W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Projekt uchwały w sprawie: budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

XML

Treść

PROJEKT

UCHWAŁA NR    .     . 2013

RADY MIASTA JASTRZĘBIE - ZDRÓJ

z dnia          grudnia 2013 roku

w sprawie: budżetu Miasta Jastrzębie - Zdrój na 2014 rok


       Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami),art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

uchwala :

§ 1

 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 357 200 000 zł.
 2. Kwota dochodów budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1) dochody bieżące w wysokości  316 707 866 zł 

2) dochody majątkowe w wysokości  40 492 134 zł. 

§ 2

 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 393 140 000 zł.
 2. Kwota wydatków budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości  311 434 950 zł 

2) wydatki majątkowe w wysokości 81 705 050 zł. 

§ 3

 1. Deficyt budżetu Miasta ustala się na dzień 31 grudnia 2014 roku na kwotę 35 940 000 zł.
 2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta są przychody z tytułu:

1)nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 33 515 070 zł

2) zaciągniętego kredytu w kwocie 1 600 000 zł

3) zaciąganej pożyczki w kwocie 794 930 zł,

4) spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w kwocie 30 000 zł

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 36 200 000 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 260 000 zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.

§ 5

 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

  1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości do 10 000 000 zł,

  2) kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości do 1 600 000 zł,

  3) pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości do 794 930 zł.

 2. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w 2014 roku w wysokości 830.000 zł.

§ 6

Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto przypadających do spłaty w 2014 roku, w wysokości 413 467 zł.

§ 7

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 4 676 139 zł 

w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 1 519 278 zł 

2) rezerwy celowe w wysokości 3 156 861 zł 

     z przeznaczeniem na:

a. nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 177 145 zł 

b. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 59 048 zł 

c. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 860 000 zł 

d. urlopy zdrowotne dla nauczycieli 300 000 zł 

e. wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta 1 550 668 zł 

f. wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami 210 000 zł. 

§ 8

Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 730 000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 3 100 000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 10

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10 700 000 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11

Planowane dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzenia rejestrującego w kwocie 130 000 zł przeznacza się na finansowanie wydatków w zakresie zadań remontowych związanych z siecią drogową.

§ 12

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta zawarte w  załączniku nr 4.

§ 13

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 14

Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta do :

 1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5 ust.1 pkt 1,
 2. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5  ust 1 pkt 2,
 3. zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5 ust 1 pkt 3,
 4. dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu, w tym także w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe, z wyłączeniem zmian kwot wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć objętych załącznikami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
 6. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym,
 7. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, poza ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, w zakresie wydatków bieżących, jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków do kwoty 50 000 000 zł na okres wynikający z przepisów z zakresu zamówień publicznych - przy czym ograniczenia te nie dotyczą zobowiązań z tytułów określonych w art. 143 Prawa Zamówień Publicznych,
 8. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów w zakresie wydatków bieżących, o których mowa w ust. 7.

§ 16

 1. Ustalić, że uzyskane przez oświatowe jednostki budżetowe, w ramach zadania 220 – Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia, zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.
 2. Ustalić, że uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie  wydatków  w tym roku.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane