W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia uzupełnienia nr 4 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015"

RSS

  UCHWAŁA NR .............

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ..................

w sprawie: przyjęcia uzupełnienia nr 4 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015"

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 594)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a:

§ 1

Przyjąć uzupełnienie nr  4 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015" stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr .............

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ..................

 

W maju br. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju zwróciła się z prośbą o wpisanie do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015"  projektu pt. „Rewitalizacja trzech placów zabaw wraz z budową parkingu na nieruchomościach budynkowych oraz instalacją monitoringu na terenie GSM w Jastrzębiu-Zdroju”.

Planowany projekty będzie ubiegać się o pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA - poddziałanie 6.2.3. „Rewitalizacja – JESSICA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zgodnie z wytycznymi konkursowymi do w/w poddziałania niezbędnym załącznikiem do każdego projektu, który ubiega się o pożyczkę ze środków unijnych jest Lokalny Program Rewitalizacji, który musi zawierać również projekt ubiegający się o wsparcie ze źródeł zewnętrznych.

 

Zadania przewidziane do realizacji w ramach w/w projektu, który będzie ubiegać się o pożyczkę nie kwalifikują się  do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko. Wykorzystywanie zasobów naturalnych będzie minimalne. Nie wystąpi emisja zanieczyszczeń do środowiska. Planowany projekt rewitalizacyjny obejmuje działania nie powodujące znaczących oddziaływań na środowisko, nie spowoduje wystąpienia nowych zagrożeń lub uciążliwości dla środowiska.

 

Poniżej przedstawiono projekt Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju wprowadzony do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015":

 

Rewitalizacja trzech placów zabaw wraz z zabudową parkingów na nieruchomościach budynkowych oraz instalacją monitoringu na terenie GSM w Jastrzębiu-Zdroju

 

Opis i cele projektu

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja terenów należących do Górniczej Spółdzielni  Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju. Podstawowym elementem inwestycji będzie rewitalizacja trzech placów zabaw, aby spełniały normy bezpieczeństwa, oraz stworzenie pięciu parkingów o łącznej powierzchni  ok. 3 110 m2, na których zostaną wydzielone specjalne strefy dla pojazdów specjalnych tj. pogotowie, straż pożarna, policja, straż miejska. Działania te przyczyniają się do  polepszenia jakości życia mieszkańców zasobów Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej jak również zapewnienia większego bezpieczeństwa i skrócenia czasu interwencji służb medycznych i mundurowych.  W rejonach nadmiernego zagrożenia wynikającego z dużej ilości aktów wandalizmu oraz gromadzenia się młodzieży  planuję się wprowadzić monitoring, będący integralną częścią monitoringu miejskiego.

Głównym celem projektu  jest stworzenie bezpiecznych  i atrakcyjnych rekreacyjnie miejsc, które przyczynią się do rewitalizacji społecznej i zdrowotnej mieszkańców zamieszkujących obszar objęty projektem, jak również ożywieniu lokalnej społeczności. 

 

Rezultaty projektu:

¾   techniczna, funkcjonalna i społeczna rewitalizacja objętego obszaru,

¾   integracja społeczności lokalnej,

¾   zwiększenie poczucia bezpieczeństwa poprzez zainstalowany monitoring,

¾   zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, poprzez stworzenie miejsc postojowych dla pojazdów specjalnych,

¾   rewitalizacja nie użytkowanych terenów na parkingi dla mieszkańców objętego projektem obszaru,

¾   podniesienie wartości rynkowej zrewitalizowanych działek,

¾   wzrost wartości estetycznej terenu,

¾   większa oferta aktywnych form spędzania czasu wolnego w Jastrzębiu-Zdroju,

¾   lepszy ogólny poziom rozwoju fizycznego mieszkańców.

Lokalizacja Projektu:

Place zabaw:

Ul. Pomorska – ok. 600 m2

Ul. Jasna – ok. 520 m2

Ul. Krakowska – ok. 260 m2

Parkingi:

Ul. Poznańska – ok. 260 m2

Ul. Pomorska – ok. 500 m2

Ul. Kurpiowska – ok. 1 700 m2

Ul. Marusarzówny – ok. 200 m2

Ul. Krakowska – ok. 450 m2

Monitoring :

Ul. Pomorska

Ul. Jasna

Ul. Poznańska

Ul. Kurpiowska

Ul. Marusarzówny

Ul. Krakowska

 

Beneficjenci końcowi:

Mieszkańcy miasta Jastrzębie-Zdrój

Termin realizacji projektu:

10.2013 r. – 10.2014 r.

Wartość projektu:

 1 430 000,00 zł (milion czterysta trzydzieści tysięcy złotych)

 

 

Powyższe projekty będą ubiegały się o pożyczkę w ramach w/w konkursu, dlatego też konieczne jest czwarte uzupełnienie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015.

Załącznik do  Uchwały - „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2008-2015. Uzupełnienie (czerwiec 2013 r.) znajduje się w Biurze Rady Miasta.

Odpowiedzialny za treść: Michał Domagała
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 19.06.2013 13:56
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 229
Drukuj Zapisz do PDF