W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040 (autopoprawka)

RSS

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 - 2040 przygotowanego na Sesję w dniu 25 października  2012 roku.

 

   W związku ze  zmianami budżetu Miasta proponowanymi w formie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta na sesję w dniu 25 października bieżącego roku oraz zmianami opisanymi poniżej do załącznika Nr 4 proponuje się dokonać  zmian w projekcie Uchwały Rady Miasta  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 - 2040 przygotowanego na Sesję Rady Miasta w dniu 25 października  2012  roku jak niżej:

1.     W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040,
w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” wprowadzić zmiany wynikające z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję w dniu 25 października  2012 roku.

2.     W  załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  zaktualizować informacje głównie w zakresie wyniku finansowego.

3.     W załączniku nr 4 ”Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” proponuje się zmienić w następujący sposób:

a) w punkcie I.15 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Jastrzębie-Zdrój - Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju”:,

§ w 2012 roku  o 21 250 zł zwiększa się  limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących  z funduszy Unii Europejskiej oraz o 3 750 zł zwiększa się limit wydatków do poniesienia ze  środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 345 610 zł.

§ w 2013 roku o 21 250 zł zmniejsza się limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 3 750 zł zmniejsza się limit wydatków do poniesienia ze  środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie 897 236 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  wyniosą  1 258 706 zł.

Powyższa zmiana wynika z  konieczności rezerwacji miejsc wystawienniczych w Cannes i Monachium jeszcze w bieżącym roku.

b) w punkcie I.16 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Mam zawód –mam pracę w regionie”:

§ w 2012 roku  o 1 040 053 zł zmniejsza się  limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących  z funduszy Unii Europejskiej, o 27 547 zł zmniejsza  się limit wydatków do poniesienia ze środków budżetu państwa oraz zmniejsza się o 15 800 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 311 910 zł.

§ w 2013 roku o 257 097 zł zwiększa się limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o 6 798 zł zwiększa  z limit wydatków do poniesienia ze środków budżetu państwa oraz o 21 750 zł  zmniejsza się limit wydatków do poniesienia ze  środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie  899 622 zł.

§ w 2014 roku wprowadza się  w kwocie 880 556 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,  w kwocie 23 308 zł limit wydatków do poniesienia ze środków budżetu państwa oraz  w kwocie 37 250 zł  limit wydatków do poniesienia ze  środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok  wyniesie  941 114 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  wyniosą  2 152 646 zł a limit zobowiązań  2 078 196 zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest przedłużeniem realizacji projektu do 2014 roku, co wynikło ze znacznych opóźnień w  jego realizacji u lidera i poszczególnych partnerów.

c) w punkcie I.18 w bieżącym przedsięwzięciu pn.,, Lets play my ancestors childhood game”

§ w 2014 roku  o 2 609 zł  zmniejsza się limit wydatków  do poniesienia ze  środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2014 rok  wyniesie 7 391 zł.

d) w punkcie I.22 wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie  pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2012 roku o 17 204 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o 3 036    ze środków pochodzących z  budżetu państwa oraz o 10 zł ze  środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie   20 250 zł.

§ w 2013 roku o 75 153 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o 13 262    ze środków pochodzących z  budżetu państwa oraz o 20 zł ze  środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie   88 435 zł.

§ w 2014 roku o 79 807 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o 14 083    ze środków pochodzących z  budżetu państwa oraz o 20 zł ze  środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok  wyniesie   93 910 zł.

§ w 2015 roku o 47 957 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o 8 463    ze środków pochodzących z  budżetu państwa oraz o 20 zł ze  środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok  wyniesie   56 440 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  jak również limit zobowiązań  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  wyniosą  259 035 zł .

e) w punkcie II.3 w majątkowym przedsięwzięciu pn. „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami  informatycznymi”:,

§ w 2012 roku  o 146 117 zł  zmniejsza się limit wydatków  do poniesienia ze  środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 0 zł.

§ w 2013 roku  o 409 211    zmniejsza się limit wydatków  do poniesienia ze  środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie 181 609 zł.

§ w 2014 roku wprowadza się w kwocie 555 328 zł  limit wydatków  do poniesienia ze  środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok  wyniesie 555 328 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  jak również limit zobowiązań  w zakresie wydatków majątkowych  na to przedsięwzięcie  wyniosą  736 937 zł. Zmiana spowodowana jest przesunięciem realizacji projektu do 2014 roku i co się z tym wiąże koniecznością  dostosowania limitu wydatków do nowego budżetu projektu.

f) w punkcie II.9 wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2012 roku o 3 400 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 600    ze środków pochodzących z  budżetu państwa. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie  4 000 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  jak również limit zobowiązań  w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie  wyniosą  4 000 zł .

 


 

 

PROJEKT

UCHWAŁA NR XII.       .2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia       października 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040.

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040 wprowadza się następujące zmiany:

1)     załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040,
w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)     załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3)     załącznik nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4)     załącznik nr 4 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich  związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

5)     wprowadza się załącznik nr 6 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy” w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE:

W związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję październikową zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 –2040. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1.     W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  wprowadzić wartości liczbowe wynikające  z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję październikową Rady Miasta.

2.     W  załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej
z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje, głównie w zakresie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów.   

3.     W  załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych”  proponuje się:

a)   wprowadzić nowe przedsięwzięcie o nazwie Budowa dróg ul. Gołębia  z limitem zobowiązań i wydatków w 2012 roku w wysokości 225 000 zł, w 2013 roku w wysokości 175 000 zł,

b)   zmniejszyć  w 2012 roku planowany limit zobowiązań i wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich o kwotę  402 906 zł, w tym:

-        „Budowa chodnika Boża Góra ul. Wodzisławska” -2 715 zł,

-        „Budowa chodnika ul. Świerczewskiego” -9 381 zł,

-        „Przebudowa drogi Pole Bzie –KSSE”- 12 930 zł,

-        „Przebudowa ul. Torowej-Majowej”- 123 200 zł,

-        „Przebudowa parkingu ul. Wodeckiego”- 28 000 zł,

-        „Budowa i modernizacja boisk szkolnych”- 15 560 zł,

-        „Nadbudowa ZS Nr 13 w Bziu” – 31 120 zł,

-        „Rewitalizacja terenu OWN”- 180 000 zł,

c)   zwiększyć  w 2012 roku planowany limit zobowiązań i wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich o kwotę  648 000 zł, w tym:

-        „Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148”- 65 000 zł,

-        „Przebudowa budynku Domu Zdrojowego”- 80 000 zł,

-        „Budowa oświetlenia ulic” – 48 000 zł,

-        „Wykonanie napisów nazw osiedli” – 455 000 zł,

d)   przesunąć planowany limit zobowiązań i wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich z roku 2012 na 2013 o kwotę  2 727 699 zł, w tym:

-        „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju”- 1 688 344 zł,

-        „Przebudowa ul. K. Paryskiej” – 199 355 zł,

-        „Modernizacja budynku ul. Gagarina 108, 110, 112”- 800 000 zł,

-        „Termomodernizacja budynków”- 14 000 zł,

-        „Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu ul. Gagarina 130 OSP”- 26 000 zł,

e)   przesunąć planowany limit zobowiązań i wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka” z roku 2012 na 2014 o kwotę  4 000 000 zł,

f)    zwiększyć planowany limit zobowiązań i wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego „Cmentarze” o kwotę 670 000 zł, w tym:

-      w roku 2013 - 250 000 zł,

-      w roku 2014- 70 000 zł,

-      w roku 2015- 350 000 zł.

g)   zwiększyć planowany limit zobowiązań i wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa ul. Kasztanowej” o kwotę 1 498 000 zł, w tym:

-      w roku 2013 - 498 000 zł,

-      w roku 2014- 1 000 000 zł,

oraz zmienić okres realizacji do 2014 roku.

h)   zmienić planowany limit zobowiązań i wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego „Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC”, w następujący sposób:

-      w roku 2012 zmniejszyć o 25 000 zł,

-      w roku 2013 zmniejszyć o 3 650 000 zł,

-      w roku 2014- zwiększyć o 2 650 000 zł,

-      w roku 2015 zwiększyć o 1 000 000 zł

oraz zmienić okres realizacji do 2015 roku.

 

4.     W załączniku nr 4 ”Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” proponuje się zmienić w następujący sposób:

a) w punkcie I.7 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Osiągamy sukcesy w nauce”  zwiększa się limit   wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta  o kwotę   13 zł w 2012 roku. Plan wydatków na rok 2012 wyniesie 92 811zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 156 976 zł, a limit zobowiązań wyniesie 13 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest  naliczeniem odsetek przez Urząd Marszałkowski w związku       z nieterminowym zwrotem  dotacji.

b) w punkcie I.12  w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Wewnątrz krajobrazu – na zewnątrz krajobrazu / Czas wyjść na zewnątrz”:

-  w 2012 roku  o 26 965 zł zmniejszyć limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 26 576 zł.

-  w 2013 roku o 26 588 zwiększyć limit wydatków do poniesienia zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie 45 036 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  wyniosą 84 712 zł.

Powyższa zmiana wynika z  faktu przełożenia wizyty partnerskiej między zaprzyjaźnionymi szkołami na rok 2013.

c) w punkcie I.19  wprowadza się nowe bieżące   przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Poznawanie tradycji, tworzenie jedności” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

-  w 2012 roku o 16 000 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 16 000 zł.

-  w 2013 roku o 38 200 ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie 38 200 zł.

-  w 2014 roku o 26 803 ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2014 rok  wyniesie 26 803 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 81 003 zł, a limit zobowiązań wyniesie                81 003  zł.

d) w punkcie I.20  wprowadza się nowe bieżące   przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Europa na scenę” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

-  w 2012 roku o 20 000 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 20 000 zł.

-  w 2013 roku o 48 200 ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie 48 200 zł.

-  w 2014 roku o 15 000 ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2014 rok  wyniesie 15 000 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 83 200 zł, a limit zobowiązań wyniesie                83 200 zł.

e) w punkcie I.21  wprowadza się nowe bieżące   przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Daily life trough art.” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

-  w 2012 roku o 14 400 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 14 400 zł.

-  w 2013 roku o 21 200 ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie 21 200 zł.

-  w 2014 roku o 6 000 ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2014 rok  wyniesie 6 000 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 41 600 zł, a limit  zobowiązań wyniesie  41 600 zł.

f) w punkcie II.7  w majątkowym przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja terenu jaru przy ulicy Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju”:

-  w 2012 roku  o 1 974 zł zwiększyć limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o 9 320 zł zmniejszyć limit wydatków do poniesienia ze środków własnych. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 222 654 zł.

-  w 2013 roku o 1 974 zmniejszyć limit wydatków do poniesienia zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o 349 zł  zmniejszyć limit wydatków do poniesienia ze środków własnych. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie 509 338 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 2 136 894 zł, a limit zobowiązań wyniesie                573 161  zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ustawienie tablic informacyjnych w związku z podpisaniem umów na dofinansowanie ww. zadań ze środków unijnych jak i dostosowanie planu wydatków do harmonogramu i umowy o dofinansowanie zadania.

g) w punkcie II.8 w majątkowym przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”:

-  w 2012 roku  o 775 zł zwiększyć limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o 7 363 zł zmniejszyć limit wydatków do poniesienia ze środków własnych. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 62 412 zł.

-  w 2013 roku o 775 zmniejszyć limit wydatków do poniesienia zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o 137 zł  zmniejszyć limit wydatków do poniesienia ze środków własnych. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie 1 424 325 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 4 439 867 zł, a limit zobowiązań wyniesie                1 486 737  zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ustawienie tablic informacyjnych w związku z podpisaniem umów na dofinansowanie ww. zadań ze środków unijnych jak i dostosowanie planu wydatków do harmonogramu i umowy o dofinansowanie zadania.

 

5.     W załączniku nr 5 ”Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy” wprowadzić bieżące przedsięwzięcie wieloletnie „Inwentaryzacja dróg i obiektów inżynierskich na terenie miasta” z planowanym limitem zobowiązań i wydatków w wysokości 2 500 000 zł, w tym:

-      w roku 2013 -350 000 zł,

-      w roku 2014- 1 150 000 zł,

-      w roku 2015- 1 000 000 zł.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach, Zarządca Dróg zobowiązany jest do posiadania i aktualizowania danych dotyczących dróg. Ponadto Wojewoda Śląski wystąpił z pismem do Prezydenta Miasta o udokumentowanie, jaki status (prawo własności) posiadają drogi publiczne zaliczane uchwałami Rady Miasta w 2008 roku do kategorii dróg powiatowych i gminnych. Pismem z dnia 24 lipca 2008 roku skierowanym do Wojewody Śląskiego, Prezydent Miasta zobowiązał się do przesłania dokumentacji własnościowych dla każdej drogi po wykonaniu inwentaryzacji dróg. Przedstawiciel Wojewody Śląskiego, coraz częściej domaga się potwierdzenia, że została rozpoczęta procedura inwentaryzacji dróg. W  przypadku nie dostarczenia wymaganych prawem dokumentów, Wojewoda może zaskarżyć Uchwały Rady Miasta nadające kategorie drogom.

Załączniki:

Załączniki do projektu
zip, 619 kB
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 16.10.2012 10:04
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 70
Odpowiedzialny za treść: Dariusz Holesz
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 16.10.2012 10:04
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 24.10.2012 09:45
Liczba wyświetleń: 184
Drukuj Zapisz do PDF