W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2010 rok

RSS

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2011 ROK

1.   W załączniku Nr 1 w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi  ustawami proponuje się:

a)    zmniejszyć  o kwotę 350 885 zł dochody bieżące w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w następujących źródłach:

-      dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 7 132 zł,

-      dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – kwota 17 200,

-      dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Prace geodezyjne i kartograficzne związane z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – kwota 46 553 zł,

-      dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota 280 000 zł.

b)    zwiększyć o kwotę 350 885 zł dochody bieżące w dziale 710 Działalność usługowa, w tych samych źródłach jak w punkcie 1a.

Powyższych zmian proponuje się dokonać w związku z wystąpieniem technicznej pomyłki podczas sporządzania projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

2.     W załączniku Nr 2 proponuje się:

a)     zmniejszyć  o kwotę 4 600 000 zł wydatki majątkowe w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (zmniejszenie jest wynikiem oszczędności powstałych po przetargu na realizację zadania inwestycyjnego Nr 8 Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie-Etap I,

b)    zwiększyć o kwotę 4 600 000 zł wydatki majątkowe w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 Obiekty sportowe z przeznaczenie na zwiększenia planu na realizację zadania inwestycyjnego Nr 51 Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju.

W trakcie realizacji zadania  istnieje konieczność wykonania następujących robót nie objętych umową:

-  Wykonanie nowego zasilania elektrycznego dla obiektów hali sportowej i lodowiska. Zasilanie obejmuje wykonanie 2 podstacji transformatorowych średniego napięcia, stacji transformatorowej głównej wraz  z  ułożeniem kabli w kanalizacji. Nowe zmienione warunki zasilania wydane zostały przez Vattenfall w dn. 19.05.2010 r. po rozbudowie modernizacji GPZ Moszczenica (umowa o przyłączenia z dn. 25.08.2010 r.). Zasilanie obiektów oparte na średnim napięciu umożliwia funkcjonowanie obydwu obiektów przy pełnym obciążeniu. Równocześnie zrezygnowano z agregatu prądotwórczego zasilanego olejem napędowym gromadzonym w odrębnych  zbiornikach.  
Koszt wykonania zasilania wynosi 2 450 000 zł. Ułożenie części kabli pod parkingiem  zostało wykonane w ramach środków pozostałych z agregatu prądotwórczego.
Toteż wartość robót do wykonania wynosi ok. 1 850 000 zł - brak  - 600 000zł  winno być zlecone na drodze przetargu.

-  Wykonanie instalacji słaboprądowych tj. CCTV – closed – circuit TV (obwód wewnętrzny telewizji), instalacji bezpieczeństwa Systemu Automatyki Pożarowej SAP i Dźwiękowego Systemu Ostrzegania DSO  sygnalizacji, włamania i napędu SSWiN i kontroli dostępu KD. Wymagania dotyczą organizacji imprez masowych, zostały określone w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Należało zmienić projekt i pozwolenie na budowę z 07.08.2008 r. i dostosować rozwiązania do wymogów nowej ustawy (w projekcie było 47 kamer za kwotę 28 411 zł, a jest 121 szt. za kwotę 562 704 zł). Wykonanie całej instalacji pozwoli na zorganizowanie imprez masowych wysokiej rangi. Koszt montażu okablowania i urządzeń wynosi ok. 1 600 000 – brak środków.

-  Modernizacja starego zaplecza. Roboty budowlane w starym zapleczu obejmują tylko  malowanie i częściową wymianę posadzek. W związku z zbyt długim okresem wyłączania budynku z użytkowania nastąpiło jego ponadnormatywne zużycie. Zawilgoceniu i zagrzybieniu uległy ściany oraz sufity,  zużyciu uległy również instalacje. Zaszła więc konieczność wymiany tynków oraz instalacji wewnętrznej. W trakcie rozbiórek posadzek pod nowe ścianki działowe stwierdzono występującą  pod posadzką betonową warstwę zawilgoconego żużla oraz płyt suprema. Warstwy podposadzkowe tego typu, nie posiadają żadnych właściwości izolacyjnych, a są jedynie źródłem zagrzybienia oraz zawilgocenia ścian i posadzek. Koniecznym więc jest wykonanie nowych warstw posadzkowych z ociepleniem styropianem i izolacją przeciwwilgociową. Istniejące kanały C.O. należy zasypać piaskiem i uzupełnić podłoża betonowe. Dla zapewnienia właściwego komfortu użytkowania obiektu i spełnienia wymagań odpowiednich przepisów, konieczne jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, co dodatkowo umożliwi likwidację kominków wentylacyjnych źródła obecnych przecieków dachu.
Koszt robót ok. 1 400 000 zł – brak środków.

-  Inne prace nieprzewidziane i wykończeniowe np. wymiana nienośnego gruntu pod parkingiem, zamiana ścianki gipsowej na granitową, tablice informacyjne, bonowanie granitu, dodatkowe oświetlenie terenu, zabezpieczenie ścian budynku, demontaż starej stacji transformatorowej, stanowiska do obsługi TV.
Koszt około 800 000 zł – brak środków.

-  Zmiana stawki podatku VAT – brak  200 000 zł.

 

  

/PROJEKT/

UCHWAŁA  NR ………. /2010

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2010 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt. 4, art. 51, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591  ze zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592,  ze zmianami), art. 211, art. 214,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok  o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zmianami),  w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1241) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz.U. z 1998 roku  Nr 133, poz. 872 ze zmianami), art. 7, art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 roku Nr 68 poz.449 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,              

                                                                                                    

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

Zmienić plan dochodów  budżetu Miasta na 2010 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić plan dotacji z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

Zmienić plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami i projektami realizowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie - Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik Nr 1

Proponuje się dokonać przeniesienia między źródłami dochodów bieżących w kwocie 983 zł w dziale 851  – Ochrona zdrowia poprzez zwiększenie planu dotacji celowej w ramach zadania- składki zdrowotne za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze, zmniejszenie dotacji na składki zdrowotne za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu. Przeniesienia tego dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do potrzeb.

 

Załącznik Nr 2

Wprowadzone przez Prezydenta Miasta, zarządzeniem zmiany wydatków w grupie „dotacje na zadania bieżące” powodują zmianę załącznika „Dotacje z budżetu Miasta”, polegającą na:

  - zwiększenie dotacji celowej o kwotę 11 380 zł, z przeznaczeniem dla Miasta Rybnika, na pokrycie

    kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza

    granicami Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

Załącznik Nr 3

Wprowadzone przez Prezydenta Miasta, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego lub wniosków jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zmiany polegające na:

- zwiększeniu o kwotę 108 194 zł planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w dziale   

  852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i przeznaczeniu jej na

  sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na   

  podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 roku

  Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego

  na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o Pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.

  z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.). 

- dokonaniu przeniesień w ramach wydatków bieżących w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, polegających na zwiększeniu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 55 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  o kwotę 55 zł,

- dokonaniu przeniesień w ramach wydatków bieżących w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, polegających na zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  o kwotę  8 780 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 8 780 zł.

- dokonaniu przeniesień w ramach wydatków bieżących w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  polegających na zwiększeniu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 8 877 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  o kwotę  5 891 zł oraz wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 986 zł.

powodują konieczność zmiany załącznika „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami”.

 

Załącznik Nr 4

 

W związku ze zmianą planu wydatków w miesiącu grudniu  w ramach kompetencji Prezydenta Miasta, powodującą zmiany limitów wydatków związanych z wieloletnimi programami i projektami realizowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3  Ustawy o Finansach Publicznych w 2010 roku i w latach następnych,  proponuje się

1.     dokonać  przesunięcia  w 2010 roku środków w kwocie   30 000 zł  w tym w części finansowanej :

      - ze środków Europejskiego Fundusz  Rozwoju Regionalnego, zwiększyć  o kwotę 30 000 zł,

      - z budżetu Miasta, zmniejszyć o  kwotę 30 000  zł,

Zmiana ta spowodowana jest zwiększeniem poziomu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego dla projektu pn. „Budowa drogi Głównej południowej  na odcinku DW 933-ul. Pszczyńskiej w  Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie  - ETAP II”  z              47,49 % na 60,79%.

2. zwiększyć  w 2010 roku plan  wydatków  do pokrycia ze środków  Miasta  o kwotę  42 zł w projekcie pn. „Po technikum w pracę”. Zmiana ta  wiąże się z koniecznością  pokrycia wydatków, które uznano za niekwalifikowane w  tym projekcie.

 

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 23.12.2010 08:45
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 51
Odpowiedzialny za treść: Dariusz Holesz
Data wytworzenia: 22.12.2010
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 23.12.2010 08:45
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 75
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.