W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Opłata od posiadanych psów

UCHWAŁA Nr XVI.123.2013

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie: wysokości stawki opłaty od posiadania psów, terminu płatności, zasad ustalania i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. poz.594 z 2013 roku ze  zmianami), art.18a,art.19 pkt.1 ppkt. f ,pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 95 poz.613 z 2010 roku  ze zmianami).

uchwala :

§ 1

1. Ustalić wysokość stawki opłaty  od posiadania psów, zwanej dalej „opłatą”.

2. Określić zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty.

3.Zarządzić pobór opłaty w drodze inkasa, określić inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za  inkaso

§ 2

Stawkę roczną opłaty ustala się w wysokości 60 zł od jednego psa.

§ 3

Opłata jest płatna bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadkupowstania obowiązku wniesienia opłaty w ciągu roku , w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

W  przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku wniesienia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej wniesienia. 

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4

Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa za pośrednictwem inkasentów określonych w § 5

§ 5

1. Określić Inkasentów :

    1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju,

    2) Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu Zdroju,

    3) Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”, w Jastrzębiu Zdroju

    4) Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”, w Jastrzębiu Zdroju

    5) Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wodzisławiu Śl. 

    6) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Komunalnik” w Chorzowie.   

    7) osoby fizyczne dokonujące inkasa  podatków i opłat  określone  w odrębnej uchwale.

2. Ustalić wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty 5 % od zainkasowanej kwoty i wpłaconej na  konto Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6

Zwolnić od opłaty osoby które nabyły psy ze schroniska dla Bezdomnych Psów prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój na okres 12 m-cy począwszy od m-ca następującego po m-c nabycia.                                    

§ 7

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 § 8

Traci moc uchwała Nr XXXII /435/2008 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 października 2008 roku w sprawie wysokości stawki opłaty od posiadania psów, terminu płatności, zasad ustalania i poboru oraz określenia inkasentów  i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od  dnia 1 stycznia 2014 roku.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego