W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

RSS

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków telekomunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonych w przepisach szczególnych.

Dokumenty, podania można:
- wysłać drogą pocztową na adres: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
- przekazać poprzez skrytkę pocztową ePUAP: /n36j00hds6/skrytka
- złożyć osobiście w siedzibie Inspektoratu w pokoju 505A
- wysłać poprzez aplikację e-budownictwo.gunb.gov.pl 

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym Inspektoratu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Jastrzębie-Zdrój- Wojciech Długosz przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 12.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny.

Z kolei środy i piątki są dniami pracy wewnętrznej Inspektoratu tzn., że w tych dniach interesanci nie będą obsługiwani przez pracowników- w tych dniach wszelką korespondencję można wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do pokoju 505A.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:
Do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych należy przedłożyć dokumenty, o których mowa w art. 41 ustawy Prawo budowlane.

Z kolei do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany załączyć dokumenty, o których mowa w art. 57 Prawa budowlanego.

W zależności od podstawy prawnej udzielonego pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia z projektem, należy odpowiednio załączyć albo dokumenty wymienione w obecnie obowiązującym Prawie budowlanym albo dokumenty obowiązujące przed dniem wejścia w życie zmian Prawa budowlanego tj. przed 19.09.2020 r.
 
W pozostałych sprawach obowiązek przedstawienia określonych dokumentów wynika z postanowień i decyzji.
 
Opłaty:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego pobiera opłaty zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

Szczegółowy zakres zwolnień od opłaty skarbowej zawiera ustawa o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową należy uiszczać na konto organu podatkowego tj. Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój nr konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002, nazwa odbiorcy: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój BS Jastrzębie-Zdrój.
 

Przewidywany termin i sposób załatwienia sprawy:
1. Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego „Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, 
a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym- w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania”.
2. Zgodnie z art. 233 i 237 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:
- „skarga w sprawie indywidualnej, która nie była i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego, powoduje wszczęcie postępowania, jeżeli została złożona przez stronę. Jeżeli skarga taka pochodzi od innej osoby, może spowodować wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu, chyba że przepisy wymagają do wszczęcia postępowania żądania strony”
- „organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca”.
3. Zgodnie z art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego „Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni”.
4. Zgodnie z art. 133 Kodeksu postępowania administracyjnego „Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu 
w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132”. Zgodnie  z art. 144 Kodeksu postępowania administracyjnego przepis art. 133 stosuje się również do zażaleń na postanowienia.
5. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia informacje publiczne na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniania na wniosek.
Zgodnie z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej „1.Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku”.
6. Przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego, na wzniesienie którego wymagane jest pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie z projektem można po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, co do której w zakresie terminów mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, o czym mowa w pkt 1.Z kolei w sytuacjach gdzie można zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, przystąpienie do użytkowania może nastąpić jeżeli organ w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Tryb odwoławczy
Odwołania i zażalenia od decyzji i postanowień wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy składać do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego dla miasta Jastrzębie-Zdrój odpowiednio w terminach 14 dni od dnia otrzymania decyzji i 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Odpowiedzialny za treść: Wojciech Długosz
Data wytworzenia: 26.01.2017
Opublikował w BIP: Martyna Rużańska
Data opublikowania: 10.06.2016 09:07
Ostatnio zaktualizował: Ksenia Marzańska
Data ostatniej aktualizacji: 17.03.2021 14:06
Liczba wyświetleń: 1735
Drukuj Zapisz do PDF