W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

XML

Treść

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój:

1)      Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna jest zobowiązana do poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego, poprzez zamieszczenie informacji poniższej treści w sposób czytelny, niebudzący wątpliwości i umożliwiający każdorazową identyfikację źródła informacji ponownie wykorzystywanej, czasu jej wytworzenia i pozyskania.

Treść informacji:

Źródło informacji: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,

czas wytworzenia informacji: ................., .................., .....................

                                               (rok)           (miesiąc)         (dzień)

czas pozyskania informacji: ................, ....................., ........................

                                                (rok)         (miesiąc)            (dzień)

2)      W przypadku przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna jest zobowiązana do poinformowania o przetworzeniu informacji poprzez zamieszczenie informacji poniższej treści w sposób czytelny, niebudzący wątpliwości i umożliwiający każdorazową identyfikację faktu przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej:

„Informacja stanowi informację przetworzoną w stosunku do informacji źródłowej uzyskanej z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój”


Wymagane dokumenty

1. Podmiot zobowiązany (Urząd Miasta) udostępnia informację w celu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego na wniosek, w przypadkach gdy:

a) nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium;

b) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt a) i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

c) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

d) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

2. Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

3. Wniosek zawiera w szczególności:

1) nazwę podmiotu zobowiązanego;

2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.

4. Wniosek, o którym mowa w pkt. 2, zawiera także wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

 

Miejsce składania dokumentów

- Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna, pokój 020, budynek A. Parter,
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie SEKAP (www.sekap.pl)
- Poczta elektroniczna – zalecany adres e-mail miasto@um.jastrzebie.pl


Opłaty

Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.


Termin i sposób załatwienia sprawy

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji dotyczące:
1) obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego;
2) obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
3) zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane lub przekazywane informacje.

Podmiot zobowiązany:
1) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
2) informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
3) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
4) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Podmiot zobowiązany nie jest obowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Od decyzji o odmowie przekazania informacji  sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywanie oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz o wysokości opłat służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Skargę można wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach po wyczerpaniu środków zaskarżenia. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.


W związku z pozyskaniem danych osobowych w niniejszej sprawie informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy  95/46/WE:
1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:
· listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60
· e-mailem: miasto@um.jastrzebie.pl
· telefonicznie: 32 47 85 100
2. Inspektor ochrony danych - IOD
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób:
· listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60
· e-mailem: iod@um.jastrzebie.pl
3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu związanym z ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego na wniosek. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi Ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016 roku.
4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.
5. Okres przechowywania danych
Dane pozyskane w związku z  ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego na wniosek przetwarzane (przechowywane) będą przez 5 lat.
6. Przysługujące Państwu uprawnienia
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku związanym z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek Wnioskodawcy przysługuje:
· prawo dostępu do jego danych oraz otrzymywania ich kopii
· prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
· prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane