W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 15 grudnia 2005 roku

Wersja strony w formacie XML

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 15 grudnia 2005 roku

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXXIX Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 24 listopada 2005 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta; 

 

 

- w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- w ostatnim okresie wykonano:

- nawierzchnię asfaltowaną ulic: odnoga ul. Korfantego, łącznik ulic Pszczyńskiej
i Warszawskiej, ul. Bukowa i pętla na ul. Ranoszka,

- chodnik ul. Wielkopolska – Beskidzka, ul. Łowicka,

- remont dachu wraz z ociepleniem w SP 19, ZS nr 2,

- przebudowę kanalizacji deszczowej - etap II (ul. Wielkopolska). Jednocześnie został rozstrzygnięty przetarg na tzw. przebudowę dwóch etapów kanalizacji deszczowej w/w ulicy,

- trwają prace związane z realizacją zadań:

·         modernizacja budynku Masnówki,

·         remont auli w Zespole Szkół nr 6,

·         remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego,

·         budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Staszica,

·         budowa chodnika na ul. 3 Maja

 

- trwają prace nad nowelizacją Regulaminu utrzymania czystości
i porządku w gminie na podstawie znowelizowanych ustaw o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach (projekt uchwały przedstawię po otrzymaniu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego na jednej z najbliższych sesji Rady Miasta),

- jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie Komitet Sterujący „Programem Łagodzenia
w Regionie Śląskim skutków restrukturyzacji i zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” przyznał dofinansowanie w wysokości 2,6 mln zł na zadanie pn.: „Budowa dróg na terenie byłej KWK Moszczenica” - odcinek BF od ul. Armii Krajowej w kierunku południowym

 

 

- w zakresie polityki gospodarczej

 

- 25 listopada odbyła się konferencja inaugurująca działalność Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego w Rybniku pn. „EFS szansą na rozwój”. Ośrodek świadczyć będzie bezpłatne usługi w zakresie wykorzystania środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz instytucji rynku pracy,

- 25 listopada w Karwinie (Rep. Czeska) odbyło się Czesko-Polskie Forum Ekonomiczne pn. „Zakres i możliwości świadczenia usług transgranicznych”. W spotkaniu wzięli udział jastrzębscy przedsiębiorcy, przedstawiciele miasta oraz instytucji wspierających małą
i średnią przedsiębiorczość,

- 7 grudnia w Karwinie (Rep. Czeska) odbyło się inauguracyjne spotkanie przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości w Jastrzębiu Zdroju
i Karwinie. Spotkanie odbyło się w ramach projektu pn. „Wspomaganie inicjatyw gospodarczych w zakresie rozwoju współpracy przedsiębiorstw i terenowych organów samorządowych z Karwiny i Jastrzębia Zdroju”. Projekt realizowany jest z programu INTERREG III A Czechy – Polska, którego partnerem jest miasto Jastrzębie Zdrój,

 

 

- w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- według danych na dzień 30 listopada w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu Zdroju było zarejestrowanych 6.210 osób bezrobotnych. Od początku roku utrzymuje się tendencja spadkowa bezrobocia. Poza niewielkim wzrostem bezrobocia w czerwcu, który był spowodowany rejestracją tegorocznych absolwentów, liczba bezrobotnych uległa zmniejszeniu,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 15,0%, w podregionie rybnicko-jastrzębskim kształtowała się na poziomie 15,2%, dla województwa śląskiego wynosiła 15,4%, a dla kraju - 17,3% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do października br.),

- w miesiącu listopadzie do urzędu pracy wpłynęły 194 oferty pracy (w tym 43 oferty subsydiowane). Z ewidencji urzędu wyłączono 556 bezrobotnych, w tym z tytułu podjęcia pracy wyrejestrowano 257 osób, prace interwencyjne rozpoczęło 7 osób, staż - 11 osób, przygotowanie zawodowe – 7 osób, szkolenie – 48,

- złożono w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą "Jestem kobietą pracującą, żadnej pracy się nie boję". Projekt ten wpisuje się
w Działanie 1.6 - Integracja i reintegracja zawodowa kobiet w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.

Celem projektu jest aktywizacja 50 kobiet bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez zwiększenie ich motywacji do pracy i kwalifikacji zawodowych,

- złożono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach projekt z rezerwy Ministra „Twoja Praca – aktywizacja zawodowa bezrobotnych”. Projekt obejmie wsparciem 23 osoby. Głównym celem programu „Twoja Praca” jest zaktywizowanie i zwiększenie zatrudnienia bezrobotnych, którzy są zarejestrowani w tutejszym urzędzie oraz pobudzenie aktywności zawodowej bezrobotnych,

- 30 listopada odbyła się konferencja związana z zagadnieniami rynku pracy w Unii Europejskiej. Konferencję zorganizowano w ramach Europejskiej Debaty Publicznej
w województwie śląskim. Konferencja miała na celu wymianę poglądów oraz zebranie opinii społeczeństwa na temat przyszłości integracji europejskiej

 

 

- w zakresie edukacji

 

- otrzymano rekomendację do wsparcia finansowego wniosku pn. „Modernizacja oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu Zdroju - pracownia mechatroniki” w ramach Programu PHARE 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich. Wsparcie dotyczy zakupu sprzętu elektronicznego i mechaniki precyzyjnej (sprzętu mechatronicznego) na potrzeby nowoczesnej pracowni dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu Zdroju ,

- w miesiącu grudniu odbywać się będą postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela  mianowanego, do których przystąpi 9 nauczycieli z terenu miasta,

- przygotowano i rozliczono dotacje dla 17 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

- rozpoczęto procedurę związaną z nadaniem imienia Szkole Podstawowej nr 19 i 21, Zespołowi Szkół nr 8,

- 5 grudnia odbyła się konferencja szkoleniowa dyrektorów gimnazjów i szkół ponagimnazjalnych naszego miasta poświęcona tematyce udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także organizacji pracy placówek oświatowych

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- w miesiącu grudniu Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizuje spotkania świąteczno – wigilijne dla osób starszych, samotnych oraz dzieci skupionych w ochronkach przyparafialnych,

- nadal trwa realizacja programu PEAD, czyli podziału produktów żywnościowych z Banku Żywności w Katowicach z siedzibą w Rudzie Śląskiej przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną z Żor. Pomocą stałą objętych jest 165 rodzin,

- 30 listopada odbył się Finał III Miejskiego Turnieju Wiedzy o Zdrowiu, którego uczestnikami byli uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu miasta,

- w dniach 5 – 9 grudnia odbywały się wykłady dotyczące problematyki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży szkolnej. Wykładowcami byli lekarze specjaliści, na co dzień pracujący
w jastrzębskich placówkach służby zdrowia,

- ukazał się informator o działalności Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój dla osób niewidomych
i niedowidzących w następujących formach:

  • w alfabecie Braille’a,
  • powiększoną czcionką,
  • w postaci kaset magnetofonowych,
  • w postaci płyt kompaktowych

 

                       

- Miejski Zarząd Nieruchomości

 

Realizowano postępowania przetargowe na zadania:

- postępowania ogłoszone:

- w zakresie robót budowlanych:

1. Wybór wykonawcy na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku użytkowym przy ul. Zielonej 16A w Jastrzębiu Zdroju – przetarg odbędzie się w dniu 28.11.2005r.,

2. Remont instalacji AZART na budynkach mieszkalnych wraz z przeniesieniem sieci do wewnątrz budynku - przetarg w dniu 19.12.2005r. 

 

- w zakresie usług:

1. Wybór wykonawcy na bieżące utrzymanie budynków socjalnych w Jastrzębiu Zdroju – przetarg odbędzie się w dniu 29.11.2005r.

 

- ponadto realizowano następujące zadania:

- w ramach „Akcji zima” – odśnieżane są ciągi komunikacyjne piesze
i jezdne przy budynkach gminnych – użytkowych, mieszkalnych,

- w zakresie administrowania nieruchomościami przeprowadzono na przełomie listopada i grudnia br. m.in. wywóz wielkogabarytowych sprzętów gospodarstwa domowego z całości zasobów Miejskiego Zarządu Nieruchomości, sporządzano umowy najmu lokali socjalnych na podstawie skierowań z Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej; przygotowywano dokumentację związaną z zamianą i wykupem mieszkań, porządkowano tereny przy budynkach socjalnych ul. Armii Krajowej 90-96

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

                                                  

- rozpatrzono 282 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W miesiącu grudniu przygotowano wypłatę 1.772 dodatków na łączną kwotę 248.567,08zł,

- wydawano skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego osobom znajdującym się w wykazie osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu o czynszu regulowanym

 

 

- w zakresie kultury i sportu

 

- ogłoszono konkursy na wspieranie zadań publicznych z dziedziny kultury oraz kultury fizycznej, sportu, krajoznawstwa i zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą. Termin składania wniosków mija 6 stycznia 2006r.,

- 27 listopada odbył się XIII Konkurs Piosenki Poetyckiej „Jastrzębskie Śpiewania”.
W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 16 wykonawców (solistów i zespołów), m.in. z Raciborza, Rybnika, Mikołowa, Katowic, Bielawy i Jastrzębia Zdroju,

- 4 grudnia odbył się koncert jazzowy zespołu „The Globetrotters”, 

- 6 grudnia rozpoczął się XV Jubileuszowy Przegląd Jasełek,

- 7 grudnia odbyła się kolejna impreza z cyklu „Śmiechoterapia” z udziałem kabaretu „HRABI”,

- z myślą o najmłodszych w grudniu zorganizowano m.in.:

- 2 grudnia – przedstawienie „Kabaret Krasnoludków”,

- w ramach MIKOŁAJEK 6 grudnia odbył się spektakl teatralny „Legenda o Świętym Mikołaju”, z kolei 4 grudnia MOSiR zorganizował „Ślizgawkę Mikołajkową”, podczas której dzieci i rodzice wzięli udział w licznych konkursach i zabawach ze Św. Mikołajem, spotkanie z Mikołajem dla dzieci zorganizowała również Biblioteka Główna oraz filie,

 

- od 5 grudnia w Hali Widowiskowo Sportowej trwają turnieje kwalifikacyjne w ramach
„II Mistrzostw Jastrzębia Zdroju Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych
w Piłce Halowej”. Do udziału w mistrzostwach zgłosiło się razem 45 reprezentacji jastrzębskich szkół. Rozgrywki potrwają do 21 grudnia, zwycięzcy poszczególnych grup przejdą do finału, który odbędzie się w na przełomie lutego i marca przyszłego roku,

- rundę jesienną zakończyli piłkarze III ligowego MKS GKS „Górnik” Jastrzębie, który po
16 kolejkach zajmuje 4 miejsce w III grupie III ligi,

- reprezentacja Szkółki Piłkarskiej MOSiR – rocznik 1995 wygrała eliminacje w turnieju piłki nożnej w Rybniku Boruszowicach i zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego
w Chorzowie. Zawodnicy Szkółki Piłkarskiej MOSiR Jastrzębie zajęli 6 miejsce w finale „Allianz Gold
2005”.

 

 

- Miejska Biblioteka Publiczna

                       

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia kulturalno - edukacyjne:

 

- wykład prof. Magdaleny Wandzioch z cyklu „Salon pisarzy” - „Życie i twórczość Honoriusza Balzaka”;

 

- wystawy:

- wystawa z Duńskiego Instytutu Kultury w Warszawie - „Magiczny świat książek”;

- pokonkursowa wystawa prac dzieci – „Muzykujący Anioł”;

- wystawa prac dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 21 - „Cicha noc, święta noc…”;

 

- Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała grant na działania kulturalno-edukacyjne w wysokości 1.100,00 zł przyznany przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom” z Programu Operacyjnego „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury”;

 

- autorski projekt Biblioteki pn. „Dawny krajobraz Górnego Śląska”- Górny Śląsk w grafice
 i rysunku od końca XV do I połowy XX wieku otrzymał dofinansowanie z programu INTERREG IIIA Czechy - Polska dla realizacji Mikroprojektów (wartość projektu to 70.786,00 zł)

 

 

- Wydział Architektury

 

- na dzisiejszej Sesji przedkładam Państwu Radnym uchwałę dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta w kwartale ulic: Podhalańska, Cieszyńska, Mazowiecka, Małopolska zgodnie z intencją Rady Miasta  wyrażoną w stosownej uchwale o przystąpieniu sporządzenia planu w listopadzie 2004 roku.

Celem planu jest umożliwienie lokalizacji obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw. Przyjęto założenie, że układ komunikacji zewnętrznej otaczających ulic zostanie przebudowany, by przenieść prognozowane obciążenie ruchem, a ul. Podhalańska zostanie spięta z ul. Małopolską drogą wewnętrzną. Cały układ komunikacyjny zostanie przebudowany na koszt inwestorów.

Plan zaopiniowano i uzgodniono zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami, wynikającymi z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W dniach 3-31.10.2005r. w Wydziale Architektury plan wyłożony był do publicznego wglądu, a ostatniego dnia wyłożenia odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie planu rozwiązaniami.

Dnia 22.11.2005r. upłynął termin wnoszenia uwag do planu. Wpłynęło ich siedem, z czego jedna została częściowo pozytywnie rozpatrzona, a sześć z nich zostało całkowicie odrzucone.

  

 

Ponadto informuję, że

 

- 25 listopada w naszym mieście odbyło się VII Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego". W trakcie zebrania otrzymaliśmy Dyplom nadania miastu Jastrzębie Zdrój Złotego Medalu Regionu Śląsko – Dąbrowskiego,

- trwają starania o sprowadzenie do miasta zamiejscowego ośrodka dydaktycznego katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego. Przeprowadziłem już rozmowy na ten temat z dr hab. Zbigniewem Waśkiewiczem - rektorem AWF-u oraz Krzysztofem Nowakiem -sekretarzem uczelni, którzy wyrazili zainteresowanie uruchomieniem ośrodka w naszym mieście,

- 8 grudnia odbyło się spotkanie dotyczące podpisania porozumienia w sprawie przejęcia Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz określenia zasad współdziałania,

- z dniem 2 stycznia 2006 roku nastąpi likwidacja kasy urzędu, znajdującej się w budynku UM – II piętro. Wpłat podatków i opłat dokonywać będzie można nadal w Urzędzie Miasta – w okienku kasowym Banku Spółdzielczego, znajdującym się na sali obsługi petenta (parter UM), a także w placówkach Banku Spółdzielczego mieszczących się na terenie naszego miasta

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane