W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043 (po autopoprawce)

RSS

Nr B.l.30403-14-6/10

 

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA LATA 2011-2043,

złożonego w dniu 15 listopada 2010 roku

 

Proponuje się w dokonać następujących zmian:

1. W załączniku nr 4 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych" w następujący sposób:

 

-  w punkcie II. 1 w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - etap I" zmniejszyć w 2011 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Miasta pozyskanych z kredytu o kwotę 4 600 000 zł. Plan wydatków na 2011 rok z uwzględnieniem powyższej zmiany wyniesie 30 560 300 zł, a „Łączne nakłady finansowe" na to przedsięwzięcie kształtować się będą w wysokości 64 956 683 zł,

 

- w punkcie II. 1 w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - etap I" w wyniku zmniejszenia limitu wydatków obniżyć o kwotę 4 600 000 zł „Limit zobowiązań", który po zmianach będzie wynosił 10 238 721 zł.

 

2.  W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043, w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych" w wyniku zmian wynikających z pkt. 1 zmniejszyć w 2011 roku o kwotę 4 600 000 zł wartość „przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 pkt. II" w wierszu nr 10 pkt. b, który po zmianie będzie wynosił 79 125 300 zł.

 

  

PROJEKT

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia ………………………………………

 

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

 

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043, w tym prognozę kwoty długu oraz informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1, wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 2.

 

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

1) programy i zadania majątkowe, określone w załączniku Nr 3,

2) zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 4,

3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy, określone w załączniku Nr 5,

4) poręczenia udzielone przez Miasto, określone w załączniku Nr 6.

 

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w § 2,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

   Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz..U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami) uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta podejmuje się po raz pierwszy nie później niż uchwałę budżetową na rok 2011.

   Wieloletnią prognozę finansową, w tym prognozę kwoty długu oraz informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, przyjmuje się w celu analizy sytuacji finansowej Miasta. Tworzenie prognozy poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach pozwala na ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowych Miasta. Zwrócono szczególną uwagę na kształtowanie się relacji dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących a  zaproponowane ramy budżetowe zakładają zapewnienie odpowiedniej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów własnych w realizacji projektów finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 23.12.2010 08:39
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 43
Odpowiedzialny za treść: Dariusz Holesz
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 23.12.2010 08:39
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 23.12.2010 08:43
Liczba wyświetleń: 58
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.