W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osób fizycznych na rzecz Gminy Jastrzębie-Zdrój

RSS

PROJEKT

 

UCHWAŁA Nr ………………………………

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia …………………roku

 

w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osób fizycznych na rzecz Gminy Jastrzębie-Zdrój

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), § 4 ust. 1 uchwały Nr LXII/814/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Jastrzębie-Zdrój (Dz.U. woj. śląskiego z 2010 roku, nr 262, poz. 4155 z późn. zm.) oraz art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

       Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

    u c h w a l a

§ 1

Nabyć prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej współwłasność osób fizycznych, położonej przy ul. Wieczorka w Jastrzębiu-Zdroju, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1699/37 o pow. 0,0104 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, karta mapy 1, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00043767/7, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju na rzecz Gminy Jastrzębie-Zdrój.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E

Przedmiotem niniejszej uchwały jest prawo własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1699/37 o pow. 0,0104 ha, obręb Jastrzębie Zdrój,
karta mapy 1, stanowiącej współwłasność trzech osób fizycznych.

Pismem z dnia 20 lutego 2014 roku jeden ze współwłaścicieli zwrócił się do Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój o nabycie przedmiotowej działki. Pozostali współwłaściciele także wyrazili zgodę
na zbycie działki na rzecz Gminy Jastrzębie-Zdrój.

Działka ta zabudowana jest fragmentem kompleksu 13 garaży trwale związanymi z gruntem. Kompleks ten został wzniesiony przez osoby fizyczne, częściowo na sąsiedniej działce, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1343/35 o pow. 0,0243 ha, obręb Jastrzębie Zdrój,
karta mapy 1, stanowiącej własność Gminy Jastrzębie-Zdrój. Właściciele lokali garażowych,
na podstawie umów dzierżawy są dzierżawcami gruntu zajętego pod garaże i płacą czynsz dzierżawny na rzecz Gminy. Działka objęta wnioskiem o nabycie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w strefie 1 KG – tereny garaży.

Z uwagi na przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego, zabudowę i wykorzystanie nieruchomości zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego a także możliwość uregulowania prawa do gruntu właścicielom lokali garażowych, zasadnym jest nabycie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy.

W tym stanie rzeczy Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta niniejszą uchwałę,
celem wyrażenia zgody na nabycie prawa własności przedmiotowej nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Jastrzębie-Zdrój.

 

Odpowiedzialny za treść: Daniel Zarzycki
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 02.06.2014 12:08
Ostatnio zaktualizował: Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji: 02.06.2014 12:13
Liczba wyświetleń: 125
Drukuj Zapisz do PDF