W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Staż na dobry początek”

RSS

Uchwała  Nr .......................

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ..............................

w sprawie: zatwierdzenia projektu „Staż na dobry początek”

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 595) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 6  ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.  Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 u c h w a l a:

 

§ 1

 

Zatwierdzić projekt „Staż na dobry początek” realizowany przez m. Jastrzębie-Zdrój/Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały nr ……………..

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ………………………

 

Staż na dobry początek” jest projektem rozszerzającym ofertę usług aktywizacyjnych oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, umożliwiając kompleksowe wsparcie 70 młodych osób bezrobotnych.

Wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Staż na dobry początek”, złożony w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL, uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i na mocy uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1203/260/IV2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku został przyjęty do realizacji.

Uchwała właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, który dysponuje budżetem wnioskodawcy (zgodnie z przepisami o finansach publicznych), w sprawie zatwierdzenia projektu jest niezbędnym załącznikiem na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 70 młodych  osób bezrobotnych, mieszkanek i mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój, poprzez zwiększenie ich motywacji do pracy i kwalifikacji zawodowych.

Beneficjentami projektu będą młode osoby bezrobotne z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój (w wieku do 27 lat).Charakterystyczny dla tego projektu nabór w V turach (po 14 os.) Zawężenie grupy docelowej wynika ze specyfiki lokalnego rynku pracy oraz specyficznych potrzeb grup bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Charakterystyczne dla lokalnego rynku jest generowanie miejsc pracy w branżach i zawodach stereotypowo męskich (przemysł i budownictwo), co przekłada się na sytuację osób bezrobotnych (feminizacja bezrobocia). Dlatego zdecydowaliśmy się na realizację projektu skierowanego głównie do kobiet (przynajmniej 60%).

 

 

W projekcie przewidziano realizację następujących zadań (5 ukierunkowanych na bezpośrednie wsparcie oraz wspomagające i zarządcze).

 

1. REKRUTACJA

Nabór uczestników będzie miał charakter zamknięty. Rekrutacja poprzedzona będzie kampanią informacyjną w lokalnych mediach oraz w siedzibie urzędu pracy

Proces rekrutacji będzie składał się z trzech podstawowych etapów:

            1a. Spotkania promocyjne

W każdej turze rekrutacji planujemy przeprowadzenie spotkania informacyjnego. Podczas spotkania zostaną przedstawione założenia projektu, towarzyszyć temu będą materiały promocyjne. Na spotkaniach będzie można wypełnić wstępne zgłoszenia, zawierające podstawowe informacje osobowe oraz dotyczące sytuacji zawodowej.

            1b. Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowy kwalifikacyjne z zainteresowanymi udziałem w projekcie przeprowadzone zostaną przez pracowników PUP.

            1c. Wyłonienie grupy uczestniczek/-ów projektu oraz stworzenie listy rezerwowej

Udana rekrutacja jest podstawą pełnego zaangażowania uczestników w działania projektu. Celem pięciu tur naboru będzie wyłonienie ostatecznych uczestników (70 os.) oraz stworzenie listy rezerwowej. Lista rezerwowa pozostanie do dyspozycji zespołu projektowego – w razie rezygnacji uczestniczki/-ka, udział w projekcie zostanie zaproponowany osobie z listy rezerwowej.

 

2. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

Zadanie to obejmie wszystkich uczestników projektu, będzie realizowane przez doradców zawodowych w wymiarze do 4 godzin na osobę.

 

3. WARSZTATY AKTYWIZACYJNE

Zadanie to obejmie wszystkich uczestników projektu, będzie realizowane przez doradców zawodowych w formie spotkań grupowych (2x3h) oraz konsultacji indywidualnych (1godz. na uczestnika)

 

4.INDYWIDUALNA PRACA Z OPIEKUNEM

Zadanie to obejmie wszystkich uczestników projektu, będzie realizowane w pomieszczeniach PUP przez pośredników pracy, będących Indywidualnymi Opiekunami Uczestniczek.

 

5. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE POPRZEZ STAŻ

Zadanie to obejmie wszystkich uczestników projektu, będzie ono realizowane w miejscu odbywania stażu.

Ponieważ problemem grupy docelowej jest niewystarczające doświadczenie zawodowe, oferujemy im staże jako dobrą drogę zdobycia/uaktualnienia doświadczenia zawodowego. Preferowanym sposobem kontaktu z potencjalnym pracodawcą, czyli firmą w której będzie miał miejsce staż, jest kontakt osobisty poprzez wizytę u pracodawcy. Wizyty u pracodawców będą wspierane przez Indywidualnego Opiekuna, służącego radą i pomocą. Wizyty u pracodawców mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas wcześniejszych zajęć podczas projektu oraz pozyskanie zgody firmy na odbycie w niej stażu. Inną drogą znalezienia stażu będzie skorzystanie z oferty Indywidualnego Opiekuna, który zaproponuje staż u pracodawcy zainteresowanego przyjęciem bezrobotnej na staż. Przewidywana długość stażu to 6 miesięcy.

 

Planowana wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 674 900 PLN, co stanowi 100% wartości projektu.

Podpisanie umowy o dofinansowanie przewidziane jest na przed 1 sierpnia 2013 r. (termin rozpoczęcia realizacji projektu, został przesunięty przez Komisję Oceny Projektów), wydatki będą ponoszone w latach 2013 – 2015.


Odpowiedzialny za treść: Michał Domagała
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 27.06.2013 11:21
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 245
Drukuj Zapisz do PDF