W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok

RSS

 

PROJEKT

                                                                                    

UCHWAŁA NR ……….. 2011

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia … grudnia   2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

-

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zmniejszyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 1 445 953 zł, w tym:

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 327 686 258 zł, w tym:

1)   dochody bieżące 297 397 850 zł,

2)   dochody majątkowe 30 288 408 zł.

§ 2

1.   Zmniejszyć planowane wydatki  budżetu Miasta o kwotę 1 555 200 , w tym:

1)   wydatki bieżące o 1 505 200 zł,

2)   wydatki majątkowe o 50 000 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.    

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 363 544 463 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące 277 675 018 zł,

2)     wydatki majątkowe 86 869 445 zł.

§ 3

1.   Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2011 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 109 247 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 35 858 205 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

§ 4

1.   Zmniejszyć  kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 109 247 , z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi 38 758 205 zł.

3.   Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 2 900 000 zł.

4.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1.   Zmniejszyć plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta o kwotę  3 500 zł.

2.   Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1  określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1  

1.   Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę  1 450 000 zł z tytułu zwrotu kosztów nabycia nieruchomości pod łącznik ul. Podhalańskiej z ul. Małopolską w związku z przedłużającym się postępowaniem o zapłatę tej należności przed sądem powszechnym.

2.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 2 083 960 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami do budżetu Miasta z tytułu udziału Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez urzędy skarbowe, które na mocy odrębnych przepisów pełnią funkcję organu pobierającego te dochody.

3.   Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 638 713 zł z tytułu niższych wpływów z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego, spowodowane niższym niż planowano wydobyciem węgla.

4.   Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 5 200 zł z tytułu środków z budżetu UE (4 420 zł) i dotacji z budżetu państwa (780 zł) na realizację projektu „Sieć Inkubatorów  Społecznej Przedsiębiorczości” , w związku z przesunięciem realizacji części szkoleń  z 2011 roku na rok 2012.

5.   Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę  1 436 000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w związku z mniejszymi niż dotychczas opłatami ponoszonymi przez Firmę Cofinko Poland, która prowadzi składowisko odpadów komunalnych w mieście. Przyczyną takiej sytuacji jest fakt, iż w grudniu 2010 roku na terenie składowiska została przekazana do użytkowania sortownia odpadów o przepustowości około 70 tys. ton rocznie, a za odpady wysegregowane z wymieszanych odpadów komunalnych (szkło, tworzywa sztuczne, papier, odpady biodegradalne) i poddanych  recyklingowi oraz odzyskowi firma nie ponosi opłat.

 

Załącznik Nr 2

1.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków  bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę  1 500 000 zł zaplanowane na  zaspokojenie roszczeń z tytułu zagospodarowania gruntów komunalnych w rejonie skrzyżowania ul. Porozumień Jastrzębskich z ul. Warszawską (50 000 zł) oraz na zaspokojenie roszczeń z tytułu zagospodarowania gruntów komunalnych łącznik ul. Podhalańskiej z ul. Małopolską. Środki powyższe nie zostaną wykorzystane ponieważ do dnia dzisiejszego nie zostały zgłoszone roszczenia o wypłatę tego odszkodowania.

2.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków  majątkowych budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę  50 000 zł, planowaną na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pod nazwą „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju”. W związku z tym, że wykonanie wydatków projektu przekroczy próg 50% całkowitej wartości projektu dopiero z końcem tego roku, audyt zewnętrzny może być przeprowadzony dopiero w przyszłym roku.

3.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 5 200 zł planowanych na realizację projektu „Sieć Inkubatorów  Społecznej Przedsiębiorczości”, w związku z przesunięciem realizacji części szkoleń  z 2011 roku na rok 2012.

 

Załącznik Nr 3

Proponowane w załącznikach  Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 109 247 zł, dlatego proponuje się zmniejszyć o tę kwotę zaangażowaną wcześniej nadwyżkę z lat ubiegłych.  

 

Załącznik Nr 4

W  wyniku zmian dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój proponuje się wprowadzić aktualizację Załącznika Nr 4 do uchwały w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok,  polegającą na:

-        zwiększeniu pozycji II o kwotę 1 650 zł, poprzez dodanie pkt. 27 dotacja celowa dla gminy Pawłowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój w niepublicznym przedszkolu,

-         zmniejszeniu pozycji II.1. o kwotę 5 150 zł, poprzez zmniejszenie dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego dla  Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju o 1 650 zł oraz dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju o 3 500 zł.

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 12.12.2011 14:36
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 81
Odpowiedzialny za treść: Dariusz Holesz
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 12.12.2011 14:36
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 190
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.