W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu innowacyjnego i współpracy ponadnarodowej „Study circle – szwedzkie koło zamachowe”

RSS

UCHWAŁA NR ........../2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia ………….. 2012 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia projektu innowacyjnego i współpracy ponadnarodowej
„Study circle – szwedzkie koło zamachowe”

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 6  ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.  Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 u c h w a l a:

 

§ 1

 

Zatwierdzić projekt „Study circle – szwedzkie koło zamachowe” realizowany przez Miasto Jastrzębie-Zdrój / Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju w partnerstwie, którego liderem jest Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

w sprawie: zatwierdzenia projektu innowacyjnego i współpracy ponadnarodowej
„Study circle – szwedzkie koło zamachowe”

 

Projekt „Study circle – szwedzkie koło zamachowe” jest projektem innowacyjnym i współpracy ponadnarodowej, realizowanym w partnerstwie, którego liderem jest Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika, zaś partnerami są:

1.     Miasto Jastrzębie-Zdrój / Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju,

2.     Stowarzyszenie „Dar Serca” z Jastrzębia-Zdroju,

3.     Ośrodek Badań Społecznych „Sonda” z Rybnika 

4.     Studieforbundet Vuxenskolan z Ostersund (Szwecja).

 

Realizacja projektu przebiega w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

 

Termin realizacji: 01.01.2013-31.12.2014

 

Kwota dofinansowania projektu wynosi 690 260,00 PLN, co stanowi 100% wartości budżetu projektu.

Podpisanie umowy o dofinansowanie przewidziane jest na 2012 rok, wydatki będą ponoszone w latach 2013 i 2014.

 

Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej  i społecznej co najmniej 60 osób objętych działaniami projektu do końca roku 2014.

Cele szczegółowe:

·         Opracowanie i przetestowanie narzędzia służącego aktywizacji społecznej i zawodowej rodziców samotnie wychowujących dzieci

·         Podniesienie poziomu wiedzy 40 rodziców objętych działaniem projektu do końca 2014 roku

·         Zaadoptowanie szwedzkiej metody study circle do polskich warunków do roku 2014

·         Nawiązanie do 2014 roku trójsektorowej partnerskiej współpracy wokół problemu rodzin niepełnych

 

Grupą docelową projektu będą rodzice i dzieci z rodzin niepełnych, wyłonieni w procesie rekrutacji dorosłych zainteresowanych udziałem w procesie szkoleniowym (40 osób o zbliżonych zainteresowaniach pod kątem rynku pracy, których dzieci będą zbliżone wiekiem). Ze względu na skalę zjawiska zakładamy, że 36 osób będą to matki samotnie wychowujące.

Preferowane będą osoby z Jastrzębia-Zdroju, w przypadku braku chętnych rozszerzymy zasięg rekrutacji. Zakładamy, że w grupie będą dominować osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo. Pewna grupa zainteresowanych może pracować -  ze względu na charakter metody opierający się na wymianie wiedzy i doświadczeń ma to znaczenie.

Na poziomie grupy docelowej, czyli rodziców i dzieci, proponujemy: rodzicom podnoszenie poziomu wiedzy w  grupie bez relacji nauczyciel-uczeń (w sytuacji rodzin niepełnych to szczególnie istotne), dzieciom oferujmy opiekę i zajęcia mające na celu poprawę relacji społecznych.

Na poziomie użytkownika (PUP, NGO, OPS, policji i innych instytucji działających w obszarze zjawiska) wprowadzimy współdziałanie, którego dotychczas praktycznie nie ma. Łączna liczba odbiorców: 60, liczba użytkowników po upowszechnianiu: 60 instytucji z województwa śląskiego.

 

 

W projekcie przewidziano realizację następujących zadań:

 

DIAGNOZA I ANALIZA PROBLEMU (ETAP 1)

Zostaną zebrane istniejące dane na temat sytuacji społeczno-zawodowej rodzin niepełnych zamieszkałych na terenie Jastrzębia-Zdroju.

W wyniku przeprowadzonych analiz i badań przygotowany zostanie raport ze zrealizowanych prac zawierający najważniejsze ustalenia dotyczące rodzin niepełnych zamieszkujących Jastrzębie-Zdrój wraz z rekomendacjami dla projektu.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Partner 3

 

OPRACOWANIE WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU FINALNEGO ORAZ STRATEGII WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO (ETAP 1)

W ramach zadania opracowana zostanie innowacyjna strategia aktywizacji społecznej i zawodowej w oparciu o metodę study circle wraz ze wstępnymi wersjami opisu bloków edukacyjnych i innych produktów projektu.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Lider

 

TESTOWANIE OPRACOWANEGO PRODUKTU (ETAP II)

a) Rekrutacja uczestników pracy metodą study circle

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Partner 2, Partner 1

 

b) Funkcjonowanie grup pracujących metodą study circle. Łącznie zorganizowanych zostanie 4-6 grup pracujących metodą study circle przez okres 2-3 miesięcy. Testowaniem objętych będzie ok. 90 osób, w tym 40 to osoby niepowtarzające się. Przykładowe tematy do pracy metodą: alternatywne formy opieki nad dziećmi – jak godzić życie rodzinne i zawodowe?; zarządzanie domowymi finansami, finanse i podatki w małej firmie, domowe rękodzieła – jak skutecznie i zgodnie z prawem sprzedawać?

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Lider, Partner 2

 

c) Wsparcie towarzyszące – opieka nad młodszymi dziećmi (zatrudnienie opiekuna/ki), zajęcia edukacyjne dla młodzieży (od 15 r. ż.; zajęcia z zakresu form aktywności społ. i zaw. młodzieży), zwrot kosztów przejazdu dla uczestników i podopiecznych.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Lider, Partner 2

 

d) Monitorowanie testowania poprzez: obserwację uczestniczącą, kwestionariusze ankietowe skierowane do facylitatorów i uczestników, wywiady fokusowe

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Partner 3;

 

e) Praca z doradcą zawodowym – w wyniku diagnozy doradcy zawodowego uczestnicy projektu otrzymają odpowiadającą ich kwalifikacjom i posiadanej wiedzy praktycznej propozycję kursu zawodowego, stażu, praktyki, możliwości dofinansowania działalności gospodarczej i innych, które w danym czasie będzie w stanie zaoferować Powiatowy Urząd Pracy.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Partner 1

 

f) Spotkania uczestników z ekspertami zespołu projektowego, ewentualne wprowadzanie korekt w produkcie finalnym (średnio 2 spotkania w miesiącu).

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Lider

 

ANALIZA RZECZYWISTYCH EFEKTÓW TESTOWANEGO PRODUKTU (ETAP II)

a) Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Lider

 

b) Upowszechnianie efektów – poinformowane zostaną lokalne i regionalne media, informacje pojawią się na stronach internetowych Lidera i Partnerów, na portalach branżowych i lokalnych, a także w serwisach społecznościowych. Instytucje publiczne, społeczne i prywatne związane z aktywizacją społ. i zawodową zostaną powiadomione o efektach osiąganych dzięki zastosowaniu metody study circle. Wydrukowane i rozdystrybuowane zostaną broszury informacyjne.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Lider

 

OPRACOWANIE OSTATECZNEJ WERSJI PRODUKTU FINALNEGO ORAZ WALIDACJA PRODUKTU FINALNEGO (ETAP II)

Produkt finalny i produkty pomocnicze (metoda study circle, podręcznik pracy metodą, partnerstwo jako nowa forma pracy z RN) zostaną wypracowane przez grupę ekspertów w toku spotkań.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: wszyscy partnerzy

 

UPOWSZECHNIANIE I WŁĄCZANIE PRODUKTU DO GŁÓWNEGO NURTU POLITYKI (ETAP II)

a) Podręcznik wdrażania metody study circle. Publikacja zostanie wydana w ilości 200 egzemplarzy, na stronach internetowych lidera i partnerów będzie dostępna jej wersja elektroniczna.

 

b) Seminarium upowszechniające – odbędzie się najprawdopodobniej w Katowicach, zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujący się aktywizacją społ. i zaw. (PUP-y, OPS-y, NGO, itp.), w seminarium weźmie udział ok. 60 osób. Ramowy program: wstęp, przedstawienie badań dot. rodzin niepełnych w woj. śląskim, przedstawienie metody (ujęcie szwedzkie i polska adaptacja), dyskusja panelowa nt. skuteczności metody. Czas trwania ok. 4-5 h. Na seminarium zaproszone zostaną także regionalne i branżowe media.

 

c) Wdrożenie metody w dwóch gminach/miastach woj.śląskiego – wdrażanie zakłada nabycie przez przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji społecznych umiejętności pracy metodą study circle w odniesieniu do rodzin niepełnych.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Lider

 

WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA

Współpraca ta pojawia się na wszystkich etapach realizacji projektu; będzie koordynowana przez wyznaczonego pracownika Lidera projektu.

 

a) Wizyta u partnera szwedzkiego mająca na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy metodą study circle. W wizycie wezmą udział przedstawiciele Partnerów oraz Lidera. Łącznie: 5 osób. Uczestnicy wizyty studyjnej zdobędą kwalifikacje w zakresie metody study circle (dyplom facylitatora).

 

b) Konsultacje – eksperci krajowi będą mieli możliwość konsultacji z partnerem zagranicznym podczas realizacji zadań projektu.

 

c) Konsultacje treści podręcznika – autorzy opracowania zweryfikują swoje podejście w toku konsultacji ze szwedzkim facylitatorem.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Lider

Odpowiedzialny za treść: Andrzej Koba
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 21.06.2012 08:47
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 323
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.