W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 29 czerwca 2006 roku

RSS

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 29 czerwca 2006 roku

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XLV Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 25 maja 2006 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze
z nich;

 

 

- w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- w wyniku prowadzonych na terenie miasta robót drogowych wykonano m.in. nowe nawierzchnie (na ulicach: Sosnowej, Lipowej, Wrzosowej) oraz drogi gruntowe (odnogi ulic Libowiec, Ruptawiec, Cieszyńskiej), wykonano budowę chodnika (ulic: Połomskiej, Kusocińskiego, Jagiełły, Wrzosowej), zakończono niwelację skarpy pod budowę parkingu na Osiedlu Staszica (przygotowywany jest przetarg na budowę parkingu),

- trwa remont boiska szkolnego przy SP 3, budowa schodów (ulica Wielkopolska blok 105, Katowicka – Północna), remont nawierzchni (ulic: Ranoszka, Świerczewskiego, Cichej, Staszica) oraz chodników (ulica Dębina i Wrocławska), 

- wykonywano cząstkowe remonty nawierzchni asfaltowych (od miesiąca kwietnia załatano około 20.000 m kw. wyrw),

- rozpoczęto prace związane z oznakowaniem poziomym ulic na terenie całego Miasta,

- 23 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie w sprawie dotacji z Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego. Chciałbym przypomnieć, iż w miesiącu styczniu otrzymaliśmy informację, iż wniosek dotyczący budowy dróg na terenie byłej KWK MOSZCZENICA otrzymał dofinansowanie w wysokości 2,6 mln, tj. 50% wartości zadania. Jednakże przedmiotowe umowy z Wojewodą Śląskim jeszcze nie zostały podpisane ze względu na brak stosownej zgody Ministerstwa Finansów. Istnieje zagrożenie, że środki mogą nie zostać przekazane. Z informacji, jakie posiadam wynika, że część gmin na własną odpowiedzialność ogłosiło przetargi. Także i my musimy zadać sobie pytanie czy warto takie ryzyko podjąć,

- uzyskaliśmy również informację, o dotacji, jaką przyznano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na realizację zadania pn. „Modernizacja ul. Armii Krajowej w Jastrzębiu Zdroju

- trwa kontrola wydatkowania środków unijnych realizowana przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz kontrola przed ostatecznym rozliczeniem projektów realizowana przez Wojewodę Śląskiego, jako władzę wdrażającą.

 

 

            - w zakresie polityki gospodarczej

 

- otrzymaliśmy informację, że wniosek o pozyskanie  środków na realizację projektu pn. „Program pomocy stypendialnej dla studentów Jastrzębia Zdroju” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i otrzyma dofinansowanie w wysokości 43.723,94 zł,

- 31 maja w Urzędzie Miasta Karwina odbyło się spotkanie, którego celem było podpisanie „partnerstwa polsko – czeskiego” na potrzeby realizacji projektu pn. „Przedsiębiorczy sąsiad. Merytoryczne wsparcie inicjatyw gospodarczych na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński”
w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG III A Polska – Czechy,

- 9 czerwca zorganizowano w Urzędzie Miasta bezpłatne szkolenie pn. „Wsparcie finansowe na realizację inwestycji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego” w celu zainteresowania możliwością pozyskania środków w ramach w/w programów,

- 14 czerwca w siedzibie Urzędu Miasta miało miejsce spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców nt. realizacji Projektu pn. „Gospodarka ściekowa na terenie gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów”.

- 19 czerwca odbyły się konsultacje społeczne Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Dokument ten przygotowywany jest pod nowy okres programowania funduszy unijnych,

- 20 czerwca przedstawiciele Gminnego Centrum Informacji w Jastrzębiu Zdroju prezentowali ofertę na Targach Pracy i Przedsiębiorczości w Pawłowicach,

- odbyły się:

- 22 czerwca - Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o.,

- 23 czerwca - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.,

- w konkursie „Narcyz 2006”, zorganizowanym przez Zarząd Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego laureatką została m.in. Pani Jolanta Kosta, przewodnicząca Hospicjum Domowego im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC przy Parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu Zdroju,

- chciałbym poinformować także, że Miasto Jastrzębie Zdrój uzyskało drugą lokatę wśród gmin województwa śląskiego w zakresie aktywności w pozyskiwaniu środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Ranking przygotowało czasopismo "Fundusze Europejskie". W ocenie aktywności samorządów wzięto pod uwagę nie tylko kwoty pozyskane, ale również kwoty tych projektów, które przeszły ocenę formalną i merytoryczną, ale dofinansowania nie otrzymały z uwagi na wyczerpanie środków

 

 

            - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- według danych na dzień 31 maja 2006r. w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 5.947 osób bezrobotnych,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 14,5% (była niższa od stopy z poprzedniego miesiąca o 0,4%), w podregionie rybnicko-jastrzębskim uległa także zmniejszeniu do poziomu 14,7%, w województwie śląskim kształtowała się na poziomie 15,2%, a dla kraju wynosiła 17,2% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do kwietnia 2006r.),

- w miesiącu maju do urzędu pracy wpłynęło 407 ofert pracy, w tym 52 oferty subsydiowane, które stanowiły 12,8% wszystkich ofert pracy. Z ewidencji urzędu wyłączono 567 bezrobotnych (w tym z tytułu podjęcia pracy wyrejestrowano - 241 osób), prace interwencyjne podjęło 7 osób, staż rozpoczęło 11 osób, przygotowanie zawodowe – 5 osób, działalność gospodarczą rozpoczęły 3 osoby bezrobotne, natomiast na szkolenia zostało skierowanych 76 osób,

- do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach złożony został wniosek o przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej. Pozyskane środki pozwolą na realizację Programu „Twoja przyszłość zależy od ciebie”, który ma na celu aktywizację 40 osób bezrobotnych. W ramach programu dotację otrzyma 10 osób oraz doposażone zostaną stanowiska pracy dla 30 osób. Łączna kwota dofinansowania to 504 tys. zł.,

- 14 czerwca w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się Europejskie Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji. Targi były okazją do udziału w licznych warsztatach, które pozwoliły pogłębić wiedzę na temat warunków życia i pracy  w Unii Europejskiej oraz korzystania z europejskiej sieci wymiany ofert pracy EURES. Odbyło się także seminarium na temat mobilności pracowników w Europie. W Targach wzięli udział przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy z Jastrzębia Zdroju

 

 

- w zakresie edukacji

 

- przygotowano wniosek beneficjenta o płatność pośrednią na kwotę 84.142,00 zł. dla realizacji programu pt. „Pomoc stypendialna dla 60 uczniów z terenów wiejskich szkół ponadgimnazjalnych z Jastrzębia Zdroju”, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR),

- we współpracy z Komendą Miejską Policji i Strażą Miejską trwają przygotowania do wdrożenia II edycji Konkursu „Przyjazna szkoła”, którego celem jest stałe podnoszenie poziomu poczucia bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych naszego miasta,

- rozstrzygnięto przetarg na dostawę sprzętu do pracowni mechatronicznej w Centrum Kształcenia Praktycznego. Wyłoniono dwie firmy: Eduka – Kazimierz Kiliński dla części
I oraz firmę Festo sp. z o.o. dla części II zamówienia,

- w związku z realizacją systemu elektronicznej rekrutacji absolwentów gimnazjów. zakończony został etap wprowadzania oferty edukacyjnej, rejestracji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i weryfikacji zgłoszonych podań. W dniu 30 czerwca znane będą oficjale listy osób przyjętych do poszczególnych placówek, natomiast do 28 sierpnia przewidziana jest dodatkowa rekrutacja,

- realizowany jest również projekt pn. „Program pomocy stypendialnej dla studentów
z Jastrzębia Zdroju” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W ramach tego programu dofinansowanie otrzymuje łącznie 62 studentów z Jastrzębia Zdroju,

- w ramach programu „Pracownie komputerowe dla szkół” na rok szkolny 2005/2006 realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wnioski złożyły następujące placówki oświatowe: Gimnazjum nr 8, Szkoła Podstawowa nr 4,5,9,10, Zespół Szkół nr 2, 3, 5,6, 9,10 oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych,

- w związku z nierozstrzygniętym konkursem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju, wdrożono procedurę powierzenia tego stanowiska Pani Barbarze Tetli – Gruszczyk,  w trybie  ustawy o systemie oświaty,

- rozpoczęto rekrutację w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Jastrzębiu Zdroju na rok akademicki 2006/2007. Rekrutacja prowadzona będzie przez następujące Wydziały Akademii Górniczo-Hutniczej:

- Wydział Górnictwa i Geoinżynierii w zakresie specjalności Technika eksploatacji złóż,
- Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w zakresie specjalności Geologia górnicza,

- Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu w zakresie specjalności Inżynieria naftowa
i gazownictwo,

- Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej w zakresie specjalności Informatyka
w nauce i technice,

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- 7 czerwca przekazano na użytek Oddziału Gastrologiczno–Wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju urządzenie medyczne - aparat do diatermii elektrochirurgicznej z przystawką do koagulacji argonowej. Koszt zakupu tego urządzenia medycznego to blisko 76 tys. zł.,

- zakończono postępowanie przetargowe na dostawę łóżek do intensywnej terapii medycznej wraz z osprzętem towarzyszącym. Wkrótce nastąpi przekazanie na użytek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Kardiologiczno -Wewnętrznego 11 łóżek, 6 stolików zabiegowych i 5 szafek przyłóżkowych. Koszt zakupu wspomnianych urządzeń
to blisko 146 tys. zł.,

- zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci z rodzin objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej. Na kolonie i obozy w miesiącach lipcu i sierpniu wyjedzie 305 dzieci (w miesiącu sierpniu planujemy wysłanie dodatkowo jeszcze około 20 dzieci). Dzieci wypoczywać będą nad morzem, w Górach Świętokrzyskich i ziemi częstochowskiej

 

 

- w zakresie ochrony środowiska

 

- 20 czerwca rozstrzygnięto IX edycję „Konkursu na zbiórkę makulatury” oraz VI edycję „Konkursu na zbiórkę puszek aluminiowych”, w których uczestniczyły przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja,

- w związku ze zleconymi badaniami wody w źródełkach na terenie miasta zostały pobrane próby wody z 9 źródeł. Pełnej oceny wody pod względem jej przydatności do picia dokona Inspektorat Sanitarny w Wodzisławiu Śl. Informacja o jakości wody zostanie podana do publicznej wiadomości.

- zlecono również wykonanie badań gleb na terenie miasta. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza pobrała do analizy 60 prób ziemi z terenów rolnych (Borynia, Skrzeczkowice, Szeroka, Jastrzębie Górne i Dolne) oraz ogrodów działkowych. Wyniki badań zostaną poznamy w lipcu br.

 

 

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- dokonano nabycia na rzecz Miasta nieruchomości gruntowej pod budowę drogi głównej południowej oraz nieruchomości gruntowej pod budowę układu dróg gminnych na terenie zlikwidowanej kopalni Moszczenica

 

 

- Wydział Obywatelski

 

- w Jastrzębiu Zdroju nadal będzie funkcjonowało biuro paszportowe, a tym samym nasi mieszkańcy, tak jak do tej pory, będą mogli załatwić formalności związane z wyrobieniem dokumentu na miejscu, bez konieczności udawania się do Katowic. W związku z planowanym wprowadzeniem paszportów biometrycznych, w połowie ubiegłego roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło działania zmierzające do likwidacji biur paszportowych. Na 66 tego typu placówek w województwie śląskim, pozostawiono zaledwie 19.

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków, wypłacono 1.788 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 257.589,46 zł.,

- wydawano skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego osobom figurującym w wykazie osób zakwalifikowanych do otrzymania lokali mieszkalnych
o czynszu regulowanym na 2006 rok, przedłużono najem lokali socjalnych osobom zamieszkującym w Jastrzębiu Zdroju,

- do dnia 21 czerwca przyjęto i zarejestrowano w „Rejestrze złożonych wniosków
o przydział lokalu mieszkalnego” – 185 wniosków.

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości 

 

- rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie przeglądów rocznych i 5-letnich technicznych obiektów budowlanych (Zadanie 1), wykonanie przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych i piorunochronnych obiektów budowlanych (Zadanie 2), wykonanie przeglądów i kontroli szczelności instalacji gazowej i aparatów gazowych (Zadanie 3), wykonanie przeglądów pieców gazowych i podgrzewaczy wody (Zadanie 4) – przetarg odbył się w dniu 19.06.2006r. – został rozstrzygnięty, jeśli chodzi o wykonanie Zadania nr 1,2,4, natomiast postępowanie na wykonanie Zadania nr 3 zostało unieważnione,

- ogłoszono postępowanie na wykonanie przyłącza z rur preizolowanych wraz z remontem nawierzchni chodników, skarp i schodów terenowych przy ul. Zielonej 16-18-20 - przetarg odbędzie się w dniu 07.07.2006r.,

- w zakresie administrowania nieruchomościami prowadzono bieżącą obsługę lokatorów
i użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w zasobach Miejskiego Zarządu Nieruchomości, wykonywano roboty ogólnobudowlane, instalacyjne (w zakresie napraw i konserwacji instalacji) na całości zasobów MZN

 

 

            - w zakresie kultury i sportu

 

- 30 maja w Hali Sportowej „Omega” dzieci i młodzież wystartowały w kolejnej „Spartakiadzie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej” z okazji Dnia Osoby Niepełnosprawnej,

- 1 czerwca odbyła się XII edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin W kategorii miast do 100 tys. mieszkańców konkurowaliśmy po raz kolejny z Siemianowicami Śląskimi. Obowiązkowe półgodzinne zajęcia zorganizowano na terenie placówek oświatowych oraz osiedli, a także w Zakładzie Karnym w Szerokiej. Łącznie w turnieju wzięło udział około
26 proc. mieszkańców, co pozwoliło nam zdobyć pierwsze miejsce w województwie śląskim,
a dziesiąte w Polsce. Dodatkową atrakcją była zorganizowana tego dnia na Stadionie Miejskim impreza pod hasłem „Całe miasto tańczy poloneza”,   

- 4 czerwca na parkingu przy Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się plenerowa impreza
z okazji Dnia Dziecka adresowana do najmłodszych mieszkańców naszego miasta

- 6 czerwca odbył się koncert finałowy XI Jastrzębskiego Festiwalu Kultury w kategoriach: piosenka przedszkolna, taniec, teatr i muzyka, natomiast 8 czerwca miało miejsce ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w kategoriach: muzyka - folklor, poezja i proza, fotografia, plastyka,

- 11 czerwca zorganizowano VII Rodzinny Rajd Rowerowy,

- 22 czerwca w Hali Sportowej „Omega” odbył się „Międzygminny Turniej Tańca Towarzyskiego – Hura już Wakacje”, w którym udział wzięło 120 dzieci z całego regionu,

- 23 czerwca po raz pierwszy nasze miasto wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Multipoezja – malowanie wierszy chodnikowych”. Autorem wiersza: „Powiedział kiedyś Ojciec Święty, który znalazł się na chodnikach jest Michał Zabłocki.   

- w dniach 24-25 czerwca obchodziliśmy Dni Jastrzębia Zdroju. W sobotę imprezy odbywały się na Stadionie Miejskim, gdzie publiczność m.in. bawiła się przy kabarecie Cezarego Pazury, zespole Zakopower i Urszuli. Tego dnia imprezę uświetnił pokaz sztucznych ogni. Natomiast w niedzielę obchody święta miasta zorganizowano w Jarze Południowym. Tutaj na mieszkańców także czekało wiele atrakcji, m.in. programy dla dzieci, występ zespołu „ABBA Forever”, Kasi Cerekwickiej z zespołem oraz kabaretu „OT.TO”, a na zakończenie koncert zagrała Małgorzata Ostrowska z zespołem,

- od soboty 24 czerwca czynny jest brodzik na terenie Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego przy ul. Cieszyńskiej. Przez całe wakacje będzie można korzystać z kąpieliska bezpłatnie. Ponadto dla dzieci i młodzieży naszego miasta na okres wakacji Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna przygotowały bogatą ofertę wykorzystania czasu wolnego;

- przyjmowano rozliczenia pierwszych transz dotacji dla klubów sportowych wykonujących zadania publiczne pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w 2006 roku” oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych.

-trwają prace związane z przygotowaniem dożynek ogólnomiejskich, które odbędą się 10 września przy Domu Sołeckim ul. Cieszyńska 101 w Jastrzębiu Ruptawie.

-do 31 sierpnia przyjmowano wnioski o udzielenie dotacji na rok 2007 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta,

- wpływały wnioski celem wyróżnienia za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w sporcie kwalifikowanym.

 

 

            - Miejska Biblioteka Publiczna

 

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia kulturalno - edukacyjne:

 

- 2 czerwca w Bibliotece Miejskiej w Karwinie odbyła się konferencja połączona z promocją książki „Dawny krajobraz Górnego Śląska”, którą zorganizowano w ramach polsko-czeskiego projektu: "Dawny krajobraz Górnego Śląska - Górny Śląsk w grafice i rysunku od końca XV do I połowy XX wieku”. Książka wydana przez Miejską Bibliotekę Publiczną zawiera grafiki i rysunki Górnego Śląska od końca XV do I połowy XX wieku,

- odbyły się wystawy:

- wystawa fotografii Jarosława Gilgi pt. „Jesteśmy mistrzami”;

- wystawa ze zbiorów Piotra Siemko  pt. „Dawny krajobraz Górnego Śląska – Górny Śląsk w grafice i rysunku od końca XV do I połowy XX wieku”– zorganizowana w Bibliotece Miejskiej w Karwinie;

 

- w dniach od 2 do 9 czerwca zorganizowano „KSIĄŻKOWĄ BIESIADĘ” - przedsięwzięcie promujące akcję codziennego czytania dzieciom zorganizowane w ramach
V Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom,

- na zakończenie V Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom zorganizowano „Czytanie na trawie” – imprezę plenerową, podczas której odbyły się:

– spektakle dla dzieci,

– tańce i śpiewy regionalne w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 17;

– oraz konkursy (na najlepsze przebranie za postać Pippi) i plastyczny „Asfaltowe malowanki”

 

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

                                                          

- 20 czerwca odbyło się szkolenie z zakresu spraw obronnych na temat: „Metodyka opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój w czasie kryzysu polityczno-militarnego i wojny”. W szkoleniu wzięli udział pracownicy zakładów pracy z terenu miasta, zajmujący się sprawami obronnymi, naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta oraz członkowie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,

- w związku ze zbliżającymi się wakacjami, w ramach programu „Bezpieczne wakacje” Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony przekazał do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu naszego  miasta poradnik „Co zrobić  gdy pojawi się zagrożenie” z prośbą o rozpropagowanie wśród dzieci i młodzieży. Poradnik ten zawiera praktyczne wskazówki, sposoby zabezpieczeń przed ewentualnymi zagrożeniami oraz postępowanie w trakcie i po ich wystąpieniu.

 

 

- Wydział Komunikacji

 

- dobiega końca proces wymiany praw jazdy. W ostatnich dniach mieszkańcy składają około 100 wniosków o wymianę dokumentów dziennie. Z dniem 30 czerwca upływa okres ważności praw jazdy wydanych na blankietach papierowych. Ilość wydanych praw jazdy wzrosła z 350 w lutym do 680 w kwietniu i 1245 w maju. W okresie do 20 czerwca powstało kolejnych 900 dokumentów. Łącznie Wydział Komunikacji wydał w tym roku ponad 4200 praw jazdy.

 

 

Ponadto informuję, że

- 2 czerwca dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby Sądu Rejonowego. Aktualnie sąd będzie pracował w zaadaptowanym na jego potrzeby budynku byłego szpitala chirurgicznego przy ul. Staszica 3. Na mocy porozumienia podpisanego z Sądem Okręgowym w Gliwicach, miasto partycypowało w kosztach adaptacji obiektu w wysokości prawie 3,8 mln zł,

- w dniu 5 czerwca z inicjatywy Banku Światowego oraz Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID nasze miasto odwiedzili przedstawiciele administracji rządowej Indii. Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi,

- znamy już zwycięzców VII edycji internetowego konkursu fotograficznego, który tym razem odbywał się pod hasłem „Fotozwierzaki”. Łącznie na konkurs wpłynęły 154 prace.
W dniu 23 czerwca w Urzędzie Miasta wręczono nagrody zwycięzcom oraz osobom wyróżnionym

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 08.09.2006 12:53
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 477
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.