W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Projekt uchwały budżetowej miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok

XML

Treść

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA JASTRZĘBIE–ZDRÓJ NA 2018 ROK
NR …………………………..
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia …………………………………… roku

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 1875), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku
poz. 1868), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 2077), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a :

§ 1

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta
w wysokości 427 950 000,00 zł.
2. Kwota dochodów budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:
1) dochody bieżące w wysokości 411 852 482,00 zł
2) dochody majątkowe w wysokości 16 097 518,00 zł.

§ 2

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta
w wysokości 478 740 000,00 zł.
2. Kwota wydatków budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:
1) wydatki bieżące w wysokości 403 567 197,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 75 172 803,00 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu Miasta ustala się na dzień 31 grudnia 2018 roku na kwotę 50 790 000,00 zł.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta będą przychody z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 50 790 000,00 zł.

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 51 034 430,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 244 430,00 zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.

§ 5

Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto przypadających do spłaty
w 2018 roku, w wysokości 627 441,00 zł.

§ 6

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 8 781 587,22 zł, w tym:
1) rezerwę ogólną w wysokości 500 000,00 zł
2) rezerwy celowe w wysokości 8 281 587,22 zł
z przeznaczeniem na:
a. nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 200 912,00 zł
b. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 79 000,00 zł
c. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 200 000,00 zł
d. urlopy zdrowotne dla nauczycieli 500 000,00 zł
e. stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia naukowe 15 000,00 zł
f. wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta 5 362 268,22 zł
g. zapewnienie realizacji projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej zgodnie z warunkami przyznanego dofinansowania 100 000,00 zł
h. na pokrycie kosztów oddanych do użytkowania inwestycji 624 407,00 zł
i. wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami 200 000,00 zł.

§ 7

Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 1 850 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian
w kwocie 5 080 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.

§ 9

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 14 961 514,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego w kwocie 80 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem
przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego.

§ 11

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta są zawarte w załączniku nr 4.

§ 12

Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 13

Ustala się plan wydatków budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 14

Upoważnia się Prezydenta Miasta do :
1) dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przenoszeniu planowanych wydatków
w obrębie działu, w tym także w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
pracy oraz na wydatki majątkowe, z wyłączeniem zmian kwot wydatków na realizację wieloletnich
przedsięwzięć objętych załącznikami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym
jednostkom organizacyjnym Miasta.

§ 15

1. Ustala się, że uzyskane przez szkoły zwroty wydatków rzeczowych dokonanych w tym samym roku budżetowym w związku z rozliczeniami z jednostkami organizacyjnymi, zmniejszają wykonanie
wydatków w tym roku.
2. Ustala się, że uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków
zagranicznych, zwroty wydatków, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.
3. Ustala się, że uzyskane przez miejskie jednostki budżetowe zwroty wydatków sfinansowane
wcześniej z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywane w tym samym roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja celowa, pomniejszą kwotę wykonanych wydatków w tym roku.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.PREZYDENT MIASTA
Anna Hetman

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane