W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Projekt. Uchwała budżetowa miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok

XML

Treść

 PROJEKT

 UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA JASTRZĘBIE – ZDRÓJ NA 2015 ROK

NR    .     . 2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE - ZDRÓJ

z dnia          grudnia 2014 roku

 Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

uchwala :

§ 1

  1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 341 000 000 zł.
  2. Kwota dochodów budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1)dochody bieżące w wysokości                                321 000 000 zł
2)dochody majątkowe w wysokości                            20 000 000 zł.

§ 2

  1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 341 800 000 zł.
    1. Kwota wydatków budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości                               315 032 874 zł
2)wydatki majątkowe w wysokości                             26 767 126 zł.

§ 3

  1. Deficyt budżetu Miasta ustala się na dzień 31 grudnia 2015 roku na kwotę 800 000 zł.
  2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta będzie przychód z tytułu zaciąganej pożyczki w kwocie 800 000 zł,

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 915 125 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 115 125 zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości do 20 000 000 zł,
2) pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości do 800 000 zł.

§ 6

Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto przypadających do spłaty w 2015 roku, w wysokości 619 615 zł.

§ 7

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości                                                   5 697 016 zł
w tym:
1)rezerwę ogólną w wysokości                                                                     1 513 278 zł
2)rezerwy celowe w wysokości                                                                      4 183 738 zł 

   z przeznaczeniem na:
a. nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli                                           188 277 zł
b.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                 62 759 zł
c. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego             866 000 zł
d.urlopy zdrowotne dla nauczycieli                                                                500 000 zł
e.wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta           2 366 702 zł
f. wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami  200 000 zł. 

§ 8

Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 840 000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 3 850 000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 10

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8 955 227 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11

Planowane dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzenia rejestrującego w kwocie 130 000 zł przeznacza się na finansowanie wydatków w zakresie zadań remontowych związanych z siecią drogową.

§ 12

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta są zawarte w  załączniku nr 4.

§ 13

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 14

Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 15

Ustala się plan wydatków budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 16

Upoważnia się Prezydenta Miasta do :

1)  zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5  pkt 1,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5 pkt 2,
3) dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu, w tym także w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe, z wyłączeniem zmian kwot wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć objętych załącznikami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym,
6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, poza ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, w zakresie wydatków bieżących, jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków do kwoty 50 000 000 zł na okres wynikający z przepisów z zakresu zamówień publicznych - przy czym ograniczenia te nie dotyczą zobowiązań z tytułów określonych w art. 143 Prawa Zamówień Publicznych,
7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów w zakresie wydatków bieżących, o których mowa w pkt  6.

§ 17

  1. Ustalić, że uzyskane przez oświatowe jednostki budżetowe, w ramach zadania 220 – Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia, zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.
  2. Ustalić, że uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie  wydatków  w tym roku.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane