W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w Publicznym Żłobku Nr 1...

RSS

PROJEKT

 

UCHWAŁA NR ………….2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ……………... 2013 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty
za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w Publicznym Żłobku Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

 

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 2 i 3, art. 23 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 235).

                                                                                                                                

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.     Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez żłobek w wysokości 1,50 zł w zakres których wchodzi:

1)     zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

2)     zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

3)     prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,

2.     W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki może być,
na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka, wydłużony ponad 10 godzin, za dodatkową opłatą.

3.     Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony wymiar opieki w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdą godzinę po przekroczeniu dziesięciu godzin dziennie.

4.     Ustala się maksymalną wysokość ponoszonej przez rodziców/opiekunów prawnych obowiązkowej opłaty za wyżywienie dziecka w kwocie 6,00 zł (słownie: sześć złotych) za każdy dzień pobytu.

 

§ 2

 

W przypadku korzystania ze świadczeń żłobka przez dzieci z jednej rodziny opłata, o której mowa
w §1 ust.1 ulega obniżeniu o 20% za drugie dziecko oraz 50% za każde kolejne.

 

§ 3

 

Kalkulację ekonomiczną kosztów pobytu dziecka w żłobku związaną z zapewnieniem mu świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych wymienionych w §1 ust.1 przedstawia tabela stanowiąca załącznik do uchwały.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

 

 

 

§ 5

 

Traci moc Uchwała Nr.VIII.72.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK DO  UCHWAŁY NR …………..2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia ……………... 2013r

 

 

Kalkulacja ekonomiczna kosztu pobytu dziecka w żłobku związana z zapewnieniem
mu świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych

 

1.     Koszty pobytu dziecka w żłobku obejmują następujące pozycje:

 

RODZAJ KOSZTU

MIESIĘCZNY

1 GODZINA*

Koszty zatrudnienia pracowników

635,85

3,03

Zakup materiałów i wyposażenia

35,77

0,17

Zakup pomocy dydaktycznych

11,90

0,06

Zakup energii

60,49

0,29

Zakup usług pozostałych

26,09

0,12

OGÓŁEM KOSZTY

770,12

3,67

* przy założeniu 21 dni pobytu dziecka w żłobku w miesiącu przez 10 godzin dziennie.

 

2.     Do kosztów związanych z pobytem dziecka w żłobku nie wlicza się kosztów inwestycji, podatków
i opłat administracyjnych.

3.     Opłata za pobyt dziecka w żłobku jest naliczana z góry według stawki godzinowej i uwzględnia faktyczny czas pobytu dziecka w żłobku.

4.     Przyjmuje się zasady współfinansowania kosztów pobytu dziecka w żłobku przez miasto Jastrzębie-Zdrój i rodziców.

5.     Opłata wnoszona przez rodziców za jedną godzinę w wysokości 1,50 zł co stanowi 41 % kosztu godziny pobytu dziecka w żłobku.

6.     Za czas nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłat za pobyt i wyżywienie.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR …………..2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ……………... 2013r.

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty
za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat
w Publicznym Żłobku Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

 

 

W związku z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2013r., sygn. akt IV SA/GI 405/12 stwierdzającym nieważność §1 ust.1 Uchwały Nr VIII.72.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju, proponuje się ustalenie stawki godzinowej w wysokości: 1,50 zł.

Wymieniona zasada ustalania opłat spełnia wymóg ekwiwalentności świadczeń (opłata
za pobyt będzie zróżnicowana w zależności od czasu pobytu dziecka w placówce), wynikający
z Wyroku WSA. Wysokość opłat wynika z ekonomicznej kalkulacji kosztów świadczeń, stanowiącej załącznik do przedmiotowej uchwały. Opłata wnoszona przez rodziców za jedną godzinę w wysokości 1,50 zł., stanowi 41 % kosztów godziny pobytu dziecka w żłobku. Do wymienionych kosztów nie wlicza się kosztów inwestycji, podatków i opłat administracyjnych. Przyjmując, że dziecko będzie przebywało w żłobku 10 godzin przez 21 dni w miesiącu, rodzice zapłacą za pobyt kwotę: 315 zł.

                Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz opłaty dodatkowej za zwiększony wymiar opieki   w żłobku (ponad 10 godzin dziennie) i maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie, ustala Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój w drodze uchwały. Opłaty za pobyt dziecka w żłobku, ponoszone przez rodziców /opiekunów prawnych/ wnoszone są na rzecz Gminy. Zgodnie z artykułem 12 ust. 3 ww. ustawy – w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek rodziców dziecka, wydłużony (do 11 godzin dziennie), za dodatkową opłatą. Proponuje się ustalenie opłaty dodatkowej na poziomie 10 zł za każdą dodatkową godzinę opieki.

            Proponowane w projekcie uchwały rozwiązania zakładają ustalenie maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka na poziomie 6,00 zł dziennie.

            Powyższy projekt uchwały podlega konsultacjom społecznym na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzialny za treść: Halina Humeniuk
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 19.03.2013 14:05
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 328
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.