W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. Młyńskiej

RSS

U C H W A Ł A NR.________.______

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

 z dnia ___________________

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości

gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. Młyńskiej

 

     Na podstawie art. 18 ust .2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 231 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (j.t. Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a                                        

§ 1

Wyrazić zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ulicy Młyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 2499/278 o powierzchni 0,0123 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, k.m. 5, ujawnionej w księdze wieczystej GL1J/00009996/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, zabudowanej przepompownią ścieków PJ 52 stanowiącą własność Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 2499/278 o powierzchni 0,0123 ha, obręb Jastrzebie Zdrój, k.m. 5 ujawnionej w księdze wieczystej GL1J/00009996/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju. Przedmiotowa działka zabudowana jest przepompownią ścieków PJ 52 stanowiącą własność JZWiK S.A.

Na wniosek  Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A a za zgodą Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z działki 2403/278 wyodrębniono grunt zabudowany przepompownią ścieków. Zgodne stanowisko Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A oraz Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie podziału nieruchomości potwierdza wzajemne uznanie zasadności roszczenia wynikającego z Art. 231 § 2 ustawy Kodeks Cywilny.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/72/2007 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22.03.2007r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 96, poz. 1942 z dnia 31.05.2007 r. parcela 2499/278 znajduje się w strefie  1 ZL – tereny leśne oraz 5 KDX – tereny ulic i dróg publicznych - ciągi pieszojezdne.

W celu uregulowania formy władania przez właściciela przepompowni wydzielonym gruntem właściwym staje się zbycie w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 231 § 2 Kodeksu Cywilnego, który stanowi:

„Właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.”

Określenie wartości nieruchomości nastąpi na podstawie sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego, przy czym wartość początkowa środka trwałego jakim jest przepompownia została przez JZWiK S.A. określona na kwotę 65 631,87 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe Prezydent Miasta przedkłada Radzie projekt niniejszej uchwały zezwalającej na zbycie przedmiotowej nieruchomości celem uregulowania stanu władania w/w nieruchomością.

Odpowiedzialny za treść: Daniel Zarzycki
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 23.07.2012 08:57
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 23.07.2012 09:26
Liczba wyświetleń: 185
Drukuj Zapisz do PDF