W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 24 lutego 2005 roku

RSS
 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 24 lutego 2005 roku

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXIX Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 20 stycznia 2005 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze
z nich;

 

                        - w zakresie finansów

- zakończono wymiar podatków lokalnych, tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego. Przygotowano ok. kilkunastu tysięcy decyzji. Rozpoczęto doręczanie decyzji określających wysokość w/w podatków na rok 2005. Doręczanie dla mieszkańców miasta odbywa się poprzez sołtysów, inkasentów oraz pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój. Pozostali podatnicy, zamieszkali poza terenem miasta, otrzymają decyzję pocztą. Termin zapłaty I raty w/w podatków mija 15 marca 2005 roku.

 

 

                        - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

- jak informowałem w miesiącu styczniu zakończone zostały roboty związane z budową lodowiska JASTOR. Obecnie trwa rozliczenie inwestycji również pod kątem otrzymanej dotacji ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Obiekt jest zamknięty. Przetarg na roboty wykończeniowe (siedziska, trybuny, zaplecze – strona prawa) odbędzie się w dniu 11 marca br.                            

- został rozstrzygnięty przetarg na projekt modernizacji targowiska. Wygrała firma „DANMAR”. Projekt zostanie wykonany za kwotę 236.000,00 zł w terminie do końca października 2005 roku. Płatność z budżetu 2005 będzie wynosić 200.000,00 zł, zaś pozostałe 36.000,00 zł zapłacone będzie z budżetu 2006 roku,

- w dniu 18.03.2005 roku odbędą się przetargi na 2 zadania dofinansowane z funduszy unijnych, tj. „Modernizacja ul. Libowiec” oraz „Modernizacja Al. Piłsudskiego”,

 - zostały ogłoszone pierwsze konkursy na działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. I tak w priorytecie I działanie 1.1 – infrastruktura drogowa, planujemy złożyć do dnia 25.03.2005 roku wnioski na zadania:

         - „Modernizacja ul. Armii Krajowej”

         - „Bodowa drogi Głównej Południowej”,

natomiast na działanie 3.3 – zdegradowane obszary miejskie i poprzemysłowe do dnia 3.06.2005, planujemy złożyć wniosek na budowę dróg i kanalizacji sanitarnej na terenie byłej KWK Moszczenica,

 

 

                        - w zakresie polityki gospodarczej

- 1 lutego odbyło się spotkanie w sprawie istniejącego toru kolejowego na terenie po byłej KWK Moszczenica. Przedstawiciele Przedsiębiorstwa Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A. w Rybniku i Banku Gospodarstwa Krajowego wyrazili zgodę na przebudowę torowiska, celem pozyskania nowych terenów inwestycyjnych dla Miasta Jastrzębie Zdrój.

- 17 lutego odbyło się Zgromadzenie Wspólników Funduszu Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o., na którym podjęto uchwały w sprawie:

            -  ilości członków Rady Nadzorczej - Rada składać się będzie z czterech członków,

- powołania przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego do składu Rady Nadzorczej,

- 21 lutego odbyło się Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „DASZEK”, na którym podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o.           

 

                        - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

- wg danych na dzień 31 stycznia br. w Powiatowym Urzędzie Pracy jest zarejestrowanych 7.108 osób bezrobotnych. W styczniu w urzędzie zarejestrowano 515 bezrobotnych,

- w grudniu stopa bezrobocia w Jastrzębiu wynosiła 17,2% dla województwa śląskiego –
16,8 %, a dla kraju - 19,1% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do grudnia ubiegłego roku),

- w styczniu do urzędu wpłynęło 355 ofert pracy, w tym 121 ofert subsydiowanych (81 ofert stażu, 7 ofert przygotowania zawodowego, 4 oferty dla niepełnosprawnych). Z ewidencji urzędu wyłączono 506 bezrobotnych, w tym z tytułu podjęcia pracy wyrejestrowano 196 osób. Prace interwencyjne rozpoczęło 9 osób, roboty publiczne - 2 osoby, staż - 87 osób,

- 14 lutego 2005 roku odbyło się pierwsze, od momentu wejścia w życie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Podczas spotkania powołani zostali członkowie rady, wyłonieni spośród przedstawicieli radnych Rady Miasta, pracodawców oraz organizacji związkowych. Rada zapoznała się z sytuacją finansową Funduszu Pracy (środki na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
w 2004 i 2005) roku oraz pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności urzędu pracy za 2004 rok, jak również przyjęła plan działania na rok 2005.

 

 

- w zakresie edukacji

- uzgodniono treść Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój na rok 2005. Regulamin obejmuje kryteria i tryb przyznawania nagród przez Prezydenta Miasta i przez dyrektorów szkół dla nauczycieli za ich szczególne osiągnięcia dydaktyczno– wychowawcze, co do tej pory regulowane było osobną uchwałą Rady Miasta. Regulamin przedstawiony zostanie Radzie Miasta do zatwierdzenia,

- w wyniku przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego 4 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego,

- podjęto starania mające na celu reaktywację w szkołach podstawowych programu
,,Pij mleko”. Jak dotąd w roku szkolnym 2004/2005 do programu przystąpiły 2 szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa nr 16, w której z programu korzysta 216 uczniów oraz Szkoła Podstawowa nr 20, w której z programu korzysta 100 uczniów,

 - 2 lutego odbyła się narada dyrektorów wszystkich placówek oświatowych. Głównym tematem narady była ustawa z dnia 19 lutego 2004r. o systemie informacji oświatowej. Omówiono również najważniejsze obecnie tematy dotyczące organizacji pracy placówek
w naszym mieście,

- podpisano 72 umowy ze studentami w ramach projektu „Program pomocy stypendialnej dla studentów Jastrzębia Zdroju”,

- trwają prace nad wdrożeniem w życie zmian w ustawie o systemie oświaty- wprowadzonych ustawą 16 grudnia 2004r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2004 nr 281 poz. 2781). Zgodnie z wprowadzonymi zmianami
o pomoc materialną o charakterze socjalnym może ubiegać się uczeń (słuchacz), znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej z zachowaniem następujących warunków:

- “kryterium dochodowe na osobę w rodzinie” wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej nie może przekroczyć kwoty 316,00 zł,

- stałe zameldowanie na terenie miasta Jastrzębie Zdrój,

Obecnie Wydział Edukacji zbiera informacje na temat ilości uczniów. Termin wypłat pomocy materialnej nie jest znany ze względu na brak rozporządzeń wykonawczych do ustawy,

- uczeń Zespołu Szkół nr 9 im M. Witczaka został medalistą VI Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych i jako jedyny przedstawiciel województwa śląskiego zakwalifikował się do kadry Polski na VIII Światowe Zimowe Igrzyska „Special Olimpics 2005” w Nagano.

 

 

- w zakresie polityki społecznej  

- Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje wraz z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym wydawanie artykułów żywnościowych w ramach programu PEAD, realizowanego przez Śląski Bank Żywności w Katowicach. W roku 2004 pomocą objętych zostało 1000 rodzin, w miesiącu lutym br. pomocą objętych zostanie 250 rodzin. W miesiącu marcu rodzinom najuboższym produkty z Banku Żywności przekazywać będzie Poradnia Dekanalna ,,Caritas”. OPS wytypuje rodziny, które do tej pory nie korzystały z tej formy pomocy,

- w czasie ferii szkolnych Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansował posiłki:

- w szkołach, ochronkach przy kościołach, w oratorium – 216 dzieciom,

- w Chrześcijańskiej Misji Pomocy Ludziom uzależnionym ,,Nowa Nadzieja”- 18 dzieciom (środowiska z ul. Stodoły i Oś. Szeroka),

- do 22 lutego Komisje szkolne we współpracy z pracownikami socjalnymi wytypują uczniów do otrzymania stypendiów w II semestrze br. w ramach programu dla „Szczególnie uzdolnionych dzieci z rodzin ubogich, zagrożonych patologią”.

 

                       

- w zakresie gospodarowania mieniem

- przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie opracowania określającego prognozowane skutki wprowadzenia opłaty adiacenckiej naliczonej z tytułu podziału nieruchomości, położonych przy ul. Młyńskiej oraz operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,

- dokonano zbycia nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,0345 ha stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój położonych przy ul. Pawła Findera na rzecz osób fizycznych na łączną kwotę 6.588,00 zł,

- dokonano zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój położonej przy ul. Wielkopolskiej na nieruchomość stanowiącą własność Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. Św. Brata Alberta,

- przygotowano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość
o pow.0,0670 ha stanowiącą własność Miasta Jastrzębie Zdrój położoną przy ul. Leśmiana,

- wystąpiono do Wojewody Śląskiego o wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz Jastrzębskiego Towarzystwa Tenisowego nieruchomości Skarbu Państwa stanowiącą korty tenisowe, położonej przy ul. Górniczej.

 

                        - w zakresie kultury i sportu

- 11 lutego w Domu Zdrojowym odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najlepszego sportowca i trenera roku 2004 „Złoty Jastrząbek”. Najlepszym trenerem ubiegłego roku został Igor Prielożny reprezentujący Klub Sportowy „Jastrzębski Węgiel”, natomiast najlepszym zawodnikiem - Anna Żemła - Krajewska z Klubu Sportowego Judo KOKA, 

- już po raz trzeci przyznano stypendia w dziedzinie kultury. Stypendia otrzymały następujące osoby:

1. Jarosław Gilga - na realizację wystawy fotograficznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej „My ..., Wy ...., Oni ....” – stypendium w kwocie 1.000,00 zł,

2. Antoni Przybyła – na realizację wystaw tematycznych w Jastrzębskiej Izbie Regionalnej- w kwocie 1.200,00 zł,

3. Witold Englender – na przygotowanie i prowadzenie wystaw oraz spotkań poetyckich w Galerii „Ciasna” – w kwocie 3.000,00 zł,

4. Ewelina Kuśka – na wydanie zbioru ballad pt. „Skąd się biorom diobły” – w kwocie 2.500,00 zł,

Ponadto Jarosław Gilga dodatkowo otrzyma kwotę 1.500,00 zł na wykonanie folderu wystawy „My ..., Wy ..., Oni ...”,

- przyznano dotacje na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury następującym stowarzyszeniom:

1.       Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury – w kwocie 3.600,00 zł na realizację zadań:

- Warsztaty literacko-plastyczne,

- VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki o „Pióro ...”,

- wystawa powarsztatowa,

- wydanie almanachu literacko-plastycznego,

2.  Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Propagowania Kultury Śląskiej - w kwocie 3.300,00 zł na organizację Festiwalu Kultury Śląskiej pn. „Nasze straszki”,

3.       Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia – w kwocie 90.000,00 zł na organizację XI Międzynarodowego Konkursu Młodzieżowych Orkiestr Dętych,

4.       Parafialny Oddział Katolicki przy Parafii NSPJ – w kwocie 1.600,00 zł na organizację festynów z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka,

5.       ZHP Chorągiew Śląska Komenda Hufca im. J. Kreta – w kwocie 1.500,00 zł na organizację „Picnic Country – moje prawa i obowiązki” z okazji obchodów Dnia Dziecka,

- odbywały się spektakle teatralne: „Za rok o tej samej porze” w wykonaniu znanych aktorów: Marzeny Trybały i Tomasza Stockingera (29 stycznia) oraz spektakl dla dzieci
pt. „Kozalinka”, który przedstawili aktorzy teatru „Bajka” z Czeskiego Cieszyna
(30 stycznia),

- odbywały się także koncerty: koncert szantowy „Mechanicy szanty” (13 lutego), a także koncert „Miłość nie jedno ma imię” w wykonaniu solistów Operetki Gliwickiej i aktorów scen śląskich (20 lutego),

- zorganizowano wystawy:

- „Techniki cyfrowe” – wystawa grafiki pracowni prof. Adama Romaniuka
i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (wystawę można było oglądać od
5 do 28 stycznia),

- „Nauczyciel a sztuka” - wystawa zbiorowa nauczycieli jastrzębskich szkół w Galerii Eπcentrum (wystawa potrwa do 25 lutego),

- 28 i 29 stycznia odbył się Międzynarodowy Halowy Turniej Juniorów Młodszych
i Trampkarzy Starszych,

- 9 lutego zakończyła się kolejna edycja Rambitu dla Przedszkolaków „Ole, ole przedszkole”. W hali sportowej zmierzyło się sześć najlepszych przedszkoli, wyłonionych w trzech turach eliminacyjnych. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki i zabawki,

- zakończyła się zimowa akcja „Ferie z MOSiR-em 2005”. Z oferty zaproponowanej przez MOSiR skorzystało ok. 5000 dzieci i młodzieży z naszego miasta. Dzieci brały udział
w zajęciach cyklicznych (piłka nożna, zajęcia wspinaczki na sztucznej ścianie, zimowa akademia tańca, tenis stołowy), organizowanych codziennie na obiektach MOSiR-u. Dużą popularnością cieszyły się wyjazdy na narty i sanki do Wisły. Dzieci, młodzież oraz dorośli trzykrotnie wyjeżdżali na „Złoty Groń” (z wyjazdów skorzystało ok. 200 osób). W pierwszą
i drugą środę ferii tradycyjnie już zorganizowano kuligi do Brennej. Pod opieką organizatorów i przewodników z jastrzębskiego oddziału PTTK w góry wyjechało 90 osób,

- w dniach od 18 do 20 lutego w Hali Widowiskowo-Sportowej odbywały się V Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Piłce Halowej. Do Jastrzębia przyjechały reprezentacje służb mundurowych z ponad 30 miast Polski (42 drużyny),

- od 22 do 24 lutego trwają finały „I Mistrzostw Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych
i Ponadgimnazjalnych”. Wszystkie startujące szkoły otrzymają pamiątkowe dyplomy,
a zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymają dodatkowo puchary ufundowane przez MOSiR,

- 27 lutego w Gliwicach odbędzie się finał Mistrzostw Śląska w Futsalu. Do finału rozgrywek awansowały dwie nasze drużyny: Nordica Sport oraz Reno, które występują w rozgrywkach Miejskiej Ligi Piłki Halowej organizowanej przez MOSiR.

 

 

- Miejska Biblioteka Publiczna

- w okresie ferii zimowych zorganizowano cykl zabaw, konkursów plastycznych, czytelniczych oraz warsztatów dziennikarskich dla dzieci pt.: „Ferie w Bibliotece – BIBLIOTECZNE WIÓRKI”. Na zakończenie odbyła się wycieczka dla dzieci do Muzeum Prasy Śląskiej,

- zorganizowano wystawy:

- „Bez tytułu” – wystawa fotografii Tomasza Rycholda,

- „Mój świat” – wystawa malarstwa i grafiki Małgorzaty Niemiec,

- „Obrazy na kanwie” – wystawa prac Katarzyny Kuś,

- 23 lutego odbyło się spotkanie autorskie - wieczór poezji Wacława Kostrzewy pt.: „Chcę płynąć twoim nurtem” - w cyklu spotkań w Galerii „Pod Sową”.

 

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

- od 7 lutego do 8 marca pracować będzie Powiatowa Komisja Lekarska i Powiatowa Komisja Poborowa dla Miasta Jastrzębia Zdroju. Siedzibą komisji jest Gimnazjum Nr 7
w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Szkolnej 5. Komisja pracuje w godzinach od 8.00 do 14.00.
Do poboru staje rocznik podstawowy 1986 oraz mężczyźni, którzy wcześniej nie dopełnili w/w obowiązku,

 

- Wydział Mieszkaniowy

- wydano skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu o czynszu regulowanym i socjalnym, osobom zakwalifikowanym do otrzymania mieszkań z zasobu gminy,

- przyjmowano wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Po wcześniejszym rozpatrzeniu w/w wniosków, w lutym br. wypłacono 1.852 dodatki -
na kwotę 248.858,86 zł,

- do dnia 18 lutego br. złożonych zostało 59 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego
z zasobu gminy - do rozpatrzenia na rok 2006.

 

 

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/ Miejski Zarząd Nieruchomości

W okresie od 12.01.2005r. do 17.02.2005r. przeprowadzono następujące przetargi nieograniczone:

- „Kontrola szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych
w budynkach mieszkalnych i użytkowych” - przetarg w dniu 14.02.2005r. – unieważniony,

- „Przegląd kotłów gazowych” - przetarg w dniu 14.02.2005r. – unieważniony,

- „Świadczenie usług kominiarskich” - przetarg w dniu 17.02.2005r. – rozstrzygnięty ,

- „Ochrona dworca autobusowego przy ul. Sybiraków 2” – przetarg odbędzie się
w dniu 01.03.2005r.,

– „Konwój wartości pieniężnych do Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju” - przetarg odbędzie się w dniu 01.03.2005r.

 

 

                        - Straż Miejska

Na podstawie art. 38b ustawy o samorządzie powiatowym złożyłem Wojewodzie Śląskiemu sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Jastrzębie Zdrój za rok 2004.

Komisja została powołana 5.03.2003 roku. W jej skład wchodzą:

Przewodniczący Komisji – Prezydent Miasta

oraz:

1. Janina Kościelniak - Prezes Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju

2. Izabela Dydowicz - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu Zdroju

3. Edward Deberny - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju

4. Krzysztof Mancewicz - Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju

5. Arkadiusz Mystek - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju

6. Zbigniew Rutkowski - Radny Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

7. Tadeusz Markiewicz - Radny Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

8. Dariusz Kamiński - Komendant Straży Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju

                                         

Komisja odbyła 5 posiedzeń, na których omawiano między innymi następujące tematy:

- sprawozdanie z realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa,

- przyjęcie harmonogramu wydatków na realizację programu,

- opiniowanie pracy Policji, Prokuratury Rejonowej, Sądu Rejonowego,

- przyjęcie planu inwestycyjnego na rzecz poprawy bezpieczeństwa w mieście,

- przyjęcie projektu budżetu w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i porządku publicznego,

Chciałbym również poinformować, że 9 lutego br. wszedł w życie nowy Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta. W celu usprawnienia organizacji pracy w Urzędzie Miasta powołany został Pełnomocnik Prezydenta Miasta d/s organizacji pozarządowych. Do głównych zadań Pełnomocnika należy prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie Miasta, a w szczególności:

- prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem oraz analizowaniem ofert
składanych przez organizacje pozarządowe, dotyczących planowanej realizacji
zadań własnych gminy  i zleconych,

- koordynowanie organizowanych przez Urząd konkursów na realizację zadań miasta
przez organizacje pozarządowe,

- opracowanie projektów rocznego programu współpracy Miasta z organizacjami
pozarządowymi,

- nadzór nad stowarzyszeniami,

- prowadzenie ewidencji stowarzyszeń sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej.

 

W związku z przejęciem przez Urząd uprawnień do wydawania gazety „Jastrząb” wydzielony został z Wydziału Organizacyjnego Wydział Informacji.

Wydział Informacji zajmuje się między innymi:

- obsługą prasową Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta,

- nadzorem nad terminowym przekazywaniem odpowiedzi na interpelacje oraz wolne głosy i wnioski Radnych Rady Miasta,

- sporządzaniem zbiorczych (kwartalnych i rocznych) informacji dla Rady Miasta
o realizacji uchwał Rady Miasta,

- prowadzeniem stron internetowych Miasta,

- prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej,

- prowadzeniem dokumentacji fotograficznej Miasta,

- nadzorem nad udostępnianiem dokumentów wynikającym z prowadzenia rejestru
wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz wydawaniem biuletynu informacyjnego „Jastrząb”.

Ponadto powołany został Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

Bezpośredni nadzór nad nowymi komórki organizacyjnymi sprawuje Sekretarz Miasta.

 

Chciałbym poinformować również, że od 9 lutego obowiązuje nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta. Najważniejszymi zmianami są powołanie Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych oraz Wydziału Informacji. Ponadto powołano naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

- 16 lutego na zaproszenie Marszałka Województwa Śląskiego uczestniczyłem w konferencji podsumowującej konkursy na dotacje ze środków unijnych w ramach ZPORR, rozstrzygnięte w roku 2004. Miasto w ramach ZPORR-u na realizację trzech projektów otrzymało kwotę 11.185.507,00 zł. Analizując informację o złożonych wnioskach Jastrzębie zajmuje 14 miejsce pod względem wartości otrzymanej dotacji wśród złożonych wniosków przez gminy,
a razem z wnioskami złożonymi przez powiaty miejsce 35 (oczywiście bez środków
 z Funduszu Spójność na budowę kanalizacji). Niestety na lata 2005 i 2006 pozostało do rozdysponowania bardzo mało środków finansowych, na co wpływa niewątpliwie niski kurs EURO. Spowodowało to obniżenie wielkości dotacji prawie o 25%. Analiza wielkości tych środków niestety stawia pod znakiem zapytania możliwość uzyskania dotacji na budowę biblioteki i hali widowiskowo – sportowej. Na budowę basenu rekreacyjnego brak możliwości uzyskania dotacji. Z informacji Marszałka Województwa Śląskiego wynika, iż na dofinansowanie 242 projektów przeznaczono 772 mln zł. Na realizację ZPORR w latach 2004 – 2006 Wojewoda Śląski otrzymał 280 mln EURO, przeliczając zgodnie z obecnym kursem EURO wynosi to 1120 mln zł. Pozostało do rozdysponowania tylko około 300 mln zł.
W Województwie Śląskim zostało złożonych 678 wniosków na łączną kwotę ponad 2 mln zł, tj. 180 % kwoty będącej w dyspozycji Województwa Śląskiego. Wniosek, iż województwo śląskie jest dobrze przygotowane do realizacji inwestycji ze środków unijnych.

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 08.03.2005 08:25
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 491
Drukuj Zapisz do PDF