Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Regulamin Pracy Urzędu Miasta

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

ZARZĄDZENIE NR Or-IV.0050.613.2018
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie Aneksu Nr 11 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój
 

Na podstawie art. 1041 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).


z a r z ą d z a m:
§ 1

Wprowadzam do stosowania Aneks Nr 11 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, ustalony w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi działającymi w Urzędzie Miasta.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta oraz Naczelnikom Wydziałów i Biur Urzędu Miasta.

§ 3

Niniejszy Aneks Nr 11 do Regulaminu Pracy podlega ogłoszeniu poprzez przesłanie pocztą elektroniczną do Naczelników Wydziałów i Biur.

§ 4

Zobowiązuję Naczelników Wydziałów i Biur do przekazania Aneksu Nr 11 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój wszystkim pracownikom Wydziału/Biura celem zapoznania się.

§ 5

Aneks Nr 11 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój wchodzi w życie 2 tygodnie od dnia ogłoszenia

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia nr Or-IV.0050.613.2018
ZARZĄDZENIE
NR Or.IV.0050.346.2017
Prezydenta
Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 14.06.2017r.

w sprawie Aneksu Nr 9 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój


Na podstawie art. 1041 § 1, art. 176, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1666 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 j.t.).


zarządzam:

§1

Wprowadzam do stosowania Aneks Nr 9 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, ustalony w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi działającymi w Urzędzie Miasta.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta oraz Naczelnikom Wydziałów, Biur Urzędu Miasta.

§3

Niniejszy Aneks Nr 9 do Regulaminu Pracy podlega ogłoszeniu poprzez przesłanie pocztą elektroniczną do Naczelników Wydziałów, Biur.

§4

Zobowiązuję Naczelników do przekazania i zapoznania się z Aneksem Nr 9 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój przez wszystkich pracowników Wydziału.

§5

Aneks Nr 9 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój wchodzi w życie z dniem 
01 lipca 2017 r.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do zarządzenia nr Or-IV.0050.346.2017

ZARZĄDZENIE NR Or-IV.0050.676.2016
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 5 grudnia 2016r.

w sprawie Aneksu Nr 8 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój


Na podstawie art. 1041 § 1, art. 176, art. 229 i art. 237 6,7,8,9 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 j. t. ) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz.902 j. t. ).

zarządzam:

§1

1. Wprowadzam do stosowania Aneks Nr 8 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, ustalony w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi działającymi w Urzędzie Miasta.

2. Normy przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej mają zastosowanie do wyliczeń ekwiwalentu pieniężnego począwszy od 1 stycznia 2016 r.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta oraz Naczelnikom Wydziałów, Biur Urzędu Miasta.

§3

Niniejszy Aneks Nr 8 do Regulaminu Pracy podlega ogłoszeniu poprzez przesłanie pocztą elektroniczną do Naczelników Wydziałów, Biur.

§4

Zobowiązuję Naczelników do przekazania i zapoznania się z Aneksem Nr 8 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój przez wszystkich pracowników Wydziału.

§5

Aneks Nr 8 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój wchodzi w życie 2 tygodnie od dnia ogłoszenia.

§6

Traci  moc  Zarządzenie  nr  Or.IV.0050.333.2016 Prezydenta  Miasta  Jastrzębie-Zdrój z dnia 29.06.2016 r. w sprawie Aneksu Nr 7 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia nr Or-IV.0050.676.2016

Aneks Nr 7 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój został uchylony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie Aneksu Nr 8 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.
ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0050.9.2016

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 11 stycznia 2016 r.


w sprawie Aneksu Nr 6 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój


Na podstawie art. 1041 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 t.j.).

zarządzam:

§ 1

Wprowadzam do stosowania Aneks Nr 6 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, ustalony w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi działającymi w Urzędzie Miasta.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta oraz Naczelnikom Wydziałów, Biur Urzędu Miasta.


§ 3

Niniejszy Aneks Nr 6 do Regulaminu Pracy podlega ogłoszeniu poprzez przesłanie pocztą elektroniczną do Naczelników Wydziałów, Biur.


§ 4

Zobowiązuję Naczelników do przekazania i zapoznania się z Aneksem Nr 6 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój przez wszystkich pracowników Wydziału.


§ 5

Aneks Nr 6 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój wchodzi w życie z dniem
01 lutego 2016 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik
do Zarządzenia nr Or.IV.0050.9.2016
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 11 .01.2016


ANEKS NR 6

DO REGULAMINU PRACY URZĘDU MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ


W Rozdziale VI „Czas pracy” § 35 otrzymuje brzmienie:

 1. Niedziele i święta określone odrębnymi przepisami, a także soboty są dniami wolnymi od pracy
  z zastrzeżeniem § 36 ust. 1 pkt 1 ppkt e) i pkt. 2 ppkt c, dla których dni wolne od pracy wynikają
  z harmonogramu oraz § 36 ust. 1  pkt 2 ppkt b) dla których dzień wolny wynikający
  z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy określa harmonogram.

W Rozdziale VI „Czas pracy” § 36 otrzymuje brzmienie:

 1. Rozkład czasu pracy pracowników jest następujący:

1)     Podstawowy system czasu pracy:

Pracownicy zatrudnieni: 

a)   na Portierni – zgodnie z harmonogramem:

I zmiana 6.00 -14.00, II zmiana 14.00 – 22.00

b)   na stanowisku sprzątaczki: w godz. 14.00 – 22.00

c)   na stanowisku konserwatora: w godz. 7.00 – 15.00

d)   gońcy w godz. 09.00 – 17.00

e)   w Straży Miejskiej:

Komendant Straży Miejskiej w godz. 07.00 – 15.00

Referat Administracyjny w godz. 07.00 – 15.00

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej, Referat Prewencji, Referat ds. Wykroczeń
w systemie zmianowym zgodnie z harmonogramem:

I zmiana:  06.00 – 14.00

II zmiana: 14.00 – 22.00

III zmiana: 22.00 – 06.00

IV zmiana: 07.00 – 15.00

V zmiana:  07.30 – 15.30


2)     Równoważny system czasu pracy:

a) Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta wykonują pracę:

- w poniedziałki, wtorki, środy w godz. 7.30 – 15.30

- w czwartki w godz. 7.30 – 17.00

- w piątki w godz. 7.30 – 14.00

- sala obsługi w godz. 7.30 – 15.30 (od 15.00 do 15.30 w biurach) w poniedziałki, wtorki,
środy

- sala obsługi w godz. 7.30 – 17.00 w czwartek,

- sala obsługi w godz. 7.30 – 14.00 w piątki.

b) na stanowisku kierowcy zgodnie z harmonogramem ustalonym przez bezpośredniego przełożonego.

c) Referat Ośrodka Dyżurnego Straży Miejskiej w systemie zmianowym zgodnie z harmonogramem.

I zmiana:  06.00 – 14.00

II zmiana: 14.00 – 22.00

III zmiana: 22.00 – 06.00

IV zmiana: 07.00 – 15.00

V zmiana:  07.30 – 15.30

VI zmiana: 08.00 – 20.00

VII zmiana: 20.00 – 08.00


d) Pracownicy zatrudnieni w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych wykonują pracę:

- w poniedziałki, wtorki, środy w godz. 7.30 – 15.30 (od 13.00 do 15.30 bez obsługi interesanta),

- w czwartki w godz. 7.30 – 17.00 (od 7.30 do 12.00 bez obsługi interesanta)

- w piątki w godz. 7.30 – 14.00 (od 13.00 do 14.00 bez obsługi interesanta)


 1. Kierując się potrzebami służby Komendant Straży Miejskiej może ustanowić inny rozkład czasu pracy.
 2. Dopuszcza się zmianę harmonogramu czasu pracy, za jednodniowym uprzedzeniem w razie nieprzewidzianej nieobecności pracownika w pracy tj. m.in. choroby, opieki nad dzieckiem, opieki nad innym członkiem rodziny, urlopu, urlopu na żądanie, czy innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
 3. Harmonogram sporządza się na okres co najmniej 1 miesiąca i przekazuje do wiadomości pracownikom co najmniej na jeden tydzień przed rozpoczęciem miesiąca.
 4. Harmonogram czasu pracy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala bezpośredni przełożony.

ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0050.265.2014

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 04.06.2014r.

w sprawie Aneksu Nr 5 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

Na podstawie art.1041 §1 i art.2377 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy
(Dz.U.z 1998r.Nr 21poz.94zpóźn.zm.) oraz art.42 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U.z2008r.Nr 223,poz.1458 z późn. zm.).


zarządzam:

§1

Wprowadzam do stosowania Aneks Nr 5 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, ustalony w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi działającymi w Urzędzie Miasta.


§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta oraz Naczelnikom Wydziałów, Biur Urzędu Miasta.

§3

Niniejszy Aneks Nr 5 do Regulaminu Pracy podlega ogłoszeniu poprzez przesłanie pocztą elektroniczną do Naczelników Wydziałów, Biur.

§4

Zobowiązuję Naczelników do przekazania i zapoznania się z Aneksem Nr 5 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój przez wszystkich pracowników Wydziału.

§5

Aneks Nr 5 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój wchodzi w życie z dniem  23 czerwca 2014 r.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik
do Zarządzenia nr Or.IV.0050.265.2014
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 04.06.2014 r.


ANEKS nr 5

DO REGULAMINU PRACY URZĘDU MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ


1. Do treści §72dodaje się następne punkty :

e/ reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,

f/ zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,

g/ uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych.

2. Zmienia się treść §77ust.1,który otrzymuje brzmienie:

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy przenoszeni na inne stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy w Urzędzie Miasta na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę.


3. Zmienia się treść §90,który otrzymuje brzmienie:

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć przez okres całego roku środki czystości i środki higieniczne typu: papier ręcznikowy, papier toaletowy, mydło w płynie, woreczki higieniczne oraz dodatkowo dla sprzątaczek krem do rąk i ręcznik, a także zapewnić środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Zarządzenie Nr Or-IV.0050. 524 .2013

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia  20 listopada  2013 r.

 

w sprawie Aneksu Nr 4 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój


Na podstawie art. 1041 § 1 i art. 2377 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
(Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).


zarządzam

§ 1

Wprowadzam do stosowania Aneks Nr 4 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, ustalony w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi działającymi w Urzędzie Miasta.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta oraz Naczelnikom Wydziałów, Biur Urzędu Miasta.

§ 3

Niniejszy Aneks Nr 4 do Regulaminu Pracy podlega ogłoszeniu poprzez przesłanie pocztą elektroniczną do Naczelników Wydziałów, Biur.

§ 4

Zobowiązuję Naczelników do przekazania i zapoznania się z Aneksem Nr 4 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój przez wszystkich pracowników Wydziału.

§ 5

Aneks Nr 4 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój wchodzi w życie z dniem 6 grudnia  2013 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik
do Zarządzenia nr Or.IV.0050.524.2013
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 20 listopada 2013 r.


ANEKS nr 4

DO REGULAMINU PRACY URZĘDU MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ


Załącznik nr 2 „Tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej” otrzymuje brzmienie:


TABELA NORM PRZYDZIAŁU ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO

ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ


L.p.

 

 

Stanowisko pracy

 

Zakres wyposażenia

R- odzież i obuwie robocze

O-środki ochrony indywidualnej

Okres

używalności

w miesiącach

lub okresach

zimowych (o.z)

i do zużycia

1

2

3

4

1

Archiwista

1.R-fartuch drelichowy

 

18

2

Telefonistka

1.R-fartuch drelichowy

 

18

3

Konserwator

1.R-czapka drelichowa

2.R-ubranie drelichowe

3.R-trzewiki sk./gum

4.R–rękawice robocze

5.O-kamizelka ciepłochronna

6.O-rękawice spawalnicze

7.O-maska spawalnicza

8.Półmaska ochronna – w razie potrzeb

 

24

18

24

do zużycia

4 o.z.

do zużycia

do zużycia

do zużycia

4

Kierowca samochodu osobowego

1.R-fartuch drelichowy

2.R-rękawice robocze

18

do zużycia

5

Informatyk

1.R-fartuch drelichowy

 

24

6

Portier

 

1.R-fartuch drelichowy

2.R-trzewiki sk./gum

3.R-rękawice robocze

 

18

24

do zużycia

7

Sprzątaczka

1.R-chustka na głowę

2.R-fartuch drelichowy

3.R-trzewiki profilaktyczne tekstylne

4.O-rękawice gumowe

5.O-kalosze gumowe

6.Półmaska ochronna – w razie potrzeb

Do zużycia

18

24

do zużycia

24

do zużycia

8

Magazynier

 

1.R-fartuch drelichowy

2.R-trzewiki skórzane

18

24

9

Zaopatrzeniowiec

 

1.R- fartuch drelichowy

2.O-kamizelka ciepłochronna

3.O-półbuty skórzane

4.O-płaszcz przeciwdeszczowy

18

4 o.z.

24

24

10

Goniec

 

1.O-płaszcz przeciwdeszczowy

2.O-kamizelka ciepłochronna

3.O-trzewiki skórzane

4.O-kurtka ocieplana

24

36

18

3 o.z.

11

Pracownicy wykonujący prace

inspekcyjne w terenie

1.O–obuwie robocze

2.O–płaszcz przeciwdeszczowy lub

kurtka

24

24

12

Administrator obiektu i terenu

1.R-czapka drelichowa

2.R-ubranie drelichowe 

3.R-trzewiki skórzane 

4.R–rękawice robocze

5.O-kamizelka ciepłochronna

24

18

24

do zużycia

4 o.z.

13

Obsługujący ruch środków materiałowych

1.R-fartuch drelichowy

2.R-trzewiki skórzane

3.R- rękawice robocze

18

36

do zużycia


W porozumieniu z zakładową organizacją związkową ustalono, że na w/w stanowiskach pracy
dopuszcza się używanie własnej odzieży i obuwia roboczego spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.

ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0050.394.2013

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 13 września 2013 r.

w sprawie Aneksu Nr 3 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój


Na podstawie art. 1041 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).


zarządzam:

§ 1

Wprowadzam do stosowania Aneks Nr 3 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, ustalony w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi działającymi w Urzędzie Miasta.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta oraz Naczelnikom Wydziałów, Biur Urzędu Miasta.

§ 3

Niniejszy Aneks Nr 3 do Regulaminu Pracy podlega ogłoszeniu poprzez przesłanie pocztą elektroniczną do Naczelników Wydziałów, Biur.

§ 4

Zobowiązuję Naczelników do przekazania i zapoznania się z Aneksem Nr 3 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój przez wszystkich pracowników Wydziału.

§ 5

Aneks Nr 3 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik

do Zarządzenia nr Or.IV.0050.394.2013

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 13.09.2013 r.


ANEKS  nr  3

DO REGULAMINU PRACY URZĘDU MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ


W rozdziale VII „Praca w godzinach nadliczbowych” § 38  otrzymuje brzmienie:

§38

       Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 37 ust. 1 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika samorządowego 376 godzin w roku kalendarzowym.
ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0151-601/2010

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie Aneksu Nr 2 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój


Na podstawie art. 1041 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

zarządzam:

§1

Wprowadzam do stosowania Aneks Nr 2 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, ustalony w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi działającymi w Urzędzie Miasta.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta oraz Naczelnikom Wydziałów, Biur Urzędu Miasta.

§3

Niniejszy Aneks Nr 2 do Regulaminu Pracy podlega ogłoszeniu poprzez przesłanie pocztą elektroniczną do Naczelników Wydziałów, Biur.

§4

Zobowiązuję Naczelników do przekazania i zapoznania się z Aneksem Nr 2 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój przez wszystkich pracowników Wydziału.

§5

Aneks Nr 2 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 r.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik

do Zarządzenia nr Or.lV.0151-601/2010

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 13 grudnia 2010r.


ANEKS NR 2

DO REGULAMINU PRACY URZĘDU MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 

W Rozdziale VI „Czas pracy" § 36 otrzymuje brzmienie:

Rozkład czasu pracy pracowników jest następujący:

 1. Podstawowy system czasu pracy:

  Pracownicy zatrudnieni:

  1) na Portierni - zgodnie z harmonogramem:
  I zmiana 6.00 -14.00, II zmiana 14.00 - 22.00

  2) na stanowisku sprzątaczka: w godz. 14.00 - 22.00

  3) na stanowisku konserwatora: w godz. 7.00 - 15.00

  4) gońcy w godz. 09.00 - 17.00

  5) w Straży Miejskiej - zgodnie z harmonogramem

  Referat Prewencji:

  Sekcja Dzielnicowych, Sekcja Profilaktyki:

  I zmiana: 06.00 - 14.00, II zmiana 14.00 - 22.00

  Referat ds. Wykroczeń

  I zmiana: 06.00-14.00, II zmiana 12.00-20.00

  Kierownik Referatu ds. Wykroczeń I zmiana 07.00 - 15.00

  Referat Administracyjny

  I zmiana: 07.00-15.00

  Zastępca Komendanta Straży Miejskiej

  I zmiana: 07.00-15.00, II zmiana: 12.00-20.00

  Komendant Straży Miejskiej

  I zmiana: 07.30-15.30

   Kierując się potrzebami służby Komendant Straży Miejskiej może ustanowić inny rozkład czasu pracy.

 2. Równoważny system czasu pracy:

1) Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta wykonują pracę:

a/ w poniedziałki, wtorki, środy w godz. 7.30-15.30

b/ w czwartki w godz. 7.30 -17.00

c/ w piątki w godz. 7.30 - 14.00

d/ sala obsługi w godz. 7.30 - 15.30 (od 15.00 do 15.30 w biurach) w poniedziałki, wtorki, środy

e/ sala obsługi w godz. 7.30 - 17.00 w czwartek,

f/ sala obsługi w godz. 7.30 - 14.00 w piątki,


2) Referat Ośrodka Dyżurnego Straży Miejskiej:

I zmiana: 8.00 - 20.00, II zmiana: 20.00 - 8.00

Referat Prewencji:

Sekcja Patrolowo-interwencyjna:

I zmiana: 06.00 - 18.00, II zmiana 18.00 - 06.00


3) Pracownicy zatrudnieni w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych wykonują pracę:

a/ w poniedziałki, wtorki, środy w godz. 7.30 - 15.30 (od 13.00 do 15.30 bez obsługi

interesanta),

b/ w czwartki w godz. 7.30 - 17.00 (od 7.30 do 12.00 bez obsługi interesanta)

c/ w piątki w godz. 7,30 - 14.00 (od 13.00 do 14.00 bez obsługi interesanta)


W rozdziale X „Zasady i tryb udzielania zwolnień od pracy" § 45 otrzymuje brzmienie:

 1. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową. Załatwianie spraw społecznych, osobistych i innych nie związanych z pracą zawodową powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy. Załatwianie takich spraw w czasie godzin pracy, jest dopuszczalne tylko w razie konieczności, w granicach i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach.
 2. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut wliczonej do czasu pracy.
 3. Pracownicy Sekcji patrolowo-interwencyjnej (pełniący służbę 12 godzinną) mają prawo do dwóch przerw 30 minutowych wliczonych do czasu pracy.


ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0151-38/2010

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 10 lutego 2010 r.

w sprawie Aneksu do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój

Na podstawie art. 1041 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

zarządzam:

§ 1

Wprowadzam do stosowania Aneks do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, ustalony w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi działającymi w Urzędzie Miasta.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta oraz Naczelnikom Wydziałów, Biur Urzędu Miasta.

§ 3

Niniejszy Aneks do Regulaminu Pracy podlega ogłoszeniu poprzez przesłanie pocztą elektroniczną do Naczelników Wydziałów, Biur.

§ 4

Zobowiązuję Naczelników do przekazania i zapoznania się z Aneksem do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój przez wszystkich pracowników Wydziału.

§ 5

Aneks do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój wchodzi w życie z dniem 25 lutego
2010 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik
do Zarządzenia nr Or.IV.0151-38/2010
Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój
z dnia 10 lutego 2010 r.


ANEKS

DO REGULAMINU PRACY URZĘDU MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ


W Rozdziale VI „Czas pracy” § 32 otrzymuje brzmienie:

 1. Czas pracy pracowników samorządowych zatrudnionych w systemie podstawowym czasu pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym,

  1)Tygodniowy czas pracy strażnika Straży Miejskiej, łącznie z pracą w godzinach nadliczbowych nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w 4- miesięcznym okresie rozliczeniowym.

  2)Strażnikowi przysługuje w każdym tygodniu nieprzerwany odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż 35 godzin oraz nieprzerwany odpoczynek dobowy w wymiarze nie krótszym niż 11 godzin.

  3)Przepisy pkt. 1-2 nie dotyczą sytuacji, które wymagają podjęcia środków do ochrony życia lub zdrowia obywateli, a także bezpieczeństwa zbiorowości, w szczególności w związku
  z powszechnym zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, katastrofą, klęską żywiołową lub przestępstwem o charakterze terrorystycznym.

  4)W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych strażnikowi przysługuje w tym samym wymiarze, w okresie rozliczeniowym czas wolny od pracy albo może mu zostać przyznany dodatek do wynagrodzenia.

  5)W przypadku naruszenia prawa do odpoczynku, o którym mowa w pkt 2 w sytuacji wskazanych w pkt 3 strażnikowi przysługuje, w okresie rozliczeniowym, równoważny okres odpoczynku.

  6)Pierwszy czteromiesięczny okres rozliczeniowy dla strażników Straży Miejskiej trwa od 01.05.2010 r. do 31.08.2010 r.

 2. Czas pracy pracowników samorządowych zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy nie może przekraczać 12 godzin na dobę przy zachowaniu 40 godz. średniotygodniowego wymiaru czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w 3- miesięcznym okresie rozliczeniowym; z tym, że dla strażników zatrudnionych w Ośrodku Dyżurnym Straży Miejskiej stosuje się przepisy zawarte w ppkt 1-6.

W rozdziale VII „Praca w godzinach nadliczbowych” § 40 otrzymuje brzmienie:

 1. Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w niedzielę i święto przysługuje, wg jego wyboru, wynagrodzenie za czas przepracowany albo dzień wolny:

  1) w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli a gdy nie jest to możliwe do końca okresu rozliczeniowego,

  2)  w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego.

 2. Za pracę w dzień wolny od pracy wynikający z zasady pięciodniowego tygodnia pracy należy udzielić pracownikowi czasu wolnego w tym samym wymiarze do końca danego okresu rozliczeniowego.

ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0151-338/2009

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 15 września 2009 r.

w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój

    Na podstawie art. 1041 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

zarządzam

§ 1

Wprowadzam do stosowania Regulamin Pracy Urzędu Miasta, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, ustalony w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi działającymi w Urzędzie Miasta.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta oraz Naczelnikom Wydziałów, Biur Urzędu Miasta.

§ 3

Niniejszy Regulamin Pracy podlega ogłoszeniu poprzez przesłanie pocztą elektroniczną do Naczelników Wydziałów, Biur.

§ 4

Zobowiązuję Naczelników do przekazania i zapoznania z Regulaminem Pracy wszystkich pracowników Wydziału, Biura.

§ 5

Regulamin Pracy wchodzi w życie z dniem 01 października 2009 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

L.p.

 

 

Stanowisko pracy

 

Zakres wyposażenia

R- odzież i obuwie robocze

O-środki ochrony indywidualnej

Okres

używalności

w miesiącach

lub okresach

zimowych (o.z)

i do zużycia

1

2

3

4

1

Archiwista

1.R-fartuch drelichowy

 

18

2

Telefonistka

1.R-fartuch drelichowy

 

18

3

Konserwator

1.R-czapka drelichowa

2.R-ubranie drelichowe

3.R-trzewiki sk./gum

4.R–rękawice robocze

5.O-kamizelka ciepłochronna

6.O-rękawice spawalnicze

7.O-maska spawalnicza

8.Półmaska ochronna – w razie potrzeb

 

24

18

24

do zużycia

4 o.z.

do zużycia

do zużycia

do zużycia

4

Kierowca samochodu osobowego

1.R-fartuch drelichowy

2.R-rękawice robocze

18

do zużycia

5

Informatyk

1.R-fartuch drelichowy

 

24

6

Portier

 

1.R-fartuch drelichowy

2.R-trzewiki sk./gum

3.R-rękawice robocze

 

18

24

do zużycia

7

Sprzątaczka

1.R-chustka na głowę

2.R-fartuch drelichowy

3.R-trzewiki profilaktyczne tekstylne

4.O-rękawice gumowe

5.O-kalosze gumowe

6.Półmaska ochronna – w razie potrzeb

Do zużycia

18

24

do zużycia

24

do zużycia

8

Magazynier

 

1.R-fartuch drelichowy

2.R-trzewiki skórzane

18

24

9

Zaopatrzeniowiec

 

1.R- fartuch drelichowy

2.O-kamizelka ciepłochronna

3.O-półbuty skórzane

4.O-płaszcz przeciwdeszczowy

18

4 o.z.

24

24

10

Goniec

 

1.O-płaszcz przeciwdeszczowy

2.O-kamizelka ciepłochronna

3.O-trzewiki skórzane

4.O-kurtka ocieplana

24

36

18

3 o.z.

11

Pracownicy wykonujący prace

inspekcyjne w terenie

1.O–obuwie robocze

2.O–płaszcz przeciwdeszczowy lub

kurtka

24

24

12

Administrator obiektu i terenu

1.R-czapka drelichowa

2.R-ubranie drelichowe 

3.R-trzewiki skórzane 

4.R–rękawice robocze

5.O-kamizelka ciepłochronna

24

18

24

do zużycia

4 o.z.

13

Obsługujący ruch środków materiałowych

1.R-fartuch drelichowy

2.R-trzewiki skórzane

3.R- rękawice robocze

18

36

do zużycia

 

W porozumieniu z zakładową organizacją związkową ustalono, że na w/w stanowiskach pracy
dopuszcza się używanie własnej odzieży i obuwia roboczego spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij