W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zasady tworzenia i wypłaty nagród dla pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój

XML

Treść

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-276/2008

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

 z dnia 01 lipca 2008 roku

 w sprawie: zasad tworzenia i wypłaty nagród w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój

          Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146 poz. 1223 z późniejszymi zmianami)

zarządzam

§1

Wprowadzić zasady tworzenia i wypłaty nagród dla pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój.

 §2

 1. Fundusz nagród tworzy się w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń na dany rok budżetowy.
 2. Fundusz nagród może być zwiększony z tytułów:

1) niepełnej obsady etatowej (wakaty),

2) różnicy pomiędzy wynagrodzeniem wynikającym ze stosunku pracy, a wypłaconym osobom przebywającym na chorobowym,

3) niewypłaconych planowanych nagród jubileuszowych lub wypłaconych w niższej wysokości,

4) niewypłaconych odpraw emerytalnych lub rentowych lub wypłaconych w niższej wysokości,

5) innych niż wymienione w pkt 1-4.

§3

 1. Nagrody wypłaca się dwa razy w roku:

  1) do końca lipca za realizację zadań w I półroczu,

  2) w grudniu za realizację zadań w II półroczu.

 2. Prezydent Miasta, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, może wypłacić nagrodę w innych terminach niż określone ust. 1.

§4

 1. Limit funduszu nagród na I półrocze ustala się w wysokości:

  1) 50% z planowanego 3% funduszu nagród wynikającego z planu finansowego,

  2) 40% ze środków pochodzących z: niepełnej obsady etatowej, różnicy pomiędzy wynagrodzeniem wynikającym ze stosunku pracy, a wypłaconym osobom przebywającym na chorobowym - informację dla Sekretarza Miasta, o wysokości limitu, przedkłada Naczelnik Wydziału Księgowości Budżetowej w terminie do 10-go lipca,

 2. Limit funduszu nagród na II półrocze stanowi różnica pomiędzy planem wynagrodzeń a wykorzystanym limitem obejmującym wszystkie wydatki związane z realizacją umów o pracę -informację dla Sekretarza Miasta, o wysokości limitu, przedkłada Naczelnik Wydziału Księgowości Budżetowej w terminie do 10-go grudnia,

§5

 1. Podziału limitu funduszu nagród, po wyłączeniu przez Prezydenta Miasta nagród dla:

  1) zastępców prezydenta,

  2) pracowników zatrudnionych na podstawie powołania,

  3) pełnomocników,

  4) osób, którym Prezydent Miasta zamierza podwyższyć uznaniową nagrodę, dokonuje na poszczególne stanowiska Sekretarz Miasta,

  5) Zastępcy Skarbnika Miasta.

 2. Wysokość limitu dla poszczególnych stanowisk wymaga wstępnej akceptacji Prezydenta Miasta oraz opinii związków zawodowych,
 3. Podziału limitu dla naczelników oraz poszczególnych wydziałów i biur dokonuje Referat Kadr Wydziału Organizacyjnego wg następujących zasad:

1) liczba etatów wykorzystywanych w wydziale lub biurze x ustalony limit dla danego stanowiska,

2) liczba etatów nieobsadzonych w wydziale lub biurze x ustalony limit dla danego stanowiska.

 §6

 1. Wysokość nagrody dla:

  1) naczelników proponuje Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta, Sekretarz i Skarbnik Miasta,

  2) dla pozostałych pracowników proponują naczelnicy wydziałów i biur w uzgodnieniu z właściwymi osobami nadzorującymi poszczególne wydziały i biura.

  3) dla Zastępców Prezydenta, pracowników zatrudnionych na podstawie powołania, pełnomocników - ustala Prezydenta Miasta,

  4) dla Zastępcy Skarbnika Miasta - proponuje Skarbnik Miasta.

 2. Zestawienie proponowanych nagród Sekretarz Miasta przedstawia do akceptacji Prezydentowi Miasta.
 3. Prezydent Miasta może zmienić wysokość proponowanej nagrody.
 4. Zaakceptowane wysokości nagród Sekretarz Miasta przedkłada do Skarbnika Miasta, celem sporządzenia listy wypłat, w terminie do :

1) 20 lipca - nagrody za I półrocze,

2) 15 grudnia - nagrody za II półrocze.

 §7

 1. Nagrody przyznawane są za:

  1) efektywność,

  2) innowacyjność,

  3) dyspozycyjność,

  4) podnoszenie kwalifikacji,

  5) wzorowe wykonywanie obowiązków pracowniczych.

 2. Nagroda nie przysługuje lub nagroda ulega obniżeniu w przypadku naruszenia przypadków przepisów regulaminu pracy.
 3. Nagroda przysługuje za czas efektywnie przepracowany (za wyjątkiem urlopu),
 4. Pracownicy nowo przyjętym może zostać przyznana nagroda w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego w Urzędzie Miasta okresu.

 §8

Traci moc zarządzenie Prezydenta Miasta Nr Or. 0151/121/2005 z 12 maja 2005 roku w sprawie zasad tworzenia i wypłaty nagród w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój oraz zarządzenie Nr Or. 0151-170/2005 z 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or. 0151/121/2005 z 12 maja 2005 roku.

 §9

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 §10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZARZĄDZENIE NR Or-IV.0050.216.2014

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 08.05.2014

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad tworzenia i wypłaty nagród w Urzędzie Miasta Jastrzębie- Zdrój

Wprowadzam w Zarządzeniu Nr Or.276.2008 z dnia 01 lipca 2008 r. następujące zmiany:

W Zarządzeniu z dnia 01.lipca 2008 r w sprawie zasad tworzenia i wypłaty nagród w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój  § 3 otrzymuje brzmienie:

§3

 1. Nagrody wypłaca się w następujących terminach:

1)     do końca lipca za realizację zadań w I półroczu,

2)     do końca grudnia za realizację zadań w II półroczu.

 1. Prezydent Miasta, w przypadkach szczególnie uzasadnionych oraz z okazji Dnia Pracownika Samorządowego może wypłacić nagrodę w innych terminach niż określone w ust.1.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane