł.

3.     Deficyt   wyniesie 38 673 525 zł.

4.     Przychody wyniosą  38 933 525 zł.

5.     Rozchody wyniosą 260 000 zł.

 


 

 

PROJEKT

 

UCHWAŁA NR          2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia        czerwca  2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zmniejszyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 1 634 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  369 716 011 , w tym:

1)      dochody bieżące 326 354 411 ,

2)      dochody majątkowe 43 361 600 zł.

§ 2

1.   Zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 2 420 768 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do  niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  406 800 928 zł, w tym:

1)      wydatki bieżące 320 620 094 ,

2)      wydatki majątkowe 86 160 834 zł.

 

§ 3

 

1.   Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 2 422 402 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  37 084 917 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z tytułu:

-        nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie                                     34 143 199 zł

-        spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w kwocie                                      30 000 zł

-        zaciąganej pożyczki w kwocie                                                                         794 930 zł

-        zaciąganego kredytu w kwocie                                                            2 116 788 zł.

 

 

 

 

§ 4

1.     Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  2 422 402 zł, w tym: z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych o 2 212 953 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  na rynku krajowym o 209 449 zł .

2.     Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi  37 344 917 zł.

3.     Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1.     Zwiększyć limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 209 449 zł.

2.     Po wprowadzeniu zmiany o której mowa w ustępie 1  limit zobowiązań określony w  § 5  ust. 1  pkt 2 uchwały wynosi  2 116 788 zł.

§ 6

1.     Zwiększyć o kwotę 85 844 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta.

2.     Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zwiększyć o kwotę 44 390 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik Nr 1

1.   W związku z zawartymi ugodami na naprawienie szkód powstałych w wyniku eksploatacji górniczej proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo o kwotę 14 760 zł.

2.   W związku ze zmianą od bieżącego roku sposobu wzajemnego rozliczania się miejskich jednostek budżetowych, proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę 140 024 zł, w tym z tytułu:

a)   opłat za media o 135 624 zł, w tym:

-     w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę 108 816 zł,

-     w dziale 750 – Administracja publiczna, o kwotę 26 808 zł,

b)   opłaty za wody opadowe o 4 400 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 4 400 zł.

3.   W dziale 801 – Oświata i wychowanie w ramach dochodów bieżących proponuje się:

a)     zwiększyć dochody z tytułu  opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach o kwotę 115 458 zł,

b)    zmienić źródła finansowania zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa  w celu dostosowania planu budżetu do rzeczywistych źródeł finansowania.

4.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 8 172 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych.

 

Załącznik Nr 2

1.   Proponuje się zwiększyć planu wydatków bieżących w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę  14 760 zł z przeznaczeniem na finansowanie prowadzenia monitoringu wiaduktu w drodze DW 933- ul. Pszczyńska.

2.   W związku ze zmianą od bieżącego roku sposobu wzajemnego rozliczania się miejskich jednostek budżetowych, proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 140 024 zł, w tym z tytułu:

a)   opłat za media o 135 624 zł, w tym:

-     w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszyć o 110 570 zł,

-     w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023- Urzędy miast i miast na prawach powiatu zmniejszyć o 26 808 zł,

-     w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększyć o  1 754 zł,

b)   opłaty za wody opadowe o 4 400 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

3.   W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 115 458 zł, w związku ze zwiększeniem opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach.

4.   W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale, 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 8 172 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych.

5.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2 297 402 zł, w tym: w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o 1 338 523 zł, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o 958 879 zł z przeznaczeniem na utrzymanie kwartałów w mieście.

6.   Proponuje się zwiększyć planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 125 000 zł, z przeznaczeniem na remont instalacji chłodniczej na lodowisku „Jastor”. 

 

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o  2 422 402 zł, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć  plan zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 2 212 953 zł oraz zwiększyć plan przychodów z tytułu kredytu komercyjnego o kwotę 209 449 zł.

Po wprowadzeniu powyższej zmiany limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta  wyniesie  2 116 788 zł i proponuje się przeznaczyć go na realizację inwestycyjnych przedsięwzięć wieloletnich współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, tj.: „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju- odcinek F-J”, Odwiedź sąsiada- uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza”, oraz „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”. Umowy na realizację tych zadań zostały zawarte po dniu 1 stycznia 2013 roku i przewidują, że ich sfinansowanie nastąpi co najmniej w 85% ze środków budżetu Unii Europejskiej. Dzięki temu, zgodnie z art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych spłaty rat tego kredytu wraz z odsetkami nie trzeba wliczać do wartości na podstawie których wyliczany jest indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia.

 

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą wydatków dokonaną zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu czerwcu bieżącego roku konieczne jest dokonanie zmiany załącznika Nr 4 polegającej na zwiększeniu planu dotacji w wysokości 85 844 zł, w tym:

-      dotacji celowej o kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do przewozu neutralizatorów i sorbentów oraz uczestników akcji ratowniczych, który wykorzystywany będzie przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju,

-      dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności kulturalnej instytucji kultury o kwotę 80 844 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury (34 118  zł) oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej (46 726 zł).

 

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę 44 390 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, w tym z tytułu:

-      odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami, będących w dyspozycji:  Publicznego Przedszkola  Nr 2, w związku z otrzymaniem odszkodowania za  uszkodzone okno w budynku przedszkola  (402 zł) i Zespołu Szkół Nr 2 w związku z otrzymaniem odszkodowania za  zalanie pomieszczeń szkolnych w wyniku awarii (43 988 zł).

 

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 09.06.2014 13:34
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 57
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 09.06.2014 13:34
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 47
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 09.06.2014 13:34
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 47
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 09.06.2014 13:34
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 46
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 09.06.2014 13:34
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 47
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 09.06.2014 13:34
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 52
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 09.06.2014 13:34
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 47
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 09.06.2014 13:34
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 53
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 09.06.2014 13:34
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 50
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 09.06.2014 13:34
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 48
Odpowiedzialny za treść: Dariusz Holesz
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 09.06.2014 13:34
Ostatnio zaktualizował: Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji: 25.06.2014 15:13
Liczba wyświetleń: 240
Drukuj Zapisz do PDF