W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr 137 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok (XI.137.2012)

UCHWAŁA NR XI.137.2012

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 20 września 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 1 208 740 zł, w tym:

a)   zwiększyć dochody bieżące o kwotę 1 801 834 zł,

b)   zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 3 010 574 zł

     zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  394 913 887  zł, w tym:

a)     dochody bieżące 308 212 065 zł,

b)    dochody majątkowe 86 701 822 zł.

§ 2

 

1.   Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 518 604 zł,  w tym:.

a)     zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 504 778 zł,

b)    zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 3 023 382 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  476 428 996 zł, w tym:

a)     wydatki bieżące 296 791 453 zł,

b)    wydatki majątkowe 179 637 543 zł.

§ 3

1.   Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 1 309 864 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  81 515 109 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

§ 4

1.   Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  1 269 864, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi  81 665 109 .

3.   Zwiększyć kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta o kwotę  40 000 zł.

4.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1.   Zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę 94 511 zł.

2.   Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4.

 

 

§ 6

 

Zwiększyć o kwotę 141 925 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1.     W związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju” finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 536 993 zł.

2.     Proponuje się dokonać przeniesienia wydatków majątkowych między przedsięwzięciami wieloletnimi w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, polegającego na zmniejszeniu planu dla zadania Nr 000-P61-008-100 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap II -  Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1- pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o kwotę 86 946 zł i jednoczesnym zwiększeniu planu dla zadania Nr 000-P48-008-100 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap I -  Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1- pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o tę samą kwotę.

Powyższe przeniesienie jest niezbędne w związku z koniecznością zawarcia umowy na roboty dodatkowe.

3.     W związku z faktem że dokumentacja dla zadania Nr 000-000-154-300 Budowa ul. Kasztanowej – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych będzie wykonana dopiero w grudniu bieżącego roku wykonanie jakichkolwiek prac drogowych możliwe będzie dopiero w roku 2013. Proponuje się zatem zmniejszyć wydatki majątkowe w budżecie Miasta na 2012 rok w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 259 388 zł.

4.     W związku z tym, że planowana w 2012 roku sprzedaż niektórych działek (przy ul.Staszica, ul.Grzybowej, ul. Młyńskiej, ul. Szotkowickiej, ul. Powstańców Śl.) nie będzie jednak możliwa oraz w związku z tym, że nieruchomość przy ul. 1 Maja sprzedana została za kwotę o 118 561 zł niższą niż pierwotnie planowano proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3 903 011 zł.

5.     W związku z zawarciem w lipcu umowy na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod składowisko odpadów proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 826 292 zł.

6.     W związku z rezygnacją z zadania Nr 000-000-033-000 „Budowa placu zabaw przy ul. Pszczyńskiej 292” proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku , w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70001 – Zakłady  gospodarki mieszkaniowej o kwotę 55 000 zł.

7.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku , w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1 045 855 zł, w związku z planowanym przesunięciem realizacji prac na rok przyszły dla poniższych zadań:

-        000-000-046-300 „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych”        955 855 zł,

-        000-000-110-300 „Budowa wiaty Gagarina 130 OSP – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych”     90 000 zł,

8.     Proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu  o kwotę 7 217 zł  z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju. Środki powyższe proponuje się pozyskać w drodze przeniesienia z działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, w związku z powstałymi oszczędnościami wydatków planowanymi wcześniej na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

9.     Proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 754 – Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 100 000 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju. Posiadany przez jednostkę tego typu samochód nie spełnia już norm.

10.  W związku z osiągnięciem wyższych niż planowano dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 905 345 zł.

11.  W związku ze zwrotem do budżetu Miasta niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z końcem 2011 roku proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale 758 – Różne rozliczenia  o kwotę 86 816 zł.

12.  W związku z tym, że na zadaniu Nr 000-000-159-000 Budowa i modernizacja boisk szkolnych pozostają wolne środki, które w roku bieżącym nie będą wykorzystane, proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 801 Oświata i wychowanie i rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 35 300 zł.

13.   Proponuje się zwiększyć plan  wydatków majątkowych dla zadania Nr ZOS-000-102-300 Zadania ochrony środowiska - Budowa instalacji przeznaczonej do wykorzystania metanu do celów grzewczych w SP Nr 16 – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych w dziale 801 Oświata i wychowanie i rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 55 000 zł w związku z wystąpieniem braku po przeprowadzonej procedurze przetargowej.

14.  W związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z żywienia w Publicznym Przedszkolu Nr 10 proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 19 700 zł.

15.  W związku z przystąpieniem Publicznego Przedszkola Nr 17 do wieloletniego programu „Comenius – Uczenie się przez całe życie” proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 49 920 zł oraz plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 19 250 zł. W ramach programu realizowany będzie projekt „Lets play my ancestors childhood game” w okresie od 2012roku do 2014 roku.

16.  Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4 000 zł oraz plan wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej o tę samą kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pogrzebu dla zmarłego mieszkańca domu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami , dom pomocy społecznej w ramach usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia sprawienie pogrzebu. W przypadku, gdy zmarły mieszkaniec domu nie ma rodziny, która zechce zorganizować i pokryć koszty pogrzebu, pogrzeb sprawia dom pomocy społecznej, a poniesione wydatki pokrywa z zasiłku pogrzebowego.

17.  W związku ze zmianą przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w budżecie Miasta wystąpiły braki na sfinansowania zadań rodzin zastępczych, dlatego proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 250 000 zł.

18.  W związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizacją wieloletniego projektu „O krok do przodu” finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się zmniejszyć dochody bieżące budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3 423 zł, w tym:

-     środki z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o 7 457 zł,

-     środki z budżetu Państwa zmniejszyć o 10 880 zł

oraz zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność o  kwotę 2 195 zł.

19.  Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 700 000 zł, w związku z planowanym przesunięciem realizacji prac na rok przyszły dla zadania Nr 000-000-134-300 „Przebudowa budynku Domu Nauki i Rehabilitacji Szkolna 1 – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych”.

20.  Ze względu na opóźnienia związane z wykonaniem projektu planuje się przesunięcie realizacji zadania 000-000-106-300 „Modernizacja budynku ul. Szkolna 5 – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych”      proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku , w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 953 506 zł.

21.  Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  o kwotę 100 000 zł  z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju na pokrycie kosztów działalności bieżącej.

22.  Proponuje się zmniejszyć  plan wydatków bieżących w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury  o kwotę 167 341 zł i przesunięcie go do:

-        rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  w wysokości 70 051 zł,

-        rozdziału 92116 – Biblioteki  w wysokości 97 290 zł,

z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowe na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników w 2012 roku.

23.  W związku z mniejszymi wydatkami poniesionymi na zadanie „Cyfryzacja Kina Centrum” realizowane przez Miejski Ośrodek Kultury z dotacji celowej z budżetu Miasta, proponuje się przeniesienie planu wydatków majątkowych w budżecie Miasta w 2012 roku w 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  w wysokości 129 333 zł do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury, na pokrycie kosztów działalności bieżącej.

24.  Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe  o kwotę 268 628 zł w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków w latach 2007-2011 na realizację zadania „Przebudowa boiska sportowego przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu Zdroju”, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej 240 343 zł, środki z budżetu Państwa 28 285 zł.

 

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o  1 309 864 zł.

Proponuje się również udzielenie z budżetu Miasta  pożyczki dla Stowarzyszenia Biegów Górskich z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji dwóch projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w tym: na Projekt pn. „Organizacja imprezy sportowej – IV Bieg na Halę Miziową w Korbielowie” oraz na Projekt pn. „Organizacja imprezy sportowej – XII Bieg na szczyt Pilska w Korbielowie”. Spłata pożyczki nastąpi do 30 kwietnia 2013 roku.

W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę  1 269 864 zł.

 

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wydatków  planowanych na dotacje dokonanymi niniejszą uchwałą, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

-         zwiększeniu o kwotę 97 290 zł dotacji podmiotowej  dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - poz. I.1.,

-         zwiększeniu o kwotę 299 384 zł dotacji podmiotowej  dla Miejskiego Ośrodka Kultury - poz. I.5,

-         zmniejszeniu o kwotę 129 333 zł dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury - poz. I.6,

-         zwiększeniu o kwotę 5 000 zł dotacji celowej dla Miasta Siemianowice Śl.  na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój do niepublicznego przedszkola - poz. I.10,

-         zmniejszeniu o kwotę 279 830 zł dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – poz.II.1, w tym:

Ø  Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  „NOTUS” w Jastrzębiu-Zdroju  26 000 zł,

Ø  Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju    20 000 zł,

Ø  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju   90 000 zł,

Ø  Niepubliczne Technikum dla Dorosłych „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju    5 000 zł,

Ø  Medyczna Szkoła Policealna Towarzystwa Edukacji Bankowej w Poznaniu 40 000 zł,

Ø  Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych (A.Włodowicz, Kucharczyk) w Jastrzębiu-Zdroju 50 000 zł,

Ø  Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Adeptus” w Jastrzębiu-Zdroju 40 000 zł,

Ø  Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju  8 830 zł,

-        zwiększeniu o kwotę 2 000 zł dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. I.17, stanowiącej zwrot środków do budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, 

-        zwiększeniu o kwotę 100 000 zł dotacji celowej dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, poz. II.13

 

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku o kwotę 141 925 zł, w tym:

1.      dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowe wraz  z odsetkami  2 000 zł (Szkoła Podstawowa Nr 21),

2.      dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami 125 525 zł, z tego:

-        Publiczne Przedszkole Nr 2     4 775 zł,

-        Publiczne Przedszkole Nr 3     6 100 zł,

-        Publiczne Przedszkole Nr 4     5 650 zł,

-        Publiczne Przedszkole Nr 5     4 625 zł,

-        Publiczne Przedszkole Nr 6     6 200 zł,

-        Publiczne Przedszkole Nr 7     1 500 zł,

-        Publiczne Przedszkole Nr 8     6 400 zł,

-        Publiczne Przedszkole Nr 10    4 400 zł,

-        Publiczne Przedszkole Nr 11    2 850 zł,

-        Publiczne Przedszkole Nr 12    5 860 zł,

-        Publiczne Przedszkole Nr 13    3 535 zł,

-        Publiczne Przedszkole Nr 14    5 510 zł,

-        Publiczne Przedszkole Nr 15    6 725 zł,

-        Publiczne Przedszkole Nr 16    4 750 zł,

-        Publiczne Przedszkole Nr 17    6 675 zł,

-        Publiczne Przedszkole Nr 18    5 480 zł,

-        Publiczne Przedszkole Nr 19   14 705 zł,

-        Publiczne Przedszkole Nr 20     5 450 zł,

-        Publiczne Przedszkole Nr 21     6 875 zł,

-        Publiczne Przedszkole Nr 23     5 660 zł,

-        Publiczne Przedszkole Nr 24     5 900 zł,

-        Publiczne Przedszkole Nr 26     5 900 zł,

3.      dochody z tytułu wpływów za kursy i szkolenia umożliwiające uzyskanie pub podnoszenie kwalifikacji zawodowych wraz z odsetkami 14 400 zł (Centrum Kształcenia Praktycznego).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego