W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Projekt uchwały budżetowej miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok (po autopoprawce)

XML

Treść

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA JASTRZĘBIE – ZDRÓJ NA 2016 ROK

NR    .     . 2015

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 22 grudnia 2015 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1445), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,


Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

§ 1


 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości              364 445 000,00 zł.
 2. Kwota dochodów budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1)     dochody bieżące w wysokości        358 620 000,00 zł 

2)     dochody majątkowe w wysokości     5 825 000,00 zł. 


§ 2


 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości   365 245 000,00 zł.
  2. Kwota wydatków budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1)       wydatki bieżące w wysokości        337 906 000,00 zł 

2)       wydatki majątkowe w wysokości    27 339 000,00 zł. 


§ 3


 1. Deficyt budżetu Miasta ustala się na dzień 31 grudnia 2016 roku na kwotę 800 000,00 zł.
 2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta będzie przychód z tytułu zaciąganej pożyczki w kwocie 800 000,00 zł.

§ 4


Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 1 351 098,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 551 098,00 zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.


§ 5


Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1)   kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości  10 000 000,00 zł,

2)   pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości  800 000,00 zł.

 

§ 6


Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto przypadających do spłaty w 2016 roku, w wysokości 622 357,00 zł.


§ 7


Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości      5 205 823,76 zł  

w tym:

1)             rezerwę ogólną w wysokości    1 500 000,16 zł  

2)             rezerwy celowe w wysokości    3 705 823,60 zł   z przeznaczeniem na:

a. nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli     186 956,00 zł 

b. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli    62 202,00 zł 

c. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     927 000,00 zł  

d. urlopy zdrowotne dla nauczycieli       500 000,00 zł  

e. wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta    1 729 665,00 zł  

f. zapewnienie realizacji projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej zgodnie z warunkami przyznanego dofinansowania     100 000,00 zł  

g. wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami    200 000,60 zł.  


§ 8


Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 850 000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.


§ 9


Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 4 000 000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


§ 10


Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 16 104 610 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.


§ 11


Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta są zawarte w  załączniku nr 4.


§ 12


Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5.


§ 13


Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6.


§ 14


Ustala się plan wydatków budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 15


Upoważnia się Prezydenta Miasta do :

1)   zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5  pkt 1,

2)   zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5 pkt 2,

3)   dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu, w tym także w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe, z wyłączeniem zmian kwot wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć objętych załącznikami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,

4)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

5)   przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta,

6)   zaciągania zobowiązań z tytułu zobowiązań wekslowych.


§ 16


 1. Ustalić, że uzyskane przez szkoły zwroty wydatków rzeczowych dokonanych w tym samym roku budżetowym w związku z rozliczeniami z jednostkami organizacyjnymi, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.
 2. Ustalić, że uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie  wydatków  w tym roku,
 3. Ustalić, że uzyskane przez miejskie jednostki budżetowe zwroty wydatków, sfinansowane wcześniej z dotacji celowych z budżetu państwa, dokonywane w tym samym roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja celowa, pomniejszą kwotę wykonanych wydatków w tym roku.

§ 17


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.


§ 18


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.



UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2016 ROK

NR    .     . 2015

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia          grudnia 2015 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1445), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,


Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

§ 1

 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości  362 520 000,00 zł.
 2. Kwota dochodów budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1)     dochody bieżące w wysokości  357 912 112,00 zł 

2)     dochody majątkowe w wysokości 4 607 888,00 zł. 


§ 2

 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości  363 320 000,00 zł.
 2. Kwota wydatków budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1)       wydatki bieżące w wysokości  337 780 897,00 zł 

2)       wydatki majątkowe w wysokości  25 539 103,00 zł. 


§ 3

 1. Deficyt budżetu Miasta ustala się na dzień 31 grudnia 2016 roku na kwotę 800 000,00 zł.
 2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta będzie przychód z tytułu zaciąganej pożyczki w kwocie 800 000,00 zł.

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 1 351 098,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 551 098,00 zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.


§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1)   kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości  10 000 000,00 zł,

2)   pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości  800 000,00 zł.

 

§ 6

Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto przypadających do spłaty w 2016 roku, w wysokości 622 357,00 zł.


§ 7

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 5 205 823,76 zł  

w tym:

1)             rezerwę ogólną w wysokości   1 500 000,16 zł  

2)             rezerwy celowe w wysokości    3 705 823,60 zł  

     z przeznaczeniem na:

a. nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli    186 956,00 zł  
b. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  62 202,00 zł  
c. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  927 000,00 zł  
d. urlopy zdrowotne dla nauczycieli   500 000,00 zł  
e. wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta 1 729 665,00 zł  
f. zapewnienie realizacji projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej zgodnie z warunkami przyznanego dofinansowania 100 000,00 zł  
g. wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami  200 000,60 zł.  


§ 8

Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 850 000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.


§ 9

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 4 000 000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


§ 10

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 16 104 610 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.


§ 11

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta są zawarte w  załączniku nr 4.


§ 12

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5.


§ 13

Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6.


§ 14

Ustala się plan wydatków budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta do :

1)   zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5  pkt 1,

2)   zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5 pkt 2,

3)   dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu, w tym także w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe, z wyłączeniem zmian kwot wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć objętych załącznikami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,

4)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

5)   przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta,

6)   zaciągania zobowiązań z tytułu umów, poza ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, w zakresie wydatków bieżących, jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków do kwoty 50 000 000 zł,

7)   przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów w zakresie wydatków bieżących, o których mowa w pkt  6,

8)   zaciągania zobowiązań z tytułu zobowiązań wekslowych.


§ 16

 1. Ustalić, że uzyskane przez szkoły zwroty wydatków rzeczowych dokonanych w tym samym roku budżetowym w związku z rozliczeniami z jednostkami organizacyjnymi, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.
 2. Ustalić, że uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie  wydatków  w tym roku,
 3. Ustalić, że uzyskane przez miejskie jednostki budżetowe zwroty wydatków, sfinansowane wcześniej z dotacji celowych z budżetu państwa, dokonywane w tym samym roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja celowa, pomniejszą kwotę wykonanych wydatków w tym roku.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.


§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane