W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 20 stycznia 2005 roku

RSS
 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 20 stycznia 2005 roku 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXVIII Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 16 grudnia 2004 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

                        - w zakresie finansów

- Minister Finansów pismami z dnia 6 i 7 stycznia 2005 roku poinformował o zmniejszeniu należnej Miastu Jastrzębie Zdrój w 2005 roku części oświatowej subwencji ogólnej o 3.013.373 zł oraz o zwiększeniu części równoważącej subwencji ogólnej o 311 zł.

Powyższe zmiany wynikające z ustawy budżetowej na 2005 rok zostaną wprowadzone do budżetu miasta na jednej z najbliższych sesji po przeanalizowaniu planu dochodów
i rozliczeniu roku 2004
.

                        - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

- 23.12.2004r. została podpisana umowa na prefinansowanie, a 20.01.05  umowa o dotację na finansowanie zadań w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, tj. „Modernizacja ul. Libowiec” oraz „Modernizacja Al. Piłsudskiego”. Równocześnie są przygotowywane dokumenty przetargowe na te zadania. Podpisanie umowy o dotację umożliwia ogłoszenie przetargów  na dzień 25.03.2005 roku,

- rozpoczął się proces odbioru robót wykonanych w ramach zadania „Modernizacja lodowiska JASTOR” przez firmę PBOiUT „ŚLĄSK”. Został już rozpoczęty rozruch obiektu, między innymi mrożenie płyty. Dla uzyskania decyzji o dopuszczeniu do użytkowania lodowiska niezbędne jest uzyskanie opinii Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Dozoru Technicznego. Jednocześnie na dzień 11.03.2005r. został ogłoszony przetarg na wykonanie robót (montaż siedzisk, wykończenie trybun, zaplecza - strona prawa od wejścia) w ramach środków przyznanych przez Radę Miasta w miesiącu grudniu 2004 roku,

- na dzień 18.02.2005r. planuje się ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy targowiska przy ul. Arki Bożka. Projekt będzie obejmował 3 koncepcje, z których zostanie wybrana jedna – uzgodniona wspólnie przez służby miejskie oraz przedstawicieli Zrzeszenia Kupców Obwoźnych im. M. Drzymały. Dla wybranej koncepcji wykonany zostanie projekt techniczny,

- jak już informowałem wcześniej nieoficjalne wiadomości z Urzędu Wojewódzkiego wskazują na to, iż został rozpoczęty proces prywatyzacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, co nie jest w interesie naszego miasta. Wobec braku odpowiedzi na zażalenie na bezczynność Wojewody Śląskiego w sprawie komunalizacji mienia Przedsiębiorstwa wystosowane w miesiącu listopadzie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, ponownie wystąpiono do Ministra z informacjami w tej sprawie.

                        - w zakresie polityki gospodarczej

- 29 grudnia odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „DASZEK”, na którym podjęto uchwały w sprawie:

- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,

- ustalenia stawki czynszu za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu

             mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych Spółki,

- zmian Umowy Spółki.

- 10 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, podczas którego podjęto uchwały w sprawie:

- przyjęcia projektu Ramowego Planu Działalności Związku na 2005 rok,

- przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2005 rok,

- zwołania sesji Zgromadzenia Ogólnego Związku,

- przyjęcia harmonogramu i zakresu opracowania Planu Rozwoju Subregionu Zachodniego na lata 2005-2013,

- wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę lokalizacji Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

- 13 stycznia zakończyła się realizacja projektu tworzenia Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”,

- 14 stycznia odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, na którym podjęto uchwałę w sprawie zmian umowy Spółki

                        - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

- wg stanu na dzień 31 grudnia 2004r. w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 7.099 osób bezrobotnych,

- wg danych za listopad stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 17,1%, dla województwa śląskiego – 16,6%, a dla kraju - 18,7%,

- w grudniu do urzędu pracy wpłynęło 250 ofert. Z ewidencji urzędu wyłączono 726 bezrobotnych, w tym z tytułu podjęcia pracy wyrejestrowano 256 osób. Prace interwencyjne rozpoczęło 16 osób, roboty publiczne - 16 osób, szkolenie lub staż zawodowy rozpoczęło 176 osób, natomiast 4 osoby rozpoczęły przygotowanie zawodowe,

- od grudnia ub. roku do chwili obecnej kontynuowana jest realizacja dwóch projektów: „Pierwszy krok do pracy” oraz „Droga do pracy”, w dofinansowaniu których partycypuje w 40% Miasto oraz w 60% Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  

- w zakresie edukacji

- 10 grudnia 2004r. odbyła się narada dyrektorów przedszkoli poświęcona omówieniu zmian do uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie odpłatności i zasad korzystania z publicznych przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju,

- w dniu 17 grudnia 2004r. przeprowadzono konkursy na stanowiska dyrektorów:

1)      Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – konkurs został rozstrzygnięty - wygrała go Pani Aurelia Przybysz – Maleńczyk, pedagog z Zespołu Szkół Nr 1

2)      Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – konkurs został rozstrzygnięty – wygrał go Pan Jarosław Musiał, nauczyciel tego Ośrodka.

- trwa procedura uzgadniania treści Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój,

- przeprowadzono wśród tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych ankietę  dotyczącą wyrażenia chęci studiowania w zamiejscowym oddziale Politechniki Śląskiej w Jastrzębiu Zdroju. Chęć studiowania w tej uczelni od 1 października 2005r. zgłosiło 334  absolwentów,

- dokonano podziału środków finansowych zaplanowanych w kwocie 150 tys. zł na przeprowadzenie remontów w przedszkolach w 2005 roku,

- wdrażana jest procedura nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Zespołowi Szkół Nr 10,

- rozliczono dotacje dla szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych za miesiąc listopad i grudzień 2004r.,

- dokonano rozliczenia dotacji dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jastrzębiu Zdroju za drugie półrocze,

- przygotowano i rozliczono dyspozycje na przekazani0e środków za dowóz uczniów niesłyszących do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych,

- sporządzono i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego kwartalne sprawozdanie z realizacji projektu współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla studentów Jastrzębia Zdroju,

- w dniach 16 do 21 listopada 2004r. w Brukseli w centrum wystawowym Heysel odbyły się 53 Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Eureka”. Właśnie tam Zespół Szkół nr 6 zaprezentował dwie prace dyplomowe swoich uczniów. Promotorem prac był mgr inż. Krzysztof Smyczek. Eksponowane przez Zespół Szkół nr 6 prace wzbudziły duże zainteresowanie wśród polskich naukowców, jak również gości z zagranicy, o czym świadczą dyplomy przyznane szkole przez międzynarodowe jury za kreatywność.

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

W roku 2004 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zrealizował następujące programy profilaktyczne:

1. „Wykrywanie wad postawy wśród dzieci klas piątych wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta Jastrzębie Zdrój oraz dzieci sześcioletnich wszystkich przedszkoli z terenu miasta Jastrzębie Zdrój.”

2. „Profilaktyka oraz wykrywanie czerniaka skóry”.

3. „Usprawnienie wczesnej diagnostyki chorób układu krążenia wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój”.

4. „Profilaktyka oraz wykrywanie raka prostaty i dolnego odcinka jelita grubego wśród mężczyzn powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój”.

5. „Wykonanie 500 badań mammogarficznych u kobiet powyżej 38 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój”.

6. „Zdrowy styl odżywiania”.

Ogólna liczba mieszkańców korzystających z programów profilaktycznych zrealizowanych przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w roku 2004 to 5.045 osób.

Ze wszystkich innych działań prozdrowotnych zrealizowanych przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w roku 2004, tj. z konkursów, turniejów, zajęć edukacyjnych, badań i konsultacji w czasie festynu zdrowia  skorzystało natomiast 6.900 mieszkańców miasta.

Ponadto w 2004r. ze środków finansowych PFRON utworzono 12 stanowisk pracy  dla 12 osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych programów zostały przedstawione na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Mieszkaniowej Rady Miasta.   

- w zakresie ochrony środowiska

- zostały ustalone nowe zasady przyznawania dofinansowań dla osób fizycznych, m.in.
do zakupu ekologicznych urządzeń grzewczych, przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej, zainstalowania urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, unieszkodliwiania odpadów azbestowych, pochodzących z rozbiórki obiektów budowlanych (Zarządzenie Prezydenta Miasta nr Or.0151-12/2005 z 13 stycznia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania dofinansowania dla osób fizycznych ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Jastrzębiu Zdroju
).

- w zakresie gospodarowania mieniem

- przygotowano do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiące własność Miasta Jastrzębie Zdrój położone przy ul. Findera i ul. Ranoszka,

- przygotowano do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące własność Miasta Jastrzębie Zdrój położone przy ul. Leśmiana oraz przy
al. Piłsudskiego
,

- przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa,

- przeprowadzono postępowanie obciążenia prawem nieodpłatnego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa położonej przy ul. Mazurskiej 10 na rzecz Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach.

                        - w zakresie kultury i sportu

- rozstrzygnięty został kolejny – trzeci już konkurs fotograficzny pt. „Jesień”, ogłoszony na  miejskich stronach internetowych. Łącznie w konkursie wzięło udział 60 uczestników, którzy nadesłali w sumie 151 fotografii,

- trwają przygotowania do uroczystości rozstrzygnięcia konkursu na najlepszego sportowca i trenera roku 2004 „Złoty Jastrząbek”, która odbędzie się 11 lutego br.,

- w najbliższych dniach ukaże się kolejne – już szóste - wydanie „Informatora miejskich imprez kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych na rok 2005,

- rozpoczęły się przygotowania uroczystości 60 rocznicy wyzwolenia Jastrzębia Zdroju, połączonej z okolicznościowym XV Rajdem Szlakiem Ewakuacji Więźniów Oświęcimskich,

- 31 grudnia 2004r. na parkingu Miejskiego Ośrodka Kultury zorganizowano imprezę pn. „Sylwester pod gwiazdami”, w trakcie której odbyły się koncerty, konkursy, zabawy oraz pokaz sztucznych ogni,

- 9 stycznia 2005r. po raz XIII zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Prawie 3 tysiące mieszkańców naszego miasta bawiło się w Hali Widowiskowo-Sportowej. Zagrały jastrzębskie zespoły młodzieżowe, gwiazdą wieczoru był zespół IRA, który przyciągnął ogromną publiczność. Podczas koncertów na hali odbywały się liczne licytacje. Dzięki klubom sportowym, firmom, instytucjom i osobom prywatnym udało się zgromadzić wiele gadżetów i pamiątek do licytacji (kwota z licytacji wyniosła 2.690,90 zł), natomiast trakcie całego dnia w Jastrzębiu Zdroju ogólnie zebrano 38.732,00 zł,

- od 17 stycznia 2005r. Miejski Ośrodek Kultury rozpoczął na terenie miasta akcję „Ferie zimowe z Miejskim Ośrodkiem Kultury”. Bogatą ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży naszego miasta przygotował także Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,  

- od 13 grudnia rozpoczęły się „Świąteczne Mistrzostwa Jastrzębia Zdroju Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Piłce Halowej”. W Mistrzostwach wystartowało 37 reprezentacji jastrzębskich szkół. Do finału, który odbędzie się w drugiej połowie lutego zakwalifikowało się po 8 najlepszych drużyn szkół podstawowych
i ponadgimnazjalnych oraz 9 gimnazjów,

- Miejska Biblioteka Publiczna

- Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju otrzymała wyróżnienie w konkursie
na najlepiej przeprowadzoną „Wiosenną Zbiórkę Książek” ogłoszoną przez Fundację ABCXXI. Zbiórka miała miejsce w maju 2004r. Zebrano wówczas 1300 książek, które zostały przekazane Domowi Pomocy Społecznej, Zespołowi Szkół Specjalnych Nr 2 oraz Zespołowi Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci
,

- zorganizowano wystawy:

- wystawę fotografii Piotra Poloka z Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego „NIEZALEŻNI” pt. „Podwodne światy”;

- wystawę - „Karen Blixen – życie i twórczość;

- pokonkursowe wystawy prac: „Zaczytany Anioł” oraz „Andrzejkowa czarownica”;

- wystawę prac dzieci z Przedszkola Specjalnego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym - „Jest taki dzień”,

 - odbywały się wykłady – spotkania autorskie:

- z cyklu „Salon Pisarzy” pt.: „Życie  i twórczość Stefana Żeromskiego” - dr hab. Jana  Jakóbczyka,

- z cyklu „Spotkania z naturoterapią” naturoterapeuty Bogusława Waśkiewicza 

                        - w zakresie gospodarki mieszkaniowej

- 28 grudnia 2004r na tablicy ogłoszeń wywieszono projekt „Wykazu osób zakwalifikowanych do otrzymania lokali mieszkalnych o czynszu regulowanym na rok 2005” oraz projekt „Wykazu osób zakwalifikowanych do otrzymania lokali socjalnych na rok 2005”. Przez okres jednego miesiąca przyjmowane będą pisma od osób wnoszących odwołanie od negatywnego zaopiniowania wniosku przez Społeczną Komisję Mieszkaniową,

- wydawano skierowania osobom zakwalifikowanym do otrzymania mieszkania z zasobu gminy,

- przyjmowano wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatków mieszkaniowych,  

- w styczniu 2005r. wypłacono 1870 dodatków mieszkaniowych na kwotę 248.967,64 zł,

- od stycznia br. przyjmowane są wnioski o przydział lokalu mieszkalnego na rok 2006 

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

- w okresie od 20 listopada 2004r. do 11 stycznia 2005r. przeprowadzono następujące przetargi nieograniczone: 

- w zakresie usług:

- ubezpieczenie mienia komunalnego – przetarg w dniu 16.12.2004r. – rozstrzygnięty 22.12.2004r.

- wywóz nieczystości stałych z zasobów ZGM – przetarg w dnu 23.12.2004r. – rozstrzygnięty w dniu 23.12.2004r.

- w zakresie robót budowlanych

- zabudowa dźwigu hydraulicznego w budynku Przychodni przy ul. Wodeckiego 23 – przetarg w dniu 06.12.2004r. – rozstrzygnięty w dniu 23.12.2004r.

- natomiast w dniu 21.12.2004r. udzielono zamówienia w wolnej ręki na dostawę gazu dla obiektów przy ul. Dworcowej 17 i 17A, ul. Krakowskiej 38A oraz ul. Gajowej 11A,

- przeprowadzono liczne roboty ogólnobudowlane, w tym remonty instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych przy ul. Pszczyńskiej 292-294,

- przeprowadzono prace rozbiórkowe i porządkowe wokół obiektu byłej Strzelnicy przy
ul. Jagiełły 13A
,

- dokonano odbioru technicznego wind zamontowanych w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. Wielkopolskiej 1 oraz w Przychodniach Zdrowia - ul. Harcerska 9 i Wielkopolska 2a,

- na wszystkich obiektach administrowanych przez ZGM rozliczono także wykonane przeglądy roczne budynków,

- wywieziono wielkogabarytowe sprzęty gospodarstwa domowego,

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

- 5 stycznia dla upamiętnienia ofiar kataklizmu w Azji Południowo – Wschodniej o godzinie 12.00 zostały włączone syreny alarmowe emitujące sygnał ciągły trwający trzy minuty (sygnał o klęsce żywiołowej i zagrożeniu środowiska),

- 12 stycznia odbyło się spotkanie Rady ds. Kombatantów. Na spotkaniu zostały ustalone m.in. daty najbliższych obchodów uroczystości patriotyczno – rocznicowych.

- Wydział Komunikacji

- w związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury przedłużającym okres wymiany praw jazdy do 30 kwietnia br., od połowy grudnia zaczęła maleć ilość osób składających wnioski o wymianę praw jazdy. Niezależnie od tego grudzień był rekordowym miesiącem z uwagi na ilość zamówionych dokumentów. Ogółem w listopadzie i grudniu zamówiono ponad 3.500 praw jazdy, a w ciągu całego roku zamówionych zostało blisko 8.000 dokumentów. Obecnie sytuacja znormalizowała się - ilość składanych wniosków nieznacznie przekracza przeciętną, wnioski są na bieżąco przekazywane do Warszawy, a dostarczane prawa jazdy są sukcesywnie wydawane.

Cechą charakterystyczną minionego roku jest wzrost ilości zarejestrowanych pojazdów sprowadzonych zza granicy. Na ogólną liczbę ok. 6.600 dokonanych rejestracji ok. jedna czwarta rejestracji dotyczyła pojazdów sprowadzonych zza granicy.

Dla porównania w 2003r. zarejestrowanych zostało ok. 145 pojazdów zza granicy. Obecnie taka ilość pojazdów sprowadzonych zza granicy jest rejestrowana w ciągu miesiąca.

- Wydział Architektury

- w końcowej fazie opracowania jest aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój. Szczegółowa prezentacja projektu studium odbędzie się na posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta, a następnie - na Sesji Rady Miasta

W związku z wzrastającą liczbą interpelacji noszących cechy wniosku o udostępnienie informacji publicznej, zwracam się do radnych z apelem o podejmowanie w interpelacjach spraw o charakterze zasadniczym zgodnie ze Statutem Miasta. Jednocześnie apeluję o wskazywanie na konkretne przypadki lub sytuacje wymagające podjęcia działań lub złożenia wyjaśnień.

Pragnę podkreślić, że dążeniem władzy wykonawczej Miasta jest udzielanie informacji rzetelnej, jasnej i aktualnej, przy równoczesnym uwzględnieniu zasady gospodarności. Konkretyzacja problemów podnoszonych w interpelacjach umożliwia sprawne przygotowywanie odpowiedzi spełniającej wymienione warunki.

Jednocześnie informuję, że pisma w trybie interpelacji, a będące faktycznie wnioskiem o udzielenie informacji publicznej o charakterze kompleksowym, będą rozpatrywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 01.112.1198 z późn. zm.).        

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

W roku 2004 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zrealizował następujące programy profilaktyczne.

1. „Wykrywanie wad postawy wśród dzieci klas piątych wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta Jastrzębie Zdrój oraz dzieci sześcioletnich wszystkich przedszkoli z terenu miasta Jastrzębie Zdrój.”

Realizacja powyższego programu została przeprowadzona w okresie od 10 listopada 2004r. do 20 grudnia 2004r.

W wyniku badania u przeważającej liczby dzieci, zarówno w szkołach jak i przedszkolach, które zostały objęte programem, stwierdzono wady wymagające specjalistycznej rehabilitacji.

Statystyka przedstawia się następująco:

-         wśród uczniów klas piątych wykryto wady postawy u 915 dzieci na 1.135 przebadanych nastolatków. Najczęściej spotykane wady postawy wśród uczniów klas piątych to:

1.      skolizy boczne skrzywienia kręgosłupa 291 uczniów,

2.      wady kończyn dolnych 294 uczniów,

3.      zaokrąglone plecy 256 uczniów

-         wśród dzieci sześcioletnich wykryto 704 wady postawy na 835 przebadanych sześciolatków. Najczęściej spotykane wady postawy wśród przedszkolaków to:

1.      wady kończyn dolnych 312 przedszkolaków,

2.      wady postawy - 204 przedszkolaków,

3.      skoliozy 121 przedszkolaków

Wszystkie przebadane dzieci, tj. łącznie 1.970 otrzymały karty oceny postawy ciała, która zawierała oprócz rozpoznania wskazówki dalszego postępowania z dzieckiem.    

Podkreślenia wymaga fakt, że zarówno szkoły jak i przedszkola włączyły się bardzo aktywnie w przeprowadzenie programu profilaktycznego, co w znacznym stopniu przyczyniło się do powodzenia tej akcji.

2. „Profilaktyka oraz wykrywanie czerniaka skóry”.

Realizacja programu profilaktycznego polegała na przeprowadzeniu wśród dorosłych mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój badań przesiewowych w kierunku:

-         oceny znamion skórnych pod kątem przemian w czerniaka skóry,

-         wykrycia wczesnych postaci czerniaka skóry,

-         wydzielenia grupy osób o szczególnie wysokim ryzyku zagrożenia czerniakiem skóry.

Badaniem zostało objętych 705 dorosłych mieszkańców miasta. Program był realizowany
w okresie 1 kwietnia do 16 grudnia 2004r. W trakcie realizacji programu wykryto:

- 3 przypadki czerniaka skóry potwierdzone badaniem histopatologicznym. Pacjenci obecnie są leczeni w Instytucie Onkologii w Gliwicach,.

- u 257 pacjentów wykryto znamiona barwnikowe wykazujące zmiany budzące niepokój. Pacjenci zostali skierowani do poradni chirurgicznej,

- w 12 przypadkach w trakcie badania wykryto inne niż czerniak nowotwory skóry. Pacjenci również zostali skierowani do Poradni chirurgicznej w celu usunięcia nowotworów,

- w 4 przypadkach wykryto zespół znamion dysplastycznych występujących dziedzicznie. Zalecono wizyty kontrolne co 6 miesięcy oraz unikanie ekspozycji na słońce.       

3. „Usprawnienie wczesnej diagnostyki chorób układu krążenia wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój”.

Realizacja programu polegała na przeprowadzeniu wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój, powyżej 40 roku życia badań przesiewowych wykrywających ryzyko zachorowania na schorzenia układu krążenia.

Badaniem zostało objętych 666 mieszkańców miasta powyżej 40 roku życia, w tym 237 mężczyzn oraz 429 kobiet. U wszystkich przebadanych osób określono czynniki ryzyka  zachorowania na choroby układu krążenia. Do czynników ryzyka zaliczono: podwyższony poziom cholesterolu, palenie tytoniu, rozpoznaną cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, brak aktywności fizycznej, otyłość. Każda z przebadanych osób w zależności od liczby czynników ryzyka została zakwalifikowana do jednej z czterech grup tj.:

- ryzyka znikomego – gdy nie stwierdzono żadnego z wyżej wymienionych czynników (13 osób),

- ryzyka niewielkiego – gdy stwierdzono 1 lub 2 czynniki ryzyka (325 osób),

- ryzyka dość znacznego – gdy występowały 3 lub 4 czynniki ryzyka (313 osób),

- ryzyka dużego - gdy stwierdzono 5 lub 6 czynników ryzyka (15 osób).

Każda z przebadanych osób otrzymała w formie pisemnej wnioski i zalecenia wynikające               z przeprowadzonego badania. Ponadto osoby, u których zagrożenie rozwojem miażdżycy określono jako dość znaczne lub duże otrzymały materiały edukacyjne zawierające zalecenia dietetyczne. 

4. „Profilaktyka oraz wykrywanie raka prostaty i dolnego odcinka jelita grubego wśród mężczyzn powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój”.

Realizacja programu polegała na przeprowadzeniu działań ukierunkowanych
na wczesne wykrywanie chorób gruczołu krokowego oraz dolnego odcinka jelita grubego. Badaniem zostało objętych 329 mężczyzn powyżej 50 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój. Program był przeprowadzony w okresie od 19 maja do 17 grudnia 2004r. Każdemu uczestnikowi programu oznaczono poziom PSA (specyficzny antygen sterczowy), następnie przeprowadzono wywiad lekarski.

5. „Wykonanie 500 badań mammogarficznych u kobiet powyżej 38 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój”.

Program był realizowany w okresie od 2 czerwca do 1 września 2004r. Wśród przeprowadzonych badań w żadnym przypadku nie wykryto zmiany nowotworowej złośliwej. Każda pacjentka poza oceną zdjęć poddana została badaniu fizykalnemu i otrzymała stosowny opis. W wyniku badań stwierdzono:

-         u 75 pacjentek stwierdzono zmiany łagodne i te pacjentki skierowane zostały
do poradni chorób sutka,

-         wszystkie przebadane pacjentki otrzymały instruktaż odnośnie samobadania piersi,

-         niektóre pacjentki zaliczono do grupy ścisłego ryzyka i pouczono je o konieczności ścisłych kontroli.

6. „Zdrowy styl odżywiania”.

Program profilaktyczny był zrealizowany w okresie od 8 do 28 września 2004r.
we wszystkich szkołach podstawowych. W programie wzięło udział 1.235 uczniów klas czwartych.

Ogólna liczba mieszkańców korzystających z programów profilaktycznych zrealizowanych przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w roku 2004 to 5.045 osób.

Ze wszystkich innych działań prozdrowotnych zrealizowanych przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w roku 2004, tj. z konkursów, turniejów, zajęć edukacyjnych, badań i konsultacji w czasie festynu zdrowia  skorzystało natomiast 6.900 mieszkańców miasta.

Ponadto w 2004r. ze środków finansowych PFRON utworzono 12 stanowisk pracy  dla 12 osób niepełnosprawnych.

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 02.02.2005 09:58
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 328
Drukuj Zapisz do PDF