W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekr uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

RSS

 

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia.........

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. l oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pozn. zm.), art- 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst  jednolity Dz.U. z 2012 ,, poz. 391), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów  normatywnych, niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r Nr 197, poz. 1172  z  późn.   zm.)  oraz  po  przeprowadzeniu  konsultacji  z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje:

§1

 

Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez  gminę  w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:           

 

1.   Wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanę sanitarnym, porządkowym i technicznym, wliczone w koszt uchwalonej stawki. Pojemniki zgodnie z dokumentacją przetargową stanowią własność firmy wyłonionej w przetargu i są użyczane do użytkowania. Materialną odpowiedzialność za dewastację ponoszą bezpośredni użytkownicy którym pojemniki zostaną użyczone na podstawie zawartej, indywidualnej umowy.

2   Dodatkowe odbiory odpadów komunalnych wytworzonych w większej ilości, tzw. przesypy, wliczone w koszt ustalonej stawki.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.


§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

  

 

 

 

UZASADNIENIE

Proponowany projekt uchwały gwarantuje sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego z korzyścią dla mieszkańców Miasta, tj. zapisy staną się warunkiem dla oferentów startujących w przetargu. Dotychczasowe korzystanie, np. spółdzielni mieszkaniowych z usług firm zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości taki zakres usług obejmuje.

Należy wziąć pod uwagę, że w przypadku, gdy dany właściciel nieruchomości posiada własny pojemnik spełniający normy, z usług takich korzystać nie będzie. Ponadto „Analiza wyliczenia kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla Miasta Jastrzębie-Zdrój" wykonana przez firmę ALBEKO z siedzibą w Opolu, sporządzona na zamówienie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój - koszty pojemników na odpady ujmuje, a więc stawki przyjęte odrębną uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nie powinny ulec zmianie. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Odpowiedzialny za treść: Janusz Tarasiewicz
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 27.02.2013 13:01
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 199
Drukuj Zapisz do PDF