W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 23 marca 2006 roku

RSS

 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 23 marca 2006 roku

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XLII Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informację z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 23 lutego 2006 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze
z nich;

 

 

- w zakresie finansów 

 

- przygotowano prawie 15 tys. decyzji określających wysokość podatków, zobowiązań podatkowych i ulg podatkowych,

- sprawdzono projekty i plany finansowe jednostek organizacyjnych i wydziałów Urzędu Miasta,

- prowadzono analizę i ewidencjonowanie sprawozdań budżetowych oraz bilansów przedkładanych przez jednostki organizacyjne,

- dokonano analizy dokumentacji konsolidacyjnej 77 jednostek celem przygotowania bilansu skonsolidowanego gminy

-Minister Finansów poinformował, że po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2006 rok, dla Miasta Jastrzębie Zdrój została zmniejszona subwencja w łącznej kwocie 1 014 645zł, w tym:

a) subwencja oświatowa w gminie o 610 475 zł,

b) subwencja oświatowa w powiecie o 404 000zł,

c) subwencja wyrównawcza o 170 zł.

 

 

- w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- koszt utrzymania zimowego 2005/2006 na dzień 15 marca br. wyniósł 2.423.062,97 zł, (koszty wywozu śniegu wyniosły 159.84,24 zł, wywiezionych zostało 4.925 ton śniegu),

- trwa remont mostu nad rzeką Szotkówką w ciągu ul. Ranoszka. Remont potrwa do 30.09.2006r. W związku z prowadzonymi robotami zamknięta została ulica Ranoszka na odcinku od ul. Frysztackiej do ul. Wyzwolenia, wyznaczone i oznakowane zostały objazdy,

- prowadzone są remonty cząstkowe dróg asfaltowych na terenie miasta,  

- w zakresie prac modernizacyjnych obecnie prowadzone są:

  • adaptacja budynku „Masnówki” na potrzeby biblioteki. W najbliższych dniach zabetonowany zostanie ostatni strop żelbetowy obiektu i rozpoczną się prace montażowe więźby dachowej. Termin ukończenia prac łącznie z wyposażeniem meblowym przewidziano na 31.07.2006r.
  • modernizacja basenu otwartego przy ul. Witczaka - plac budowy przekazano firmie wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego i obecnie trwają prace budowlano – fundamentowe. Od 01.04.2006r. firma ma rozpocząć montaż niecki basenu ze stali nierdzewnej. Całość prac objętych I etapem realizacji ma zostać ukończona do 23.08.2006r.
  • remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego - trwają prace remontowe w obiekcie USC, planowany termin zakończenia prac to 15.04.2006r.

 

 

- w zakresie polityki gospodarczej

 

- 2 marca odbyło się bezpłatne spotkanie informacyjne pn. ”Wsparcie dla przedsiębiorczych” adresowane do przedstawicieli jastrzębskich małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

- 21 marca w Gminnym Centrum Informacji zorganizowane zostały indywidualne konsultacje z pracownikiem Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości, podczas których przedstawiciele jastrzębskiego sektora MŚP mogli uzyskać informacje dot. składania projektów na dofinansowanie ze środków unijnych,

- 6 marca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach odbyło się spotkanie pn. „Zasady rozliczania kosztów w projekcie Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”. Na realizację projektu miasto dostanie blisko 65 tys. zł. Natomiast 9 marca w Urzędzie Miasta Gliwice odbyło się kolejne robocze spotkanie partnerów projektu, na którym  uczestnicy m.in. zobowiązani zostali do zaktualizowania dokumentów strategicznych gmin o zapisy tzw. okołoklastrowe, m.in. dotyczące promowania działań innowacyjnych oraz zapoznania się z ideą funkcjonowania Klastrów w Polsce i innych krajach,

- 6 marca odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego,

- 8 marca odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o., na którym m.in. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.500.000,00 zł,

- sporządzono i przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej w 2005 roku,

- sporządzono informację na temat przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego – w tym spółek, w których udziałowcem lub akcjonariuszem jest Miasto. Materiał zostanie przekazany za pośrednictwem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego do Ministerstwa Skarbu Państwa

 

 

- w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- według danych na dzień 28 lutego 2006r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu Zdroju było zarejestrowanych 6.339 osób bezrobotnych,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 15,3%, w podregionie rybnicko-jastrzębskim kształtowała się na poziomie 15,5%, dla województwa śląskiego wyniosła 15,7%, natomiast dla kraju - 18,0% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do miesiąca stycznia br.),

- w miesiącu lutym do urzędu pracy wpłynęły 242 oferty pracy, w tym 70 ofert do pracy subsydiowanej. Z ewidencji urzędu wyłączono 548 bezrobotnych, w tym z tytułu podjęcia pracy wyrejestrowano 261 osób,

- 22 lutego odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. W trakcie spotkania członkowie PRZ pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2005 roku oraz plan pracy na rok 2006. Wydano także pozytywną opinię w kwestii utworzenia w niepublicznej szkole policealnej kierunku kształcenia w zawodzie technik górnictwa podziemnego,

- w lutym zostały złożone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach projekty
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) dotyczące:

1. Działanie 1.2 – „Perspektywy dla młodzieży” - całkowity koszt projektu to
ok. 716.000,00 zł (ilość uczestników projektu: ok. 180 osób),

2. Działanie 1.3 – „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” - całkowity koszt projektu to ok. 620.000,00 zł (ilość uczestników projektu: ok. 195 osób),

3. Działanie 1.6 – „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet” - całkowity koszt projektu to ok. 399.106,00 zł (ilość uczestników projektu: ok. 50 osób) – ten projekt został ostatecznie zaakceptowany i przyjęty do realizacji przez Komisję Oceny Projektów i od kwietnia rozpocznie się realizacja tego projektu.

 

Pod koniec marca znane będą wyniki oceny dwóch pozostałych wniosków z działań 1.2 i 1.3.

 

 

- w zakresie edukacji

 

- w dniach 21-22 marca odbyła się ,,III Giełda Szkół 2006”, w trakcie której zaprezentowały swoją ofertę gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne,

- trwa realizacja projektu pn. „Pomoc stypendialna dla uczniów z terenów wiejskich szkół ponadgimnazjalnych z Jastrzębia Zdroju” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), którym objęte zostały 62 osoby z terenu miasta,

- sporządzono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - stypendiów dla studentów na II semestr roku akademickiego 2005/2006. Przewiduje się udzielanie stypendiów dla ok. 100 studentów,

- sporządzono rozliczenie roczne (za 2005 rok) Standardowego Kosztu Utrzymania Ucznia (SKUU) w placówkach oświatowych,

- rozpoczęto przygotowania do elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponagimnazjalnych. Miasto Jastrzębie Zdrój będzie elementem całościowego systemu, w skład którego wchodzą także: Wodzisław Śląski, Rybnik, Mszana, Żory, Racibórz, Pawłowice,

- opracowywany jest harmonogram wyjazdów dzieci z jastrzębskich szkół podstawowych na tzw. „zielone szkoły” w II półroczu roku szkolnego 2005/2006. Na podstawie harmonogramu sporządzony zostanie wniosek na dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

- 10 marca odbyło się spotkanie z przedstawicielami Senatu Akademii Górniczo- Hutniczej z siedzibą w Krakowie, którego celem było m.in. uszczegółowienie zapisów porozumienia w sprawie powołania Ośrodka Zamiejscowego tej uczelni w Jastrzębiu Zdroju

- trwają również rozmowy z władzami Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w związku z planowanym uruchomieniem Ośrodka tej uczelni w naszym mieście,   

- trwa przyjmowanie ofert do przetargu na dostawę sprzętu do pracowni mechatroniki
w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu Zdroju. Termin otwarcia ofert upływa 19.04.2006r.

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- rozstrzygnięty został konkurs na realizację programu zdrowotnego pn.: „Ty też możesz zostać dawcą krwi” na rzecz poboru krwi i jej składników celem rozwiązania problemów zdrowotnych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój na lata 2005 –2007. Realizatorem powyższego programu zdrowotnego będzie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu,

- Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pomocą zostało objętych 135 dzieci (w tym: w szkołach podstawowych – 67, w szkołach gimnazjalnych - 39, w szkołach ponadgimnazjalnych - 29). Do końca roku szkolnego zostaną wypłacone stypendia na łączną kwotę 26.070,00 zł

 

 

- w zakresie ochrony środowiska

 

- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój wprowadzono zmiany w zakresie rzeczowym dofinansowań dla osób fizycznych do realizacji przedsięwzięć proekologicznych, ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Treść dokumentu „Zasady udzielania dofinansowań dla osób fizycznych ze środków GFOŚiGW w Jastrzębiu Zdroju” zostanie udostępniona na miejskiej stronie internetowej oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

- w związku z Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z dnia 15 marca 2006r. wystosowano komunikat, w którym zobowiązuje się właścicieli drobiu do zgłaszania w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa ilości, rodzaju oraz miejsca przebywania drobiu celem wprowadzenia do ewidencji oraz na potrzeby jej aktualizowania

   

 

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- przygotowano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Miasta znajdujące się przy ul. Gałczyńskiego, Miłej, Al. Jana Pawła II,

- w formie darowizny zostało nabyte na rzecz Miasta prawo wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod budowę „Drogi Głównej Południowej”,

- oddano w użytkowanie wieczyste nieruchomość gruntową Skarbu Państwa na rzecz Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. zabudowaną odcinkiem czynnej linii kolejowej Szeroka – Pawłowice,

- oddano w trwały zarząd nieruchomości gruntowe zabudowane obiektami wykorzystywanymi do celów statutowych jednostek organizacyjnych Miasta

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków, wypłacono 1.803 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 251.971,62 zł,

- wydawano skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego osobom znajdujących się w wykazie osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu socjalnego w roku 2006,

- odbywały się zebrania Wspólnot Mieszkaniowych, których celem było przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządcy (za rok ubiegły) oraz planów na rok 2006,

- w dniach 17 i 20 lutego odbyły się spotkania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. W trakcie posiedzeń m.in. rozpatrywano wnioski o przydział lokali socjalnych oraz lokali mieszkalnych o czynszu regulowanym. Podczas spotkania w dniu 20 lutego sporządzony został „Wykaz osób zakwalifikowanych do otrzymania lokali mieszkalnych o czynszu regulowanym na rok 2006” i „Wykaz osób zakwalifikowanych do otrzymania lokali socjalnych na rok 2006”

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości  

 

- dokonano wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej termomodernizacji obiektu przy ul. Wielkopolskiej 1A w Jastrzębiu Zdroju - przetarg odbył się w dniu 06.03.2006r.,  

- dokonano wyboru wykonawcy na całodobową ochronę Dworca Autobusowego i obsługę Punktu Informacyjnego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu Zdroju oraz konwój wartości pieniężnych do banku – przetarg odbył się w dniu 27.02.2006r.,

- ogłoszono postępowanie na wymianę stolarki otworowej w ilości 601 szt. – 1215 m2 – przetarg odbędzie się w dniu 08.05.2006r.      

 

 

- w zakresie kultury i sportu

 

- ukazało się kolejne wydanie „Informatora miejskich imprez kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych w roku 2006”. Informator otrzymały miejskie instytucje kultury i sportu, szkoły, jastrzębskie kluby sportowe i stowarzyszenia działające w dziedzinie kultury,  mieszkańcy,

- 7 marca odbyło się spotkanie z klubami sportowymi, w trakcie którego podsumowano realizację zadań w dziedzinie sportu w ubiegłym roku. Podczas spotkania zwrócono uwagę na sposób rozliczania zadań, podkreślono także konsekwencje wynikające z nierzetelnego wykonania zadań,

- zadeklarowano udział Miasta Jastrzębie Zdrój w kolejnej edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin, który odbędzie się 1 czerwca na Stadionie Miejskim,

- we współpracy z dekanatami trwają przygotowania do obchodów I rocznicy śmierci Papieża, które odbędą się 31 marca – 1 i 2 kwietnia,

- odbyły się:

- spektakl dla dzieci „Tajemnica kryształowego korala” (26 lutego),

- audycja umuzykalniająca Małej Akademii Jazzu z udziałem Jose Torresa (14 marca),

- musical „AJ WAJ, czyli historie z cynamonem” w wykonaniu Grupy Rafała Kmity
z Krakowa (18 marca),


- 22 marca zakończył się IV FESTIWAL FRANKOFONII. Rozstrzygnięty został również konkurs na tablice edukacyjne krajów frankofońskich. Współorganizatorem festiwalu było Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu Zdroju,

- zorganizowano wystawy:

- w galerii „Epicentrum” - wystawę grafiki wykładowcy Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie Łukasza Klisia pt. „Portfolio Łukasza K.” (wystawa potrwa do końca miesiąca),

- natomiast w Galerii Historii Miasta do końca marca można odwiedzić wystawę pn. „Kobiecy strój ludowy w Jastrzębiu i okolicy”

 

- w lutym rozpoczęliśmy V edycję rambitu dla przedszkolaków „Ole, Ole przedszkole”.
Do udziału w imprezie zgłosiło się 16 przedszkoli z naszego miasta,

- od 18 do 19 marca odbywały się „VI Mistrzostwa Jastrzębia Zdroju w Tenisie Stołowym Amatorów”,

- zakończyły się rozgrywki I Ligi Miejskiej Ligi Siatkówki Amatorów,

- z uwagi na trudne warunki atmosferyczne przesunięte zostało rozpoczęcie rozgrywek III ligi piłki nożnej. Pierwszy inauguracyjny mecz odbędzie się 1 kwietnia br.

 

 

- Miejska Biblioteka Publiczna

 

- 16 marca odbył się "Dzień świętego Patryka". Była to już piąta edycja obchodów tego święta.

W ramach obchodów odbyły się liczne przedsięwzięcia promujące kulturę i sztukę Irlandii, m.in.:

            - koncert folkowy muzyki celtyckiej – grupa „FORANN”

            - warsztaty tańca irlandzkiego

            - warsztaty artystyczne „Celtyckie malowanie na drewnie”

            - spotkanie z Joanną Dudzińską pt.: „Moja przygoda z Irlandią”

            - Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Irlandia – mój raj na ziemi”

            - konkurs czytelniczy: „Zielona Wyspa”

 

Zorganizowano także wystawę fotografii Aleksandra Króla i Andrzeja Ostrowskiego pt.
„Dia dhuit Ireland – witaj Irlandio”

 

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

                                                                                                    

- zgodnie z „Planem zamierzeń na 2006 rok” Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony w dniu 3 marca zorganizował odprawę szkoleniową
z pracownikami do spraw Obrony Cywilnej zakładów pracy. Na spotkaniu omówiono także zagadnienia związane z wystąpieniem epidemii ptasiej grypy,

- w związku z coraz częstszymi przypadkami występowania ptasiej grypy oraz ewentualną koniecznością podjęcia działań w dniu 3 marca odbyło się szkolenie poprowadzone przez Powiatowego Inspektora Weterynarii oraz przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Wodzisławia Śląskiego. W spotkaniu tym udział wzięli pracownicy Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego, Pogotowia Ratunkowego, funkcjonariusze Straży Miejskiej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, pracownicy szpitalnej izby przyjęć.
Na spotkaniu przekazano w/w instytucjom jednorazową odzież ochronną (m.in. kombinezony, buty ochronne, rękawice), a także ulotki Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
w których zawarte są zalecenia dotyczące ptasiej grypy,

- 13 marca odbyło się szkolenie dla dyrektorów szkół i przedszkoli, na którym omawiano zagadnienia związane z ptasią grypą

 

 

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych                                                                                                                                    

- w dniach 16 i 17 marca wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Szkoleniowym Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS) z Bielska-Białej zorganizowano bezpłatne szkolenie pn.  „Zatrudnianie socjalne – aktywną formą wychodzenia z bezrobocia”, w którym wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu naszego miasta działający
w sferze opieki społecznej, przedstawiciele instytucji samorządowych, pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z Jastrzębia Zdroju, Pawłowic oraz Wodzisławia Śląskiego 

 

           

Ponadto informuję, że

- 4 marca, w warszawskiej siedzibie Gazety Wyborczej Sekretarz Miasta Grzegorz Dulemba odebrał z rąk organizatorów akcji społecznej "Przejrzysta Polska" certyfikat ukończenia akcji.
W ciągu minionego roku w ramach 6 zasad skutecznego i uczciwego samorządu,
tj. zasady  przejrzystości, przeciwdziałania korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności realizowano określone zadania. Do akcji masowej Przejrzysta Polska przystąpiło ponad 750 samorządów, certyfikaty otrzymały 403 jednostki,

- 7 marca w Urzędzie Miasta zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Jastrzębie Zdrój a Komendantem Placówki Granicznej w Zebrzydowicach w sprawie wzajemnej współpracy Straży Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju i Straży Granicznej
w Zebrzydowicach,

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 28.03.2006 14:32
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 377
Drukuj Zapisz do PDF