W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój (po autopoprawce)

RSS

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

 

UCHWAŁA NR ……….2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ............ 2014 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 885 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w  sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 roku poz. 86 ze zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadzić następujące zmiany:

1.   Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2.    Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE:

 

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu: dostosowania do zmienianej uchwały w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat spowodowanych zmianami budżetu roku 2014.

 

 

 


 

AUTOPOPRAWKA

 

do projektu Uchwały Rady Miasta  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój przygotowanego na Sesję w dniu 26 czerwca 2014 roku.

  

W związku ze zmianami budżetu Miasta proponowanymi w formie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta na sesję w dniu 26 czerwca bieżącego roku oraz zmianami opisanymi poniżej proponuje się:

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadzić zmiany wynikające:

1)     z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok przygotowanej na sesję w dniu 26 czerwca bieżącego roku, tj.

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 18 760 zł,

- zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1 607 368 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę
1 116 088 zł i wydatki majątkowe o kwotę 491 280 zł,

- zwiększyć planowane przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę
1 588 608 zł,

2)     ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu czerwcu, tj.

- zwiększyć dochody bieżące uzyskane w formie dotacji z budżetu państwa o kwotę 1 200 zł,

- zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1 200 zł, z tego: wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę
6 750 zł, a wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 7 950 zł,

3)     z podwyższenia kwoty poręczenia pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zaciąganej w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację projektu miejskiego pn. „Nadanie nowych funkcji powierzchni Szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz przebudowę części niewykorzystanej powierzchni Szpitala na Stację Dializ” o 1 000 000 zł na lata 2014-2020. Wobec tego łączna wysokość poręczenia wyniesie 1 825 650 zł. Ponadto proponuje się zaokrąglić łączną wysokość poręczenia do kwoty 1 830 000 zł.

4)     z zabezpieczenia w latach 2015-2020 co roku kwoty 221 661 zł z tytułu wydatków majątkowych przeznaczonych na fundusz sołecki.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2014 roku, oraz zmiany  w kolejnych latach  mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Limit wydatków majątkowych:

-  na 2015 rok zwiększył się o kwotę 221 661 zł i obecnie wynosi 17 085 777 zł. Zwiększenie obejmuje wydatki przeznaczone na fundusz sołecki,

- na 2016 rok zmniejszył się o kwotę 1 255 936 zł i obecnie wynosi 8 992 137 zł. Zmiana obejmuje zmniejszenie środków na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta o 1 477 597 zł oraz zwiększenie wydatków na fundusz sołecki o 221 661 zł,

- w latach 2017-2020 został zwiększony co roku o kwotę 221 661 zł z tytułu wydatków majątkowych przeznaczonych na fundusz sołecki.

Wynik budżetu, który w 2015 roku stanowi deficyt,  zwiększył się o kwotę 720 782 zł i wynosi
4 416 258 zł. Stanowi to 1,31% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami zwrotnymi w kwocie 4 416 258 zł. Od 
2016 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu oraz realizację zadań Miasta.

W Przychodach kredyt komercyjny planowany do zaciągnięcia w 2015 roku zostaje zwiększony
o kwotę  720 782 zł i wynosi 5 892 838 zł.

W Rozchodach zwiększona zostaje o 720 782 zł kwota kredytu komercyjnego planowanego do spłaty w 2016 roku i wynosi 5 892 838 zł.

Kwota długu zwiększa się na koniec 2015 roku o kwotę 720 782 zł i wynosi 7 627 954 zł. Planuje się, że jego spłata zostanie sfinansowana nowo zaciągniętym długiem.

 

Wprowadzić załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” i dokonać  następujących zmian:

1.     W zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
w przedsięwzięciu pn. „Umiejętności bez granic - doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych” limit wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku: zwiększa się
  o kwotę 2 656 zł ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta, zwiększa się
o kwotę 23 778 zł ze środków pochodzących  z budżetu państwa, zmniejsza się o kwotę 23 778 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 157 276 zł. Limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę  2 656 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniosą 161 181 zł,
a limit zobowiązań ukształtuje się na poziomie 157 265 zł. Powyższa zmiana wynika
z konieczności ustalenia planu wydatków na pokrycie różnic kursowych wynikłych w trakcie realizacji projektu, a które zgodnie z treścią zawartej umowy o dofinansowanie są wydatkiem niekwalifikowanym. Zaszła również konieczność dokonania korekty w ustalonym już planie wydatków mającej na celu jego dostosowanie do właściwego montażu finansowego.  

2.     W zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane
z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):

a)     w przedsięwzięciu pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP II” zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku o kwotę 347 000 zł ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 39 112 977 zł. Limit zobowiązań również ulega zwiększeniu o kwotę 347 000 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie wyniosą 137 203 854 zł, a limit zobowiązań ukształtuje się na poziomie 2 031 077 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności zlecenia robót dodatkowych w ramach obecnego zakresu budowy,

b)    w przedsięwzięciu pn. „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju - odcinek F-J” zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku o kwotę 143 780 zł ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie
7 316 591 zł. Limit zobowiązań również ulega zwiększeniu o kwotę 143 780 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie wyniosą 9 651 024 zł, a limit zobowiązań ukształtuje się na poziomie 1 235 263 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności zlecenia robót dodatkowych
w ramach obecnego zakresu budowy.

3.     W zakresie wydatków majątkowych  na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a)     w przedsięwzięciu wieloletnim „Dostępna granica” zmniejszyć limit wydatków w 2014 roku oraz limit zobowiązań  o kwotę 200 000 zł. Zmiany te wynikają z wolnych środków, jakie pozostały po zawarciu umowy na realizację zadania. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Wobec powyższego limit wydatków na 2014 rok wyniesie 2 200 000 zł.  „Łączne nakłady finansowe” kształtować się będą w wysokości 2 366 400 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 2 200 000 zł,

b)    w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa i rozbudowa ul. K. Paryskiej” zwiększa się plan wydatków na 2014 rok i limit zobowiązań o 200 000 zł. Dodatkowe środki finansowe są konieczne w związku z faktem, iż wartość ofert złożonych w przetargu przewyższają kwotę, jaką zaplanowano w budżecie. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Wobec powyższego limit wydatków na 2014 rok wyniesie 1 200 000 zł, a na 2015 rok 700 000 zł. „Łączne nakłady finansowe” kształtować się będą w wysokości 2 024 922 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 1 900 000 zł,

c)     w przedsięwzięciu wieloletnim „Zespół szkolno-przedszkolny ZS Nr 8 wraz z boiskiem sportowym” zwiększa się plan wydatków na 2014 rok i limit zobowiązań o 500 zł. Zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych wynika ze zmiany stawek umów przyłączeniowych zawieranych z zakładem energetycznym „TAURON”.  Nie zawarcie umowy uniemożliwi uzyskanie pozwolenia na budowę, ponieważ nie będzie uzgodnienia projektu budowalnego pod kątem energetycznym. Wobec powyższego limit wydatków na 2014 rok wyniesie 73 000 zł. „Łączne nakłady finansowe” kształtować się będą w wysokości 103 000 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 3 000 zł,

d)    w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa rozdzielni głównej obiektu Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój” zmniejsza się plan wydatków na 2014 rok i limit zobowiązań o 100 296 zł ze względu na zakończenie realizacji przedsięwzięcia i niewykorzystanie całego planu zabezpieczonego na tym zadaniu. Wobec powyższego limit wydatków na 2014 rok wyniesie 230 274 zł. „Łączne nakłady finansowe” kształtować się będą w wysokości 230 274 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 230 274 zł,

e)     w przedsięwzięciu wieloletnim „Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miasta” zwiększa się plan wydatków na 2014 rok i limit zobowiązań o 100 296 zł. Zwiększenie jest konieczne ze względu na fakt, że wartość szacunkowa zadania znacznie przewyższa kwotę przeznczoną na ten cel w budżecie Miasta na 2014 rok.  Wobec powyższego limit wydatków na 2014 rok wyniesie 435 155 zł. „Łączne nakłady finansowe” i limit zobowiązań kształtować się będą w wysokości 435 155 zł.

 


 

PROJEKT

 

UCHWAŁA NR ……….2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Jastrzębie-Zdrój  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 885 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 roku poz. 86 ze zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadzić zmianę polegającą na tym, że Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu dostosowania do zmienianej uchwały w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat spowodowanych zmianami budżetu roku 2014.  

Załączniki:

Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 09.06.2014 13:28
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 73
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 09.06.2014 13:28
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 64
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 09.06.2014 13:28
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 70
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 09.06.2014 13:28
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 73
Odpowiedzialny za treść: Dariusz Holesz
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 09.06.2014 13:28
Ostatnio zaktualizował: Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji: 25.06.2014 14:37
Liczba wyświetleń: 242
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.