W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014 – 2018

RSS

 

UCHWAŁA NR ……………./2014

 

Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój

 

z dnia ……………………

 

w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014 – 2018

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 2005 r. Nr 31, poz. 266 j.t z późniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póź. zm).

 

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

 

uchwala

 

§ 1

 

Uchwała się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jastrzębie – Zdrój na lata 2014 – 2018, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Tracą moc Uchwały:

1. Uchwała Nr XVI/155/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 13 września 2007r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2008-2012.

2. Uchwała Nr III.14.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014 – 2018.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

                                                            UZASADNIENIE

 

 

  Uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy jest ustawowym obowiązkiem Rady gminy wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

   Potrzeba opracowania wieloletniego programu jest następstwem zmieniających się uwarunkowań w dziedzinie mieszkalnictwa.

 

   Uchwałą Nr XVI/155/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 13 września 2007r. przyjęty został program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008-2012. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, opracowany na pięć kolejnych lat obejmował:

 

     1)    prognozę dotyczącą wielkości oraz  stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy 

            w poszczególnych latach,

2)   analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego

      budynków  i lokali, z podziałem na kolejne lata,

1)     planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,

2)     polityki czynszowej oraz warunki obniżenia czynszu,

3)     sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach,

4)     źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,

5)     wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne,

6)     opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 

     Zgodnie z nałożonym na gminy obowiązkiem, przygotowany został nowy program na kolejne lata 2014-2018. Projekt niniejszej uchwały zawiera wszystkie wymagane prawem elementy wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W projekcie przedstawiono problematykę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego i wynikających potrzeb mieszkaniowych, środków i źródeł finansowania, racjonalnej prywatyzacji zasobu mieszkaniowego. Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały należy uznać za konieczne i uzasadnione. 

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 18.04.2014 09:04
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 364
Odpowiedzialny za treść: Joanna Cisek
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 18.04.2014 09:04
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 514
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.