W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 25 maja 2006 roku

RSS

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 25 maja 2006 roku

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XLIV Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 27 kwietnia 2006 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

 

- w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- zakończono prace:

- remont chodnika ul. Świerklańska (na długości 18,2 m o pow. 447,5 m kw. za kwotę 50.689,93 zł.),

- kanalizacja sanitarna wzdłuż ul. Wyzwolenia - odebrano i przekazano do eksploatacji 411 mb kanalizacji sanitarnej fi 200 i 30 mb fi 160 wraz z robotami porządkowymi. Umożliwia to podłączenie do kanalizacji 11 istniejących budynków i uzbraja istniejące działki budowlane. Wartość wykonanych prac to138.845,89 zł.,

- wykonano oświetlenie przy:

- ul. Truskawkowej – za kwotę 35.498,00 zł.,

- ul. Wrzosowej – za kwotę 29.434,00 zł.,

- ul. B. Prusa – za kwotę 32.710,00 zł.,

- ul. Ruchu Oporu – za kwotę 12.582,00 zł.,

- wyremontowano oświetlenie przy ul. Wrocławskiej od numeru 1 do 7 za kwotę 16.230,00 zł.,

 

- trwają prace:

- remont chodników ulic: Wrzosowa, Jagiełły, Kusocińskiego, Czecha,

- budowa chodnika ul. 3 Maja wraz z zatoką autobusową,

- budowa chodnika ul. Połomskiej na odcinku od ul. Ligonia do wiaduktu kolejowego,

- remonty cząstkowe nawierzchni ulic,

 

- 12 stycznia br. otrzymaliśmy informację o przyznaniu kwoty 2.623.930,00 zł w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego – II etap” na zadanie pn. „Budowa dróg na terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju - Droga B-F (część etapu III – droga B-H)”. W dalszym ciągu nie otrzymaliśmy umowy, co uniemożliwia ogłoszenie przetargu, a tym samym wydatkowania środków, przeznaczonych na rok bieżący,

- 23 maja otrzymaliśmy informację (telefoniczną) o przyznaniu kwoty 200.000,00 zł.
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę bieżni w Zespole Szkół nr 2. Zadanie zostało wpisane do „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej”

 

 

- w zakresie polityki gospodarczej

 

- 27 kwietnia w Hawierzowie odbyło się Czesko-Polskie Forum Przedsiębiorczości, w którym uczestniczyli jastrzębscy przedsiębiorcy oraz reprezentanci instytucji wspierających małą i średnią przedsiębiorczość. Głównym tematem Forum było transgraniczne uczestnictwo w przetargach publicznych. Poruszono również tematy płatności transgranicznych oraz pozyskiwania dotacji z funduszy państwowych i unijnych,

- 4 i 5 maja odbyło się szkolenie pn. „Procedury aplikowania, zawierania umów, raportowanie i ocena projektów EFS”, zorganizowane przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Szkoleniowym Europejskiego Funduszu Społecznego przy Stowarzyszeniu Bielskie Centrum Przedsiębiorczości. Głównym celem szkolenia było zainteresowanie uczestników możliwością pozyskania środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

- 22 maja w Urzędzie Miasta w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów – partnerów projektu pn. ”Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”,

- wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Program pomocy stypendialnej dla studentów Jastrzębia Zdroju” z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” przeszedł ocenę formalną
i zakwalifikował się do oceny merytorycznej,

- w miesiącu kwietniu odbyły się:

- Zgromadzenie Akcjonariuszy Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.,

- Zgromadzenie Wspólników „Funduszu Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o.,

- Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o.,  

- Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o.

 

 

- w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- według danych na dzień 30 kwietnia 2006r. w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 6.001 osób bezrobotnych. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych uległa zmniejszeniu o 194 osoby,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 14,9% i była niższa od stopy
z poprzedniego miesiąca o 0,3%, w podregionie rybnicko-jastrzębskim także uległa zmniejszeniu do poziomu 15,3%, w województwie śląskim kształtowała się na poziomie 15,6%, natomiast dla kraju wynosiła 17,8% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do marca br.),

- w kwietniu do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 351 ofert pracy, w tym 50 ofert subsydiowanych. Z ewidencji urzędu wyłączono 601 bezrobotnych, w tym z tytułu podjęcia pracy wyrejestrowano 305 osób. Prace interwencyjne podjęło 6 osób, staż rozpoczęło
37 osób, przygotowanie zawodowe – 16 osób, a działalność gospodarczą - 4 osoby,

- 17 maja odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Podczas spotkania omawiano zagadnienia dotyczące m.in. monitoringu zawodów deficytowych
i nadwyżkowych, stanu realizacji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Omówiono także aktualny stan i strukturę bezrobocia, przyjęto sprawozdanie z Targów Pracy oraz zaopiniowano podział środków z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,

 

 

- w zakresie edukacji

 

- 21 kwietnia w Zespole Szkół Nr 6 odbyły się uroczystości z okazji 30-lecia istnienia szkoły. Podczas obchodów wręczony został szkole Certyfikat jakości ISO 9002,

- 15 maja rozpoczęto rejestrację kandydatów w procesie elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych,

- w trakcie realizacji jest projekt „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej”. W dniu
19 kwietnia z powodu braku ważnych ofert unieważniono przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu mechatronicznego dla Centrum Kształcenia Praktycznego. Kolejny przetarg zaplanowano na 12 czerwca br.,

- 5 maja przeprowadzono konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących placówek oświatowych w Jastrzębiu Zdroju:

- Publiczne Przedszkole nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – konkurs rozstrzygnięty na korzyść Pani Doroty Szcząchor,

- Publiczne Przedszkole nr 6 w Jastrzębiu Zdroju – konkurs rozstrzygnięty na korzyść Pani Bożeny Adamusińskiej,

- Publiczne Przedszkole nr 8 w Jastrzębiu Zdroju – konkurs rozstrzygnięty na korzyść Pani Barbary Matusiak,

- Publiczne Przedszkole nr 14 w Jastrzębiu Zdroju – konkurs rozstrzygnięty na korzyść Pani Katarzyny Bonk,

- Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu Zdroju – konkurs rozstrzygnięty na korzyść Pani Iwony Kolekty,

- Przedszkole Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci
w Jastrzębiu Zdroju – konkurs rozstrzygnięty na korzyść Pani Joanny Łodzińskiej - Czoch,

- Szkoła Podstawowa Nr 16 w Jastrzębiu Zdroju – konkurs rozstrzygnięty na korzyść Pani Barbary Jędrzejczyk - Masłowskiej,

- Zespół Szkół Nr 1 w Jastrzębiu Zdroju – konkurs rozstrzygnięty na korzyść Pana Krystiana Fabisza,

- Zespół Szkół Nr 9 w Jastrzębiu Zdroju – konkurs rozstrzygnięty na korzyść Pani Lucyny Penar – Pękały

 

Konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół Zawodowych oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Jastrzębiu Zdroju nie zostały rozstrzygnięte
w związku z brakiem ofert,

- 22 maja odbył się przetarg na zadanie pn. ”Dowóz dzieci niesłyszących do ośrodka szkolno-wychowawczego w Katowicach i Raciborzu”. Zadanie realizować będzie „Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej” z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju. Umowa zostanie zawarta na okres od 1 września 2006r. do 30 czerwca 2008r., 

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- 16 maja przekazano na użytek Oddziału Kardiologiczno – Wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju rozbudowaną do
8 stanowisk stację centralnego monitorowania kardiologicznego. Przekazany sprzęt rozszerza możliwości Oddziału w zakresie monitorowania pacjenta z ostrymi schorzeniami kardiologicznymi. Koszt rozbudowy stacji to ponad 15,5 tys. zł

 

 

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- dokonano nabycia na rzecz Miasta od Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zajętej pod skrzyżowanie dróg ul. Turystycznej i Granicznej,

- zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz jednostek oświatowo-wychowawczych, tj. Zespołu Szkół nr 1,3,9, Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Przedszkoli nr 5,14,19,21

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków, wypłacono 1.790 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 251.443,35 zł.,

- wydawano skierowania do przedłużenia umowy najmu lokali socjalnych rodzinom  zamieszkującym w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Armii Krajowej, Pszczyńskiej, Gagarina

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości 

 

- rozstrzygnięto postępowania przetargowe na realizację zadań:

- Wywóz i utylizacja odpadów płynnych z obiektów mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez MZN” - przetarg odbył się w dniu 27.04.2006r. - wybrano wykonawcę: P.P.U.H. „KOMUNALNIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju,

- „Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych dla Przychodni Zdrowia przy
ul. Komuny Paryskiej 14” - przetarg odbył się w dniu 28.04.2006r. - wybrano wykonawcę: Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa z siedzibą w Rybniku,

- „Wymiana stolarki okiennej otworowej: drewnianej, PCV i drzwi stalowych
(3 zadania) – przetarg odbył się w dniu 08.05.2006r. - wybrano wykonawców:

- stolarka okienna drewniana – Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Głubczycach,

- stolarka okienna PCV - „COMA” S.C.  A. Łuczak, A. Łuczak-Matulewicz
z siedzibą w Opolu,

- drzwi stalowe- postępowanie unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta

 

- „Wymiana pokrytych płytami azbestowymi zadaszeń budynków magazynowych – wiaty nr 11,12 i 13 w Jastrzębiu Zdroju, ul. Dworcowa 17E” - przetarg odbył się
w dniu 15.05.2006r. - wybrano wykonawcę: „MONIMAR-BUD” Usługi Remontowo-Budowlane Marian Firut z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju,

 

 

- w zakresie kultury i sportu

 

- 19 maja odbyła się uroczysta gala „Święta działacza Kultury”, podczas której uhonorowano osoby zasłużone w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury. Nagroda Miasta Jastrzębie Zdrój została wręczona p. Ewelinie Kuśce oraz
 
p. Jarosławowi Mrożkiewiczowi,

- w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert po raz drugi w tym roku podzielone zostały środki na realizację zadań w dziedzinie sportu. Łączna kwota dotacji przyznana klubom sportowym w bieżącym roku wynosi 350.050,00 zł, przy czym podczas pierwszego konkursu rozdzielono kwotę 262.650,00 zł, a w drugim konkursie kwotę 87.400,00 zł. W obydwu konkursach pozytywnie rozpatrzono łącznie 20 wniosków,

- w naszym mieście trwają Nepomucenalia, czyli dni z Patronem Miasta. Cykl spotkań poświęconych św. Nepomucenowi otworzył koncert organowo-perkusyjny, który 18 maja odbył się w Kościele pw. św. Katarzyny. W harmonogramie obchodów przewidziano także m.in.: Koncert Zespołu AD LIBITUM - w dniu 11 czerwca (w Kościele pw. NMP Matki Kościoła) oraz koncert zespołu muzyki sakralnej LUMEN – POP – ORATORIUM MIŁOSIERDZIE BOŻE - w dniu 18 czerwca (również w Kościele pw. NMP Matki Kościoła),

- 28 kwietnia w ramach cyklu „Śmiechoterapia” wystąpił Kabaret Moralnego Niepokoju,

- 7 maja odbył się spektakl dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru „DIM” z Katowic,

- 15 maja rozpoczął się XI Jastrzębski Festiwal Kultury. Swój udział zgłosiło 180 wykonawców (solistów i zespołów). Jury oceniało uczestników w siedmiu kategoriach: piosenka przedszkolna, muzyka, teatr i kabaret, taniec, plastyka, fotografia, poezja i proza. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się podczas koncertów finałowych w dniach 6 i 8 czerwca br.,

- zorganizowano wystawy:

- wystawę fotografii „Tabu – portrety nieportretowanych” Chrisa Niedenthala (wystawę można oglądać do 26 maja ),

- wystawę „Lud Księgi”, podczas której zaprezentowano eksponaty obrazujące kulturę żydowską (wystawę można było oglądać w dniach od 10 do 19 maja),

 

- 3 maja odbyła się „Majówka z MOSiR-em”, podczas której wystąpiły zespoły GEST i SKAMPARARAS z Jastrzębia Zdroju, a gwiazdą wieczoru był zespół MYSLOVITZ,

- 10 maja odbył się finał Rambitu dla przedszkolaków „Ole, Ole przedszkole”. W finale
V Edycji wystartowało 6 przedszkoli, wyłonionych podczas 3 turniejów kwalifikacyjnych. Ostatecznie najlepszym przedszkolem okazało się Przedszkole nr 2,

- 16 maja odbyły się „Mistrzostwa Jastrzębia Zdroju w Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych”, w których udział wzięło 10 szkół podstawowych,

- 17 maja na Stadionie Miejskim rozegrany został „Finał Wojewódzki Piłkarskiego Pucharu Dzieci Danone 2006”,

- 18 maja na Stadionie Miejskim odbyły się „Mistrzostwa Jastrzębia Zdroju w Biegach Przełajowych Szkół Gimnazjalnych”,

- piłkarze GKS Jastrzębie w meczu z Miedzią Legnica musieli uznać wyższość gości i ulegli 1:2, tym samym stracili na rzecz przeciwnika fotel lidera III grupy trzeciej ligi

 

 

            - Miejska Biblioteka Publiczna

 

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia kulturalno - edukacyjne:

 

- wystawy:

- „W krzywym zwierciadle”– portrety satyryczne znanych osobowości z regionu –  wystawa ze zbiorów Tigrana Vardikyana (rysownika „Dziennika Zachodniego”) – wystawę można było oglądać do 20 maja,

- „Wędrująca wystawa prezentów dla Kubusia Puchatka” – wystawa z Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom – wystawę będzie można oglądać do 31 maja,

 

- 16 maja odbyła się konferencja pt. „Jak kochać dziecko” zorganizowana przez Fundację ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom na temat zdrowia emocjonalnego dziecka, nauczania wartości, wpływu mediów elektronicznych na rozwój i postawy dzieci i młodzieży oraz roli czytania w wychowywaniu,

- w dniach 10-11 maja odbywały się „DRZWI OTWARTE BIBLIOTEKI”.
To przedsięwzięcie promujące książkę, informację i czytelnictwo zrealizowano w ramach III Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek obchodzonego w tym roku pod hasłem „Nie wiesz? - zapytaj w bibliotece” oraz w ramach autorskiego projektu Biblioteki „Kultura Zjednoczonej Europy”.

W ramach „DRZWI OTAWRTYCH BIBLIOTEKI” odbyły się:

- wykłady:

- wykład pt. „Promienista przyszłość: czy elektrownie jądrowe są naprawdę bezpieczne wygłosił dr Jacek Czakański (w dniu 10 maja)

- natomiast wykład pt. „Poprawność polityczna młodzieży a rozdroża i skutki studiowania” – dr Tadeusz Kania (w dniu 11 maja),

- warsztaty:

- „Sztuka karykatury” – warsztaty artystyczne rysunku satyrycznego dla młodzieży – poprowadził Tigran Vardikyan (w dniu 10 maja),

- „Internet dla seniora”, „Internet dla wszystkich” – warsztaty komputerowe dotyczące podstaw wyszukiwania i przekazywania informacji w Internecie oraz w bibliotecznych bazach danych (odbywały się w dniach 10-11 maja),

- „Dawny krajobraz Górnego Śląska oczami młodego grafika” – warsztaty graficzno – artystyczne, które poprowadził dr sztuki Franciszek Nieć (w dniu 10 maja),

 

- spotkania autorskie:

- z Janem Pawłem Krasnodębskim – poetą, prozaikiem (w dniu 10 maja),

- z Grzegorzem Kasdepke – popularnym autorem książek dla dzieci (w dniu 11 maja)  

 

W ramach Drzwi Otwartych Biblioteki odbywał się również kiermasz książek, natomiast w dniu 11 maja odbył się koncert Martyny Jakubowicz z zespołem.

           

 

- Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- wykonywano prace porządkowe na poboczach dróg: Świerklańska, Cieszyńska, Gagarina, Dybów, Boczna, Wojska Polskiego, 3 Maja, Rajska, Myśliwska (o łącznej powierzchni 97.696 m kw.), usunięto dzikie wysypiska z ulic: Dębina, Ruchu Oporu, Gagarina, Połomskiej, Wielkopolskiej – Jar Południowy,

- wykonano obsadę kwiatami na skrzyżowaniach ulic: Broniewskiego - A. Krajowej, Wodzisławska - Górnicza, Rybnicka - Pszczyńska, Zdrojowa – Pszczyńska (łącznie nasadzono 4 850 szt.)

           

           

Ponadto informuję, że

- 23 maja zostało podpisane pomiędzy Miastem Jastrzębie Zdrój a Akademią Górniczo-Hutniczą porozumienie w sprawie utworzenia w mieście ośrodka dydaktycznego uczelni. Ośrodek  kształcić będzie inżynierów w systemie studiów dziennych i wieczorowych.

 

Rekrutacja na pierwszy rok studiów prowadzona będzie na wydziały:

- górnictwa i geoinżynierii, kierunek górnictwo i geologia, specjalność: technika eksploatacji złóż,

- fizyki i informatyki stosowanej, kierunek informatyka stosowana, specjalność: informatyka w nauce i technice,

- geologii, geofizyki i ochrony środowiska, kierunek górnictwo i geologia, specjalność: geologia górnicza,

- wiertnictwa nafty i gazu, kierunek górnictwo i geologia, specjalność: inżynieria naftowa i gazownictwo,

- z inicjatywy Banku Światowego i Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego 2 czerwca będzie gościła w Urzędzie Miasta delegacja z Indii, a 6 lipca z Bośni.

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 05.06.2006 14:46
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 22.09.2006 14:26
Liczba wyświetleń: 446
Drukuj Zapisz do PDF