W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok (po autopoprawce)

RSS

PROJEKT PO AUTOPOPRAWKACH

 

UCHWAŁA NR ..........  2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia  29 maja  2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 3 179 649 zł, w tym:

1)      dochody bieżące o 1 098 792 ,

2)      dochody majątkowe 2 080 857 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  369 710 201 , w tym:

3)      dochody bieżące 326 358 601 ,

4)      dochody majątkowe 43 351 600 zł.

§ 2

1.   Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 879 649 zł, w tym:

1)      wydatki bieżące  o 509 548 ,

2)      wydatki majątkowe  o 2 370 101 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do  niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  404 372 716 zł, w tym:

1)      wydatki bieżące 318 814 901 ,

2)      wydatki majątkowe 85 557 815 zł.

 

§ 3

 

1.   Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 300 000 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  34 662 515 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z tytułu:

-        nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie     31 930 246 zł

-        spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w kwocie        30 000 zł

-        zaciąganej pożyczki w kwocie         794 930 zł

-        zaciąganego kredytu w kwocie         1 907 339 zł.

 

§ 4

1.   Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  300 000 , z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi  34 922 515 zł.

3.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1.     Zwiększyć o kwotę 478 543 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta.

2.     Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększyć o kwotę 15 477 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Paragraf 9 otrzymuje brzmienie: „Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 3 785 381 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.”

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik Nr 1

1.   W związku z zawartymi ugodami na naprawienie szkód powstałych w wyniku eksploatacji górniczej proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo o kwotę 200 000 zł.

2.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1 522 789 zł z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej, stanowiących płatność końcową dla projektu „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 033 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie – I etap”.

3.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę  37 505 zł, z tytułu opłat wnoszonych przez najemców i dzierżawców nieruchomości niezamieszkałych, stanowiących zwrot opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do budżetu miasta przez Miejski Zarząd Nieruchomości.

4.   W związku z przyznaniem Miastu środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu  państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu mostu oraz kładki  dla pieszych w ciągu DW nr 937 ul. Zdrojowa w Jastrzębiu-Zdroju, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 195 200 zł.

5.   W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie dla projektu „Kierunek przedsiębiorczość” oraz wprowadzonym aneksem do umowy partnerskiej dla projektu „Study circle - szwedzkie koło zamachowe”, proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o kwotę 20 842 zł, w tym:

- zmniejszyć dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej o 21 224 zł, w tym: dla projektu „Kierunek przedsiębiorczość” o 16 243 zł, a dla projektu „Study circle - szwedzkie koło zamachowe” o 4 981 zł, zwiększyć dofinansowania z budżetu państwa o 382 zł dla „Study circle - szwedzkie koło zamachowe”.

6.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę  1 548 zł, w związku z uruchomieniem przez Kuratorium Oświaty w Katowicach środków na stypendium Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionych uczniów.

7.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1 213 449 zł, w tym:

a)   dochody bieżące o 685 381 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, w związku z otrzymaniem od Marszałka Województwa Śląskiego wyższej kwoty niż pierwotnie szacowano,

b)   dochody majątkowe o 528 068 zł:

-      z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 514 568 zł, stanowiących płatność końcową dla projektu „Rewitalizacja terenów jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju” (refundacja poniesionych w 2013 roku wydatków),

-     z tytułu sprzedaży składników majątkowych (kopiarko-ładowarka) za kwotę 13 500 zł.

 

 Załącznik Nr 2

1.   Proponuje się zwiększyć planu wydatków majątkowych w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie planu dla nowych przedsięwzięć wieloletnich Nr 000-000-533-300 „Przebudowa ul. Wolności” w wysokości 20 000 zł i Nr 000-000-534-300 „Przebudowa ul. Świerklańskiej” w wysokości 20 000 zł. W okresie dwuletnim tj. w roku 2014-2015 wykonana zostanie dla obu przedsięwzięć dokumentacja techniczna.

2.   Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 199 443 zł, w tym:

a)   w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 395 200 zł, w tym:

-     zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 195 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-395-000 „Remont mostu wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi 937 ul. Zdrojowa”,

-     zwiększyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P61-008-100 „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie – II etap - pw realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”  o kwotę 1 200 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu gruntów,

-     zwiększyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-188-300 „Przebudowa i rozbudowa ul. K. Paryskiej - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu gruntów,

-     zmniejszyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-057-300 „Budowa chodnika ul. Wodzisławska - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 100 000 zł, w związku z pozostaniem wolnych środków po zawarciu umowy na realizację zadania,

b)   w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 594 643 zł, w tym:

-     zmniejszyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-180-300 „Przebudowa ul. Witczaka - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 1 980 000 zł. (przed wydaniem decyzji o realizacji zadania w ramach SPECUSTAWY drogowej muszą być wykonane podziały działek dla potrzeb zajęcia ich dla pasa drogowego, dlatego procedura przetargowa może być przeprowadzona dopiero w IV kwartale bieżącego roku, a zatem zadanie będzie można  realizować w latach 2015-2016, a nie jak wcześniej planowano w latach 2014-2015),

-     zwiększyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-191-300 „Przebudowa ul.Torowej i Majowej - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 110 555 zł z przeznaczeniem: na pokrycie kosztów wykupu gruntów (109 340 zł), uiszczenie opłaty przyłączeniowej w celu przystosowania sieci energetycznej dla potrzeb przebudowy drogi (1 215 zł),

-     zwiększyć plan wydatków majątkowych dla zadania Nr 000-000-028-000 „Wykup gruntów” o kwotę 274 802 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu gruntów pod drogi do wydanych decyzji lokalizacyjnych przy następujących ulicach: Grzybowa, Frysztacka i Piaskowa, Karola Miarki, Kościelna, 11 Listopada, Zamłynie.

3.   Proponuje się zwiększyć planu wydatków bieżących w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 37 505 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dla odprowadzenia przez MZN opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za wynajęte i wydzierżawione nieruchomości niezamieszkałe. Wcześniej to najemcy i dzierżawcy indywidualnie płacili opłatę do budżetu Miasta, ale w związku z interpretacją Ministra Środowiska dotyczącą pojęcia właściciela nieruchomości w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miejski Zarząd Nieruchomości został zobowiązany do uiszczanie opłaty „śmieciowej” za wszystkie nieruchomości będące w jego zarządzie.

4.   Proponuje się zwiększyć planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 710 –Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze w wysokości 2 120 000 zł  dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-025-300 „Cmentarze - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” z przeznaczeniem na wykup gruntów.

5.   W dziale 801 – Oświata i wychowanie proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę 182 094 zł, w tym:

a)      W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w związku z posiadaniem oszczędności poprzetargowych na zadaniu inwestycyjnym Nr 000-000-523-000 „Schody do SP 6” proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 2 500 zł.

b)      W rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zmniejszyć plan wydatków o kwotę 64 932 zł, w tym:

-  zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 70 000 zł, poprzez zmniejszenie planu dla zadania Nr 000-000-513-000 „Budowa Sali gimnastycznej przy ZS Nr 9” o 100 000 zł i przeznaczenie z tej kwoty 30 000 zł w celu przekształcenia tego zadania w przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-000-513-300 „Budowa Sali gimnastycznej przy ZS Nr 9 - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”,

-  w związku z niezrealizowaniem w 2013 roku planu projektu „Europa na scenie” proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 5 068 zł dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P34-000-100 „Europa na scenie” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek oraz materiałów niezbędnych dla prawidłowego zrealizowania projektu finansowego ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

c)      W rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 67 500 zł, w tym:

-  zwiększyć o 2 500 zł plan dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-144-300 „Zespół szkolno-przedszkolny ZS Nr 8 wraz z boiskiem sportowym” z przeznaczeniem na zawarcie z zakładem energetycznym TAURON umowy o przyłączenie, która umożliwi uzyskanie pozwolenia na budowę.

-  zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 70 000 zł, poprzez zmniejszenie planu dla zadania Nr 000-000-532-000 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 na potrzeby przeniesienia Publicznego Przedszkola Nr 7” o 100 000 zł i przeznaczenie z tej kwoty 30 000 zł w celu przekształcenia tego zadania w przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-000-532-300 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 7 - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”.

d)      W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 16 812 zł, w tym:

-  zmniejszyć plan wydatków planowanych na dotację dla szkół niepublicznych, w których nastąpiło zakończenie cyklu kształcenia i przeznaczyć go na dotację dla Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju o 18 000 zł,

-  zwiększyć plan wydatków bieżących w wysokości 1 188 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków niekwalifikowanych dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Nr 000-P91-000-100 „Mam zawód-mam pracę w regionie  - pw realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”,

e)      W rozdziale 80195 – Pozostała działalność proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 30 350 zł.

6.   Proponuje się zwiększyć planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 851 –Ochrona zdrowia, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 172 000 zł  dla zadania  Nr 000-000-047-000 „Zakup sprzętu medycznego” z przeznaczeniem na zakup na użytek Oddziału Gastrologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wideoprocesora EPK-i5000 HD ze źródłem światła białego wraz z monitorem i wózkiem do zestawu (142 000 zł) oraz  na użytek Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju wanny do masażu kończyn dolnych i wanny do masażu kończyn górnych (30 000 zł). Zakupione urządzenia wykorzystywane będą do realizacji programów zdrowotnych.

7.   Proponuje się zwiększyć planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 2 550 zł.

8.   W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 20 842 zł, w tym w: 

a)      rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zmniejszyć wydatki bieżące o 7 149 zł,

b)      rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zmniejszyć wydatki bieżące o 13 693 zł, w tym:

-  zwiększyć plan wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P03-000-100 „Study circle - szwedzkie koło zamachowe” o 2 550 zł,

-  zmniejszyć plan wydatków bieżących dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P07-000-100 „Kierunek przedsiębiorczość” o kwotę 16 185 zł,

-  zmniejszyć plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 58 zł.

9.   W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 41 092 zł, w tym:

a)   W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne o 3 385 zł,

b)   W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o 782 zł,

c)   W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne29 510 zł,

d)   W rozdziale 85407 – Placówki wychowania przedszkolnego o 6 867 zł,

e)   W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1 548 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium przyznanego przez Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionego ucznia z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.

10. Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 698 881 zł, w tym:

a)   w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych  o 70 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania Nr ZOS-000-078-000 „Zadania ochrony środowiska - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje dla osób fizycznych)”,

b)   w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o 294 637 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych w mieście,

c)   w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o 150 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr ZOS-000-173-000 „Zadania ochrony środowiska  - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje dla osób fizycznych)”,

d)   w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o 184 244 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-505-300 „Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”.

11. Proponuje się zwiększyć planu wydatków budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 170 000 zł, w tym: 

a)   wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z demontażem i wywozem starego kontenera socjalnego z terenu Kortów Tenisowych Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego,

b)   wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 168 500 zł z przeznaczeniem na:

- zakup kontenera socjalnego na teren Kortów Tenisowych Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego, realizowany w ramach zadania Nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” (33 500 zł),

- realizacją nowego zadania jednorocznego Nr 000-000-536-000 „Rowerowy Plac zabaw” (135 000 zł).

 

 

 

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o  300 000 zł, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć plan zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

 

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą wydatków dokonaną zarządzeniem Prezydenta Miasta w miesiącu kwietniu bieżącego roku oraz zmianami proponowanymi w załączniku Nr 2 konieczne jest dokonanie zmiany załącznika Nr 4 polegającej na:

1.   zwiększeniu planu dotacji o kwotę 543 zł na naukę religii innych wyznań na terenie innej gminy,

2.   zwiększeniu planu dotacji o kwotę 158 000 zł na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju,

3.   dokonaniu przeniesienia planu dotacji na realizację zadań określonych w art. 90 ust.2b, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty, w tym:

-     AP Edukacja sp. z o.o.  zwiększyć o 13 942 zł,

-     „NOTUS” Henryk Ździebło zwiększyć o 85 075 zł,

-     „EDUKATOR” - Wanda Młynarczyk zmniejszyć o 88 000 zł,

-     „LOGUS” Maria Białas zwiększyć o 230 000 zł,

-     „Adeptus” Józef Krzempek zwiększyć o 90 000 zł,

-     Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego „PRYMUS” sp. z o.o. zmniejszyć o 349 017 zł,

-     zmienić nazwę z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Jolanta Falana-Kozłowska na Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju  oraz zwiększyć o 18 000 zł.

4.   zwiększeniu planu dotacji o kwotę 100 000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy budynków  do kanalizacji sanitarnej,

5.   zwiększeniu planu dotacji o kwotę 150 000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska polegających na zakupie i instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych,

6.   ustaleniu planu dotacji w wysokości 70 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do przewozu neutralizatorów i sorbentów oraz uczestników akcji ratowniczych, który wykorzystywany będzie przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju,

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę 15 477 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, w tym z tytułu:

1.   prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 6, w związku z osiągniętym stanem środków pieniężnych na początku roku w wysokości 1 031 zł, które odprowadzono do budżetu miasta,

2.   dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami będących w dyspozycji:

-     Zespołu Szkół Nr 6, w związku z osiągniętym stanem środków pieniężnych na początku roku w wysokości 968 zł, które odprowadzono do budżetu miasta,

-     Zespołu Szkół Zawodowych w związku z wynajmem powierzchni pod automat typu napojowiec coca-cola i KIKO MAXi (751 zł),

3.   opłat za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 6, w związku z  osiągniętym stanem środków pieniężnych na początku roku w wysokości 604 zł, które odprowadzono do budżetu miasta,

4.   opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych będących w dyspozycji:

-     Zespołu Szkół Nr 6, w związku z osiągniętym stanem środków pieniężnych na początku roku w wysokości 7 376 zł, które odprowadzono do budżetu miasta,

-      Zespołu Szkół Zawodowych w związku z przewidywaniem uzyskania wyższych dochodów na podstawie wykonania za I kwartał (4 411 zł),

5.   odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola  Nr 8, w związku z otrzymaniem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Inter Fortuna z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy okna  (336 zł).

 

 

Ponadto w związku z propozycją zwiększenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę 685 381 zł, proponuje się nowe brzmienie paragrafu 9 uchwały  „Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 3 785 381 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.”

 

 


 

AUTOPOPRAWKA Nr 2

 

do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok,  złożonego na Sesję w dniu  29 maja  2014 roku.

 

W związku z propozycją zwiększenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę 685 381 zł, proponuje się nowe brzmienie paragrafu 9 Uchwały  Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok: „Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 3 785 381 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.”

 


AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok,  złożonego na Sesję w dniu  29 maja  2014 roku.

 

Załącznik Nr  1

1.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1 522 789 zł z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej, stanowiących płatność końcową dla projektu „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 033 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie – I etap”.

2.   W związku z przyznaniem Miastu środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu  państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu mostu oraz kładki  dla pieszych w ciągu DW nr 937 ul. Zdrojowa w Jastrzębiu-Zdroju, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 195 200 zł.

3.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1 213 449 zł, w tym:

a)   dochody bieżące o 685 381 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, w związku z otrzymaniem od Marszałka Województwa Śląskiego wyższej kwoty niż pierwotnie szacowano,

b)   dochody majątkowe o 528 068 zł:

-      z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 514 568 zł, stanowiących płatność końcową dla projektu „Rewitalizacja terenów jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju” (refundacja poniesionych w 2013 roku wydatków),

-     z tytułu sprzedaży składników majątkowych (kopiarko-ładowarka) za kwotę 13 500 zł.

 

Załącznik Nr  2

1.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 199 443 zł, w tym:

a)   w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 395 200 zł, w tym:

-  zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 195 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-395-000 „Remont mostu wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi 937 ul. Zdrojowa”,

-  zwiększyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P61-008-100 „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie – II etap - pw realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”  o kwotę 1 200 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu gruntów,

-  zwiększyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-188-300 „Przebudowa i rozbudowa ul. K. Paryskiej - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu gruntów,

-  zmniejszyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-057-300 „Budowa chodnika ul. Wodzisławska - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 100 000 zł, w związku z pozostaniem wolnych środków po zawarciu umowy na realizację zadania,

b)   w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 594 643 zł, w tym:

-  zmniejszyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-180-300 „Przebudowa ul. Witczaka - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 1 980 000 zł. (przed wydaniem decyzji o realizacji zadania w ramach SPECUSTAWY drogowej muszą być wykonane podziały działek dla potrzeb zajęcia ich dla pasa drogowego, dlatego procedura przetargowa może być przeprowadzona dopiero w IV kwartale bieżącego roku, a zatem zadanie będzie można  realizować w latach 2015-2016, a nie jak wcześniej planowano w latach 2014-2015),

-  zwiększyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-191-300 „Przebudowa ul.Torowej i Majowej - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 109 340 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu gruntów,

-  zwiększyć plan wydatków majątkowych dla zadania Nr 000-000-028-000 „Wykup gruntów” o kwotę 274 802 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu gruntów pod drogi do wydanych decyzji lokalizacyjnych przy następujących ulicach: Grzybowa, Frysztacka i Piaskowa, Karola Miarki, Kościelna, 11 Listopada, Zamłynie,

-  zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 1 215 zł w wyniku anulowania zapisu projektu uchwały dotyczącego zmniejszenia wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

2.     Proponuje się zwiększyć planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 710 –Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze w wysokości 2 120 000 zł  dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-025-300 „Cmentarze - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” z przeznaczeniem na wykup gruntów.

3.      Proponuje się zmniejszyć planu wydatków budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 140 000 zł, w tym:

a)   w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 70 000 zł, poprzez zmniejszenie planu dla zadania Nr 000-000-513-000 „Budowa Sali gimnastycznej przy ZS Nr 9” o 100 000 zł i przeznaczenie z tej kwoty 30 000 zł w celu przekształcenia tego zadania w przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-000-513-300 „Budowa Sali gimnastycznej przy ZS Nr 9 - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”,

b)   w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 70 000 zł, poprzez zmniejszenie planu dla zadania Nr 000-000-532-000 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 na potrzeby przeniesienia Publicznego Przedszkola Nr 7” o 100 000 zł i przeznaczenie z tej kwoty 30 000 zł w celu przekształcenia tego zadania w przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-000-532-300 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 7 - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”,

c)   w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zwiększyć plan wydatków bieżących w wysokości 1 188 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków niekwalifikowanych dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Nr 000-P91-000-100 „Mam zawód-mam pracę w regionie  - pw realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”,

d)   w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zmniejszyć plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1 188 zł.

4.     Proponuje się zwiększyć planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 851 –Ochrona zdrowia, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 172 000 zł  dla zadania  Nr 000-000-047-000 „Zakup sprzętu medycznego” z przeznaczeniem na zakup na użytek Oddziału Gastrologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wideoprocesora EPK-i5000 HD ze źródłem światła białego wraz z monitorem i wózkiem do zestawu (142 000 zł) oraz  na użytek Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju wanny do masażu kończyn dolnych i wanny do masażu kończyn górnych (30 000 zł). Zakupione urządzenia wykorzystywane będą do realizacji programów zdrowotnych.

5.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 698 881 zł, w tym:

a)   w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych  o 70 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania Nr ZOS-000-078-000 „Zadania ochrony środowiska - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje dla osób fizycznych)”,

b)   w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o 294 637 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych w mieście,

c)   w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o 150 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr ZOS-000-173-000 „Zadania ochrony środowiska  - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje dla osób fizycznych)”,

d)   w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o 184 244 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-505-300 „Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”.

6.   Proponuje się zwiększyć planu wydatków budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 170 000 zł, w tym: 

a)      wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z demontażem i wywozem starego kontenera socjalnego z terenu Kortów Tenisowych Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego,

b)      wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 168 500 zł z przeznaczeniem na:

-     zakup kontenera socjalnego na teren Kortów Tenisowych Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego, realizowany w ramach zadania Nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” (33 500 zł),

-     realizacją nowego zadania jednorocznego Nr 000-000-536-000 „Rowerowy Plac zabaw” (135 000 zł).

 

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o  140 000 zł, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć plan zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

 

Załącznik Nr  4

W związku ze zmianami wynikającymi z niniejszej autopoprawki  oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta podjęte w maju proponuje się dokonać zwiększenia planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta określonego w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2014 rok o kwotę 320 000 zł, z przeznaczeniem na:

-     dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do przewozu neutralizatorów i sorbentów oraz uczestników akcji ratowniczych, który wykorzystywany będzie przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju         70 000 zł,

-     zadania z zakresu ochrony środowiska - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy budynków  do kanalizacji sanitarnej     100 000 zł,

-     zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych     150 000 zł.

 

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1.     Zwiększenie  dochodów budżetu Miasta o kwotę 2 961 438 zł, w tym:

-     dochodów bieżących  o 880 581 zł,

-     dochodów majątkowych o 2 080 857 zł.

2.     Zwiększenie wydatków budżetu Miasta o kwotę 2 821 438 zł, w tym:

-      zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 492 552 zł,

-      zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 328 886 zł.

3.     Zmniejszenie przychodów  z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 140 000 zł.

 

 

Po wprowadzeniu  proponowanych zmian oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2014 rok przedstawiał się będzie następująco:

1.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie 369 710 201 zł, w tym:

-      dochody bieżące 326 358 601 zł,

-      dochody majątkowe 43 351 600 zł.

2.     Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie 404 372 716 zł, w tym:

-      wydatki bieżące 318 814 901 zł,

-      wydatki majątkowe 85 557 815 zł.

3.     Deficyt   wyniesie 34 662 515 zł.

4.     Przychody wyniosą  34 922 515 zł.

5.     Rozchody wyniosą 260 000 zł.

 

 

 


 

PROJEKT

 

UCHWAŁA NR .......... 2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 218 211 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  366 582 033 , w tym:

1)      dochody bieżące 325 426 740 zł,

2)      dochody majątkowe 41 155 293 zł.

§ 2

1.   Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 58 211 zł, w tym:

1)      wydatki bieżące  o 16 996 ,

2)      wydatki majątkowe  o 41 215 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do  niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  401 384 548 zł, w tym:

1)      wydatki bieżące 318 371 069 ,

2)      wydatki majątkowe 83 013 479 zł.

 

§ 3

 

1.   Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 160 000 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  34 802 515 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z tytułu:

-        nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 32 070 246 zł

-        spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w kwocie 30 000 zł

-        zaciąganej pożyczki w kwocie 794 930 zł

-        zaciąganego kredytu w kwocie 1 907 339 zł.

 

 

 

§ 4

1.   Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  160 000 , z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi  35 062 515 zł.

3.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1.     Zwiększyć o kwotę 158 543 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta.

2.     Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększyć o kwotę 15 477 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik Nr 1

 

1.   W związku z zawartymi ugodami na naprawienie szkód powstałych w wyniku eksploatacji górniczej proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo o kwotę 200 000 zł.

2.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę  37 505 zł, z tytułu opłat wnoszonych przez najemców i dzierżawców nieruchomości niezamieszkałych, stanowiących zwrot opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do budżetu miasta przez Miejski Zarząd Nieruchomości.

3.   W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie dla projektu „Kierunek przedsiębiorczość” oraz wprowadzonym aneksem do umowy partnerskiej dla projektu „Study circle - szwedzkie koło zamachowe”, proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o kwotę 20 842 zł, w tym:

- zmniejszyć dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej o 21 224 zł, w tym: dla projektu „Kierunek przedsiębiorczość” o 16 243 zł, a dla projektu „Study circle - szwedzkie koło zamachowe” o 4 981 zł,

- zwiększyć dofinansowania z budżetu państwa o 382 zł dla „Study circle - szwedzkie koło zamachowe”.

4.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę  1 548 zł, w związku z uruchomieniem przez Kuratorium Oświaty w Katowicach środków na stypendium Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionych uczniów.

 

 Załącznik Nr 2

 

1.   Proponuje się zwiększyć planu wydatków majątkowych w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie planu dla nowych przedsięwzięć wieloletnich Nr 000-000-533-300 „Przebudowa ul. Wolności” w wysokości 20 000 zł i Nr 000-000-534-300 „Przebudowa ul. Świerklańskiej” w wysokości 20 000 zł. W okresie dwuletnim tj. w roku 2014-2015 wykonana zostanie dla obu przedsięwzięć dokumentacja techniczna.

 

2.   W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków bieżących w wysokości 1 215 zł do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-191-300 „Przebudowa ul. Torowej i Majowej”, w związku z koniecznością uiszczenia opłaty przyłączeniowej w celu przystosowania sieci energetycznej dla potrzeb przebudowy drogi.

 

3.   Proponuje się zwiększyć planu wydatków bieżących w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 37 505 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dla odprowadzenia przez MZN opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za wynajęte i wydzierżawione nieruchomości niezamieszkałe. Wcześniej to najemcy i dzierżawcy indywidualnie płacili opłatę do budżetu Miasta, ale w związku z interpretacją Ministra Środowiska dotyczącą pojęcia właściciela nieruchomości w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miejski Zarząd Nieruchomości został zobowiązany do uiszczanie opłaty „śmieciowej” za wszystkie nieruchomości będące w jego zarządzie.

 

4.   W dziale 801 – Oświata i wychowanie proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę 42 094 zł, w tym:

a)      W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w związku z posiadaniem oszczędności poprzetargowych na zadaniu inwestycyjnym Nr 000-000-523-000 „Schody do SP 6” proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 2 500 zł i przeniesienie tych środków do rozdziału 80104 – Przedszkola z przeznaczeniem na zwiększenie planu dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-144-300 „Zespół szkolno-przedszkolny ZS Nr 8 wraz z boiskiem sportowym” na zawarcie z zakładem energetycznym TAURON umowy o przyłączenie. Zawarcie tej umowy umożliwi uzyskanie pozwolenia na budowę.

b)      W związku z niezrealizowaniem w 2013 roku planu projektu „Europa na scenie” proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 5 068 zł dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P34-000-100 „Europa na scenie” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek oraz materiałów niezbędnych dla prawidłowego zrealizowania projektu finansowego ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

c)      W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 18 000 zł planowanych na dotację dla szkół niepublicznych, w których nastąpiło zakończenie cyklu kształcenia i przeznaczyć go na dotację dla Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju, poprzez zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne o kwotę 18 000 zł.

d)      W rozdziale 80195 – Pozostała działalność proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 29 162 zł i przeznaczyć ją na  zabezpieczenie planu dla projektu „Europa na scenie” w wysokości 5 068 zł realizowanego w  rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (pkt. b), wydatki bieżące w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 2 550 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 21 544 zł, w tym w:

-  rozdziale 85401 – Świetlice szkolne o 3 385 zł,

-  rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o 782 zł,

- rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne10 510 zł,

-  rozdziale 85407 – Placówki wychowania przedszkolnego o 6 867 zł.

5.   W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 20 842 zł, w tym w: 

a)      rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zmniejszyć wydatki bieżące o 7 149 zł,

b)      rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zmniejszyć wydatki bieżące o 13 693 zł, w tym:

-  zwiększyć plan wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P03-000-100 „Study circle - szwedzkie koło zamachowe” o 2 550 zł,

-  zmniejszyć plan wydatków bieżących dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P07-000-100 „Kierunek przedsiębiorczość” o kwotę 16 185 zł,

-  zmniejszyć plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 58 zł.

6.   W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów proponuje się również zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 1 548 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium przyznanego przez Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionego ucznia z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.

 

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o  160 000 zł, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć plan zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

 

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą wydatków dokonaną zarządzeniem Prezydenta Miasta w miesiącu kwietniu bieżącego roku oraz zmianami proponowanymi w załączniku Nr 2 konieczne jest dokonanie zmiany załącznika Nr 4 polegającej na:

1.   zwiększeniu planu dotacji o kwotę 543 zł na naukę religii innych wyznań na terenie innej gminy,

2.   zwiększeniu planu dotacji o kwotę 158 000 zł na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju,

3.   dokonaniu przeniesienia planu dotacji na realizację zadań określonych w art. 90 ust.2b, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty, w tym:

-     AP Edukacja sp. z o.o.  zwiększyć o 13 942 zł,

-     „NOTUS” Henryk Ździebło zwiększyć o 85 075 zł,

-     „EDUKATOR” - Wanda Młynarczyk zmniejszyć o 88 000 zł,

-     „LOGUS” Maria Białas zwiększyć o 230 000 zł,

-     „Adeptus” Józef Krzempek zwiększyć o 90 000 zł,

-     Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego „PRYMUS” sp. z o.o. zmniejszyć o 349 017 zł,

-     zmienić nazwę z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Jolanta Falana-Kozłowska na Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju  oraz zwiększyć o 18 000 zł.

 

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę 15 477 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, w tym z tytułu:

1.   prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 6, w związku z osiągniętym stanem środków pieniężnych na początku roku w wysokości 1 031 zł, które odprowadzono do budżetu miasta,

2.   dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami będących w dyspozycji:

-     Zespołu Szkół Nr 6, w związku z osiągniętym stanem środków pieniężnych na początku roku w wysokości 968 zł, które odprowadzono do budżetu miasta,

-     Zespołu Szkół Zawodowych w związku z wynajmem powierzchni pod automat typu napojowiec coca-cola i KIKO MAXi (751 zł),

3.   opłat za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 6, w związku z  osiągniętym stanem środków pieniężnych na początku roku w wysokości 604 zł, które odprowadzono do budżetu miasta,

4.   opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych będących w dyspozycji:

-     Zespołu Szkół Nr 6, w związku z osiągniętym stanem środków pieniężnych na początku roku w wysokości 7 376 zł, które odprowadzono do budżetu miasta,

-      Zespołu Szkół Zawodowych w związku z przewidywaniem uzyskania wyższych dochodów na podstawie wykonania za I kwartał (4 411 zł),

5.   odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola  Nr 8, w związku z otrzymaniem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Inter Fortuna z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy okna  (336 zł).

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 13.05.2014 09:16
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 80
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 13.05.2014 09:16
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 76
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 13.05.2014 09:16
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 78
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 13.05.2014 09:16
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 71
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 13.05.2014 09:16
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 74
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 13.05.2014 09:16
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 68
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 13.05.2014 09:16
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 69
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 13.05.2014 09:16
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 71
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 13.05.2014 09:16
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 66
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 13.05.2014 09:16
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 65
Odpowiedzialny za treść: Dariusz Holesz
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 13.05.2014 09:16
Ostatnio zaktualizował: Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji: 29.05.2014 11:14
Liczba wyświetleń: 204
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.