W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

RSS

UCHWAŁA Nr ………………………………

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia …………………roku

 

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 roku Nr 102,
poz. 651 z późn. zm.)

 

            Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Nabyć na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Krasickiego w Jastrzębiu-Zdroju, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 3383/58 o pow. 0,0901 ha, obręb Jastrzębie Dolne, karta mapy 2, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00033398/6, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 2

Traci moc uchwała Nr LXIII/806/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 października 2010 roku w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Przedmiotem niniejszej uchwały jest nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów
i budynków jako działka 3383/58 o pow. 0,0901 ha, k.m. 2, obręb Jastrzębie Dolne, usytuowana przy ul. Krasickiego.

Do połowy roku 2007 przedmiotowa działka była zabudowana tymczasowymi blaszanymi garażami, które wobec niespełnienia warunków technicznych i zasad sztuki budowlanej musiały zostać zlikwidowane. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc postojowych na osiedlu, Miasto Jastrzębie-Zdrój zleciło sporządzenie „Projektu koncepcyjnego kompleksu garażowego”, według którego przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej celem uzyskania pozwolenia na budowę, należy scalić działkę będącą przedmiotem uchwały z sąsiadującą działką oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako 3206/58, co pozwoli na budowę boksu 23 garaży.

Przedsięwzięcie budowy garaży na działkach 3383/58 oraz 3206/58 stworzy nowe miejsca
do parkowania samochodów dla mieszkańców osiedla.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XII/120/2007 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 czerwca 2007 roku o symbolu roboczym C75, opublikowaną   w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 161, poz. 3000 z dnia 26 września 2007 roku przedmiotowy grunt położony jest w strefie oznaczonej jako 6 KG - tereny garaży.

Nabycie na rzecz Miasta prawa użytkowania wieczystego tego gruntu a następnie oddanie
go w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, daje możliwość zagospodarowania go w sposób zgodny z przeznaczeniem w miejscowym planie jak również zgodny z żądaniami mieszkańców.

Uchwała Nr LXIII/806/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 października 2010 roku w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa dotyczyła nabycia prawa użytkowania wieczystego tej samej działki z tą różnicą, że w trybie art. 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) według którego nieruchomości stanowiące przedmiot własności Skarbu Państwa mogą być sprzedawane jednostkom samorządu terytorialnego za cenę niższą niż ich wartość rynkowa lub oddawane tym jednostkom w użytkowanie wieczyste bez pobierania pierwszej opłaty.

Wobec przychylenia się Wojewody Śląskiego do zbycia przedmiotowej nieruchomości gruntowej
na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój na zasadach rynkowych a nie na warunkach preferencyjnych, zaszła konieczność podjęcia uchwały na podstawie art. 37 ust. 2, pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami zgodnie z którym nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej jeżeli zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami, natomiast zgodnie z art. 71 ust 1 za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste Miasto Jastrzębie-Zdrój będzie musiało uiścić pierwszą opłatę w wysokości 15% - 25% ceny nieruchomości gruntowej.

W świetle powyższego zasadnym jest nabycie prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój w trybie art. 37 ust. 2, pkt 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami.

W tym stanie rzeczy Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta niniejszą uchwałę, celem wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

 

Odpowiedzialny za treść: Daniel Zarzycki
Data wytworzenia: 09.09.2011
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 09.09.2011 12:59
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 192
Drukuj Zapisz do PDF