Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zarządzenie nr Or-IV.0050.255.2019 z dnia 15 maja 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój


ZARZĄDZENIE Nr Or-IV.0050.100.2019
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(t.j. Dz.U.2018 poz.1316 z późn. zm.).

zarządzam:

§1

Wprowadzić zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ten sposób, że:
1) Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymuje nowe
brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2) Załącznik nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymuje nowe
brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman
 
ZARZĄDZENIE Nr Or-IV.0050.158.2018
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 30 marca 2018 r.
 
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych  w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój

Na  podstawie  ustawy    z  dnia  4  marca  1994  r.  o  zakładowym  funduszu  świadczeń  socjalnych 
(t.j. Dz.U.2017.2191 z późn. zm.)

zarządzam:


§1

1.  Wprowadzić zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ten sposób, że: 

1)  § 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

    „1.  Wszystkie  osoby  zamierzające  skorzystać  w  danym  roku  kalendarzowym  z  ulgowych     

    świadczeń  finansowych  z  Funduszu  składają,  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  15  kwietnia 

    każdego  roku,  w  Wydziale  Organizacyjnym  informację  o  sytuacji  życiowej,  rodzinnej 

    i materialnej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.”.

      2) w § 3 po pkt. 1 wprowadzić pkt. 1a o treści:

         „1a. Do określenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych, o której mowa 

         w ust. 1, przyjmuje się i wykazuje:

         a)  średni  miesięczny  dochód  brutto,  tj.:  łączny  przychód  roczny  (za  rok  poprzedzający  rok, 

             w  którym  składana  jest  informacja)  pomniejszony  o  koszty  uzyskania  przychodu,  każdego 

             członka  rodziny  prowadzącego  wspólne  gospodarstwo  domowe  i  uprawnionego,  zgodnie 

             z art. 8 Regulaminu do korzystania z pomocy Funduszu i podzielony przez 12, i podzielony

             przez liczbę członków rodziny (tylko uprawnionych zgodnie z § 8 Regulaminu),

        b)  inne  dochody,  niż  dochody  podlegające    opodatkowaniu  podatkiem  dochodowym  od  osób 

             fizycznych,  w  tym:  świadczenie  500+,  otrzymywane  świadczenia  alimentacyjne,  diety 

             kierowców z tytułu podróży zagranicznych, dochody uzyskane za granicą (przeliczone na zł),  

             stypendia dla uczniów i studentów oraz różne dodatki do emerytur i rent.”.

3)  § 10 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.Do  określenia  sytuacji  życiowej,  rodzinnej  i  materialnej  osób  uprawnionych,  o  której  mowa

w ust. 1, przyjmuje się średni miesięczny dochód brutto, jak określono w § 3 pkt. 1a Regulaminu.

2.  Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymuje brzmienie

jak w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3.  Załącznik nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymuje brzmienie

jak w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman
 

 
ZARZĄDZENIE Nr Or.IV.0050. 184 .2014

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

 z dnia 16 kwietnia  2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój


         Na podstawie ustawy z 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. Z 1996r. Nr 70, poz.335 tekst jednolity z późń. zmianami)

zarządzam:

§1

Wprowadzić zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ten sposób, że w załączniku nr 2 do Regulaminu ZFŚS w tabeli nr 7 następuje zmiana wysokości udzielanych pożyczek na cele mieszkaniowe – tabela w załączeniu.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr Or.IV.0050.184.2014

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 16 kwietnia 2014r.


Tabela nr 7

wysokość udzielanych pożyczek na cele mieszkaniowe

Lp

Cel przyznanej pożyczki

Wysokość pożyczek

Okres spłaty

Rata pożyczki

1

Remont i modernizacja mieszkania

3000 zł

5000 zł

7000 zł

9000 zł

15000 zł 

15 rat

25 rat

35 rat

40 rat

40 rat

200 zł

200 zł

200 zł

225 zł

375 zł

2

Remont budynku jednorodzinnego

11000 zł

17000 zł

44 raty

40 rat

250 zł

425 zł

3

Budowa domu jednorodzinnego

15000 zł

21000 zł

40 rat

42 raty

375 zł

500 zł

4

Zakup mieszkania

21000 zł

42 raty

500 zł

Uprawnionym może być przyznana pożyczka w wysokości niższej niż wnioskowana zgodnie z tabelą nr 7

 
ZARZĄDZENIE Nr Or-IV.0050.87.2011

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 11 marca 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój

     Na podstawie ustawy z 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 tekst jednolity z późn. zmianami)

 zarządzam

§1

Wprowadzić zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ten sposób, że:

§3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Osoba, która nie złożyła informacji wymienionej w ust. 1, lub złożyła ją po terminie, nie będzie mogła w całym danym roku kalendarzowym korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu. Gdy osoba składająca informację (załącznik nr 1 do Regulaminu) nie poda w niej dochodów najbliższych członków rodziny (uprawnionych do pomocy z Funduszu), skorzysta tylko z minimalnej pomocy gdyż średnie dochody rodziny zostaną przyjęte z najwyższego progu dochodowego przewidzianego dla danego rodzaju świadczenia.

 §2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0151-146/2010

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 29.03.2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój

        Na podstawie ustawy z 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. Z 1996r. Nr 70, poz.335 tekst jednolity z późń.zmianami)

zarządzam

§1

Wprowadzić zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ten sposób, że:

§3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu powinny złożyć do 31 marca każdego roku w Wydziale Organizacyjnym informację, o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej stanowiącą załącznik nr 1do niniejszego Regulaminu - informację należy udokumentować drukiem PIT (w tym współmałżonka).

§3 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

Komisja Socjalna rozpatrująca wnioski o przyznanie ulgowego świadczenia finansowego z Funduszu może żądać od składającego taką informację lub wniosek, dokumentów potwierdzających te dane (np. zaświadczenie o dochodach pracownika z innego zakładu, dochodach współmałżonka, dziecka lub innego uprawnionego do korzystania z funduszu członka rodziny; zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły; decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub o przyznaniu statutu bezrobotnego bez prawa do zasiłku; decyzja o przyznaniu emerytury, renty lub zasiłku - świadczenia przedemerytalnego wraz z ostatnią decyzją waloryzacyjną itp.

§11 pkt. 1 podpunkt 3 otrzymuje brzmienie:

W związku ze zwiększonymi wydatkami rodziny (osoby samotnej) w okresie świąt - na wniosek pracodawcy lub organizacji związkowej (w zależności od wspólnych ustaleń pracodawcy i związków zawodowych) - raz w roku. Wysokość zapomogi ustalona na podstawie załącznika nr 1 do regulaminu ZFŚS lub załącznika nr 3 dla osób zatrudnionych po 1 marca danego roku.

§12 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

Dopłaty będą dokonywane na podstawie dokumentu wystawionego przez podmioty prowadzące działalność w zakresie wypoczynku wymienionego w pkt. 1,2,5 (po wykorzystaniu urlopu).

§12 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

Dofinansowanie wypoczynku wym. w ust.1 pkt. 4 przyznawane jest tylko w oparciu o złożony wniosek (bez dokumentowania poniesionych wydatków) a wypłata następuje po wykorzystaniu urlopu poświadczonego przez referat kadr. Wypłaty dokonywane będą raz w miesiącu.

§2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0157-42/2009

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 16 lutego 2009 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój

        Na podstawie ustawy z 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U z 1996r. Nr 70, poz. 335 tekst jednolity z późń.zmianami)

zarządzam:

§1

Wprowadzić z dniem 1 marca 2009r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§3

Traci moc regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 20 stycznia 2003r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij